Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

FABRICACIÓ INTEL·LIGENT

CURS D'ESPECIALITZACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

MÒDULS PROFESSIONALS DEL CURS

- Processos productius intel·ligents. - Metrologia i instrumentació intel·ligent. - Entorns connectats a xarxa i Internet de les coses - Virtualització de màquines i processos productius. - Formació en centres de treball

HORARI: 17.00 a 21.00

www.genial.ly

COMPETÈNCIA GENERAL

REQUISITS D'ACCÉS

ENTORN PROFESSIONAL

Duració: 600 hores

QUÈ VAIG A APRENDRE

NIVELL: Formació Professional de Grau Superior DATES: Finals octubre - principi de maig HORARI: 17.00 a 21.00 DURACIÓ.600 hores

Estar en possessió d'algun dels següents títols: a) Títol de Tècnic Superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica b) Títol de Tècnic Superior en Disseny en FabricacióMecànica. c) Títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats. d) Títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial. e) Títol de Tècnic Superior en Manteniment Electrònic. f) Títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial.

Les persones que hagen obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seua activitat en empreses, públiques i privades, del sector de producció industrial i amb un important component d'automatització, les activitats de la qual tinguen una clara tendència a la integració de tots els seus sistemes digitals d'operació i gestió.

Les persones que hagen obtingut el certificat que acredita la superació d'aquest curs d'especialització podran exercir la seua activitat en empreses, públiques i privades, del sector de producció industrial i amb un important component d'automatització, les activitats de la qual tinguen una clara tendència a la integració de tots els seus sistemes digitals d'operació i gestió.

-Identificar les etapes del procés productiu susceptibles de ser digitalitzades, per donar resposta als objectius de producció. -Caracteritzar els processos productius existents mitjançant la definició i mesurament dels indicadors clau de rendiment (KPI). -Obtenir els valors dels KPIs, analitzant les possibilitats de millora del procés productiu i seleccionant les tecnologies avançades pertinents. -Adaptar els processos i/o màquines mitjançant l'aplicació de les tecnologies avançades seleccionades, atenent a criteris de seguretat, eficiència i sostenibilitat. -Avaluar la millora del rendiment mitjançant el seguiment de l'evolució dels KPIs identificats. -Reprogramar i/o ajustar paràmetres de fabricació i/o readaptar el sistema davant nous requisits de producció a l'entorn de la fabricació intel·ligent. -Integrar el sistema de control de la producció amb els sistemes digitals de gestió de l'empresa, atenent a requisits de fiabilitat i seguretat. -Supervisar el funcionament del sistema davant possibles desviacions i identificar les causes. -Elaborar documentació tècnica i administrativa d'acord amb la legislació vigent i amb els requeriments de client. -Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva competència, amb creativitat, innovació i espèrit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip. -Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord el que estableix la normativa i els objectius de l'empresa.