Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Rozprawka problemowa -
stara forma
na nowej maturze.

Rozgrzewka - zadania otwierające

Rozgrzewka - zadania otwierające

1) pytania, twierdzenia

w którym zawarty jest problem:
Samotność –szansa czy ograniczenie?

2) wskazanie materiału, na którym uczeń powinien oprzeć swoje rozważania:

W pracy odwołaj się do:
wybranej lektury obowiązkowej
sensu wiersza A. Mickiewicza pt. "Samotność"
wybranych kontekstów.

3)określenia minimalnej długości pracy:

Twoja praca powinna liczyć co najmniej 400 słów.

Samo polecenie zawsze składa się z trzech części:

BUDOWA AKAPITU

Zdanie otwierające -zawiera nawiązanie do tematu/ problemu sformułowanego w poleceniu, tezy/ hipotezy/ założenia.

Rozwinięcie akapitu –argument -omówienie wybranego zagadnienia z tekstu kultury w powiązaniu z uzasadnianą tezą/ hipotezą/ założeniem.


Zilustrowanie formułowanych sądów przykładami z tekstu (cytat, omówienie konkretnego zdarzenia, zachowania bohatera).

Sformułowanie wniosku cząstkowego zawierającego uzasadnienie, dlaczego dany tekst kultury może potwierdzać przyjętą tezą

Przykład to zreferowany fragment konkretnego zdarzenia, który potwierdza zawarte w argumentach ogólne sformułowania o cechach i właściwościach, może nim być także odwołanie do konkretnego fragmentu tekstu, może nim być również cytat z tekstu, do którego odnosimy argument.

PODSTAWIANIE DO WZORU

Czy warto kochać, jeśli miłość jest źródłem cierpienia? Przemyśl problem i napisz argument, wykorzystując znajomość Lalki Bolesława Prusa.

PROBLEM

TEZA

ARGUMENT

ROZWINIĘCIEARGUMENTU

PRZYKŁAD

WNIOSEK

PODSTAWIANIE DO WZORU

Czy w życiu lepiej podążać utartą ścieżką, czy też na przekór innym poszukiwać własnej drogi? W pracy odwołaj się do "Lalki" B. Prusa, wybranej lektury oraz dwóch kontekstów.

PROBLEM

TEZA

ARGUMENT

Postaw tezę i zdefiniuj jej zakres: Moim zdaniem lepiej jest wybrać... (co? jaką drogę?) Podążanie ścieżką (którą/synonim?) ............................................... jest sformułowaniem symbolicznym i oznacza ono moim zdaniem (napisz, co oznacza?)

Buduj argument Potwierdzeniem korzyści płynących z takiego sposobu życia jest los bohatera (jak się nazywał? z jakiej lektury obowiązkowej, książki pochodzi? autor, tytuł?) ..................................................., który (wskaż konkretne sytuacje i opisz je; skup się na tych, w których wybrany przez Ciebie bohater zachował się tak, jak wskazuje na to Twój zakres rozumienia tezy; napisz, co osiągnął wybrany przez Ciebie bohater, jakie były konsekwencje dokonanego przez niego wyboru?)

Pomysł: Joanna Waszkowska

PODSTAWIANIE DO WZORU

ROZWINIĘCIEARGUMENTU

PRZYKŁAD

WNIOSEK

Pogłębiaj!

Problem podjęty w przywołanym przeze mnie tekście wiąże się z motywami drogi i podróży. Moim zdaniem autor wybranego przeze mnie tekstu wykorzystuje te motywy, żeby (napisz, dlaczego są one ważne w odniesieniu do losów bohatera, którego wybrałeś? w jaki sposób wspomniane motywy „interpretują” zachowanie tego konkretnego bohatera; co autor chciał wskazać czytelnikowi?)

Wiąż

Podobnie ten sam problem ukazany jest w utworze „Pan Tadeusz”/”Makbet”/”Hamlet” (wybierz), czego dowodem jest (uzasadnij związek fragmentu wybranej lektury
z losem bohatera, o którym pisałeś powyżej; twój argument musi być trafny – czyli wykazany jest związek przykładu z tym, co napisane wcześniej oraz z tezą – szeroki – musisz opisać konkretną sytuację ukazującą to, co zawarłeś w tezie – oraz pogłębiony – musisz ująć przyczyny, skutki oraz kontekst, czyli cel takiego zbudowania/kreacji postaci przez autora.

Moim zdaniem ukazywanie w ten sposób losów bohaterów służy (czemu Twoim zdaniem służy? dlaczego?) Literatura pomaga podejmować decyzje?

operatory metajęzykowe

związane z określonymi typami relacji w obrębie treści

środki wyliczające

po pierwsze,

po drugie,

między innymi,

na przykład

środki wskazujące

na wnioskowanie

więc,

czyli

hierarchizacja

jednak najważniejsze moim zdaniem...,

kluczowym argumentem...,

jest to ukazane we fragmencie...

środki związane

z przejściem
od jednej myśli
do drugiej

zacznę od...,

z kolei przejdę do...,

tyle o...

wyrażenia

i zwroty wyliczające

następnie...,

w pierwszej kolejności przedstawię,

najpierw omówię, a potem ... ,

rozumieć w dwojaki sposób,

pierwszy ... ; drugi....


uwydatnianie myślowego porządku

mówiłem dotychczas ...,

teraz przejdę do ...,

oto przykład...,

chciałbym zwrócić uwagę na ... ,

z tego wynika,że ... ,

z dotychczasowych rozważań ... ,

nasuwa się pytanie, czy ...

modulanty
i wyrażenia przyimkowe

rzecz jasna,

co prawda,

w gruncie rzeczy jednak,

jednak,

przecież,

także,

przeciwnie,

odwrotnie,

ponadto,

widocznie,

przy tym,

poza tym,

właśnie,

również,

znowu,

natomiast,

w dodatku,

tymczasem,

w rzeczywistości,

ponadto,

wreszcie

WSKAŹNIKI ZESPOLENIA TEKSTU

Nawiążę do wątku głównego…

Powrócę do tematu…
Problem ten pojawia się również...
Bez wątpienia warto przywołać tu...
Wrócę do pytania zawartego w temacie…
Powyższa myśl inspiruje do refleksji…
Aby poprzeć myśl, przywołam wypowiedź…
Swoją tezę poprę cytatem…
Kontynuując powyższą myśl, przytoczę kolejny przykład…
Następny wniosek wynika z poprzedniego…
Powyższa refleksja skłania do następnej…
Wspomniany wcześniej pogląd powraca tu wyraźnie…

W nawiązaniu do głównej myśli przytoczę…

Po takiej refleksji powraca porzucona myśl… Zaniechana refleksja jednak uporczywie powraca… Wniosek poprzedni wydał się tylko dygresją, tymczasem okazuje się bardzo ważny…
Nawiązując do poprzedniej refleksji…
Kontynuując wątek….
Kwestia następna...
Uzupełnieniem myśli może być…
Poza tym…/Ponadto…
Natomiast…
Z kolei…
A zatem, a więc, w związku z powyższym

ROZWAŻANIA (współrzędnie rozłącznie) albo, lub, czy, bądź

WYJĄTKI (współrzędnie przeciwstawnie) lecz, ale, jednak, natomiast, chociaż

PRZYCZYNY (podrzędnie okolicznikowo) ponieważ, bo, skoro, bowiem, podczas gdy, mimo że

PARTYKUŁY oczywiście, reasumując, podsumowując, inaczej, innymi słowy, krótko, słowem, ściśle, ściślej, ściśle mówiąc

WNIOSKI (współrzędnie wynikowo, synonimicznie, podrzędnie dopełnieniowo) toteż, dlatego, więc, zatem, że, czyli

KONTEKSTY

" W połowie drogi mojego żywota pośród ciemnego znalazłem się lasu. Las ten, co gorsza, był zielony".


Rozpoznaj cytat.
Do jakiego utworu odwołuje się autor?
O czym świadczy to odwołanie?

Kryptocytat jest odwołaniem do "Boskiej komedii" Dantego.:

"W życia wędrówce na połowie czasu Straciwszy z oczu szlak nieomylnej drogi W głębi ciemnego znalazłem się lasu"
Odwołanie to wskazuje na moment przełomowy w życiu bohatera.
Nie wchodzi on co prawda w zaświaty, lecz w rolę chłopca (las jest zielony-zieloność to niedojrzałość). Podobnie jak u Dantego wędrówka będzie miała trzy etapy.

Koncert Jankiela: odczytanie nawiązań do wydarzeń historycznych.

GIMNASTYKA ARGUMENTACYJNA

Anna Nakielska - Kowalska

Autorka: Anna Nakielska - Kowalska

Źródła:
1. Klasyka literatury i filmu, Jak napisać rozprawkę,
2. J. Waszkowska, Budowa argumentu
3. K. Maciaszczyk
4. ORE, Jak napisać rozprawkę,
5. OKE
6. „Jak przygotować i napisać rozprawkę maturalną? Poradnik"

7. https://www.ibe.edu.pl/images/prasa/Materia%20pomocniczy%20do%20matury%20-%20rozprawka%202.pdf

8. „Jak napisać rozprawkę egzaminacyjną? Poradnik dla gimnazjalistów

9. http://bdp.ibe.edu.pl/files/upload/Jak%20napisa%C4%87%20rozprawk%C4%99%20egzaminacyjn%C4%85_f2fa.pdf

10.https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/
11. Nakielska-Kowalska Anna
12. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014