Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Życie w jeziorze

strefy jeziora, strefy roślinności

6. Strefy roślinności wodnej

5. Profundal

4. Pelagial

3. Litoral

2. Strefy jeziora

1. Wstęp

Index

Jezioro Bełdany fot. W. Bzura

Warunki panujące w jeziorze oraz ich zmienność w dużej mierze zależą od wielkości i głębokośći jeziora, jego kształtu oraz długości linii brzegowej. Wpływają one na intensywność mieszania się wód pomiędzy poszczególnymi warstwami i ilość zawiesiny podnoszonej z osadów dennych.

Strefy jeziora

Źródło: Tomorrow Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

profundal

pelagial

litoral

LITORAL

 • strefa najpłytsza i najbliższa brzegu
 • jego granicę wyznacza strefa występowania roślinności
 • jest najbardziej zmienną strefą
 • podlega najsilniejszym dobowym wahaniom temperatury
 • ze względu na największe nagromadzenie szczątków organicznych podlega dużym wahaniom stężenia tlenu
 • najbardziej podlega wpływom lądu - dopływowi wody i substancji organicznej, opadowi liści
 • wraz z głębokością szybko pogarszają się w tej strefie warunki życia organizmów, gdyż zmniejsza się ilość światła oraz zawartość tlenu i spada temperatura wody

PELAGIAL

 • obejmuje otwartą przestrzeń wody oddaloną od brzegów,
 • nie ma kontaktu z dnem
 • sięga tak głęboko, jak docierają promienie słoneczne, a więc jej głębokość zależy od przejrzystości wody
 • głębinowa strefa jeziora
 • położona jest poniżej strefy docierania promieni słonecznych
 • okresowo brakuje tlenu
 • panuje tu stała niska temperatura wody, w głębokich jeziorach ok. 4 st. C, w płytkich (do 30 m) 10-12 st.C
 • brak fotosyntezy, życie w tej strefie umożliwia dopływ materii z litoralu i pelagialu
 • w mocno zanieczyszczonych jeziorach, na skutek nagromadzenia toksycznych związków np. siarkowodoru, jest to strefa martwa

PROFUNDAL

Strefy roślinności litoralu

 • Górniak A., Kajak Z. 2020. Hydrobiologia - Limnologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • https://zpe.gov.pl/a/nad-jeziorem/DoB1c7SYx
 • https://okonek.pila.lasy.gov.pl/ekosystem-jeziora#.YUmU8FUzaUk

BIBLIOGRAFIA