Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Bagna, mokradła i torfowiska: dlaczego są tak ważne?

1. CZYM SĄ MOKRADŁA

2. ZAGROŻENIA MOKRADEŁ

3. DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE OCHRONIE MOKRADEŁ

4. PODZIAŁ MOKRADEŁ

5. CIEKAWA ROŚLINNOŚĆ

6. TORFOWISKA

CZYM SĄ MOKRADŁA?

Mokradło jest to obszar przejściowy pomiędzy wodą, a lądem, czyli miejsce gdzie poziom wody gruntowej znajduje się blisko pod powierzchnią ziemi, a niekiedy podnosi się na tyle, że jest one okresowo zalewane. Nierozdzielną częścią mokradeł są zbiorniki (jeziora, stawy, brzegi morskie) oraz cieki wodne, które tworzą odpowiednie warunki dla roślin wilgociolubnych.

ZAGROŻENIA MOKRADEŁ

MELIORACJE WODNE

WYDOBYWANIE TORFU

REGULACJE RZEK

Występowanie mokradeł uzależnione jest od wody. Każde działanie ograniczające jej oddziaływanie na ekosystemy mokradłowe oznacza ich zanikanie.
Do takich działań można zaliczyć:

Regulacje wysokości wody w glebie poprzez odwadnianiu terenów, gdzie występuje stały, lub całoroczny nadmiar wody.

Przekształcenie naturalnego koryta rzecznego przez zmianę jego kształtu, długości, głębokości, spadku podłużnego oraz materiału z którego jest utworzone, w celu umożliwienia żeglugi, osuszenia terenu, ochrony przeciwpowodziowej.

Wydobywanie torfu na potrzeby gospodarki, w celach produkcji rolnej i energetycznej.

DZIAŁANIA SPRZYJAJĄCE ISTNIENIU MOKRADEŁ

RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA ROLNA I LEŚNA

OBEJMOWANIE OCHRONĄ ŻYWYCH EKOSYSTEMÓW

WYDOBYWANIE ICH CENNYCH SKŁADNIKÓW WYŁĄCZNIE NA CELE LECZNICZE

ZANIECHANIE REGULACJI RZEK I CIEKÓW WODNYCH

STOSOWANIE ZASTĘPCZYCH NAWOZÓW W ROLNICTWIE I OGRODNICTWIE (ZAMIAST TORFU- KOMPOST)

BUDOWANIE ZASTAWEK I ZASYPYWANIE ROWÓW MELIORACYJNYCH W CELU HAMOWANIA NADMIERNEGO ODPŁYWU WODY

BAGNA

CIEKI WODNE

ZBIORNIKI WODNE

PODZIAŁ MOKRADEŁ

Rodzaj wód powierzchniowych liniowych, płynących pod wpływem siły ciężkości. Możemy je podzielić na płynące stale, lub okresowo. np.: źródła, potoki, rzeki, kanały wodne, rowy melioracyjne.

Zagłębienie terenu wypełnione wodą stojącą. Może być naturalny lub sztuczny Wśród naturalnych wymienić można jezioro, staw, zalew, morze. Wśród sztucznych zbiorników wymienia się sadzawki, baseny.

Obszar trwale podmokły, nasycony wodą słoną lub słodką stanowiącą ok. 80% objętości gruntu, porośnięty roślinnością przystosowaną do występujących tu specyficznych warunków środowiska;

CIEKAWA ROŚLINNOŚĆ

Największym walorem mokradeł pozostaje bogactwo występujących w ich otoczeniu gatunków roślin i zwierząt. Mokradła ze względu na utrudniony dostęp stanowią ostatnie naturalne ekosystemy i ostoje rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin oraz zwierząt. Do najciekawszych gatunków należą między innymi: bagno zwyczajne, wełnianka pochwowata, rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna.

Jest krzewem należącym do rodziny wrzosowatych. W Polsce spotyka się go na obszarach nizinnych. Porasta torfowiska i tereny bagienne. Bagno zwyczajne jest objęty częściową ochroną gatunkową. Powodem zamierania jest wydobycie torfu i osuszanie bagien. Niski krzew, zwykle nie przekraczający 1,5 m wysokości. Roślina wydzielająca silny zapach i jest trująca.

BAGNO ZWYCZAJNE

Liście i pędy zawierają olejek eteryczny o specyficznym zapachu powodującym skutki odurzające (bóle/zawroty głowy). Spożycie u człowieka może wywołać podrażnienie żołądka i układu pokarmowego. Odurzająca woń kwiatów jest trująca dla niektórych owadów, co ciekawsze skażony jest również miód, który wyprodukują.

WEŁNIANKA POCHWOWATA

Wełnianka pochwowata jest trwałą byliną, tworzącą rozległe, zwarte kępy. Kwiat to zebrane w jajowaty szczytowy kłos, który zawiera kilkanaście kwiatów z biało srebrzystymi i wełnistymi włoskami nitkowatego okwiatu. Rośnie na torfowiskach wysokich i niskich oraz wilgotnych wrzosowiskach, na niezbyt ubogich kwaśnych glebach torfowych.

Wytwarza liście, które rosną na płożących się pędach, są ciemnozielone i błyszczące, mają ostre zakończenia i podwinięte brzegi. Kwiaty rosną na długich szypułkach, skierowane są ku dołowi i mają odgięte do tyłu płatki. Owoce są soczystymi, czerwonymi jagodami. W Polsce jest rośliną często spotykaną na torfowiskach wysokich i przejściowych oraz w borach bagiennych.

ŻURAWINA BŁOTNA

Roślina owadożerna z rodziny rosiczkowatych. Rosną w miejscach bagnistych, często w płytkiej wodzie. Rosiczki wykształcają charakterystyczne liście pułapkowe wyposażone we włoski gruczołowe wydzielające lepką ciecz wabiącą drobne zwierzęta, a następnie dusząc je. Liść oplata się wokół większej zdobyczy, wytwarzając coś na kształt zwierzęcego żołądka, w którym przeprowadza trawienie. Przy mniejszym posiłku jego jest raczej niezauważalny.


ROSICZKA OKRĄGŁOLISTNA

Co zjada:

-duże osobniki zjadają nawet największe muchy

-średnie muchy

-muszki owocówki

-komary i komarnice

-pająki są zjadane dość rzadko.

Czego nie zjada:

-mrówki są w stanie odkleić się od wytwarzanej przez rosiczkę substancji, więc zazwyczaj udaje im się uciec

-osy

-ślimaki

Uwaga!!!!

Po ofierze zostają chitynowe pancerzyki, które nie są trawione!

Rośliny obumierają (zwłaszcza dolne części tofrowców), a ich budujące fragmenty co roku tworzą nową wartwę. Rozkład materii organicznej jest niezupełny, gdyż w warunkach beztlenowych zachodzi proces z czynnym udziałem mikroorganizmów. W wyniku tego następuje powolne przekształcenie roślin w torf. Stopniowo narastają kolejne warstwy torfu, w wyniku odkładania się częściowo rozłożonych szczątków roślin torfotwórczych. Proces ten może trwać kilkanaście tysięcy lat.

Czym jest torf?

TYPY TORFOWISK

TORFOWISKO NISKIE

TORFOWISKO WYSOKIE

TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE

Torfowisko wysokie – zasilane jest przez wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych. Podłoże jest ubogie i bardzo kwaśne. Powierzchnia jest czasem wypiętrzona ponad otaczający teren.

Torfowisko niskie – korzysta z powierzchniowych lub gruntowych wód bogatych w substancje mineralne. Podłoże jest żyzne, ma odczyn słabo kwaśny, obojętny, czasem nawet słabo zasadowy. Występuje w obniżeniach terenu. Charakterystycznym elementem jego roślinności są zbiorowiska mszysto-turzycowe.

Torfowisko przejściowe – korzysta zarówno z wody pochodzenia atmosferycznego, jak i z wód powierzchniowych (spływających) i gruntowych. Jego toficzność jest różna: na ogół mniejsza niż niskiego, a większa niż wysokiego.

ROLA TROFOWISK

1. Stanowią cenne rezerwuary wody, powstałe w skutek naturalnego magazynowania wody.

2. Aktywnie uczestniczą w procesie oczyszczania wód.

3. Dzięki zachodzących w nich procesach chemicznych usuwają azotany, następuje kumulacja węgla, fosforu oraz zatrzymują liczne zawiesiny.

4. Ostoja i siedlisko wielu rzadkich i ginących gatunków.

Zespół Parków Krajobrazowch Województwa Lubuskiego

 1. https://www.encyklopedialesna.pl
 2. https://bagna.pl
 3. https://www.encyklopedialesna.pl
 4. https://atlas.roslin.pl
 5. https://www.naukowiec.or
 6. https://atlas.roslin.pl

Źródła

 1. https://www.goryizerskie.pl/?file=art&art_id=251
 2. https://pl.wikipedia.org
 3. https://przyrodniczo.pl
 4. https://www.ekologia.pl
 5. https://pixabay.com/pl
 6. https://rolmarket.pl
 7. https://inzynierbudownictwa.pl
 8. https://torfowiska.pl
 9. https://www.info.elblag.pl
 10. https://atlas.roslin.pl
 11. https://kielce.wyborcza.pl

ZDJĘCIA