Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript


FABRICACIÓ INTEL·LIGENT

CURS D'ESPECIALITZACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CURS

- Processos productius intel·ligents.
- Metrologia i instrumentació intel·ligent.
- Entorns connectats a xarxa i Internet de les coses
- Virtualització de màquines i processos productius.
- Formació en centres de treball

HORARI: 17.00 a 21.00

www.genial.ly

COMPETÈNCIA GENERAL

REQUISITS D'ACCÉS

ENTORN PROFESSIONAL

Duració: 600 hores

QUÈ VAIG A APRENDRE

NIVELL: Formació Professional de Grau Superior

DATES: Finals octubre - principi de maig

HORARI: 17.00 a 21.00

DURACIÓ.600 hores

Estar en possessió d'algun dels següents títols:

a) Títol de Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

b) Títol de Tècnic Superior en Disseny en FabricacióMecànica.

c) Títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.

d) Títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial.

e) Títol de Tècnic Superior en Manteniment Electrònic.

f) Títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial.

Les persones que hagen obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seua activitat en empreses, públiques i privades, del sector de producció industrial i amb un important component d'automatització, les activitats de la qual tinguen una clara tendència a la integració de tots els seus sistemes digitals d'operació i gestió.

Les persones que hagen obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seua activitat en empreses, públiques i privades, del sector de producció industrial i amb un important component d'automatització, les activitats de la qual tinguen una clara tendència a la integració de tots els seus sistemes digitals d'operació i gestió.

-Identificar les etapes del procés productiu susceptibles de ser digitalitzades, per donar resposta als objectius de producció.


-Caracteritzar els processos productius existents mitjançant la definició i mesurament dels indicadors clau de rendiment (KPI).


-Obtenir els valors dels KPIs, analitzant les possibilitats de millora del procés productiu i seleccionant les tecnologies avançades pertinents.


-Adaptar els processos i/o màquines mitjançant l'aplicació de les tecnologies avançades seleccionades, atenent a criteris de seguretat, eficiència i sostenibilitat.


-Avaluar la millora del rendiment mitjançant el seguiment de l'evolució dels KPIs identificats.


-Reprogramar i/o ajustar paràmetres de fabricació i/o readaptar el sistema davant nous requisits de producció a l'entorn de la fabricació intel·ligent.


-Integrar el sistema de control de la producció amb els sistemes digitals de gestió de l'empresa, atenent a requisits de fiabilitat i seguretat.


-Supervisar el funcionament del sistema davant possibles desviacions i identificar les causes.


-Elaborar documentació tècnica i administrativa d'acord amb la legislació vigent i amb els requeriments de client.


-Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i espèrit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.


-Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord el que estableix la normativa i els objectius de l'empresa.