Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Основи наукових досліджень : навч.-метод. посіб. / Н. П. Пихтіна ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ : КНТ, 2020. – 198 с. : табл. – Бібліогр.: с. 191. – ISBN 978-966-373-867-3.

Кризовий менеджмент в туризмі: теорія, методологія та практика = Crisis management in tourism: theory, methodology and practice : навч. посіб. / М. П. Мальська, І. С. Пурська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : SBA-Print, 2020. – 166 c. : рис., табл. – Текст англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7594-10-8.

001 П35

005 М21

Пихтіна Н. П.

Мальська М. П.

У посібнику відповідно до навчальної програми дисципліни «Основи наукових досліджень» вміщені лекції з усіх змістовних модулів. Тексти лекцій та відповідний навчальний матеріал сприятиме засвоєнню студентами змісту навчальної дисципліни, допомагатиме викладачам у читанні лекцій, проведенні семінарських, лабораторних занять, самостійної й індивідуальної роботи студентів. Може бути доцільним при написанні курсових, дипломних, магістерських робіт студентами усіх спеціальностей.

The training manual highlights the theoretical, methodological and organizational-practical principles of crisis management of tourism enterprises.

Гражданское общество и государство: ИДЕЯ РЕФЛЕКСА (Основы теории гуманизма) / Ю. Н. Литвиненко. – Киев : Альтернатива, 2019. – 563 с. – ISBN 978-966-542-633-2.

Експериментальна психологія : підручник / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 359 с. : табл. – Бібліогр.: с. 349–354. – ISBN 978-966-364-756-2.

Вузький коридор. Держави, суспільства і доля свободи / Дарон Аджемоглу, Джеймс Робінсон ; пер. з англ. Г. Шпак. – Київ : Наш Формат, 2020. – 518 с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-7866-17-5.

14 Л64

159.9 M17

005 O-75

Литвиненко Ю. Н.

Максименко С. Д.

Аджемоглу Д.

Цель этой книги – защитить человечество от вымирания и «включить» его потенциал к жизни на максимум. В ней читатель найдет объяснение того, как устроен Мир, в котором мы существуем, и который, по мнению автора, является 2-х мерным. В основе объяснения – механизм рефлекса, как механизм возникновения последствий случайного столкновения двух элементарных частиц.

Підручник містить матеріали стандартного курсу «Експериментальна психологія» для психологічних факультетів університетів. У ньому викладено методологічні засади психологічного дослідження, етапи становлення експериментального методу в психології, наведена класифікація і характеристика емпіричних методів психологічних досліджень, проаналізовані три основні дослідницькі парадигми: дескриптивна, кореляційна, маніпулятивна. Детально розглянута процедура й організація психологічного експерименту, джерела виникнення і способи контролю змінних, схеми основних експериментальних і квазіекспериментальних планів. Стисло розглянуто методи експериментальних досліджень у традиційних галузях експериментальної психології. У заключній главі першої частини підручника викладено, за зразками подібних зарубіжних підручників, експериментальне дослідження, проведеного українською студенткою з оригінальної проблематики, яка ще не була предметом дослідження у вітчизняній психології. Підручник призначено для студентів і викладачів психологічних факультетів, а також для всіх, хто цікавиться методами психологічного дослідження.

Свобода в історії людства завжди була рідкістю. Між гнітом деспотичної держави й насильством від бездержав’я пролягає вузький коридор до свободи. На думку Дарона Аджемоґлу і Джеймса Робінсона, саме в ньому держава й суспільство мають врівноважувати одне одного. Як стримувати державу, що має величезний бюрократичний апарат і потужне військо? Як підтримувати в суспільстві співпрацю й захистити його від маніпуляцій поділами і відмінностями? У цій книжці дослідники дають відповідь на питання, чим є свобода і чому одним суспільствам вдається її досягнути, а іншим – ні. Автори світового бестселера «Чому нації занепадають», описуючи історичні події від згадок на глиняних табличках і до сучасності, показують на прикладах, як різні суспільства проходять крізь вузький коридор з різними наслідками для себе.

Для широкого кола читачів, всіх, хто хоче усвідомити, що таке свобода в контексті держави та які вона спричиняє наслідки.

Велика економічна енциклопедія України : [у 26 т.] / В. В. Лепський. – Одеса : Одес. міська друк., 2018–2020. – Т. 1–26. – ISBN 978–617–637–150–2.

Бюджетна система : підручник / [І. В. Алексєєв, Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, М. В. Ливдар] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2019. – 397 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 359–380. – ISBN 978-966-941-342-0.

330 Л48

336.1 Б98

Лепський В. В.

Т. 1 : А – А. – 2018. – 498 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 483–498.

Т. 2 : А – Б. – 2018. – 499 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 488–499.

Т. 3 : Б – В. – 2018. – 499 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 491–499.

Т. 4 : В – В. – 2019. – 499 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 491–499.

Т. 5 : В – Г. – 2019. – 499 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 488–499.

Т. 6 : Г – Д. – 2019. – 499 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 491–499.

Т. 7 : Д – Д. – 2019. – 500 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 492–500.

Т. 8 : Д – Е. – 2019. – 499 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 491–499.

Т. 9 : Е – З. – 2019. – 499 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 488–499.

Т. 10 : З – К. – 2019. – 498 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 490–498.

Т. 11 : К – К. – 2019. – 499 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 488–499.

Т. 12 : К – Л. – 2019. – 499 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 488–499.

Т. 13 : Л – М. – 2019. – 498 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 490–498.

Т. 14 : М – М. – 2019. – 500 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 492–500.

Т. 15 : Н – О. – 2019. – 500 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 489–500.

Т. 16 : О – П. – 2019. – 499 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 488–499.

Т. 17 : П – П. – 2019. – 500 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 490–500.

Т. 18 : П – П. – 2019. – 500 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 489–500.

Т. 19 : Р – Р. – 2019. – 500 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 489–500.

Т. 20 : Р – С. – 2019. – 502 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 491–502.

Т. 21 : С – С. – 2020. – 498 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 490–498.

Т. 22 : С – Т. – 2020. – 500 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 492–500.

Т. 23 : Т – Т. – 2020. – 500 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 490–498.

Т. 24 : Т – Ф. – 2020. – 501 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 490–501.

Т. 25 : Ф – Ц. – 2020. – 498 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 487–498.

Т. 26 : Ц – Я. – 2020. – 332 с. – Текст укр., рос., англ. – Предм. вказівки: с. 324–332.

Теорія і практика формування бюджетної системи країни, сутність бюджету, його призначення і роль у суспільстві, функції та структура бюджетної системи держави, система доходів і видатків бюджету, організація міжбюджетних відносин, бюджетний процес, економічна природа та система управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Увагу зосереджено на глибинних і ситуативних причинах окремих аспектів функціонування бюджету України та світовому досвіді, проблемах удосконалення напрямів бюджетно-податкової політики, фіскальної децентралізації, міжбюджетного регулювання, управління державним боргом, сучасних напрямах зменшення видатків бюджету в Україні.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання теорії та практики бюджету держави.

Modern Ukrainian Financial Science : Theoretical Paradigm & Practical Concept of Public Finance / V. Fedosov, A. Krysovatyy, V. Oparin, P. Yukhymenko. – Oklahoma City : Draft2Digital Publishing House, 2020. – 447 p. – Bibliogr.: p. 432–446. – ISBN 978-0-692-07396-4.

Менеджмент фермерських господарств : навч. посіб. / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; за ред. В. П. Горьового ; М-во освіти і науки України, Уман. нац. ун-т садівництва. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 364 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 302–320. – ISBN 978-617-673-254-9.

338.4 Г71

336.1 М78

Горьовий В. П.

Матеріал посібнику «Менеджмент фермерських господарств» поєднаний в цілісну систему знань про фермерське господарство як об’єкт управління, що дало б змогу менеджерам сформувати чіткі уявлення про природу й різноманітність функцій менеджменту сучасного фермерського господарства й навчатися і реалізовувати його на практиці.

This is the original work by the national economic and financial scientists on the evolution of the modern Ukrainian financial science.

Політико-правова система України : підручник / В. М. Кириченко, Ю. В. Кириченко, Ю. М. Соколенко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 303 с. – Бібліогр.: с. 276–281. – ISBN 978-617-673-842-8.

Протидія дискримінації за ознакою інвалідності / А. М. Мхитарян ; під заг. ред. Є. Ю. Соболя. – Київ : КНТ, 2020. – 151 с. – Бібліогр.: с. 138–151. – ISBN 978-966-373-891-8.

Проступки та відповідальність за їх вчинення: актуальні питання та інноваційні ідеї / С. В. Пєтков. – Київ : КНТ, 2020. – 87 с. – ISBN 978-966-373-810-9.

342 М93

342 П29

340 К43

Кириченко В. М.

Мхитарян А. М.

Пєтков С. В.

Підручник з урахуванням сучасних методологічних підходів, новітніх досягнень політичної і юридичної наук, міжнародно-правових актів і чинного законодавства України, висвітлює найважливіші теоретичні положення сутності й особливостей політичних і правових явищ, суспільно-правових процесів, що відбуваються в Україні та заходів щодо їх вирішення.

Розглянуто основні інститути політико-правової системи України: держава та її органи, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, політичні партії і громадські організації та їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Особлива увага приділена характеристиці конституційного закріпленні прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні.

У підручнику розміщено термінологічний словник і матеріали та методичні рекомендації, які полегшують сприймання навчальної дисципліни «Політико-правова система України».

Для здобувачів і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та всіх, хто прагне глибше зрозуміти проблеми громадянського суспільства, демократичного розвитку та побудови правової Української держави.

Монографія покликана привернути увагу наукової спільноти до вирішення проблем реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів різних категорій осіб, зокрема інвалідів, з боку органів публічної влади.

Становлення України як демократичної правової держави вимагає створення ефективної правової основи, спрямованої на забезпечення та регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері управління, зокрема в галузі діяльності кримінально-виконавчої системи України. Важливу роль у вирішенні зазначеного завдання відіграє адміністративна відповідальність, яка сприяє блокуванню правопорушень у кримінально-виконавчій системі України, служить гарантією законності, стабільності та нормальної діяльності її органів і установ. Автор розглядає реформування інституту відповідальності за вчинення проступків потребою часу та пропонує власний підхід до оновлення процесуального законодавства України.

Протидія злочинам, пов'язаним із виготовленням та обігом підроблених грошей : наук.-практ. посіб. / [Д. Й. Никифорчук, С. С. Чернявський, А. А. Конюшков, О. С. Тарасенко] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : КНТ, 2020. – 126 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 120–126. – ISBN 978-966-373-766-9.

Україна. Закони. Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 295 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-086-6.

343 П83

343 У45

У навчально-практичному посібнику розглянуто ретроспективний аналіз злочинів, що пов’язані з виготовленням та обігом підроблених грошей, оперативно-розшукова характеристика даних злочинів, система державних заходів та особливості організації діяльності оперативних підрозділів по протидії цим злочинам, виявлення та фіксація фактів вчинення кримінальних правопорушень. Навчально-практичний посібник призначений для працівників правоохоронних органів, професорсько-викладацького складу навчальних закладів юридичного профілю, науковців, слухачів і курсантів як додаткове джерело при підготовці до занять та закріплення відповідних знань.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Україна. Закони. Кримінально-виконавчий кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 80 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-143-6.

Україна. Закони. Господарський процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 159 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-096-5.

343 У45

346 У45

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Позовна давність у цивільному праві : монографія / В. А. Романюк ; Хмельниц. обласна рада, Хмельниц. ун-т упр. та права. – Київ : SBA-Print, 2020. – 236 с. – Бібліогр.: с. 219–236 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7594-12-2.

Україна. Закони. Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 161 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-106-1.

347 Р69

347 У45

Романюк В. А.

Монографія присвячена встановленню загальних закономірностей та видових особливостей позовної давності у цивільному праві; розроблення конкретних пропозицій та рекомендацій з удосконалення правового регулювання цивільних відносин. Охарактеризовано правову природу позовної давності, визначено місце строків позовної давності в системі строків захисту цивільних прав та інтересів, розкрито порядок їх обчислення, особливості зупинення, переривання та поновлення, а також їх правові наслідки, особливості договірного регулювання позовної даності, правові наслідки спливу позовної давності. Монографія розрахована на спеціалістів з цивільного права, а також фахівців у сфері приватного права та усіх, хто цікавиться проблемами науки цивільного права.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки України : монографія / Л. М. Акімова ; М-во освіти і науки України, ПАТ «Міжрегіон. акад. упр. персоналом». – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 323 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 279–309 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-928-9. .

Охорона громадського порядку / С. В. Пєтков. – Київ : Сварог, 2020. – 112 с. – ISBN 978-966-8894-88-6.

351 А38

351 П29

Акімова Л. М.

Пєтков С. В.

Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії : [у 2 ч.] / Роман Зіненко ; [за ред. Ю. С. Бутусова ; вступ. ст. Ю. Є. Бутусова]. Харків : Фоліо, 2019. – (Хроніка) (Своя війна). – ISBN 978-966-03-8462-0.

Ч. 1 : 7–24 серпня 2014 року. – 446 с.
Ч. 2 : 25–31 серпня 2014 року.

Зінченко Р.

355 З63

У монографії досліджено проблему державного управління забезпеченням економічної безпеки держави. Вивчено теоретико-методологічні основи державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні. Здійснено діагностику умов забезпечення економічної безпеки держави інструментами державного управління. Розроблено концептуальні засади державного управління забезпеченням економічної безпеки в Україні. Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, науковців, фахівців у сфері державного управління та економічної безпеки, викладачів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти, а також усіх тих, хто цікавиться розвитком державного управління.

В сучасних умовах необхідно зважено підходити до реформаційних процесів будь-якої сфери. Тим більше, коли це стосується громадського порядку та громадської безпеки. Запропоноване видання має стати ґрунтом для подальших змін не тільки в нормативно-правовому полі України, але й у свідомості самих нормотворців, від яких залежить юридичне супроводження процесу побудови громадянського суспільства. В науково-популярному дослідженні підіймаються гострі дискусійні питання, робиться спроба знайти помилки в системі соціально-правових аксіом за якими побудоване сучасне українське суспільство. Науково-популярне видання стане у нагоді всім, хто цікавиться актуальними питаннями охорони громадського порядку.

Роман Зіненко (нар. 1974 р.), колишній морський піхотинець, доброволець батальйону «Дніпро-1», був серед тих, хто в серпні 2014-го опинився в пеклі Іловайська. Він не тільки вижив, але й написав одну з перших книжок про війну на Сході України — «Іловайський щоденник», що вийшла у видавництві «Фоліо» українською та російською мовами. Ця чесна і відверта розповідь очевидця, який нічого не вигадує, а намагається бути максимально точним у своїх спогадах, отримала широкий відгук у читачів, насамперед у тих, хто виходив з-під Іловайська кривавим «зеленим коридором».

Нова книга Романа Зіненка є результатом ретельного дослідження, яке грунтується на спогадах близько сотні бійців і офіцерів, від добровольця до вищого керівництва сектора «Б», учасників Іловайської трагедії. Окрім того, автору довелося переглянути, перевірити й хронологічно розібрати сотні публікацій, відео- і фотоматеріалів, що стосуються боїв під Іловайськом. Результати окремих журналістських досліджень, а також звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України також вміщені на сторінках цієї книжки. Переважна більшість зібраних фактів до сьогодні не була відома українському суспільству. І хоча автор подає найбільш повну і реальну картину бойових дій під Іловайськом, залишається ще дуже багато питань, на які свого часу обов’язково будуть отримані відповіді.

Перша частина книжки висвітлює хронологію подій, що відбувалися 7–24 серпня 2014 року.

Друга частина книжки висвітлює хронологію подій, що відбувалися 25–31 серпня 2014 року.

Охорона здоров’я в Україні : навч. посіб. / [В. П. Пєтков, Є. Ю. Соболь, С. В. Пєтков та ін.] ; під заг. ред. В. П. Пєткова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Скіф, 2020. – 287 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 262–287 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8894-72-5.

Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, Л. В. Мельянкова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 391 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 343–350. – ISBN 978-611-01-1663-3.

61 О-92

657 Г67

Гуцаленко Л. В.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку та звітності суб'єктів малого бізнесу України. Акцентовано увагу на загальних положеннях організації діяльності та системи обліку суб'єктів малого бізнесу, а також формування фінансової та інших видів звітності і особливостях оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм. Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Навчальний посібник присвячений дослідженню проблеми адміністративно-правового регулювання в сфері охорони здоров’я. На основі аналізу політики держави запропоновано та сформульовано поняття «охорона здоров’я», «медичне право», як правового інституту. Удосконалено понятійно-категорійний апарат у сфері охорони здоров’я населення. Проаналізовано зарубіжний досвід функціонування галузі охорони здоров’я та медичного забезпечення. Сформульовано низку конкретних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке регулює правовідносини у сфері охорони здоров’я, медицини. Адресований науковцям і практикам, а також тим, хто цікавиться проблемами охорони здоров’я та якісного надання послуг медичного спрямування.