Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Batxillerat Internacional

Dossier Informatiu

ÍNDEX

1. Introducció

7. Assignatures per grups

2. La filosofia de l'IB

6. Troncals

3. L'IB a l'Institut Pedralbes

8. Avaluació

9. Convalidació

4. El Programa de Diploma

14. Visita virtual

5. Oferta formativa

10. Assignatures LOMLOE

13. Preguntes freqüents

12. Serveis

11. Horari marc

Introducció

Organització del Batxillerat Internacional

+

L’organització del Batxillerat Internacional (IBO) és una fundació educativa sense ànim de lucre que va ser creada a Ginebra (Suïssa) el 1968. Ha desenvolupat i ofereix tres programes d’educació internacional anomenats “Programa de l’Escola Primària” (PEP), el “Programa dels Anys Intermedis” (PAI) i el “Programa del Diploma” (PD).
Aquest últim es dirigeix a alumnes d’entre 16 i 19 anys i és un programa d’estudis preuniversitaris. L’organització de l’IB estableix el currículum i els requisits d’avaluació que condueixen a l’obtenció del diploma de l’IB i dels certificats.
Té una durada de 2 anys, l’avaluació és fonamentalment externa (a càrrec de professors d’altres països) i permet assolir un títol (Diploma de l’IB) reconegut internacionalment.

L’IB té com a finalitat formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, que estiguin motivats per tal d’assolir les seves metes.


Els alumnes contribueixen a construir un món millor mitjançant l’enteniment mutu i el respecte intercultural. Per tant, es treballa en profunditat la mentalitat internacional, de manera que l’alumne adquireixi un grau elevat de responsabilitat, tant a nivell personal com a nivell social.

El perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’IB és, a més, l’expressió d’un ampli ventall de capacitats i responsabilitats humanes que van més enllà de l’èxit acadèmic. Aquests atributs comporten el compromís d’ajudar tots els membres de la comunitat escolar a aprendre a respectar-se a si mateixos, els altres i el món que els envolta. Aquest perfil té com a objectiu formar alumnes que siguin: indagadors, informats i instruïts, pensadors, bons comunicadors, íntegres, de mentalitat oberta, solidaris, audaços, equilibrats i reflexius.

La filosofia de l'IB

socials

HABILITATS

d'investigació

HABILITATS

d'autogestió

HABILITATS

ENFOCAMENTS DE l'aprenentatge

de pensament

Habilitats

de comunicació

Habilitats

analitzar, comparar, avaluar

co l·laborar

comprendre, argumentar, escriure, presentar

gestió del temps, fixació d'objectius, resiliència, auto-motivació

formular, identificar, contrastar, interpretar, validar, qüestionar

Indagació

ENFOCAMENTS DE L'ENSENYAMENT

Reflexió> Indagació > Acció

comprensió conceptual

Habilitats Conceptes Continguts

contextos locals i globals

Casos reals

Mentalitat Internacional

treball en equip i col·laboració eficaç

Negociació

Cooperació
Responsabilitat

diferenciat

Identitat

Coneixements
Andamiatge
Oportunitats

basat en l'avaluació

Formativa i Sumativa

L'Institut Pedralbes és un centre educatiu públic, i per tant ofereix la doble titulació LOMLOE i IB.

El Batxillerat Internacional ofereix tres llengües per a la realització dels exàmens (castellà, anglès i francès). En el nostre institut les classes s’impartiran en llengua materna (català) i la llengua escollida d’examen serà inicialment el castellà.
En finalitzar el batxillerat, els alumnes es presentaran tant a les proves PAU com als exàmens externs del batxillerat internacional per obtenir el diploma, que es realitzen durant el mes de maig del segon any.

El Batxillerat Internacional a l'Institut Pedralbes

El currículum del Programa del Diploma inclou per una part, sis matèries, de les quals tres són a nivell superior (programa més extens i aprofundit), i tres a nivell mitjà. Per altra part, s’han de fer els tres components propis del programa:

 • La Teoria del Coneixement
 • La monografia
 • Les activitats CAS (Creativitat, Acció i Servei)

El Programa de Diploma

+

CAS

Teoria del Coneixement

Monografia

Les activitats CAS (Creativitat, Acció i Servei) volen incidir en els aspectes educatius extra-acadèmics. En aquestes activitats l’alumnat ha de portar a terme programes creatius que impliquin una acció i un servei comunitari, tant a la nostra pròpia comunitat com en àmbits més amplis, locals, nacionals i internacionals.

La Teoria del Coneixement és un curs interdisciplinari en el qual es cerquen respostes a preguntes com ara: Què s’entén per coneixement des de diferents àmbits de la cultura? Com s’arriba a conèixer?, etc.

La monografia equival al treball de recerca de la LOMLOE però amb unes condicions que li són pròpies.

Troncals

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Estudis de llengua i literatura

Llengua A: Literatura Catalana NM / NS

Grups d'assignatures IB

Individus i societats

 • Història NM
 • Gestió empresarial NS

Matemàtiques

 • Matemàtiques abstractes NS
 • Matemàtiques aplicades NM

Adquisició de llengües

Llengua B: Anglès NS

Ciències

 • Física NS
 • Biologia NM / NS
 • Química NM

Itinerari científic

Oferta formativa

Itinerari social

+

Grup 1

Llengua A: Literatura Catalana

El curs s'organitza en quatre parts, cada una de les quals es centra en un grup d'obres literàries. En conjunt, les quatre parts del curs porten a l'exploració exhaustiva d'obres literàries d'una varietat de cultures, gèneres i períodes. Els alumnes aprenen a apreciar l'art de la literatura, a desenvolupar la capacitat de reflexionar de manera crítica sobre les seves lectures, i a presentar anàlisis literàries de forma eficaç mitjançant una comunicació tant oral com escrita.

S'ha d'escollir entre NM i NS

+

Grup 2

Llengua B: English B NS

A Llengua B l'alumnat desenvolupa la capacitat de comunicar-se mitjançant l'estudi de la llengua, les àrees temàtiques i els textos. Hi ha cinc àrees temàtiques prescrites: Identitats, Experiències, Ingeni humà, Organització social i Com compartim el planeta.

A l'Institut Pedralbes s'ofereix English B a nivell superior, pel qual a part d'obtenir un nivell de competència alt en les destreses receptives, productives i d'interacció, s'estudien dues obres literàries originals.
L'alumnat segueix desenvolupant el seu coneixement de vocabulari i gramàtica així com la comprensió dels conceptes relatius a com funciona la llengua amb la finalitat de construir, analitzar i avaluar arguments sobre una varietat de temes.

+

Grup 3

Historia NM

Es tracta d'un curs d'història mundial basat en un enfocament comparatiu que considera múltiples perspectives. Implica l'estudi de diversos aspectes de la història —per exemple, polítics, econòmics, socials i culturals— i ofereix un equilibri entre estructura i flexibilitat.

Els alumnes aprenen a pensar des d'un punt de vista històric i desenvolupen habilitats històriques. Es dóna molta importància al pensament crític i ala comprensió de múltiples interpretacions. També s'ensenyen habilitats d'investigació com la comprensió o anàlisi de textos,la transferència i l'ús de fonts primàries. Al llarg del curs es treballea amb sis conceptes clau: canvi, continuïtat, causa, conseqüència, importància i perspectiva.

+

Grup 3

Els alumnes aprenen a analitzar, discutir i avaluar les activitats empresarials d'àmbits locals, nacionals i internacionals. El curs abarca un espectre d'organitzacions de tots els sectors i cobreix les característiques fonamentals de l'organització i de l'entorn empresarial, a més de les operacions, RRHH, finances, comptabilitat i gestió. A través de l'exploració dels sis conceptes (canvi, cultura, ètica, globalització, innovació i estratègia), el
curs permet desenvolupar una comprensió holística del complex i dinàmic entorn empresarial actual.
El curs també promou l'apreciació de preocupacions ètiques i té com a objectiu general el desenvolupament d'habilitats que es puguin transferir, com el pensament crític, la presa de decisions sòlides i ètiques, l'apreciació del canvi, pensar estratègicament i emprendre processos de planificació, anàlisi i avaluació a llarg termini.

Gestió Empresarial

+

Grup 4

Física NS

La física és la ciència experimental més fonamental ja que intenta donar una explicació a l'univers des de les partícules més petites a les més grans distàncies intergalàctiques. Per a aquesta tasca les observacions són bàsiques, i per entendre-les es desenvolupen models que poden esdevenir teories que pretenen explicar les observacions. A més, també es planteja la qüestió de l'impacte sobre la societat, els dilemes morals i ètics i les implicacions socials, econòmiques i ambientals del treball dels físics. Mitjançant l'estudi de la físics els alumnes prenen consciència de com treballen els científics. Si bé el mètode científic pren diverses formes, és l'enfocament pràctic mitjançant tasques experimentals, el que caracteritza l'assignatura. Els alumnes dissenyen investigacions, recullen dades, adquireixen tècniques de manipulació, analitzen resultats i avaluen i comuniquen les seves troballes.

Grup 4

La biologia és l'estudi de la vida. La inmensa varietat d'espècies converteix la biologia en una font inesgotable de fascinació i un desafiament considerable. Els biòlegs intenten comprendre el món vivent a tots els nivells, des del micro fins el macro, fent servir molts enfocaments i tècniques diferents. La biologia és encara una ciència jove de la qual s'espera que experimenti un gran progrés en el segle XXI. Aquest progrés és important en un moment de creixent pressió per la població humana i el medi ambient. Mitjançant l'estudi de la Biologia, els alumnes prendran consciència de la forma com treballen els científics i com es comuniquen entre ells. Si bé el mètode científic pot adoptar diverses formes, és l'enfocament pràctic, mitjançant treballs experimentals, el que caracteritza les ciències. Els alumnes dissenyen les seves investigacions, recullen dades, adquireixen tècniques de manipulació, analitzen resultats i avaluen i comuniquen les seves troballes.

Biologia NS i NM

NS

NM

+

Grup 4

Química NM

La química és una ciència experimental que combina l'estudi acadèmic amb l'adquisició de destreses pràctiques i d'investigació. Els principis químics són la base del medi físic en el que vivim i de tots els sistemes biològics. El curs de Química permet que els alumnes adquireixin una àmplia gama d'habilitats pràctiques i que augmentin la seva competència en l'ús de les matemàtiques. També fa possible que desenvolupin habilitats interpersonals i competències en l'ús de les TIC. Aquestes competències són essencials per a desenvolupar-se en el segle XXI. Mitjançant l'estudi de la Química, els alumnes prendran consciència de la forma com treballen els científics i com es comuniquen entre ells. Si bé el mètode científic pot adoptar diverses formes, és l'enfocament pràctic, mitjançant treballs experimentals, el que caracteritza les ciències. Els alumnes dissenyen les seves investigacions, recullen dades, adquireixen tècniques de manipulació, analitzen resultats i avaluen i comuniquen les seves troballes.

+

Grup 5

El curs de Matemàtiques: Anàlisis i Enfocaments reconeix la necessitat de comptar amb coneixements analítics en un món en el qual la innovació depèn cada cop més d'una profunda comprensió de les matemàtiques. El curs es concentra en desenvolupar conceptes matemàtics importants de manera comprensible, coherent i rigurosa, mitjançant un enfocament equilibrat. S'anima als alumnes a aplicar els coneixements matemàtics per resoldre problemes abstractes, així com problemes plantejats en una varietat de contextos significatius. Posa l'accent en la capacitat per elaborar, comunicar i justificar arguments matemàtics correctes. Els alumnes comprenen les formes i estructures matemàtiques i es preparen intel·lectualment per apreciar les connexions existents entre els conceptes de les diferents àrees temàtiques. També s'anima a desenvolupar les habilitats necessàries per continuar ampliant els seus coneixements matemàtics en altres entorns d'aprenentatge. L'exploració, que s'avalua internament, permet adquirir autonomia en l'aprenentatge matemàtic. Al llarg del curs, es fomenta l'adquisició d'un enfocament meditat a l'abordar diverses activitats matemàtiques i explorar les idees matemàtiques diverses.

Matemàtiques: Anàlisis i enfocaments NS

+

Grup 5

Matemàtiques: aplicacions i interpretació NM

El curs de Matemàtiques: Aplicacions Interpretació reconeix la creixent importància de les matemàtiques i la tecnologia en una varietat d'ambits i en un món ple de dades. Per tant, posa l'accent en el significat de les matemàtiques en context, centrant-se en temes que sovint es fan servir com aplicacions o en models matemàtics. S'inclouen temes com l'anàlisi i l'estadística. S'anima als alumnes a resoldre problemes de la vida real, a elaborar i comunicar el mètode deresolució en termes matemàtics i a interpretar conclusions o generalitzacions. Els alumnes desenvolupen habilitats tecnològiques i es preparen intel·lectualment per apreciar les connexions existents entre els conceptes teòrics i pràctics en les matemàtiques. També s'anima a desenvolupar les habilitats necessàries per continuar ampliant els seus coneixements matemàtics en altres entorns d'aprenentatge. L'exploració, que s'avalua internament, permet adquirir autonomia en l'aprenentatge matemàtic. Al llarg del curs, es fomenta l'adquisició d'un enfocament meditat a l'abordar diverses activitats matemàtiques i explorar les idees matemàtiques diverses.

Avaluació

interna

 • enregistraments orals individuals de llengües
 • investigacions d’història
 • investigacions de laboratori
 • exploracions matemàtiques
 • presentacions Teoria del Coneixement

externa

 • assajos
 • problemes estructurats
 • preguntes de resposta curta
 • interpretació de dades i fonts
 • estudis de casos
 • proves d’opció múltiple
 • monografia
 • treball escrit literatura

vs

70%

30%

notes i CONDICIONS PER OBTENIR EL TÍTOL DEL PD

Notes de l'1 al 7

Mínim 24 punts, màxim 45 (6 x 7 + 3 punts troncals) +:
 • ser APTE a CAS
 • no tenir cap 1
 • no tenir cap N o E a Monografia o TdC
 • no tenir més de 3 “2s” o més de 4 “3s”
 • no tenir menys de 12 punts en les assignatures de NS
 • no tenir menys de 9 punts en les assignatures de NM

+

CONVALIDACIÓ

Les notes del IB surten publicades el 5 de juliol i el títol es convalida a través de la UNED.


Es recomana que tots els alumnes facin Selectivitat ja que aquesta és anterior als resultats del IB i perquè la convalidació arriba més tard que la preinscripció universitària
Igualment, si volen una nota fins al 14, hauran d’examinar-se de dues assignatures de modalitat a Selectivitat.

ASSIGNATURES LOMLOE 1r de Batx

comunes

 • Llengua castellana i literatura
 • Educació Fïsica

modalitat

A triar entre:


 • Oferta formativa a confirmar
 • Una altra assignatura a l’IOC

+

Horari marc

De dilluns a divendres de 8 a 14:30

Dimarts i dijous de 15:30 a 18:30

serveis

preu

A part de la matrícula, el cost de fer el Batxillerat Internacional és de 90€/mes.


Els llibres d'assignatures IB duren 2 anys.

cantina

L'Institut Pedralbes disposa de cuina pròpia i de servei de carmanyola.

Preguntes freqüents

1. Les classes són en anglès?

No, les classes no es fan en anglès, però l'anglès és present a moltes assignatures, en els recursos i llibres, i el nivell de l'assignatura d'anglès és força alt.

6. És una dificultat no haver fet Biologia a 4t?

No, els continguts treballats a Biologia de Nivell Mig de l'IB parteixen dels coneixements de 3r d'ESO.

2. Els alumnes s'han de presentar a Selectivitat?

Sí, ja que la convalidació de la UNED sols és per la part comuna i arriba molt tard. Per tant, tots els alumnes es presenten a la part comuna i a les específiques. L'alta exigpencia de l'IB fa que aquestes proves no representin un gran esforç.

3. Els alumnes del Pedralbes tenen preferència?

No, tots els alumnes tenen la mateixa preferència, independentment de la seva procedència.

4. Hi ha una llista única d'accés pels diferents centres públics?

No, sols es pot inscriure i fer les proves al centre escollit. Cada centre fa el seu procés de selecció per separat el mateix dia a la mateixa hora. Tot i així , enguany es permetrà que els alumnes que no aconsegueixin entrar i així ho comuniquin, cedeixin les seves dades per formar part d'una llista d'espera única.

5. Com són les proves d'accés?

Hi ha una prova de català de comprensió lectora, expressió escrita i pensament crític i una de matemàtiques. Els alumnes que tenen un 8 o més de mitjana de 1r a 3r d'ESO es poden inscriure a fer aquestes proves, que tindran lloc el dissabte 19 de març pel matí.

La prova de matemàtiques avaluarà continguts del curriculum fins a 4t d'ESO.

7. Hi ha servei de menjador?

Sí, el centre disposa de cantina amb menjador propi i de servei de carmanyola.

12. És sols per alumnes que vulguin anar a l'estranger?

No, els alumnes que vulguin anar a l'estranger tenen més facilitats perquè es tracta d'una titulació altament reconeguda, però hauran de complir els requeriments de cada universitat, que poden comportar alguna altra prova adicional. Per tant, l'objectiu principal del Batxillerat Internacional no és estudiar a l'estranger, sinó treballar amb una altra metodologia, més competencial, exigent, que forma alumnes en les habilitats d'indagació, de comunicació, de pensament, d'auto-gestió i de treball en equip. Per això és ideal per tots aquells alumnes que estiguin motivats i vulguin arribar més lluny en els seus estudis.

8. Quins horaris són?

El marc horari és de dilluns a divendres de 8 a 14:30 i dimarts i dijous de 15:30 a 18:30 el primer any. El segon any les tardes seran fins les 17:30.

9. Es pot fer sols l'IB?

No, com a centre públic hem de fer el Batxillerat Nacional (LOMLOE) a més de l'Internacional. Per això la càrrega lectiva és superior.

10. Quin preu té?

A part de la matrícula, té un cost de 90€ el mes.

11. Quins avantatges té?

El Batxillerat Internacional té molt de prestigi tant per la seva exigència alta com per la seva metodologia. El gran avantatge és la manera de treballar, diferent, més competencial, més basada en la indagació i el pensament crític que no pas en la memorització de conceptes. Els alumnes que cursen l'IB estan millor preparats per encara el seu futur universitari.

A més, els alumnes que vulguin cursar estudis universitaris a l'estranger tenen més facilitats per entrar ja que és una titulació altament reconeguda.

13. És molt exigent?

Les assignatures de Nivell Superior demanen un nivell d'exigència més alt que les d'un Batxillerat normal, i la càrrega lectiva, de 36 hores la setmana, fan que es tracti d'un Batxillerat força exigent. Tot i així, els alumnes poden continuar fent activitats extra-escolars i aprenen a gestionar-se el temps.

visita virtual

+

Portes Obertes 2022

¡Moltes gràcies!

Imatgeshttps://descobrintlapsicologia.files.wordpress.com/2016/05/thinking-skills.jpg

https://i2.wp.com/psicopedagogia.saludyeducacionintegral.com/wp-content/uploads/2017/02/comunicacion-1.png?resize=950%2C413&ssl=1

https://image.slidesharecdn.com/ecel14nonotes-141031054638-conversion-gate01/95/integrating-twitter-into-an-undergraduate-medical-curriculum-lessons-for-the-future-18-638.jpg?cb=1414762169

http://festesdemaig.cat/wp-content/uploads/2020/05/LLA%CC%80MINES-DIBUIX-DINA4-2-castells.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEGVZTtBP8hgJl4CMEbLauFOpbr3Bc0MZqeg&usqp=CAU

https://santnicolau.com/wp-content/uploads/2020/05/educaciobloc.jpg

http://web.gencat.cat/web/.content/Imatge/noticies/2016/20161027_canvihorari.jpg

https://agora.xtec.cat/iesmontserratroig/wp-content/uploads/usu248/2021/07/llibres-WEB.jpg