Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PROTOCOLO COVIDBIBLIOBLOGREBOREDA 2021-22

ReboredaJurassic Park

Índice

Protocolo Covid da Biblioteca do CEIP PLURILINGuE REBOREDA

01. Medidas de prevención individuais e colectivas

02. Uso do espazo por parte das titorías

03. Dinamización e difusión

04. Entradas

05. Préstamo

01

Medidas de protección individuais e colectivas

INicio

INicio

Biblioblogreboreda

Medidas de protección individuais e colectivas

1. O alumnado desinfectará as mans antes de entrar na biblioteca.2. O aforo non superará os 25 alumn@s, sempre do mesmo grupo clase.3. O uso da máscara é obrigatorio en todo momento.4. Pódense usar os xogos e calquera outro material compartido (pinturas, material de manualidades...) pero ao rematar de usalo cada grupo encargaráse da súa desinfección.5. Durante os recreos non haberá préstamo, este farase na hora de biblioteca de cada aula para evitar romper os grupos burbulla.6. Levarase a cabo a ventilación da biblioteca a entrada, no recreo e cando un grupo remate o uso da mesma.7. Respectarase a distancia de seguridade en todo momento e os desprazamentos seguirán o itinerario marcado no chan.8. Poden usarse os dous espazos informáticos, un por alumno. Tamén se poden usar as tablets da biblioteca previa petición das mesmas. Despois do seu uso serán desinfectadas.9. Os libros manipulados poránse nunha caixa en cuarentena durante 24 horas.10. Poderanse usar as mesas e cadeiras da biblioteca. Ao rematar serán desinfectadas polo alumnado que as usou.

Uso do espazo por parte das titorías

02

INicio

Título 2

PROPUESTAS DE OTROS PAÍSESLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore nulla pariatur.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Biblioblogreboreda

Os grupos estables de convivencia disporan dunha hora semanal para acudir a biblioteca acompañados polo seu titor/a.Nesta hora faranse actividades de investigación e préstamo.Para o préstamo o alumnado escollera dos andeis os libros que quere levar para casa. Os libros manipulados e que non se leven deberán depositarse na caixa de cuarentena.SUXERENCIAS LECTORAS: estás pode facelas o titor, o equipo de biblio ou os compañeiros. Cando o grupo faga a devolución dos libros estes serán depositados na caixa de devolucións e quedarán 24 horas en cuarentena antes de volver aos andeis.O grupo pode usar o espazo da biblioteca respetando as normas de protección individual e grupal.ESPAZO DA ENTRADA: o espazo da entrada á biblioteca será o espazo destinado ao PDI do centro. O material específico estará neste lugar. Todo usarse todo o material e o espazo. Ao rematar a sesión será desinfectado para que poida usalo o grupo seguinte.

Uso da biblio

INicio

03

DINAMIZACIÓN E DIFUSIÓN

INicio

INicio

Dinamización e difusión

A FORMACIÓN DE USUARIOS ESTE ANO SERÁ PRESENCIAL

Os grupos de primeiro farán unha visita guiada pola biblio, recibirán os seus carnets, o agasallo de benvida e levarán os primeiros libros para casa. Esta formación terá lugar o día 24 de outubro. Coincidindo coa apertura da biblioteca.

PUBLICITAREMOS O FONDO E FAREMOS SUXERENCIAS PARA FACILITAR A ESCOLLA DURANTE O PRÉSTAMO

Usaremos o Instagram, a aula virtual e os paneis informativos a entrada da biblioteca

A BIBLIOTECA SEGUIRÁ COORDINANDO O PDI E PROPORÁ ACTIVIDADES INTERACTIVAS

Fomentaremos o traballo oral e de investigación coma ata agora para difundir o traballo feito. O resto dos equipos de centro, xunto coa biblioteca coordinarán o PDI d o centro.

Aquí puedes crear un contenido genial

Aquí puedes crear un contenido genial

Aquí puedes crear un contenido genial

ENTRADAS

04

INicio

ENTRADAS

Biblioblogreboreda

As portas da biblioteca estarán abertas durante todo o tempo para evitar que o alumnado toque as portas.Para movernos polo espazo seguiremos as indicacións que temos no chan, tendo unha sinalización para a entrada e outro para a saída. Entraremos pola dereita, pasando por detrás das mesas de traballo e seguiremos as liñas ata o mostrador. Agarderemos para facer o préstamo en fila mantendo a distancia de seguridade.Unha vez feito o préstamo sairemos da biblioteca seguindo as liñas do chan.

INicio

05

Préstamo

INicio

Os préstamos serán devoltos a caixa de devolucións. Caixa debidamente sinalizada.

CAIXA DE DEVOLUCIÓNS

01

Todas as aulas poden ter unha caixa con libros en préstamo. Os libros cambiaranse, como mínimo, unha vez por trimestre. Cada aula pode coller tantos libros como o número de alumn@s máis dez.

CAIXAS AULAS

02

So os mestres poderán coller libros dos andeis.Os titores poden facer peticións a bibliotecaria usando o mail, en persoa ou anotando as peticións na folla do mostrador.

SELECCIÓN

03

As titorías poden solicitar material relacionado co PDI á biblioteca para uso tanto na biblioteca coma nas aulas.

PDI

INicio

04

Este protocolo segue as indicacións do establecido pola Xunta de Galicia así como as suxerencias da Asesoría de Bibliotecas de Galicia. Este documento está suxeito a modificacións e revisións en función da evolución da pandemia

INicio

GRAZAS E BO CURSO!!!

INicio