Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Projekt

2018 –1–FR01-KA202-048160

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije

Start

Poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih (LTPS)Dodatek, namenjen učiteljem v biotehniških šolah

EducLocalFOOD

Index

Splošni uvod

Zasnova učnega orodja

Uporaba učnega orodja

Predstavitev Dodatkov

Zgradba modulov

Modul 1: Od zdravih ljudi do zdravega planeta

Celotno učno orodje

Ozadje

Predstavitev Modulov

Modul 2: Analiza in upravljanje obrata za lokalno in trajnostno predelavo hrane

Modul 3: Oblikuj svoje okolje! Uživaj pravično hrano!

Dodatek 1: Priročnik za razgovor o oceni potenciala za preobrazbo

Dodatek 2: Igra: Prehranski sistem

Dodatek 3: Razprava o živilskem sistemu

Skok na:Prva stranPovzetek

Kontakt

Kazalo

Splošni uvod

Prehranski sistemi, znotraj katerih se soočamo s podnebnimi spremembami, naraščajočimi družbenimi neenakostmi, podhranjenostjo in težavami z debelostjo, se morajo razvijati v smeri večje trajnostnosti.Cilj projekta je priprava učnega orodja za poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih (LTPS), ki je namenjeno učiteljem v biotehniških šolah.Dobrodošli v interaktivni različici učnega orodja!

Za več informacij obiščite spletno stran EducLocalFOOD

V današnjem svetu se naše fizično okolje srečuje z vrstoraznovrstnih izzivov, vključno z izgubo biotske raznovrstnosti,degradacijo tal, izrednimi vremenskimi pojavi, podnebnimispremembami, krčenjem gozdov in onesnaževanjemokolja. Hkrati pa se soočamo tudi z družbenimi izzivi, kot sopodhranjenost, težave zaradi prekomerne teže in debelosti,kopičenje moči in virov ter neenakomerna porazdelitevbogastva, neenakost pri dostopu do zemljišč in prevladujočarevščina med kmeti. Naši trenutni svetovni prehranski sistemiso gonilo, a so hkrati tudi podvrženi vplivom teh procesov.Če želimo na te škodljive svetovne pojave pozitivno vplivati,moramo znova razmisliti o prehranskih sistemih, katerih delsmo, in jih preoblikovati ter hrano ponovno vključiti v njendružbeno-kulturni, fizični in lokalni kontekst.Evropska unija je nedavno oznanila Strategijo »od vil do vilic«za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (Evropskakomisija, 2020) in Evropski zeleni dogovor. Te strategije, uvedenemed krizo covida-19, pozivajo k uskladitvi »prehranskegasistema s potrebami planeta ter se pozitivno odzovemo na željeEvropejcev po zdravi, pravični in okolju prijazni hrani.« Strategijaželi prehranski sistem EU postaviti kot svetovni standard zatrajnostnost. »Za prehod na trajnostne prehranske sisteme bopotreben skupen pristop, ki bo vključeval javne organe na vsehravneh upravljanja (vključno z mesti, podeželskimi in obalnimiskupnostmi), akterje iz zasebnega sektorja po vsej prehranskivrednostni verigi, nevladne organizacije, socialne partnerje,akademike in državljane.«

Ozadje

Pa vendar, kakšne so sploh možnosti za preoblikovanjenetrajnostnih prehranskih sistemov in za pozitivne vpliveglede na velikanske izzive, s katerimi se soočamo?V ciljno usmerjenjem pristopu k obravnavanju teh izzivovsmo se odločili razviti in pripraviti predlogein gradiva na temolokalnih in trajnostnih prehranskih sistemov za učitelje inučence poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področjukmetijstva. Naš cilj je širiti ozaveščenost o potrebni spremembis pomočjo izobraževalnega sektorja in doseči bodoče akterjein deležnike evropskih prehranskih sistemov (in širše).Sprememba bo zahtevala promocijo konceptualnega pristopain pristopa ukrepanja, ki učence spodbuja k prevzemanjuaktivne vloge v postopku pridobivanja znanja namestoobičajnejšega pasivnega podajanja informacij, tako v okvirihučilnice kot resničnega sveta. Aktivna udeležba, kritičnarefleksija ter sistemsko, nelinearno, inter- in transdisciplinarnorazmišljanje so ključnega pomena pri razumevanjukompleksnih sistemov, iz katerih so se ti izzivi razvili.S poudarkom na lokalnih trajnostnih prehranskih sistemih(LTPS) želimo poudariti boljšo (re-)organizacijo proizvodnje(prostorsko in časovno), predelavo, distribucijo in potrošnjohrane, ki je občutljiva za družbeno-kulturni kontekst, in lokalnefizične ozemeljske razsežnosti. V okolju aktivnega učenja seučitelji in učenci ukvarjajo z okolju in družbi prijaznimi praksami,analizirajo kratke dobavne verige, krepijo zdravo in sezonskoprehrano ter prispevajo k ustvarjanju pravičnejših družb.

Ozadje

Zasnova učnega orodja

Učno orodje obsega 3 Module in 3 Dodatke.Ogrodje za tri module so prvotno sooblikovali pedagoškipartnerji projekta na transnacionalnem srečanju. Partnerjiso vse od takrat razvijali to ogrodje in končno oblikomodulov. Kot končni korak za izpopolnjevanje modulovso partnerski in zunanji učitelji izvedli preskusno fazoz namenom zbiranja izkustvenih povratnih informacijglede orodja in izvedbe prilagoditev pred obsežnejšodiseminacijo.Končno učno orodje je skladno s splošnimi inovativnimipedagoškimi kulturami in praksami, ki si jih partnerji delijo.Moduli in mini-lekcije združujejo različne faze učenja, kitemeljijo na raziskovalnem pristopu in zeleni pedagogiki,ki krepita kritično razmišljanje in pridobivanje spretnosti zareševanje problemov. Ob koncu vsakega modula je predlogčasa za ponovno uporabo znanja.

La boîte à outils pédagogiques comprend 3 modules et 3 annexes. Un cadre pour les trois modules a été initialement co-conçu par les partenaires pédagogiques du projet lors d'une réunion transnationale. Les partenaires ont depuis travaillé pour développer ce cadre et compléter les modules. Dans une dernière étape de perfectionnement des modules, une phase de test a été menée par des enseignants partenaires et des enseignants externes pour recueillir des commentaires expérientiels sur la boîte à outils et mettre en œuvre des ajustements avant une diffusion à plus grande échelle. La boîte à outils pédagogique finale correspond aux cultures et pratiques pédagogiques innovantes communes partagées par les partenaires. Les modules et les annexes intègrent différentes phases d'apprentissage fondées sur une approche basée sur l'enquête et une pédagogie verte qui améliore la pensée critique et l'acquisition de compétences en résolution de problèmes. Un temps de réinvestissement des connaissances est proposé à la fin de chaque module.

Uporaba učnega orodja

Učno orodje je sestavljeno iz 3 Modulov in 3 Dodatkov.Moduli so nato razdeljeni v pedagoške nize z različnim trajanjem:1. modul 4 ure;2. modul15 ur; in3. modul 40 ur.V zadnjem modulu je vsak niz mogoče uporabiti samostojno. Dodatkivsebujejo predvsem dejavnosti, ki so organizirane v obliki več delov različnihdolžin.

Predstavitev Modulov

... splošni pregled vsebine, metode poučevanja, potrebna gradiva, časovne načine,posebne veščine in učne izide.

Moduli vključujejo

1/

... učne kartice, na katerih je predstavljen natačen način izvedbe podamezne enote.

Moduli vključujejo

2/

... dodatne vire za učitelje (modra), učence (oranžna) ter splošne dodatne informacije (vijolična).

Moduli vključujejo

3/

Modul 1: Od zdravih ljudi do zdravega planeta

Predstavitev

Vsebina

Opis

Veščine

Kazalo

Modul 1: Od zdravih ljudi do zdravega planeta

Vrsta: ozaveščenostPredvideni čas priprave: 4,5 do 5 ur Predvideno trajanje: 4 do 5 ur Učenci starosti 14–22 let Hranljivost, prehrana, okolje, prehranski sistemi, osebna izbira

©Cheick SAIDOU/agriculture.gouv.fr

Write your title here

Modul 1: Od zdravih ljudi do zdravega planetaPo opredelitvi Organizacije Združenih narodov za prehranoin kmetijstvo (FAO), predlagani leta 2010, je trajnostnaprehrana »prehrana, ki omejuje vpliv na okolje ter hkratiprispeva k prehranski hranilni varnosti in zdravemuživljenju za sedanje in prihodnje generacije; trajnostnaprehrana prispeva k varovanju in spoštovanju biotskeraznovrstnosti in ekosistemov, je kulturno sprejemljiva,gospodarsko pravična in dostopna, cenovno dostopna,hranilno uravnotežena in zdrava ter omogoča optimizacijonaravnih človeških virov.«Upoštevanje prehranske prizme omogoča prepoznavanjemedsektorskih okoljskih, družbenih in gospodarskihvprašanj, ki podpirajo lokalne in trajnostne prehranskesisteme (LTPS). Naslednji modul bo izpostavil vprašanja,povezana s prehranskimi navadami učencev, z namenomraziskati odnos med potrošniki in prehranskimi sistemi (PS)kot celoto. Učenci se bodo bolj zavedali okoljskih in družbenihvplivov PS ter svoje moči, ki jo imajo kot potrošniki in bodočistrokovnjaki na področju kmetijskega gospodarstva, dalahko s svojimi vsakodnevnimi izbirami prispevajo k razvojulokalnih in trajnostnih PS.Učni izid: poučiti učence o učinkih, ki jih imajo prehranski sistemi na naše zdravjein okolje, ter o tem, kako je to povezano s prehranjevalnimi navadami.

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet

Write your title here

+ info

Splošne veščineorganizirati znanje znotraj sheme uporabiti vprašalnik voditi raziskavo analizirati in povzeti podatkePosebne veščineanalizirati prehranske verige, njihove akterje in medsebojne povezave razumeti, kaj je prehranski sistem znati opredeliti in opisati uravnoteženo prehrano analizirati gospodarska, družbena in okoljska vprašanja prehranskega sistema raziskati posledice lastnih odločitev glede hrane: prehranjevalnih navad, ekoloških in etičnih vplivov deliti znanje (družina, prijatelji itd.)

Lorem ipsum dolor sit amet

Pregled

Učne kartice

Viri

Vsebina

Splošni pregled vsebine, metode poučevanja, potrebna gradiva, časovne načine, posebne veščine in učne izide.

Učne kartice, na katerih je predstavljen natačen način izvedbe podamezne enote.

Dodatni vire za učitelje (modra), učence (oranžna) ter splošne dodatne informacije (vijolična).

naloži

naloži

Naloži

Naloži

Literatura

Modul 2: Analiza in upravljanje obrata za lokalno in trajnostno predelavo hrane

Predstavitev

Vsebina

Opis

Veščine

Kazalo

Modul 2: Analiza in upravljanje obrata za lokalno in trajnostno predelavo hrane

• Vrsta: profesionalizacija • Predvideni čas priprave: 6 ur • Predvideno trajanje: 13 do 15 ur • učenci starosti 16–22 let • LTPS, upravljanje, EPH, kazalnikitrajnostnosti, analiza SWOT

© Phillipp DIETRICH

Modul 2: Analiza in upravljanje obrata za lokalno in trajnostno predelavo hrane

+ info

Prehranski sistem (PS) je sestavljen iz podsistemov, ti pa sosestavljeni iz drugih manjših sistemov. Kot tak je prehranskisistem mreža medsebojno povezanih podsistemov.Leta 2010 sta Rastoin in Ghersi PS opredelila kot »soodvisnoomrežje akterjev (podjetij, finančnih ustanov, javnih inzasebnih organov), lokalizirano na omejenem geografskemobmočju (regiji, državi, večnacionalnem območju), kineposredno in posredno sodeluje pri ustvarjanju dobrin instoritev, usmerjenih v zadovoljevanje potreb po hrani ene aliveč skupin, lokalno ali zunaj tega območja«.Ta soodvisnost akterjev nakazuje, da bi sprememba na katerikoli ravni sistema povzročila vplive druge narave in drugeintenzivnosti na celoten sistem. Sistemske spremembe pa biposledično vplivale tudi na akterja, ki je spremembo uvedel.To se imenuje sistemsko razmišljanje, pri katerem lahkoen akter s svojimi izbirami v PS prispeva k sooblikovanjulokalnega in trajnostnega prehranskega sistema (LTPS).Dejavnosti predelave hrane, ki jih izvaja kmetija alispecializirana organizacija, so le ena od komponent PS.

Lorem ipsum dolor sit amet

Modul 2: Analiza in upravljanje obrata za lokalno in trajnostno predelavo hrane

+ info

V tem modulu se bomo osredotočili na enoto za predelavohrane (EPH) kot del PS in vključili njene neposredne partnerje(dobavitelje in potrošnike) ter s tem opisali preprostprehranski sistem.Modul je oblikovan tako, da prihodnjim upraviteljem indelavcem takšnih podjetij pomaga razumeti:• kaj je prehransko-oskrbovalna veriga, kaj PS in kaj LPTS; • kako lahko EPH kot akter PS prispeva h globalnemuprehranskemu sistemu in vpliva na okolje in družbo (zuporabo naravnih virov, energije, svojih zaposlenih ali sproizvodnjo hrane ...);• katere spremembe je možno uvesti za izboljšanjetrajnostnosti enote za predelavo hrane;• kakšni so organizacijski, gospodarski, družbeni in kvalitativnivplivi za EPH pri izvedbi takšnih izboljšav.Da bi olajšali izvedbo tega modula, se bomo osredotočilina spreminjanje samo omejenega števila vložkov in/alidobaviteljev za EPH, ki nam bodo pomagali prepoznativplive. Razumevanje delovanja tega majhnega PS lahkoučenci prenesejo na kompleksnost globalnega prehranskegasistema, ki je sestavljen iz tisoče akterjev.Učni izid: Prepoznati specifične vnose (surovine, energijo, delovno silo) in iznose (izdelke,storitve, odpadke) dejanske enote za predelavo hrane (EPH), njene vplive na okolje in družbo, ter znjimi ravnati bolj trajnostno.

Lorem ipsum dolor sit amet

Write your title here

Splošne veščinerazumeti profesionalno povpraševanje in prepoznati težavo ekipno delo analizirati in poiskati dejstva in zanesljive podatke izvesti razgovor postavljati primerna vprašanja zabeležiti pomembne podatke jasno predstaviti rezultate, doseči jasno verbalno izražanje deliti čas za govor s skupino razumeti in odgovoriti na vprašanja občinstvaPosebne veščinepovzeti znanje o delujoči EPH – prepoznati primerna vprašanjabolje razumeti EPH prepoznati merila trajnostnosti skladno s predmetom prepoznati primerna vprašanja za oceno trajnostnosti EPH uporabiti pristop sistemskega razmišljanja za razumevanje trajnostnosti EPH uporabiti analizo SWOT za analiziranje trajnostnosti ustvariti ustrezne predloge na podlagi SWOT analize opredeliti strategijo prehoda na podlagi koncepta UNP poudariti medsebojne odnose med tehničnim postopkom ter gospodarskimiin družbeno-okoljskimi vprašanji

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet

naloži

naloži

naloži

naloži

Watch

Pregled

Učne kartice

Viri

Vsebina

Splošni pregled vsebine, metode poučevanja, potrebna gradiva, časovne načine, posebne veščine in učne izide.

Učne kartice, na katerih je predstavljen natačen način izvedbe podamezne enote.

Dodatni vire za učitelje (modra), učence (oranžna) ter splošne dodatne informacije (vijolična).

Literatura

Modul 3: Oblikuj svoje okolje! Uživaj pravično hrano!

Predstavitev

Vsebina

Opis

Veščine

Kazalo

Vrsta: profesionalizacija in državljanstvoPredvideno trajanje: 30 do 40 ur Učenci starosti 16–22 let Kuhanje, LTPS, kartiranje, merila trajnostnosti, hranljivost, poslovni model

Modul 3: Oblikuj svoje okolje! Uživaj pravično hrano!

© Marie-laure Weber

Write your title here

Modul 3: Oblikuj svoje okolje! Uživaj pravično hrano!Kako dobro poznate regijo, v kateri živite? Ali obstajajo lokalniproizvajalci živil? Od kod dejansko izvira hrana, ki jo uživate?Kako lahko uživate svoje najljubše obroke in še vedno skrbiteza svoje zdravje, okolje, lokalno gospodarstvo in pripadnikesvoje skupnosti, katerim bi pravična trgovina lahko koristila?Ta komplet za učenje in poučevanje za poklicno usposabljanje bookrepil ozaveščenost učencev glede njihovega lokalnega okoljater omogočil bolj ozaveščene, zavestne odločitve, ki upoštevajoizvor živil. To od učencev zahteva uporabo obsežnih miselnih inpogajalskih postopkov. Ne gre za ustvarjanje popolnih rešitevza lokalne trajnostne prehranske sisteme, ampak predvsem zazačetek postopkov kritičnega razmišljanja in iskanje izvedljivihmožnosti s pomočjo najljubših obrokov kot študije primera.Z raziskovanjem osebne potrošnje ter povezovanjem le-tes kmetijstvom in trajnostnostjo naj bi spoznali, da rešitve nateh področjih vedno zahtevajo pripravljenost na sklepanjekompromisov.

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet

Write your title here

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet

Write your title here

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet

Write your title here

+ info

Lorem ipsum dolor sit amet

Write your title here

+ info

Splošne veščinerazumeti osnove sistemskega razmišljanja sposobnost ogleda dilem in težav ter napetosti in konfliktov zrazličnih vidikovsodelovati na načine, ki pomagajo razjasniti lastne in poglede drugih na svet in dojeti, da so alternativni sistemi in stališča pojmljivi/možnipozitivno vplivati na druge ljudi, njihovo družbeno in dejansko okolje tako na lokalni kot na globalni ravnidelovati na podlagi kritičnega mišljenja in pragmatičnostiPosebne veščinerazumeti medsebojne povezave med naravnimi, družbenimi in gospodarskimi sistemi ter njihovim delovanjemrazumeti, da imajo lastno mišljenje, način življenja in dejanja vpliv na bodočo trajnostnostrazumeti nujno potrebo po spremembi, odmiku od netrajnostnih praks in približanju k boljši kakovosti življenja, enakosti, solidarnosti in ekološki trajnostnostirazumeti potrebo po kritičnem razmišljanju, viziji in ustvarjalnosti ter načrtovanju prihodnostiin začetku postopkov uvajanja spremembzmožnost uporabiti naravno, družbeno in grajeno okolje – vključno z lastnim podjetjem/kmetijo – kot kontekstom in virom profesionalnega razvojapripravljenost dvomiti v prepričanja, ki temeljijo na netrajnostnih dejanjih.

Lorem ipsum dolor sit amet

Vsebina

Pregled

A-SOOČENJE

B-REKONSTRUKCIJA

naloži

naloži

naloži

naloži

C-POSREDOVANJE IN INTERAKCIJA

D-DEKONSTRUKCIJA

naloži

E-REFLEKSIJA IN VREDNOTENJE

UČNE KARTICE

naloži

naloži

naloži

naloži

naloži

naloži

naloži

naloži

C1 - Kaj jesezonsko vvaši regiji?

C2 - Praktična trajnostnost

C3 - Za solidarnost ni nikdar prepozno

C4 - Samo hrana - brez odpadkov

C5 - Kakšna je prehrana v naši regiji?

C6 - Živilski odpadki

C7 - Preseganje konkurence

Predstavitev Dodatkov

Dodatek 1: Priročnik za razgovor o oceni potenciala za preobrazbo

• Vrsta: Profesionalizacija • Predvideni čas priprave: 2 uri • Predvideno trajanje: 4 do 6 ur • Stopnja: učenci starosti 19–22 let • Trajnostnost, prehranski sistem, obisk naterenu, analiza

naloži

© Milena KLIMEC

Dodatek 2: Igra: Prehranski sistem

• Vrsta: Ozaveščenost • Predvideni čas priprave: 1 do 1,5 ure • Predvideno trajanje: 3 do 4 ure • učenci starosti 14–18 let • Igra vlog, prehranski sistem, povezave

© Xavier REMONGIN/agriculture.gouv.fr

naloži

Dodatek 3: Razprava o živilskem sistemu

• Vrsta: Državljanstvo • Predvideni čas priprave: 1,5 do 2 ure • Predvideno trajanje: 2 uri • učenci starosti 16–22 let • Prehranski sistem, razprava, zanesljivi podatkiin viri

Xavier REMONGIN/agriculture.gouv.fr

naloži

©

Celotno učno orodje

Koordinacija:Sarah COHEN - CEZ-Bergerie nationale Phillipp DIETRICH, Alexandre FAHRINGER - Universität fuer Bodenkultur Wien BOKUAvtorji:Modula 1 in 2 ter Dodatki 1, 2, 3: Sarah COHEN, Christian PELTIER, Hélène LAGARDE - CEZ-Bergerie nationale Rita QUEIROGA-BENTO, Idalina DIAS SARDINHA - ISEG, Universidade de Lisboa, Ana VOVK, Danijel DAVIDOVIĆ - Univerza v Mariboru, Carla DEO - Osservatorio Europeo del PaesaggioModul 3: Phillipp DIETRICH, Alexandre FAHRINGER - Universität fuer Bodenkultur BOKU, Wien Katharina SALZMANN-SCHOJER, Johanna MICHENTHALER - University College for Agrarian and Environmental Pedagogy HAUP, Wien Rita QUEIROGA-BENTO, Idalina DIAS SARDINHA - ISEG, Universidade de Lisboa Katharina SERAFIMOVA - Escola Profissional ALSUD, MértolaSodelujoči:Marija KOLMANIČ BUČAR, Kristina DOLINAR PAULIČ, Jelena ZURC CIZELJ – BTŠ Maribor Rebeka LUKAČIČ, Irena RIHTER - IC Piramida Maribor Paulo GIGLIO, Paula GALLO - Marco Tullio Cicerone Isabel RODRIGO - ISA, Universidade de Lisboa Rosa GUILHERME, Isabel, DINIS - Escola Superior Agrária de Coimbra Daniela CRESPO, Laura GREEN, Marta CORTEGANO, Isabel CAMPOS - Escola Profissional ALSUD, Mértola Maria José SOUSA, Madalena BARROSO - Escola Profissional Agrícola Conde de São Bento, Santo Tirso Catherine CAPITAINE, Guillaume VAREILLE - EPL de Laval Marie-Pierre GUINCHARD – EPL de Montardon Iltud MADEC - EPL de Saint Yrieix la Perche Julien AMOURET - EPL Les Sillons de Haute Alsace Rouffach Cécile DUMAS, Guilhem BOIT - EPL La Bretonnière Chailly en Brie

Koordinacija, avtorji in partnerski učitelji

Koordinator projekta: CEZ/Bergerie nationaleParc du châteauCS 4060978514 Rambouillet cedex (France)

Spletna stran:https://www.educlocalfood.eu/sl/

marie-laure.weber@bergerie-nationale.fr

Link marie-laure.weber@bergerie-nationale.fr.