Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Batxillerat Internacional

Dossier Informatiu

ÍNDEX

1. Introducció

7. Assignatures per grups

2. La filosofia de l'IB

6. Troncals

3. L'IB a l'Institut Pedralbes

8. Avaluació

9. Convalidació

4. El Programa de Diploma

11. Visita virtual

5. Oferta formativa

10. Assignatures LOMLOE

Introducció

Organització del Batxillerat Internacional

+

L’organització del Batxillerat Internacional (IBO) és una fundació educativa sense ànim de lucre que va ser creada a Ginebra (Suïssa) el 1968. Ha desenvolupat i ofereix tres programes d’educació internacional anomenats “Programa de l’Escola Primària” (PEP), el “Programa dels Anys Intermedis” (PAI) i el “Programa del Diploma” (PD). Aquest últim es dirigeix a alumnes d’entre 16 i 19 anys i és un programa d’estudis preuniversitaris. L’organització de l’IB estableix el currículum i els requisits d’avaluació que condueixen a l’obtenció del diploma de l’IB i dels certificats. Té una durada de 2 anys, l’avaluació és fonamentalment externa (a càrrec de professors d’altres països) i permet assolir un títol (Diploma de l’IB) reconegut internacionalment.

L’IB té com a finalitat formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, que estiguin motivats per tal d’assolir les seves metes.Els alumnes contribueixen a construir un món millor mitjançant l’enteniment mutu i el respecte intercultural. Per tant, es treballa en profunditat la mentalitat internacional, de manera que l’alumne adquireixi un grau elevat de responsabilitat, tant a nivell personal com a nivell social. El perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’IB és, a més, l’expressió d’un ampli ventall de capacitats i responsabilitats humanes que van més enllà de l’èxit acadèmic. Aquests atributs comporten el compromís d’ajudar tots els membres de la comunitat escolar a aprendre a respectar-se a si mateixos, els altres i el món que els envolta. Aquest perfil té com a objectiu formar alumnes que siguin: indagadors, informats i instruïts, pensadors, bons comunicadors, íntegres, de mentalitat oberta, solidaris, audaços, equilibrats i reflexius.

La filosofia de l'IB

socials

HABILITATS

d'investigació

HABILITATS

d'autogestió

HABILITATS

ENFOCAMENTS DE l'aprenentatge

de pensament

Habilitats

de comunicació

Habilitats

analitzar, comparar, avaluar

co l·laborar

comprendre, argumentar, escriure, presentar

gestió del temps, fixació d'objectius, resiliència, auto-motivació

formular, identificar, contrastar, interpretar, validar, qüestionar

Indagació

ENFOCAMENTS DE L'ENSENYAMENT

Reflexió> Indagació > Acció

comprensió conceptual

Habilitats Conceptes Continguts

contextos locals i globals

Casos realsMentalitat Internacional

treball en equip i col·laboració eficaç

NegociacióCooperacióResponsabilitat

diferenciat

IdentitatConeixementsAndamiatgeOportunitats

basat en l'avaluació

Formativa i Sumativa

L'Institut Pedralbes és un centre educatiu públic, i per tant ofereix la doble titulació LOMLOE i IB. El Batxillerat Internacional ofereix tres llengües per a la realització dels exàmens (castellà, anglès i francès). En el nostre institut les classes s’impartiran en llengua materna (català) i la llengua escollida d’examen serà inicialment el castellà. En finalitzar el batxillerat, els alumnes es presentaran tant a les proves PAU com als exàmens externs del batxillerat internacional per obtenir el diploma, que es realitzen durant el mes de maig del segon any.

El Batxillerat Internacional a l'Institut Pedralbes

El currículum del Programa del Diploma inclou per una part, sis matèries, de les quals tres són a nivell superior (programa més extens i aprofundit), i tres a nivell mitjà. Per altra part, s’han de fer els tres components propis del programa: La Teoria del ConeixementLa monografiaLes activitats CAS (Creativitat, Acció i Servei)

El Programa de Diploma

+

CAS

Teoria del Coneixement

Monografia

Les activitats CAS (Creativitat, Acció i Servei) volen incidir en els aspectes educatius extra-acadèmics. En aquestes activitats l’alumnat ha de portar a terme programes creatius que impliquin una acció i un servei comunitari, tant a la nostra pròpia comunitat com en àmbits més amplis, locals, nacionals i internacionals.

La Teoria del Coneixement és un curs interdisciplinari en el qual es cerquen respostes a preguntes com ara: Què s’entén per coneixement des de diferents àmbits de la cultura? Com s’arriba a conèixer?, etc.

La monografia equival al treball de recerca de la LOMLOE però amb unes condicions que li són pròpies.

Troncals

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Estudis de llengua i literaturaLlengua A: Literatura Catalana NM / NS

Grups d'assignatures IB

Individus i societatsHistòria NMGestió empresarial NS

MatemàtiquesMatemàtiques abstractes NSMatemàtiques aplicades NM

Adquisició de llengüesLlengua B: Anglès NS

CiènciesFísica NSBiologia NM / NSQuímica NM

Itinerari científic

Oferta formativa

+

+

Itinerari social

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit.

Lorem ipsumLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit.

+

Grup 1

Llengua A: Literatura Catalana

El curs s'organitza en quatre parts, cada una de les quals es centra en un grup d'obres literàries. En conjunt, les quatre parts del curs porten a l'exploració exhaustiva d'obres literàries d'una varietat de cultures, gèneres i períodes. Els alumnes aprenen a apreciar l'art de la literatura, a desenvolupar la capacitat de reflexionar de manera crítica sobre les seves lectures, i a presentar anàlisis literàries de forma eficaç mitjançant una comunicació tant oral com escrita.

S'ha d'escollir entre NM i NS

+

Grup 2

Llengua B: English B NS

A Llengua B l'alumnat desenvolupa la capacitat de comunicar-se mitjançant l'estudi de la llengua, les àrees temàtiques i els textos. Hi ha cinc àrees temàtiques prescrites: Identitats, Experiències, Ingeni humà, Organització social i Com compartim el planeta. A l'Institut Pedralbes s'ofereix English B a nivell superior, pel qual a part d'obtenir un nivell de competència alt en les destreses receptives, productives i d'interacció, s'estudien dues obres literàries originals. L'alumnat segueix desenvolupant el seu coneixement de vocabulari i gramàtica així com la comprensió dels conceptes relatius a com funciona la llengua amb la finalitat de construir, analitzar i avaluar arguments sobre una varietat de temes.

+

Grup 3

Historia NM

Es tracta d'un curs d'història mundial basat en un enfocament comparatiu que considera múltiples perspectives.Implica l'estudi de diversos aspectes de la història —per exemple,polítics, econòmics, socials i culturals— i ofereix un equilibrientre estructura i flexibilitat.Els alumnes aprenen a pensar des d'un punt de vista històric i desenvolupen habilitats històriques. Es dóna molta importància al pensament crític i ala comprensió de múltiples interpretacions. També s'ensenyen habilitats d'investigació com la comprensió o anàlisi de textos,la transferència i l'ús de fonts primàries.Al llarg del curs es treballea amb sis conceptes clau:canvi, continuïtat, causa,conseqüència, importància i perspectiva.

+

Grup 3

Els alumnes aprenen a analitzar, discutir i avaluar les activitats empresarials d'àmbits locals, nacionals i internacionals.El curs abarca un espectred'organitzacions de tots els sectors i cobreix les característiques fonamentals de l'organització i de l'entorn empresarial, a més de les operacions, RRHH, finances, comptabilitat i gestió.A travésde l'exploració dels sis conceptes(canvi, cultura, ètica, globalització, innovació i estratègia), elcurs permet desenvolupar una comprensió holística del complex i dinàmic entorn empresarial actual.El curs també promou l'apreciació de preocupacions ètiques i té com a objectiu general el desenvolupament d'habilitats que es puguin transferir, com el pensament crític, la presa de decisions sòlides i ètiques, l'apreciació del canvi, pensar estratègicament i emprendre processos de planificació, anàlisi i avaluació a llarg termini.

Gestió Empresarial

+

Grup 4

Física NS

La física és la ciència experimental més fonamental ja que intenta donar una explicació a l'univers des de les partícules més petites a les més grans distàncies intergalàctiques. Per a aquesta tasca les observacions són bàsiques, i per entendre-les es desenvolupen models que poden esdevenir teories que pretenen explicar les observacions. A més, també es planteja la qüestió de l'impacte sobre la societat, els dilemes morals i ètics i les implicacions socials, econòmiques i ambientals del treball dels físics. Mitjançant l'estudi de la físics els alumnes prenen consciència de com treballen els científics. Si bé el mètode científic pren diverses formes, és l'enfocament pràctic mitjançant tasques experimentals, el que caracteritza l'assignatura.Els alumnes dissenyen investigacions, recullen dades, adquireixen tècniques de manipulació, analitzen resultats i avaluen i comuniquen les seves troballes.

Grup 4

La biologia és l'estudi de la vida. La inmensa varietat d'espècies converteix la biologia en una font inesgotable de fascinació i un desafiament considerable. Els biòlegs intenten comprendre el món vivent a tots els nivells, des del micro fins el macro, fent servir molts enfocaments i tècniques diferents.Labiologia és encara una ciència jove de la qual s'espera que experimenti un gran progrés en el segle XXI. Aquest progrés és important en un moment de creixent pressió per la població humana i el medi ambient. Mitjançant l'estudi de la Biologia, els alumnes prendran consciència de la forma com treballen els científics i com es comuniquen entre ells. Si bé el mètode científic pot adoptar diverses formes, és l'enfocament pràctic, mitjançant treballs experimentals, el que caracteritza les ciències. Els alumnes dissenyen les seves investigacions, recullen dades, adquireixen tècniques de manipulació, analitzen resultats i avaluen i comuniquen les seves troballes.

Biologia NS i NM

NS

NM

+

Grup 4

Química NM

La química és una ciència experimental que combina l'estudi acadèmic amb l'adquisició de destreses pràctiques i d'investigació. Els principis químics són la base del medi físic en el que vivim i de tots els sistemes biològics.El curs de Química permet que els alumnes adquireixin una àmplia gama d'habilitats pràctiquesi que augmentin la seva competència en l'ús de les matemàtiques. També fa possible que desenvolupin habilitats interpersonals i competències en l'ús de les TIC. Aquestes competències són essencials per a desenvolupar-se en el segleXXI. Mitjançant l'estudi de la Química, els alumnes prendran consciència de la forma com treballen els científics i com es comuniquen entre ells. Si bé el mètode científic pot adoptar diverses formes, és l'enfocament pràctic, mitjançant treballs experimentals, el que caracteritza les ciències. Els alumnes dissenyen les seves investigacions, recullen dades, adquireixen tècniques de manipulació, analitzen resultats i avaluen i comuniquen les seves troballes.

+

Grup 5

El curs de Matemàtiques: Anàlisis i Enfocaments reconeix la necessitat de comptar amb coneixements analítics en un món en el qual la innovació depèn cada cop més d'una profunda comprensió de les matemàtiques. El curs es concentra en desenvolupar conceptes matemàtics importants de manera comprensible, coherent i rigurosa, mitjançant un enfocament equilibrat. S'anima als alumnes a aplicar els coneixements matemàtics per resoldre problemes abstractes, així com problemes plantejats en una varietat de contextos significatius. Posa l'accent en la capacitat per elaborar, comunicar i justificar arguments matemàtics correctes. Els alumnes comprenen les formes i estructures matemàtiques i es preparen intel·lectualment per apreciar les connexions existents entre els conceptes de les diferents àrees temàtiques. També s'anima a desenvolupar les habilitats necessàries per continuar ampliant els seus coneixements matemàtics en altres entorns d'aprenentatge. L'exploració, que s'avalua internament, permet adquirir autonomia en l'aprenentatge matemàtic. Al llarg del curs, es fomenta l'adquisició d'un enfocament meditat a l'abordar diverses activitats matemàtiques i explorar les idees matemàtiques diverses.

Matemàtiques: Anàlisis i enfocaments NS

+

Grup 5

Matemàtiques: aplicacions i interpretació NM

El curs de Matemàtiques: Aplicacions Interpretació reconeix la creixent importància de les matemàtiques i la tecnologia en una varietat d'ambits i en un món ple de dades. Per tant, posa l'accent en el significat de les matemàtiques en context, centrant-se en temes que sovint es fan servir com aplicacions o en models matemàtics. S'inclouen temes com l'anàlisi i l'estadística. S'anima als alumnes a resoldre problemes de la vida real, a elaborar i comunicar el mètode deresolució en termes matemàtics i a interpretar conclusions o generalitzacions.Els alumnes desenvolupen habilitats tecnològiques i es preparen intel·lectualment per apreciar les connexions existents entre els conceptes teòrics i pràctics en les matemàtiques. També s'anima a desenvolupar les habilitats necessàries per continuar ampliant els seus coneixements matemàtics en altres entorns d'aprenentatge. L'exploració, que s'avalua internament, permet adquirir autonomia en l'aprenentatge matemàtic. Al llarg del curs, es fomenta l'adquisició d'un enfocament meditat a l'abordar diverses activitats matemàtiques i explorar les idees matemàtiques diverses.

Avaluació

interna

enregistraments orals individuals de llengüesinvestigacions d’històriainvestigacions de laboratoriexploracions matemàtiquespresentacions Teoria del Coneixement

externa

assajosproblemes estructuratspreguntes de resposta curtainterpretació de dades i fontsestudis de casosproves d’opció múltiple monografiatreball escrit literatura

vs

70%

30%

notes i CONDICIONS PER OBTENIR EL TÍTOL DEL PD

Notes de l'1 al 7Mínim 24 punts, màxim 45(6 x 7 + 3 punts troncals) +:ser APTE a CASno tenir cap 1no tenir cap N o E a Monografia o TdCno tenir més de 3 “2s” o més de 4 “3s”no tenir menys de 12 punts en les assignatures de NSno tenir menys de 9 punts en les assignatures de NM

+

CONVALIDACIÓ

Les notes del IB surten publicades el 5 de juliol i el títol es convalida a través de la UNED.Es recomana que tots els alumnes facin Selectivitat ja que aquesta és anterior als resultats del IB i perquè la convalidació arriba més tard que la preinscripció universitària Igualment, si volen una nota fins al 14, hauran d’examinar-se de dues assignatures de modalitat a Selectivitat.

ASSIGNATURES LOMLOE 1r de Batx

comunes

Llengua castellana i literaturaEducació Fïsica

modalitat

A triar entre:Biologia 1 Dibuix Tècnic 1 Economia 1 Història del Món Contemporani Llenguatge i Pràctica Musical Una altra assignatura a l’IOC

+

visita virtual

+

Portes Obertes 2021

¡Moltes gràcies!

Imatges

https://descobrintlapsicologia.files.wordpress.com/2016/05/thinking-skills.jpghttps://i2.wp.com/psicopedagogia.saludyeducacionintegral.com/wp-content/uploads/2017/02/comunicacion-1.png?resize=950%2C413&ssl=1https://image.slidesharecdn.com/ecel14nonotes-141031054638-conversion-gate01/95/integrating-twitter-into-an-undergraduate-medical-curriculum-lessons-for-the-future-18-638.jpg?cb=1414762169http://festesdemaig.cat/wp-content/uploads/2020/05/LLA%CC%80MINES-DIBUIX-DINA4-2-castells.jpghttps://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEGVZTtBP8hgJl4CMEbLauFOpbr3Bc0MZqeg&usqp=CAUhttps://santnicolau.com/wp-content/uploads/2020/05/educaciobloc.jpg