Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Макрофінансовий аналіз : зб. аналіт. завдань та кейсів / К. В. Захожай, Ю. В. Сибірянська, Н. М. Сивульська, Н. В. Рудик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 3-тє вид. – Київ : КНЕУ, 2019. – 107 с. – Бібліогр.: с. 97–100. – ISBN 978-966-926-176-2.

Наддержави штучного інтелекту: Китай, Кремнієва долина і новий світовий лад / Кайф-Фу Лі ; пер. з англ. В. Пунько. – Київ : BookСhef, 2020. – 299 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-993-248-8.

004 Л55

005 М16

Лі Кайф-Фу.

Чесно про те, кому загрожує втрата роботи через штучний інтелект та які економічні наслідки тягнуть за собою технологічні прориви. Що буде з людиною, коли штучний інтелект робитиме геть усе? Штучний інтелект змінює світ. Чи буде суперкомп’ютер правити світом? Що ми можемо зробити для того, щоб не лишитися позаду прогресу?

Збірник підготовлений з метою забезпечення швидкого опанування студентами та іншими зацікавленими особами дисципліни «Макрофінансовий аналіз». Аналітичні завдання допоможуть самостійно розібратися в процесах, що відбуваються в царині фінансів на макрорівні, осмислити взаємозв’язки між макрофінансовими показниками, запропонувати власні ідеї щодо удосконалення державного фінансового менеджменту. Розрахункові завдання побудовані на реальних статистичних показниках, тому їх вирішення сприятиме кращому опануванню економічних тенденцій, виявленню закономірностей, причинно-наслідкових взаємозв’язків, що обумовлюють розвиток фінансової системи держави, набуттю вмінь щодо інтерпретації отриманих результатів та розробки обґрунтованих управлінських рішень. Рекомендовано для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування та інших зацікавлених осіб.

Менеджмент організації : підручник / [уклад.: В. П. Пєтков, І. Є. Іванов, С. В. Пєтков та ін.] ; за заг. ред. В. П. Пєткова. – Київ : Професіонал, 2020. – 486 с. : табл. – Бібліогр.: с. 458–465. – ISBN 978-966-373-681-5.

Менеджмент: личность, команда, результат : учеб. пособ. / С. В. Петков. – Киев : КНТ, 2020. – 400 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-373-904-5.

Петков С. В.

005 М50

005 П29

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

Навчальне видання присвячене висвітленню питань менеджменту організації, прийняття рішень у різних сферах життя, керівництва конфліктами та конфліктними ситуаціями, кадрової політики, стратегічному плануванню, інформаційному забезпеченню керівництва організацією. Зважаючи на важливу роль керівника в організації, автори розкривають специфіку сучасного менеджменту, його рівні, стратегію й тактику тощо. Досліджуються процеси комунікації, організації взаємодії та повноваження в менеджменті. Окремі розділи присвячено питанням керівництва та контролю, кадрової політики, розвитку трудових ресурсів. Підручник містить додатки – тести та методики визначення професійного рівня керівника, діагностування схильності особистості до конфліктної поведінки тощо. Видання розраховане на викладачів, курсантів, слухачів, студентів, магістрів, ад’юнктів навчальних закладів України, в яких поглиблено вивчається наука менеджменту.

Работа посвящена анализу такого направления организационно-правовой деятельности, как менеджмент. Обоснована целесообразность внедрения новейших технологий менеджмента в деятельность государственных и коммерческих организаций. Доказано ведущее значение менеджмента в построении гражданского общества и правового государства. Для всех кто стремится совершенствовать себя как личность и как руководителя.


Прорив. Корумпована демократія, держава-вигнанка Росія і найбагатша, найбільш руйнівна промисловість на земній кулі / Рейчел Меддоу ; [пер. з англ. А. Акуленко]. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 558 с. – ISBN 978-966-948-403-1

Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 : практ. посіб. / [упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов]. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 495 с. – ISBN 978-611-01-1219-2.

Меддоу Р.

327 М42

331 Н35

Книжка припаде до смаку усім, хто цікавиться геополітикою, світовою історією, економікою, екологією. А також читачам, що охочі розібратися, чому і після закінчення холодної війни Росія не зупинилася у примарному переслідуванні Америки, чому анексію українського Криму називають початком кінця Росії.


Класифікатор професій як документ призначений для застосування центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, усіма суб’єктами господарювання тощо. Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв’язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.

Економіка туризму: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 538 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 531–538. – ISBN 978-617-673-225-9.

Спеціалізований туризм : навч. посіб. / О. В. Борисова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Київ : Кондор, 2020. – 356 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 351–356. – ISBN 978-617-7939-21-3.

338.4 Б82

338.4 Е45

Борисова О. В.

У навчальному посібнику викладаються вузлові проблеми теоретико-методологічної бази спеціалізованого туризму та його окремих видів. Посібник містить у собі програму навчальної дисципліни, вступ, дві вступні теми, присвячені характеристиці спеціалізованого туризму та аналізу наслідків пандемії коронавірусу для туризму; дві основі частини, в яких викладається матеріал щодо традиційних та нових видів спеціалізованого туризму, загальні підсумки та список рекомендованих джерел. До кожної теми надано ключові терміни та поняття і контрольні запитання. Деякі теми супроводжуються рисунками, змістовними таблицями, а деякі – необхідними і цікавими ілюстраціями (фотографіями).

Навчальний посібник розрахований на студентів закладів вищої освіти спеціальності «Туризм», але він буде корисний і викладачам-туризмологам, і здобувачам рівня «магістр» та «доктор філософії», і всім, хто цікавиться проблемами розвитку туризму в світі й Україні.

Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економікою туризму.

Безпека туризму : навч. посіб. / Н. В. Чорненька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Київ : Кондор, 2020. – 187 с. : рис. – Бібліогр.: с. 182–187. – ISBN 978-617-7729-70-8.

Україна. Закони. Митний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 320 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-084-2.

342 У45

338.4 Ч-75

Чорненька Н. В.

У навчальному посібнику «Безпека туризму» розкрито рівні системи безпеки туристичної сфери, висвітлено ризики туристичної діяльності, описано особливості забезпечення безпеки в туризмі шляхом чітко спланованої роботи підприємств галузі задля безпечного і комфортного відпочинку людей та безпеки рекреаційних територій. Завдання навчального посібника – представити цілісний і систематизований виклад основ безпеки туризму. Навчальний посібник рекомендовано для студентів спеціальності «Туризм» галузі знань «Сфера обслуговування», для викладачів, науковців, працівників індустрії туризму, а також всіх тих, кого цікавлять різні аспекти безпеки.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

343 П70

Юридична відповідальність: напрями реформування / уклад.: С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Д. П. Калаянов. – Київ : КНТ, 2019. – 101 с. – ISBN 978-966-373-852-9.

Україна. Закони. Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 269 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-093-4.

347 У45

Високий рівень латентності злочинів та повсюдне порушення прав людини призводять до подальшого зниження рівня життя й неминучої криміналізації окремих верств населення. Ґрунтуючись на аналізі українського законодавства та міжнародної практики автори пропонують власне бачення можливих змін до Кримінального процесуального та Митного кодексу України.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Україна. Закони. Цивільний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 301 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-092-7.

Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 203 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-091-0.


Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

347 У45

347 У45

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Державне і приватне страхування: теорія і практика : навч. посіб. / О. І. Білик, М. К. Хім ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2019. – 232 с. – ISBN 978-966-941-257-7.

Поведінка споживачів : навч. посіб. / Я. С. Ларіна, А. В. Рябчик. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 282 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-289-366-3.

Білик О. І.

Ларіна Я. С.

36 Б61

36 Л25

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи організаційної поведінки. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі організаційної культури, досліджуються фактори й цінності, що впливають на становлення організаційної поведінки. Обґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації організаційної поведінки на виробничому підприємстві. Посібник призначений для студентів і магістрів економічних факультетів, слухачів системи післядипломної освіти, аспірантам.

Викладено основні категорії, методи та механізми функціонування страхової галузі в Україні. Значну увагу звернено на специфічну страхову термінологію, питання самопідготовки, тести та практичні завдання. Структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, здобути практичні навички й орієнтуватися в питаннях організації та функціонування страхового бізнесу в Україні.

Педагогические технологии : учебник / Е. О. Наголяк. – Киев : Центр учеб. лит., 2020. – 402 с. : табл. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. – ISBN 978-611-01-1561-2.

От знаний к навыкам : Универсальные правила эффективной тренировки любых умений / Д. Лемов, К. Ецци, Э. Вулвей. – Киев : Центр учеб. лит., 2020. – 239 с. – ISBN 978-611-01-1202-4.

Наголяк Е. О.

37 Л44

37 Н16

Лемов Д.

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

Эта книга для тех, кто постоянно совершенствуется сам и обучает других. Правильно организованное обучение может вознести любые начинания на недосягаемые высоты. Благодаря своду простых правил, предложенных авторами, вполне реально достичь совершенства практически во всех сферах жизни.

У підручнику аналізуються проблеми і тенденції розвитку сучасної школи з позицій технологічного підходу в освіті з метою мотивувати студентів на майбутню професійну діяльність в сфері освіти. Історія, теорія, класифікації та огляд педагогічних технологій розкриваються не тільки на основі нового теоретично обґрунтованого матеріалу, а й відповідно до базових педагогічних та психологічних теорій і концепцій, а також з новітніми нормативними документами про освіту.

Призначений для бакалаврів, спеціалістів і магістрів, які навчаються за педагогічними напрямами і спеціальностями, може становити інтерес для фахівців системи підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти.

Prozorro. Зробити неможливе в українській владі / Максим Нефьодов, Федір Крикун. – Київ : Наш Формат, 2020. – 189 с. – ISBN 978-617-7730-73-5.

Чернобыль. История катастрофы / Адам Хиггинботам ; [пер. с англ. А. Бугайский ; наук. ред. Л. Сергеев ; ред. В. Потапов]. – Київ : Альпіна Паблішер, 2020. – 552 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Прим.: с. 443–496. – Библиогр.: с. 497–515. – Предм.-имен. указ.: с. 539–549. – ISBN 978-617-7858-42-2.

621 Х42

658 Н58

Нефьодов М.

Хиггинботам А.

Ночью 26 апреля 1986 года реактор № 4 Чернобыльской атомной электростанции взорвался, положив начало одной из самых страшных ядерных катастроф в истории. Основываясь на более чем десятилетней работе, записях сотен бесед, на личной переписке, неизданных воспоминаниях и недавно рассекреченных архивных документах, журналист Адам Хиггинботам написал бередящее душу и захватывающее произведение, в котором мы видим чернобыльскую катастрофу глазами ее первых свидетелей. Результатом стал мастерски сделанный документальный триллер, исчерпывающий отчет о событии, изменившем историю, – куда более сложный, человечный и пугающий, чем миф о Чернобыле, к которому мы привыкли.

ProZorro – найвідоміший державний стартап в Україні. Залишивши позаду стару систему держзакупівель, він постав як сучасна компанія із потужним штатом розробників i новими підходами до менеджменту й маркетингу. Відколи проект з’явивcя в Укpaїнi, змiнилocя двa cклaди пapлaмeнту i тpи уpяди, aлe ProZorro дaлi poзвивaєтьcя тa, здaєтьcя, мiцнo тpимaєтьcя нa нoгax. Oднaк чи нacпpaвдi цe тaк? У цiй книжцi пiap-кoopдинaтop кoмaнди ProZorro Фeдip Кpикун тa iдeoлoг cиcтeми Мaкcим Нeфьoдoв з пepшиx уcт oпиcують злeти й пaдiння кoмaнди. Вoни poзпoвiдaють, як кoмпaнiя змoглa зaйти нa oгopoджeну й paнiшe зaкpиту тepитopiю дepжзaкупiвeль i змiнити пpaвилa гpи в oднiй з нaйкopумпoвaнiшиx cфep.

Фінанси підприємств : підручник / О. Б. Курило, Л. П. Бондаренко, О. Й. Вівчар, О. М. Чубка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Київ : Кондор, 2020. – 338 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 320–325. – ISBN 978-617-7841-33-2.

Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / [Я. С. Ларіна, О. І. Бабічева, Л. В. Романова, Н. М. Антофій ; за ред. Я. С. Ларіної]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. – 363 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-289-296-3.

658 С83

658 Ф59

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості стратегічного маркетингу, його сучасні концепції, завдання, принципи. Висвітлено роль стратегічного маркетингу в управлінні підприємствами. Розглянуто методи аналізу маркетингового середовища, методичні підходи щодо сегментування та вибору цільових ринків. Представлені підходи до вибору маркетингових стратегій, використання можливостей новітніх маркетингових інструментів щодо диференціації й позиціонування, побудови конкурентних відносин. Розглянуто питання механізмів реалізації маркетингових стратегій.

Книга призначена для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, буде корисна всім, хто цікавиться питаннями стратегічного маркетингу.

У підручнику акцентується увага на таких питаннях, як: поняття, функції фінансів підприємств, принципи їх організації, суть і значення основних та оборотних активів та їх класифікація, планування, оподаткування, кредитування підприємств, показники фінансового стану та фінансової санації суб’єктів господарювання. Підручник охоплює всі форми навчального процесу.