Want to make creations as awesome as this one?

Małgorzata Ochlust PBW Katowice

Transcript

MIKOŁAJ KOPERNIK

W świetle badań naukowych są dwie hipotezy dotyczące pochodzenia nazwiska "Kopernik". 1. Pierwsza z nich wywodzi nazwisko od nazwy wsi "Koperniki",Gdzie mieszkała rodzina słynnego astronoma. 2. Druga wiąże nazwisko z zawodem wykonywanym przez przodków, znanego nam mikołaja - wydobywaniemi handlem miedzią."Miedź" Początkowo nazywano "metalem cypryjskim" (cyprum aes).w starożytności wydobywano miedź właśnie na cyprze.Następnie metal zyskał określenie "cuprum".

Najważniejszym dziełem Mikołaja Kopernika Jest praca:"O obrotach sfer niebieskich".kopernik Opisałw niej heliocentryczną wizję wszechświata."Helios" - po grecku słońce.Mikołaj Kopernik ogłosił tezę -dookoła słońca obraca się kula ziemska i inne planety.Koprenik swoją koncepcją zburzył panujące wówczas Poglądy.

De revolutionibus orbium coelestium.Ukazało się drukiem w Norymberdze w 1543.Składa się z sześciu ksiąg.Według źródeł wydrukowany egzemplarz dotarło do rąk astronoma w dniu jego śmierci.

Hipotezę mikołaja kopernika współcześni Uznaliza sprzecznĄ z Pismem Świętym orazZnanymi prawami fizyki.w 1626 r. książka Kopernikaznalazła się na wykazie kościelnym ksiąg zakazanych.z wykazu ksiąg zakazanych została wykreślonadopiero w 1757 r.dokonał tegopapież Benedykt XIV.Potomni uznali Kopernika za człowieka,który: "Wstrzymał słońce, Ruszył ziemiĘ".

Mikołaj Kopernik przyszedł na świat w Toruniu19 lutego 1473r.W wieku siedmiu lat poszedł do szkoły parafialnej i podjął naukę pisania, czytania, naukę mówienia po łacinie.To łacina była wówczas językiem ogólnie panującym i powszechnym wśród warstw wykształconych. Drugim językiem popularnym był język niemiecki. Język polski był uznany za jĘzyk bardziej powszechny. po polsku porozumiewły się raczej biedniejsze warstwy społeczeństwa.

W latach dzieciństwa Kopernika Toruń był jednym z największych miast Polski. Obecnie w budynku,w którym Kopernik przyszedł na świat,Mieści się muzeum.jest to miejsce gdzie historia łączy się z nowoczesną technologią. Na zwiedzających czekająmultimedia,interaktywne ekspozycje,Aplikacje na smartfony,Audioprzewodniki w kilku językachi inne Turystyczne atrakcje.

Mama mikołaja powtarzała swojemu synowi:"...Kto nie ma majątku, a chce do czegoś dojść, musi być człowiekiem wykształconym..."Kopernik był bardzo pilnym uczniem.Uczył się łaciny, artmetyki, geometrii i muzyki.W 1491r. Kopernik rozpoczął naukę w Akademii krakowskiej. rozpoczął studia nauk wyzwolonych. Wówczas tak nazywano przedmioty, które dawały ogólną wiedzę i absolwent otrzymywał tytuł magistra.Kopernik studiował także astronomię.akademia krakowska słynęła z bardzo wysokiego poziomu nauki astronomii.Poza uczelnią kopernik uczęszczał na zajęcia prywatne z nauczania astronomii.w tym okresie Lekcji udzielał mikołajowi kopernikowi astronom -wojciechZ brudzewa.

Zanim kopernik zdążył ukończyć studia,jego wuj, Łukasz watzenrode, biskup warmiński,ułatwił kopernikowi uzyskanie awansu społecznego.Kopernik objął wówczas stanowisko po zmarłymKanonikuZ kapituły krakowskiej.Dla astronoma, który był synem kupcaOraz,który nie posiadał żadnego majątku,Była to w tamtch latach jedyna droga awansuSpołecznego.

Kopernik został Kanonikiem przy katedrze we Fromborku.Przyjął Najniższe święcenia Duchowne.Zgodniez wymogami stanu kapłańskiego musiał pozostać w stanie bezżennym.Wuj kopernika, finansując siostrzeńcowi koszty podróży, wysłał go na studia Prawnicze do włoch.W październiku 1496r. Kopernik został studentem szkoły prawników w Bolonii.Kopernik studiował prawo rzymskie, Prawo kanoniczne. Prawdopodobnie studiował także grekę oraz, oczywiście, ukochaną astronomię.tytuł magistra Nauk wyzwolonych kopernik uzyskał włąśnie na uczelni bolońskiej.

MikołAJA KOPERNIKA ZNAMY wszyscy JAKO ASTRONOMA.Kopernik Był także znawcą prawa, matematyki, ekonomii oraz ...strategii Wojskowej.W październiku 1501r.kopernik udał sie do padwy i podjął studia medyczne. jako lekarz, według ówczesnej terminologii "medyk", pracował przez wiele lat.Stefan Mierzwa (Mizwa), założyciel Fundacji Kościuszkowskiej w USA, w 1943r., tak mówił o koperniku:"... Kopernik był duchownym z woli swego wujaI opiekuna Łukasza Watzenrode, biskupa warmińskiego,artystą dla wytchnienia,lekarzem z wykształcenia i upodobania,Ekonomistą z przypadku,politykiem i żołnierzem z konieczności,uczonym zaś z łaski Boga i w imię umiłowania prawdy..."

W wieku 43 lat kopernik osiadł w olsztynie.pełnił funkcję kanclerza kapituły warmińskiej.Kopernik porządkował akta kapituły.Był administratorem terenu obejmującego ponad 120 wsi warmińskich.

Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie

mało znaną jest informacja,Że Kopernik jest autorem:"Olsztyńskej taksy chlebowej"-(Ratio panaria Allensteinensis).traktat ten regulował cenę pieczywaodpowiednio do ceny żyta i pszenicyOraz ciężaruUpieczonego chleba.Taksa chlebowa miała na celu obniżenie ceny pieczywa. zdaniem kopernika cena pieczywa była niesłusznie zawyżana.był to ze strony kopernika wyraz troskio najbiednieszych ludzi.ustalona w taki sposób cena- według kopernikowskiej "taksy chlebowej"miała obowiązywać na całej warmii.

KOPERNIK SPĘDZIŁ NA WARMII OKOŁO 40 LAT. W OKRESIE "WARMIŃSKIM" PRACOWAŁ, JAKO:1. ASTRONOM - OBSERWOWAŁ SŁOŃCE PRZY POMOCY TABLICY ASTRONOMICZNEJ.OKOŁO 1520 R. ZACZĄŁ SPISYWAĆ DZIEŁO: "O OBROTACH SFER NIEBIESKICH".2.KANONIK - ADMINISTRATOR DÓBR KAPITUŁY WARMIŃSKIEJ- W NOWOCZESNY SPOSÓB ARCHIWIZOWAŁ DOKUMENTY. PROWADZIŁ AKCJE OSADZANIA CHŁOPÓW NA OPUSZCZONYCH GOSPODARSTWACH.3.EKONOMISTA - W 1517 R. OPRACOWAŁ ROZPRAWĘ "O OCENIE PIENIĄDZA".DWA LATA PÓŹNIEJ NAPISAŁ " TRAKTAT O MONETACH". TRAKTAT ZAWIERAŁ SŁYNNE "PRAWO KOPERNIKA” - („zły pieniądzwypiera lepszy”).4.LEKARZ - LECZYŁ DOSTOJNIKÓW - M.IN. BISKUPÓW WARMIŃSKICH.5.KARTOGRAF - SPORZĄDZIŁ MAPĘ ZALEWU WIŚLANEGO. TEREN BYŁ WÓWCZAS OBSZAREM SPORU GRANICZNEGO MIĘDZY BISKUPSTWEM WARMIŃSKIM A ELBLĄGIEM.6.REFORMATOR SPOŁECZNY - "OLSZTYŃSKA TAKSA CHLEBOWA" POWSTAŁA WŁAŚNIE OKOŁO 1531R.7.KOPERNIK BYŁ OBROŃCĄ MIASTA - W LATACH : 1516-1521 - Z URZĘDU PEŁNIONEJ FUNKCJI ADMINISTRATORA ZIEM KAPITUŁY ZADBAŁ O BEZPIECZEŃSTWO LUDZI, ZAMKÓW I GRODÓW PRZED KRZYŻAKAMI.

Okres warmińśkiBył dla kopernikaNaważniejszyw jegoŻyciu.Był to czas,KiedyKopernik stworzyłNajważniejszedziełaSwojego życia.

10 kwietnia 1525r.,Na rynku w krakowie, książę niemiecki - albrecht hohezollern złożył hołd królowi polskiemuzygmuntowi staremu.Był to symbol,że Zakon krzyżackiPrzestaje istnieć.kopernik, wrazze wszystkimi kanonikami,Powróciłdo zniszczonego,SpalonegoFromborka.

w tym czasie nowym ordynariuszem kapituły został wybranyprzez kanoników,jan dantyszek.kopernik natomiast poświęcił się całkowicie astronomii.w 1539 r. do kopernika przyjechał jerzy joachim retyk.Młody, 26 letni matematyk, był zafascynowany poglądami naukowymi kopernika.chciał zapoznać się z odkryciami astronoma. pozostał u kopernika dwa lata - zostając jego oddanymi wiernym uczniem.Jan joachim retykprzekonał kopernika, aby dokończył swoje dzieło życia.Kopernik -pomimo obaw potępienia i szyderstwaze strony mu współczesnych -zgodził się dokończyć swoją pracę o obrotach ciał niebieskich.

W grudniu 1542r.astronom doznał udaru mózgu.Kilka miesięcy kopernik leżał w letargu.Pewnego dnia, w momencie, kiedy odzyskałPrzytomność, jego przyjaciele, zgromadzeni wokółNiego, pokazali mudużą księgę:"o obrotach sfer niebieskich ksiąg sześć".Było to wydane drukiem dzieło kopernika.Kopernik zdołałJedynie podnieść rękęi dotknąćWydrukowanej ksiegi.To była ostatnia chwila jego życia.

jest słynny obrazJana matejki,na którym kopernik spogląda w nieboZ wieży we fromborku.obraz nosi tytuł:"astronom kopernik, czyli rozmowa z bogiem".natomiast,Jeśli oprzeć się na informacjach ze źródeł historycznych, tokopernik najczęściej obserwował niebosiedząc w swoim ogródku.wykorzystywał także przyrządyAstronomiczne,Jakie sam zbudował.

ŚMIERĆ MIKOŁAJA KOPERNIKA .Grafika Aleksandra Lessera MIKOŁAJ KOPERNIK ZMARŁ WE FROMBORKU 24 MAJA 1543 ROKU