Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

יולי

אוגוסט

אוקטובר

יולי

קיץ

אפריל

מתניעים פרוייקט בביה"ס לתשפ"ב

TCSSכנס קיץ

לקראת תחילת הפעלה

כנס קהילה TCSS

העמקה במדע אזרחי

TCSS כנס קיץ

מתניעים פרוייקט בביה"ס לתשפ"ג

מיועד לכלל TCSS קהילת

מידע נוסף

המפגשים יתקיימו בזום בשעות אחהצ. מועד מדוייק יישלח לנרשמים לקראת כל המפגשההרשמה לכל מפגש דרך הקישור המצורףהמפגשים ללא עלותקיום המפגשים מותנה במינימום נרשמיםכל מפגש עונה על צרכים שונים ועשוי להתאים לאנשים שונים

תוכנית מפגשים לצוותי חינוך המפעילים פרוייקטי מדע אזרחי בבית הספר לתשפ"ב

הקליקו על הכפתורים בתרשים לקבלת מידע אודות

?מה התוכן

?למי מיועד

?רוצה להרשם למפגש

נובמבר

התאמת תוכנית הלמידה לעבודת חקר

דצמבר

עבודה עם נתונים

פברואר

מאי

הערכות לתשפ"ג

ינואר

תכנון הערכת למידה

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

צוותי חינוך שמתכננים להפעיל פרוייקט מדע אזרחי בביה"ס במהלך תשפ"ב, בחרו פרוייקט, ובשלים לפתוח את השנה!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

למי מיועד?צוותי חינוך שמפעילים פרוייקט מדע אזרחי בביה"ס ורוצים להתאימו לעבודת חקר. דגש על יסודי וחט"ב.

למי מיועד?צוותי חינוך שרוצים להרחיב ולהעשיר את הידע שלהם בהכרות עם המדע האזרחי

למי מיועד?צוותי חינוך שמתכננים להפעיל פרוייקט מדע אזרחי בביה"ס במהלך תשפ"ג, בחרו פרוייקט ובשלים להתניע!

למי מיועד?כלל קהילת TCSS

למי מיועד?כלל קהילת TCSS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

תוכן מרכזי למפגש:במפגש נדייק את תוכניות הלמידה בחלוקה לפרוייקטים השונים, נדון בהתלבטויות ובשאלות לקראת תחילת השנה.

יפורסם בהמשך:)

יפורסם בהמשך:)

תוכן מרכזי למפגשמה מייחד פרוייקט מדע אזרחי מפרוייקט חקר בביה"ס?חשיפה לסביבת הלמידה של המרכז למדע אזרחי בבתי ספר למסלולים ולפרוייקטים הפעילים בתשפ"גזום אין להכרות פרוייקטים ומובילים לפי ענייןבחירה אישית פרוייקט להפעלה בתשפ"ג למעוניינים (לקראת מפגש יולי)

תוכן מרכזי למפגשמדע אזרחי - כן או לא? העמקה במאפיינים המייחדים את המדע אזרחי באמצעות חקר מקריםהכרות עם סביבת ה insight בפיתוח של מרכז TCSS - שיתוף תובנות מתוך העשייההרחבת ההכרות עם פרויייקטים של מדע אזרחי בעולםהכרות עם העשייה המחקרית של מרכז TCSS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

תוכן מרכזי למפגש:המפגש יעסוק בהתאמת תוכנית הלמידה לעבודת חקר.הנחת העבודה: תהליך למידה לחקר הינו מתפתח בהתאמה למעגל החקר עם תוצרי ביניים לאורכו. שהם אלו שבסופו של דבר ירכיבו את עבודת החקר (התוצר הסופי).במהלך המפגש נדגים כיצד רצפי הלמידה בסביבת ההרחב"ה (סביבת הלמידה המקוונת שפותחה במרכז)נותנים מענה לקידום ידע, מיומנויות וערכים של חקר. זאת, תוך הבחנה בין היבטים שלHANDS ON (למשל, איסוף הנתונים הלכה למעשה בשטח) ו MINDS ON (למשל, למידה על שיטות איסוף, בחירת המשתנים וכד').וכיצד ניתן לשלב תוצרי ביניים לשם הערכה מתפתחת של תהליך למידת בחקר בהיבטים הללו. המפגש לא נותן מענה לדרישות המערכת לקראת עבודת ביוחקר בתיכון. לשם כך יש לפנות למובילת הפרוייקט בנפרד.

המפגשים יתקיימו בזום בשעות אחהצ. מועד מדוייק יישלח לנרשמים לקראת כל המפגשההרשמה לכל מפגש דרך הקישור המצורףקיום המפגשים מותנה במינימום נרשמים. המפגשים - ללא עלותכל מפגש עונה על צרכים שונים ועשוי להתאים לאנשים שונים

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

למי מיועד?צוותי חינוך שמפעילים פרוייקט מדע אזרחי בביה"ס ורוצים לפתח כלים להערכת הלמידה בפרוייקט

תוכן מרכזי למפגשמה הרווחים האפשריים ללמידה בפרוייקטי מדע אזרחי?התבוננות על מטרות הלמידה ורצף הלמידה בפרוייקטפיתוח כלים לשימוש המורה להערכת הלמידה במהלך הפרוייקט ובסיומו

למי מיועד?צוותי חינוך ששוקלים להפעיל פרוייקט מדע אזרחי במהלך תשפ"ג (חדשים ומנוסים)

תוכן מרכזי למפגשמרכיבים מרכזיים בתכנון פרויקט מדע אזרחי בביה"סחלוקה לפרוייקטים: עיצוב רצף למידה בהתאמה לצורכי המחקר המדעי הספציפי וצורכי ביה"ס - עבודה עם סביבת הלמידה המתוקשבת של מרכז TCSS

למי מיועד?כלל קהילת TCSS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

למי מיועד?צוותי חינוךשהפרוייקט שהם מובילים כרוך בעבודה עם נתונים.

תוכן מרכזי למפגש:מה מייחד עבודה עם נתונים כחלק מפרוייקט מדע אזרחי בביה"סכלים ופעילויות לעבודה עם נתונים כחלק מרצף הלמידה של הפרוייקט (חלוקה לבסיסי / מתקדם לפי תמהיל המשתתפים)מה אפשר לעשות עם התובנות?

כנס הקיץ יהיה וירטואלי ויתקיים באמצע אוגוסט 2021.