Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Ed. Plástica e Visual

Ruth Núñez Ares

Xeografía e Historia

Juncal Carreira López

Xeografía e Historia

Anabel Saúlo Vila

Música e Cultura Clásica

Paisaxe e Xeografía e Historia

Miguel Ángel Fernández

Economía

Alejandro Pérez Rodriguez

Equipo docente

PIE

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Cristina Díaz Valdés

Escoit-Arte

índice

PIE

Colegio:

Equipo docente

Xustificación

Obxectivos

Áreas implicadas

Planificación

Avaliación

Difusión

Vídeo

Bibliografía/Webgrafía

Galería de fotos

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Colexio Marista A Inmaculada, Lugo

Escoit-Arte


2020-2021

PIE

Xustificación

Que é "Escoit-Arte"? É un proxecto interdisciplinar creado polo Departamento Artístico para o alumnado de Secundaria do colexio Marista A Inmaculada de Lugo.


Por que "Escoit-Arte"? A finalidade do proxecto é a posta en valor do Día Internacional dos Museos, que se celebrou o martes 18 de maio de 2021. Ao longo desa semana iniciouse o proxecto, que se desenvolveu en tódalas materias do Departamento Artístico.

Para que "Escoit-Arte"? Este proxecto procura unha formación integral do alumnado, potenciando a competencia cultural e artística e promovendo o emprego da metodoloxía Marista. Ademais, o deseño e posta en práctica do proxecto fomenta a cultura de centro e a unión e a colaboración entre os membros do departamento.

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

PIE

Obxectivos

Crear experiencias de aprendizaxe segundo as propostas metodolóxicas do Modelo Educativo Marista: ABP, Gier, intelixencias múltiples, avaliación auténtica...

Contribuir ao desenvolvemento da conciencia social: posta en valor do patrimonio cultural.

Traballar de xeito cooperativo e interdisciplinar, tanto no departamento como nas clases.

Difundir entre a comunidade escolar o traballo do alumnado,

Promover a igualdade de xénero: na selección de obras, na formación de equipos e a través da análise do rol da muller a través da historia na arte.

Contribuír na adquisición de competencias chave, dándolle especial relevancia á competencia cultural e artística e á social e cidadá.

Crear un museo dixital para o alumnado en conmemoración do Día Internacional dos Museos.

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

PIE

PIE

.

Alcanzar os estándares de aprendizaxe propios de cada materia implicada en cada un dos cursos.

Escoit-Arte

Áreas implicadas

PIE

Ed. Plástica e Visual

Ruth Núñez Ares

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Paisaxe e sustentabilidade

Miguel Ángel Fernández García

Cristina Díaz Valdés

Cultura Clásica

Escoit-Arte

Áreas implicadas

PIE

Xeografía e historia

Música

Juncal Carreira, Miguel Ángel Fernández e Anabel Saulo

Cristina Díaz Valdés

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Economía

Alejandro Pérez Rodríguez

Planificación / Programación

Escoit-Arte

Enlace al canvas de planificación del proyecto

Avaliación do proxecto

No noso departamento, valoramos moi positivamente o desenvolvemento deste proxecto xa que pensamos que o alumnado estivo moi involucrado, que lles xerou inquietudes que despois solucionaron e outras a máis longo prazo que, sen dúbida, lles resultarán proveitosas. Por outra banda, tamén cremos que é un proxecto beneficioso para a nosa comunidade educativa, especialmente no contexto no que nos atopamos e no que resulta máis complicado o acceso á arte in situ, xa que o leva directamente ás nosas casas.


Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

PIE

Avaliación do proxecto

Para a avaliación por materias creamos e empregamos unha rúbrica para valorar o produto final, o aproveitamento das sesións, a documentación e o proceso de investigación e creación, a creatividade e apartados específicos de cada materia (adecuación temporal da música seleccionada para acompañar a obra…)


Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

PIE

Avaliación do proxecto

Tamén elaboramos rúbricas específicas tanto para a autoavaliación coma para a coavaliación do alumnado, de xeito que cada alumno/a fixera unha reflexión consciente das súas propias aportacións e das dos seus compañeiros/as ao proxecto final garantindo así unha avaliación auténtica.


Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

PIE

Exemplo de autoavaliación e coavaliación

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

AVALIACIÓN DO PROXECTO

Autoavaliación

Coavaliación

Avaliación do proxecto

De cara ao vindeiro curso, as nosas propostas de mellora para este proxecto son as seguintes:


Sistematizar o emprego dunha guía de proxecto na que indicar punto por punto os pasos a seguir para a elaboración do traballo.

Empregar co alumnado o proxecto Escoit-Arte, como base para traballos posteriores e tamén para a avaliación inicial.

Dar publicidade ao proxecto entre toda a comunidade escolar (familias e outras etapas educativas) e promover a súa consulta

Buscar un xeito de simplificar a descarga de datos de autoavaliación e coavaliación dos proxectos.

Fomentar unha maior interdependencia positiva dentro dos equipos.

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

PIE

Propostas de mellora

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

PIE

GALERÍA DE FOTOS

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

GALERÍA DE FOTOS

Ligazón á ficha Gier

Ligazón a un panel interactivo

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

GALERÍA DE FOTOS

O meu museo

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

GALERÍA DE FOTOS

Creando equipos

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

GALERÍA DE FOTOS

Traballando no proxecto

DIFUSIÓN

A primeira forma de difusión é o propio produto final, Museo interactivo "Escoit-Arte", que consiste na elaboración dun site (Google) con imaxes interactivas (Thinglink) de obras de arte ao longo da historia.

Mediante o formato de presentación, cada grupo de alumnado, explicou e informou diante do resto de compañeiros/as de curso o seu Thinglink sobre a obra de arte seleccionada.

As redes sociais do centro, Twitter, Instagram, Facebook, foron un gran escaparate para publicitar o Museo.

O interese por parte da comunidade educativa no proxecto, así como o gran valor que supuxo o mesmo para o alumnado e profesorado, provocou que "Escoi-Arte" se vaia incorporar na avaliación inicial do próximo curso académico 21/22, a través da visualización e posteriores preguntas sobre os Thinglinks máis valorados.

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

PIE

DIFUSIÓN

Como se indica anteriormente, o deseño e elaboración do site, como páxina web que podemos ver na imaxe da dereita, é o modo principal no que o proxecto foi e segue a ser difundido.

https://sites.google.com/maristaslugo.org/escoitarte/inicio

Debido ó gran traballo realizado polo alumnado no proxecto e as grandes posibilidades que ofrece o mesmo, dende o departamento artístico decidiuse a súa difusión no próximo curso 21/22 coincidindo coa avaliación inicial.

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

PIE

Ligazón ao Google Site do proxecto

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

DIFUSIÓN

Imaxe google site

Exemplo Thinglink

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

DIFUSIÓN

Imaxe difusión en RR.SS. no día dos museos

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

DIFUSIÓN

Exposición dos traballos

Vídeo

Escoit-Arte

PIE

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Colexio Marista A Inmaculada (Lugo)

Escoit-Arte

PIE

  • DEL AMOR, CARLOS: "Emocionarte. La doble vida de los cuadros", editorial Espasa, 2020

  • Libros de texto de secundaria das editoriais Tambre-Edelvives e Laberinto, "Somos Link"

  • https://www.museodelprado.es/museo

  • http://catedraldesantiago.es/gl/

  • Escenificación de cuadros de Caravaggio, visto en https://youtu.be/Wd7y7rR_0TA