Want to make creations as awesome as this one?

Diagnoza klas pierwszych maj 2021

Transcript

Diagnoza klas I

rok szkolny 2020/2021

Wyniki ogólne

Uczniowie klas pierwszych uzyskali średnie wyniki:Z edukacji polonistycznej - 14,3 pkt. co stanowi 79,5%Z edukacji matematycznej - 13,4 pkt. co stanowi 74,5%Z edukacji społeczno-przyrodniczej - 14,2 pkt. co stanowi 79,25%

wyniki ogólnopolskie

Edukacja polonistyczna - 72%Edukacja matematyczna - 73%Edukacja społeczno-przyrodnicza - 76%

Porównaniee.polonistyczna

Porównanie ogólnych średnich wynikówz maja 2021r., września 2020r.oraz ogólnopolskich.Polska - 72%maj 2021r. - 79,5%wrzesień 2020r. - 78%

skala staninowae.polonistyczna

Wyniki niskie wynoszą 12 %Wyniki średnie wynoszą 34%Wyniki wysokie wynoszą 53%

Wyniki Szczegółowe

Badanie umiejętności uczniów z zakresu edukacji polonistycznej obejmowało 3 obszary: czytanie, kształcenie językowe, pisanie.W zakresie czytania szkoła osiągnęła wynik 86,25%. Wynik ogólnopolski - 83%.W zakresie kształcenia językowego szkoła osiągnęła wynik 78,25%. Wynik ogólnopolski - 71%.W zakresie pisania szkoła osiągnęła wynik 73,25%. Wynik ogólnopolski - 63%.WNIOSEK:Uczniowie SP 48 osiągnęli wyższe wyniki niż średnie wyniki ogólnopolskie.

Porównanie wyników

Porównaniee.matematyczna

Polska - 73%maj 2021r. - 74,5%wrzesień 2020r. - 79%

skala staninowae.matematyczna

Wyniki niskie wynoszą24%.Wyniki średnie wynoszą30%.Wyniki wysokie wynoszą44%.

Wyniki szczegółowe

Badanie umiejętności uczniów z zakresu edukacji matematycznej obejmowało 3 obszary: sprawność rachunkowa, wykorzystanie i tworzenie informacji, stosowanie umiejętności matematycznych w praktyce.W zakresie sprawności rachunkowej szkoła uzyskała wynik 77,5%. Wynik ogólnopolski - 76%.W zakresie wykorzystania i tworzenia informacji szkoła uzyskała wynik 66%. Wynik ogólnopolski - 66%.W zakresie stosowania umiejętności matematycznych w praktyce szkoła uzyskała wynik 80,25%. Wynik ogólnopolski - 76%.WNIOSEK:Uczniowie SP 48 uzyskali równe lub wyższe wyniki od średnich wyników ogólnopolskich.

Porównanie wyników

Porównaniee. społeczno-Przyrodnicza

Polska -76%maj 2021r. - 79,25%wrzesień 2020r. - 81%

skala staninowae.społeczno-przyrodnicza

Wyniki niskie wynoszą 21%.Wyniki średnie wynoszą 25%.Wyniki wysokie wynoszą 54%.

wyniki szczegółowee.społeczno-przyrodnicza

Badanie umiejętności uczniów z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej obejmowało 3 obszary: środowisko przyrodniczo-geeograficzne, zdrowie i bezpieczeństwo, świadomość społeczno-historyczna.W zakresie znajomości środowiska przyrodniczo-geograficznego szkoła uzyskała wynik72,25%. Wynik ogólnopolski - 72%.W zakresie zdrowia i bezpieczeństwa szkoła uzyskała wynik86,75%. Wynik ogólnopolski - 83%.W zakresie świadomości historycznej szkoła uzyskała wynik78,25%. Wynik ogólnopolski - 74%.WNIOSEK:Uczniowie SP 48 uzyskali wyniki wyższe od średnich wyników ogółnopolskich.

porównanie wyników

wnioski do dalszej pracy

1. Zaleca się rozwijanie i utrwalanie umiejętności stosowania zasad poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej w zakresie: uzupełniania zapisów nazw geograficznych wielką literą; wpisywania właściwych znaków interpunkcyjnych na końcu różnego typu zdań; stawiania przecinków w zdaniu przy wyliczaniu.2. Zaleca się wyrównanie i kształcenie umiejętności przepisywania zdania z zachowaniem właściwego kształtu liter (głównie: j, J, g, G, f, F, h, H) i połączeń międzyliterowych.3. Zaleca się rozwijanie i utrwalanie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi w zakresie: rozpoznawania kwadratów i trójkątów w różnych wielkościach wśród innych figur geometrycznych; wyznaczania kierunku drogi względem wskazanych obiektów.

Wnioski do dalszej pracy:

4. Zaleca się wyrównywanie i kształcenie umiejętności dobierania i rysowania symetrycznej połowy rysunku.5. Zaleca się wyrównywanie i kształcenie umiejętności orientowania się w przestrzeni geograficznej w zakresie: rozpoznawania na mapie położenia głównych miast Polski oraz wskazywania krajobrazów charakterystycznych dla miejsc zaznaczonych na mapie.

Dziękujęza uwagę