Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

CPR PLURILINGÜE DIVINO MAESTRO

Protocolocovid 2021-22

(Santiago de Compostela)

covid@divinomaestrofesantiago.com

ÍNDICE

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS BÁSICAS XERAIS

PROTOCOLO DE ENTRADAS E SAÍDAS

DISTANCIA SOCIAL. USO DE MÁSCARAS

HIXIENE DE MANS

HIXIENE RESPIRATORIA

USO DE AULAS.GRUPOS DE CONVIVENCIA PERMANENTE

USOS DOuTROS ESPAZOS

ASEOS ALUMnado

RECREO

ÚTILES OU ELEMENTOS DE USO COMÚN E INDIVIDUAL

ENFERMIDADE

DESPRAZAMENTOS POLO CENTRO

ANEXOS

CARTELERÍA

EDUCACIÓN EN SAÚDE

INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS BÁSICAS XERAIS

1º.- Hixiene frecuente das mans, xa que é a principal medida de prevención e control da infección.

2º.- Hixiene respiratoria:• Cubrir o nariz e a boca cun pano ao tusir e espirrar, e desbotalo nunha papeleira con bolsa interior. Se non se dispón de pano, utiliza o cóbado para non contaminar as mans.• Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca coas mans.

3º.- Manter un distanciamiento físico mínimo de 1,5 metros e aínda que se poida garantir ese distanciamento emprega as medidas de protección adecuadas. Esta medida é importante mantela con toda persoa que non conviva con nós.Tamén no caso de que esteamos vacinados como o alumnado da ESO.

4º.- Uso de máscara obrigatorio para todo o alumnado do colexio, empezando polo alumnado de infantil, seguindo polo da Educación Primaria e o da ESO.Só se posirá retirar no intre do recreo para comer e beber e mantendo a distancia cos demais.Estará exento do uso das mascarillas o alumnado que aporte un certificado médico xustificando o non poder utilizala e a razón correspondente.

5º.VentilaciónA ventilación das aulas e instalacións é IMPRESCINDIBLE e se fará de maneira exhaustiva varias veces na xornada. Tendo en conta que vén o frío, é importante vir á escola moi ben abrigado con varias capas de roupa para poder poñer e quitar.

Polo noso ben!

6º.- Cando teño que quedarme na casa?- Se estou illado.-Se estou en corentena.-Se teño síntomas coherentes coa COVID 19.

-Chamo ao teléfono 981522289 e contacto coa directora xeneral (Elena Millán) ou co director pedagóxico (Sindo Alonso) para comunicarlle a incidencia ao centro educativo ou mandar un mail a:covid@divinomaestrofesantiago.com-Chamo ao meu centro de Saúde de referencia para comunicarllo ao meu médico de familia ou pediatra .

Qué fago nestes casos?

7º.- TÁBOA DE RISCO DE CONTACTO COVID -19

Fonte: Universidade de Oxford e Instituto de Tecnoloxía de Masachusetts

Premer na imaxe para vela ampliada.

8º.- En xeral ...

Máis consellos

PROTOCOLO DE ENTRADAS E SAÍDAS

Porta PRINCIPAL

Esta entrada será a utilizada para 2º e 4º de ESO , educación infantil e 4º, 5º e 6º de E. primaria tendo en conta o seu horario de entrada.

ENTRADA EMILIO PARDO BAZÁN

Esta entrada será a utilizada para 1º e 3º de ESO, 1º,2º e 3º cursos de educación primaria. Cada curso encamiñarase ata a súa fila de entrada respectando os sinais. Importante respectar escrupulosamente o horario de entrada.

Habilitaranse dúas entradas e saídas no centro.

ONDE FACEMOS A FILA PARA ENTRAR NO COLE?

1º, 2º, 3º e 4º de ESO,4º, 5º e 6º de E. Primaria colocarase na súa ringleira respectando as distancias e entrará na hora asignada a cada curso canda a un profesor/a.

Entrada fronte á pista polideportiva

ONDE FACEMOS A FILA PARA ENTRAR NO COLE?

O alumnado de 1º, 2º e 3º de E.PRIMARIA entrará directamente á súa aula . e colocaranse na súa ringleira diante da porta da súa aula, respectando as distancias e entrará na hora asignada a cada curso canda a un profesor/a.

Entrada de Emilio Pardo Bazán

ONDE FACEMOS A FILA PARA ENTRAR NO COLE?

O alumnado de E. INFANTIL entrará pola verxa principal do colexio e colocarase na súa ringleira, en compañía dun adulto respectando as distancias e entrará na hora asignada a cada curso canda a un profesor/a.

8:55

ENTRADAS E SAÍDAS NO CENTRO NA ESO

Horarios de entradas e saídas:1º ESO: 8:20/14:052º ESO: 8:20/14:053º ESO: 8:10/13:554º ESO: 8:10/13:55

9:00

Imprescindible a puntualidade

Horarios de entradas e saídas as tardes dos martes1º ESO: 16:10/18:002º ESO: 16:10/18:003º ESO: 16:00/17:504º ESO: 16:00/17:50

PLANO 1

PLANO 2

ENTRADAS E SAÍDAS NO CENTRO E. PRIMARIA

Horarios de entradas e saídas:1º Primaria 9:00/14:002º Primaria 8:55/13:553º Primaria 8:50/13:504º Primaria 9:00/14:005º Primaria 8:55/13:556º Primaria 8:50/13:50

13:55

Imprescindible a puntualidade

PLANO

ENTRADAS E SAÍDAS NO CENTRO E. INFANTIL

14:00

Horarios de entradas e saídas:3 Anos: 9:15/13:304 Anos: 9:10 /13:405 Anos: 9:05/ 13:50

Imprescindible a puntualidade

Documento con TODOS os horarios de entrada -saída do noso centro

PLANO

DISTANCIA SOCIAL. USO DE MÁSCARAS.

DISTANCIA SOCIAL

Non relacionarse co alumnado doutros grupos do centro, mantendo un DISTANCIAMENTO FÍSICO de 1'5 m.

sé un hERoe o unha heroína. cumpRe as normas e aXudarás a salvar vidas.

Dentro dos GRUPOS DE CONVIVENCIA o alumnado poderá xogar e socializar entre sí sen ter que garantir a distancia de seguridade nas zonas delimitadas.

USO DE MÁSCARAS

Uso de mÁScara obRIGatorio para todo O alumnado dO COLEXIO.

O alumnado usará mÁscaras hiXIénicas NO acceso E saÍda dO centro, nos despRazamentos poLO mEsmo, en espazos ó aire libre E en cALQUERA espaZo cerrado de uso común.

CANDO AS mÁscaras NON SE USEN DEBERÁN GARDARSE en ESTOXOS, bolsas de tela o papel transpirable identificadas co sEu nome e dobrados coa parte interior cara adentro.

No caso de que AS mÁscaras teñan que descartarse , terá que facerse nas papeleiras con pedal habilitadas para elo nas aulas

COmo uSar a mÁscara de forma segura?

VER ERROS

HIXIENE DE MANS

LÁVATE AS MANS!

Recorda que o lavado frecuente de mans é imprescindible para evitar os contaxios.

COmo debo lavarme as maNs?

CAndo debo desinfectar as mans?

Ao entrar e saír do centro educativo

En cada entrada ou saída de clase

Antes de saÍr ao patio para o recreo e ao regresar do mesmo

Cando se visite o aseo antes e despois de usalo. É imprescindible pechar a tapa antes de tirar da cadea.

Antes e despois de comer

Despois de sonarse o nariz, tusir ou esbirrar sobre as mans.

Antes e despois de tocarse a cara.

Antes e despois de xogar con xoguetes ou tocar obxectos compartidos con otros nenos/as.

Despois de xogar no chan, area, céspede ou noutras superficies que poidan estar sucias.

HIXIENE RESPIRATORIA

COIDADO CANDO TUSAS OU ESBIRRES!

Deberanse cubrir a boca e o nariz o tusir ou esbirrar, usando panos desbotables que se eliminarán nun cubo de tapa-pedal. Se non se dispón de pano, poderase empregar a parte interna do cóbado para non contaminar as mans e evitar posibles contaxios.

USO DE AULAS. GRUPOS DE CONVIVENCIA PERMANENTE

NA NOSAAULA

- O alumnado gardará o seu material no seu pupitre de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as. - É importante que o alumnado só traia o material necesario para ese día seguindo o horario.- Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en contedores propios como estoxos ou semellantes , e na medida do posible todo rotulado co seu nome. - A roupa colocarase do xeito mais individualizado posible. - A ventilación será constante ao longo da xornada escolar sendo esta de polo menos 15 minutos á entrada, durante o recreo e a saída.

NA NOSAAULA

- Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material.- En cada aula haberá un contedor con apertura de pé para os resíduos orgánicos especificamente no que deberán descartar panos de papel, máscaras... -Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar.- A hixiene é fundamental nesta situación, non só corporal senón tamén no vestiario, evitando repetir o uniforme en días consecutivos.- Haberá que seguir as indicacións específicas de cada titor na súa aula noutros asuntos referidos á hixiene.

O alumnado do grupo (correspondentes a cada curso escolar) relacionarase entre sí de modo estable, poidendo socializar e xogar entre eles, procurando garantir a distancia de seguridade.

GRUPOS DE CONVIVENCIA PERMANENTE

Cada grupo de convivencia non se relacionará cos outros grupos do centro, e cando isto suceda terán que cumprirse as medidas de seguridade.

GRUPOS DE CONVIVENCIA PERMANENTE

GRUPOS DE CONVIVENCIA PERMANENTE

EDUCACIÓN INFANTIL

Nos cursos de Educación infantil formaranse grupos cooperativos de 4 ou 5 alumnos/as que traballarán independentemente dos outros e procurarase non cambiar.Estes constituiranse como subdivisións dos grupos estables de convivencia para mellorar a trazabilidade dos contactos. O grupos traballarán cun distanciamento físico de 1,5 metros respecto dos restantes grupos.Prevese que antes de ir lavarse ás mans ou nas situacións nas que os alumnos precisen empregar o aseo vaian en tandadas. Por exemplo: despois de tomar a merenda, o equipo 1 realizará a espera da súa quenda en liña na entrada ao aseo, cando todos os dese equipo rematen irá o seguinte, e así sucesivamente.

GRUPOS DE CONVIVENCIA PERMANENTE

EDUCACIÓN INFANTIL

En canto ao uso do material da aula, procurarase establecer un sistema de cores que quede establecido para cada un dos equipos, procurando que eses materiais se rotan sexa dun xeito sistematizado. Por outra banda, tal e como aconsella a consellería, procurarase que os xogos teñan o menor múmero de pezas posible.Cando sexa material funxible establecerase tamén de xeito que dea tempo á profesora a realizar a desinfección pertinente tralo seu uso.E

GRUPOS DE CONVIVENCIA PERMANENTE

EDUCACIÓN INFANTIL

Realizaranse as merendas por equipos, estimarase un tempo de 30 minutos para realización da mesma, tendo en conta o previo lavado de mans e o posterior que será a maiores.No recreo empregaranse diferentes xogos, procurando que estes sexan do menor número de pezas posible, os cales serán específicos para cada un dos equipos, procurando rotar estes xogos o mínimo posible. Poderá utilizarse o aereiro no patio así como as casiñas e columpios só por equipos colaborativos.E

Os grupos de convivencia utilizarán a súa aula de referencia para realizar a súa actividade lectiva, sendo os docentes os que se despracen polo centro. Nos tiempos de recreo NON se relacionarán con outros grupos.

USO DE AULAS

Permanececen na súa aula.

Son os que se desprazan polas diferentes aulas.

USO DE AULAS

Distribución do alumnado

De maneira individual.En EP, estarán separados coa maior distancia de seguridade que permita o recinto, Na ESO a distancia será de 1,5 metros entre alumno/a. Utilizarán mamparas por non cumprir esa distancia.Será asignado un pupitre e cadeira para cada un dos alumnos/as que estarán indentificados o cal utilizarán durante toda a xornada escolar sen que se produzan cambios de sitio.Limitaranse ao máximo os desprazamientos na aula, Só se realizarán os que sexan estrictamente necesarios.Ó finalizar a xornada escolar, os pupitres quedarán recollidos para facilitar a limpeza dos mesmos.

USO DOUTROS ESPAZOS

DESPRAZAMENTOS POLO CENTRO

Os fluxos de circulación no edificio realizaranse polas zonas habilitadas para elo.En todos os andares atoparemos sinalizacións nas escaleiras, os corredores e paredes que especifiquen por que lugar hai que circular e recorden que é necesario gardar a distancia de seguridade.

Tanto para acudir como voltar do RECREO, cada un dos grupos de convivencia desprazarase en fila, gardando a distancia de seguridade, acompañados polo profesorado que lles corresponda.

O alumnado nunca se desprazará só polo centro, agás para ir ao baño. Para o resto de desprazamentos sempre deberá ir acompañado dun mestre/a.

No pavillón polideportivo entrarase sempre pola verxa principal e sairase pola porta lateral que dá ao patio exterior pequeno.A ventilación será exhaustiva no desenvolvemento das sesións.Haberá sitios numerados para que cada alumno/a deixe o seu material separadamente do dos demais

PAVILLÓN POLIDEPORTIVO I

Porta de entrada

Porta de saída

Marcas de colocación material

MOI IMPORTANTE:- Respectar sempre as zonas acotadas para o traballo.- A máscara é obrigatoria en todo momento.-Realizar unha boa hixiene de mans antes, durante e despois das actividades.-Respectar, escrupulosamente, o aforo dos vestiarios e aseos.

PAVILLÓN POLIDEPORTIVO II

Nas zonas de recreo, o alumnado poderá moverse de maneira libre pola zona asignada a dito grupo, non podendo abandoala e tendo sempre en conta as medidas de seguridade para evitar contaxios.

AULA MATINAL 07:30 AM

Terá lugar no comedor. A separación será mínima de 1,5 metros no caso de alumnado de diferentes cursos. A persoa titora ou mestre será o encargado de buscar ao alumnado e acompañalo ata a súa fila para xuntarse cos compañeiros ou metelos na aula. A entrada para acudir a matinal, realizarase pola rúa Blanco Nájera (a porta principal do colexio).

COMEDOR I

Estableceranse varias quendas dependendo do número anotado de alumnado.1ª quenda: 13:30 educación infantildesinfección: 14:00/14:152ª quenda: 14:15 educación primariadesinfección: 14:45/15:003ª quenda: 15:00 Eso e primariadesinfección a partir das 15:30As mesas estarán numeradas e sempre serán as mesmas para cada alumno/a.O alumnado estará separado por 1,5 metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non estean encarados. O alumnado de infantil, que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia estarán sentados xuntos.

COMEDOR II

En E. Primaria o alumnado pode comer agrupado sen respectar a distancia anterior separando os grupos por 1,5 m. un do outro pero non na ESO.Deberán traer un portamáscaras de colgar ou unha riñoneira para gardar a máscara á hora de comer.A recollida será entre as 15:00 e as 16:00 horas

A limpeza será esencial e prestarase especial atención á desinfeccción anterior e posterior das instalacións e os materiais. A empresa de cátering empregará as medidas adecuadas á actividade que desenvolve. Empregaranse as aulas de PT e AL, o pavillón, e os patios exteriores para que o alumnado das diferentes quendas estean separados coa distancia de seguridade adecuada

Utilizarase como aula de música en determinadas clases. Evitarase compartir instrumentos comúns e, cando se faga, desinfectaranse sempre despois do seu uso.

No caso de utilizar a frauta ou outro instrumento de vento, e mesmo nos exercicios de canto, a distancia mínima interpersoal elevarase a 3 metros (sendo isto igualmente válido para todas as materias e todas as etapas no referido ao canto).

AULA DE MÚSICA

Esta aula será utilizada por 4º da ESO no seu desdoble

AULA DE TECNOLOXÍA

O alumnado hixienizará as mans á entrada e saída da aula. O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizadas despois de cada actividade.

Esta aula será utilizada por 4º da ESO no seu desdobre

AULA DE INFORMÁTICA

Utilizarase de acordo ao calendario establecido, se ben a duración das sesións acurtarase 5 minutos ao comezo e ao remate, para permitir a ventilación. Despois de cada clase, cada usuario, guiado polo profesor, procederá á desinfección do posto escolar cun desinfectante de superficie, limpándose monitor, teclado mesa e cadeira. Empregaranse panos desbotables que se depositarán no contedor pechado dispoñible.

Usarase tamén como aula ordinaria en diferentes materias optativas de ESO.

BIBLIOTECA

A biblioteca poderá ser usada até o 50 % do seu aforo. Excepcionalmente, se fose posible polo tamaño da mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que se cumpran as condicións de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado.A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de acceso á biblioteca, se fose posible mediante petición previa.

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.

BIBLIOTECA

O préstamo de libros ou outro material, realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo catro días antes de volver aos andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido mentres dure a situación excepcional. Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.

ASEOS alumnos/as

SE QUERO IR Ao BAÑO...

Utilizo os servizos de casa antes de acudir ao centro.

SE QUERO IR AO BAÑO...

Vou só/soa xa que soamente pode ir un alumno/a ao servicio de maneira simultánea. Se está ocupado o baño debo esperar nos sinais correspondentes.

SE QUERO IR AO BAÑO...

Utilizo o baño que está habilitado

Os baños que están sinalados cun sinal de prohibido vermello non están habilitados e non se poden utilizar.

SE QUERO IR AO BAÑO...

Utilizo o baño que teño asignado, se está ocupado debo de esperar no sinal de STOP

SE QUERO IR AO BAÑO...

Desinfecto as mans antes de ir ao baño e lávome as mans correctamente ao rematar.Non olvides usar panos desbotables.

SE QUERO IR AO BAÑO...

Uso a cisterna ó rematar, sempre coa tapa do inodoro pechada.

RECREOS

Zona 6

Zona 5

Zona 4

No periodo establecido para o recreo, cada un dos grupos de convivencia desprazarase co profesorado á zona que teña asignada cada día para o periodo de descanso. Nesa zona poderá moverse de maneira libre, tendo sempre en conta as medidas de seguridade para evitar contaxios.

COMO SERÁ O RECREO?

É OBRIGATORIO o uso de máscara nos tempos de espera, filas e desprazamientos ás zonas de recreos.É OBRIGATORIO tamén durante os recreos aínda que cada grupo de convivencia teña asignada unha zona e non se relacionen co resto do alumnado do centro.

COMO SERÁ O RECREO?

RECREO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Antes do recreo farán a media mañá nas aulas e despois sairán ao patio exterior.Dividirase o patio en 3 zonas para que teñan o recreo á mesma hora.O outro grupo terá o recreo na franxa horaria anterior.En caso de choiva cada grupo permanecerá na súa aula. Horarios:E. Infantil 3 anos: 11:30 /12:00E. Infantil 4 anos: 11:30 /12:00E. Infantil 5 anos: 11:30 / 1200

RECREO DE E.PRIMARIA

1º E 2º CURSO 11:30-12:00

O recreo será no patio exterior que da á saída de Conxo. Estará dividido en dúas partes e cada grupo permanecerá na súa zona sen abandoalaA media mañá terá lugar nesa zona e coa distancia de seguridade axeitada.En caso de choiva cada curso permanecerá na súa aula.O mestre/a establecerá as medidas hixiénicas adecuadas en cada momento do recreo.

Info

Aínda que as saída e entradas no recreo coinciden nas horas,será o profesorado o que se encargará de regular a circulación dos grupos para que non coincidan e non se mezclen, respectando así as distancias.

RECREO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

3º, 4º,5º e 6º 11:30-12:00

O recreo destes grupos terá lugar na pista polideportiva exterior que estará dividida en 4 zonas de igual tamaño. Se o pavillón polideportivo está libre un deses grupos poderá realizalo nesta instalación sendo esta medida de carácter rotatorio.En caso de choiva empregarase o patio interior, o pavillón, os soportais da entrada principal e os soportais a carón da pista exterior.A media mañá terá lugar nesa zona e coa distancia de seguridade axeitada.O mestre establecerá as medidas hixiénicas adecuadas en cada momento do recreo.

o recreo na eso 11:05-11:25

Estableceranse turnos rotatorios semanais dentro de varios escenarios:1. Pavillón polideportivo.2. Pista exterior.3. Patio exterior que dá á saída de Conxo.4. Patio interior e biblioteca (respectando o seu aforo).En caso de choiva os sitios cambian e quedaría do seguinte modo.1. Pavillón polideportivo.2. Soportais a carón da pista exterior.3. Soportais da saída principal.4. Patio interior e biblioteca (respectando o seu aforo).O almorzo terá lugar na zona asignada a cada grupo respectando as distancias.

ÚTILES OU ELEMENTOS DE USO COMÚN E INDIVIDUAL

No presente curso todo o material que teña que utilizar o alumnado será de uso individual e se identificará co seu nome. Será gardado polo alumnado nun lugar no que só sexa manipulado polos mesmos.

María

María

As pertenzas de uso persoal do alumnado de primaria non deben compartirse, polo que cada alumno/a traerá ao centro o seu propio material e o deixará na súa mochila ou estoxo.

O material persoal de cada un/unha non se poderá deixar no centro cando finalice a xornada escolar.

O material propio da aula, poderá ser compartido pero realizada a previa e posterior desinfección de mans.

Os materiais comúns da aula, tales como proxectores, pizarras, PDI, ordenadores, teclados, portas, fiestras, luces… só serán manipulados polo profesorado.

Con respecto aos libros da biblioteca de aula, se asignará un libro a cada alumno/a e cando termine dita lectura se desinfectará e se manterá aillado tres días antes de asignarllo a outro compañeiro/a.

Os PORTÁTILES asignados a 5º e 6º de primaria e 1º ESO serán de uso exclusivo para este alumnado, utilizaranse de maneira individual. Será o profesorado o encargado da entrega de ditos recursos e o alumnado da desinfección correcta dos mesmos.

Primaria

Primaria

ENFERMIDADE

Se nos sentimos mal antes de ir á escola debemos informar aos nosos familiares.

Se nos sentimos mal no cole debemos informar aos nosos mestres/as.

PINCHAR NA IMAXE PARA VELA AMPLIADA

Principais aspectos

4. En todo caso nos aseos existirán xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.5. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental.6. Prestarase especial atención a aula empregada para o servizo de madrugadores, aseos, espazos de uso frecuente, marcos das portas, pomos e pasamáns.

Limpeza no centro

1. A limpeza aseos nas estancias de EI, EP e ESO e polideportivo terá lugar 2 veces ao día.2. Limparanse as zonas de uso común e superficies de contacto frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e outros elementos de similares características así como de billas elementos das cisternas e outros dos aseos.3. Durante a xornada lectiva o persoal do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies de uso frecuente.

Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza

Garantiráselle ao persoal de limpeza o uso de luvas de protección e máscaras ademais dos diferentes materiais precisos para a realización das tarefas de limpeza como poden ser recipientes ríxidos e diferentes utensilios empregados para a limpeza como poden ser vasoiras, fregonas, cubos, recolledores, etc.Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.

Declaración responsabilidade das familias

Enquisa de autoavaliación clínica Covid 19 para mestres e PAS

Ver

Enquisa de autoavaliación clínica Covid 19 para o alumnado

Ver

Ver

FORMACIÓN E EDUCACIÓN EN SAÚDE

Vertente sanitaria

1. Coñecemento e desmitificación da enfermidade (ata o que nos sexa posible, dado que aínda é bastante descoñecida).2. Realizar actividades do fomento da hixiene a través de diferentes dinámicas e xogos como por exemplo as que aparecen no seguinte enlace: 3. Realizar actividades de hixiene respiratoria: 4. Realizar actividades de hixiene vogal:

5. Realizar actividades de relaxación, a través do ioga, mindfullness e diferentes técnicas que se poidan incorporar á vida cotiá do noso alumnado, xa que estas actividades poderán realizarse de pé, sentados en distintos momentos ao longo do día.6. Alimentación7. A importancia da vacinación, concienciación sobre ela.

Vertente emocional

1. Deberemos traballar as emocións, sobre todo ao inicio do curso xa que hai moito alumnado que ven de estar nun entorno seguro e moi reducido, este pode realizarse a través de contacontos, visionado de películas, realización de debuxos e manualidades. 2. Estableceremos foros e debates nos que o alumnado aproveitará para esclarecer nalgúns casos dúbidas.3. Traballaranse diferentes conceptos como as “noticias falsas” e a súa perigosidade. Analizarase como, por que e para que se emiten e as súas consecuencias.

1

Resumo protocolo Covid

Ver

2

3

Pictogramas Covid

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Web do colexio

Correo electrónico Covid

4

Webs de interese

5

Informacións do goberno

6

Ver

Pass covid

7

covid@divinomaestrofesantiago.com

https://www.unicef.org/es/consejos-para-alimentacion-sencilla-asequible-saludable-durante-brote-covid19Consejos para una alimentación sencilla, asequible y saludable durante el brote de COVID-19Ver consejos de higiene 1. Sigue tomando fruta y verdura Comprar, almacenar y cocinar verdura fresca puede ser difícil durante un aislamiento,...Unicefhttps://www.unicef.org/es/coronavirus/datos-o-ficcion-cuanto-sabes-acerca-de-coronavirus-covid19Datos o ficción: ¿Cuánto sabes acerca de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)?Regresar al portal COVID-19 de UNICEF Al tiempo que se propaga la enfermedad por coronavirus (COVID-19), también lo hace la desinformación. Conocer...Unicefhttps://www.elmundo.es/vida-sana/cuerpo/2020/10/10/5f7ecc0721efa082248b45fb.htmlCómo reforzar el sistema inmunológico de forma natural"No es ocio; es salud", reza el lema con el que los profesionales de la actividad física defienden el mantenimiento de la apertura de las...ELMUNDOhttps://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/09/08/5f566d4bfc6c83b4208bf41f.htmlSOS, hay un caso de coronavirus en el cole: Guía de actuación para convivir con la COVID-19 en las aulasLa vuelta al cole en medio de la segunda ola de coronavirus suscita numerosas preguntas. Lo primero que debemos tener claro es que el niño no puede...ELMUNDO

8

Preguntas y respuestas sobre coronavirus (COVID-19)

Ver

9

10

Sanos en casa: consejos

Ver

Ver

Ver

Ver

Ver

Info sobre vacunas

Correo electrónico Covid

11

Conversaciones científicas de la OMS

12

Recursos sobre COVID-19 para padres de familia y niños

13

covid@divinomaestrofesantiago.com

https://www.unicef.org/es/consejos-para-alimentacion-sencilla-asequible-saludable-durante-brote-covid19Consejos para una alimentación sencilla, asequible y saludable durante el brote de COVID-19Ver consejos de higiene 1. Sigue tomando fruta y verdura Comprar, almacenar y cocinar verdura fresca puede ser difícil durante un aislamiento,...Unicefhttps://www.unicef.org/es/coronavirus/datos-o-ficcion-cuanto-sabes-acerca-de-coronavirus-covid19Datos o ficción: ¿Cuánto sabes acerca de la enfermedad por coronavirus (COVID-19)?Regresar al portal COVID-19 de UNICEF Al tiempo que se propaga la enfermedad por coronavirus (COVID-19), también lo hace la desinformación. Conocer...Unicefhttps://www.elmundo.es/vida-sana/cuerpo/2020/10/10/5f7ecc0721efa082248b45fb.htmlCómo reforzar el sistema inmunológico de forma natural"No es ocio; es salud", reza el lema con el que los profesionales de la actividad física defienden el mantenimiento de la apertura de las...ELMUNDOhttps://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/09/08/5f566d4bfc6c83b4208bf41f.htmlSOS, hay un caso de coronavirus en el cole: Guía de actuación para convivir con la COVID-19 en las aulasLa vuelta al cole en medio de la segunda ola de coronavirus suscita numerosas preguntas. Lo primero que debemos tener claro es que el niño no puede...ELMUNDO

14

COVID-19 y la protección de la salud mental de los trabajadores de la salud

Ver

16

15

Postales de redes sociales: Sé amable (COVID-19)

Ver

Ver

Ver

Tarjetas para redes sociales: Adolescentes y COVID-19

Correo electrónico Covid

17

covid@divinomaestrofesantiago.com

WEB DA XUNTA CON INFO DE CORONAVIRUS

Pulsar na imaxe para entrar na web

Nesta web poderás consultar:DOCUMENTOS PRINCIPAIS PARA DESCARGAGUÍA “VOLTA SEGURA ÁS AULAS”AUTOAVALIACIÓN COVID-19DECLARACIÓN RESPONSABLE FAMILIASCARTELERÍA PARA CENTROS EDUCATIVOSPROTOCOLO DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA COVID-19 NOS COMEDORES DOS CENTROS EDUCATIVOSPROTOCOLO DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA COVID-19 NO ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAS PARA O ÁMBITO EDUCATIVOSOLICITUDE PARA O ESTUDO DA VULNERABILIDADE FRONTE Á COVID-19 (ODT)RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL SOBRE HORARIOS E ENSINO VIRTUAL ANTE A COVID-19RESOLUCIÓN CONXUNTA, DO 2 DE NOVEMBRO DE 2020, DE PLAN DE CONTINXENCIA ANTE PECHESANEXO I PLAN DE CONTINXENCIAPROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 PARA O CURSO 2020-2021 (04-11-2020)RECOMENDACIÓNS SOBRE A VENTILACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOSPROTOCOLO DE PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA COVID-19 NAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESMáis información en:Volta segura ás aulasInicio DOCUMENTOS PRINCIPAIS PARA DESCARGA Descargar Calendario Escolar 10 de Setembro. Comezan o curso 4º e 5º curso de Educación Infantil, 1º, 2º e...Xunta

INFORMACIÓNS VARIAS ACTUALIZADAS EN SETEMBRO 2021

Pulsar na imaxe para entrar nas informacións

WEB DO MINISTERIO DE SANIDADE CON INFO DE CORONAVIRUS

Pulsar na imaxe para entrar na web

Isto é cousa de TODOS E TODAS

MOITO ÁNIMO, VENCEREMOS!