Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

GRETA THUNBERG

Horizontal infographics

FIRE FIGHTER

Horizontal infographics

STEVE JOBS

Horizontal infographics

TOOLS AND RESOURCES

Horizontal infographics

ONE MINUTE ON THE INTERNET

Horizontal infographics

Transcript

LA INVESTIGACIÓ DEL CATALÀ DE LA STASI, PAS A PAS

COM HO HEM FET

SETEMBRE 2019

La periodista ihistoriadora Maria Collvisita la presó i la seu de laStasi, a Berlín, amb la ideade fer un reportatge que expliqui el funcionament i la història d'aquest organisme.

OCTUBRE 2019

En una reuniódel consell editor, la periodistaCaterina Úbedaproposa consultar als arxius dela Stasi (BStU) per saber si tenendossiers d'algun català.

NOVEMBRE 2019

Fem la petició alsarxius, incloent-hi un llistat de nomsde catalans que es van exiliar a laRDA que ens han proporcionat algunsdels assessors de la revista. Les referènciessón mínimes. Però l’arxiver del BStUarriba a un nom desconegut per anosaltres: Jordi Banqué.

PRIMAVERA 2020

Durantmesos estudiem elsdocuments. Cal entendre'nla nomenclaturai l’estructura, ja quevaria en funció de sil’informe està redactat perun informant o per un delsseus superiors.

JUNY 2020

Un cop feta laprimera selecció, busquemun traductor: Marc Navarro, doctoranden Història per la UB iresident a Alemanya. A la primeravideoconferència, la sorpresaés majúscula: Banqué és viu. Contactem amb ell en diverses ocasions, però declina parlar amb nosaltres i ser entrevistat.

TARDOR 2020

Feta latraducció, comencem allegir els documents: 500pàgines sobre Jordi Banquéi 37 sobre Bautista Banqué, el pare.Tracem biografies i líniesdel temps del pare i del filla partir dels informes ide la recerca històrica.

ABRIL 2021

Abans de publicar elreportatge, les imatges tornen a serrevisades pel responsable del BStU, qui, anteriorment, ja havia realitzat el procés d'anonimització: guixar en negre lesinformacions que encara noes poden desclassificar.

La periodista ihistoriadora Maria Collvisita la presó i la seu de laStasi, a Berlín, amb la ideade fer un reportatge que expliqui el funcionament i la història d'aquest organisme.

Durantmesos estudiem elsdocuments. Primer calentendre'n la nomenclaturai l’estructura, ja queaquesta varia en funció de sil’informe està redactat perun informant o per un delsseus superiors.

Ens vam posar en contacte amb Banqué en diverses ocasions, però va declinar parlar amb nosaltres i rebutja la possibilitat de fer-li una entrevista per donar-nos la seva versió.

En una reuniódel consell editor, la periodistaCaterina Úbedaproposa consultar als arxius dela Stasi (BStU) per saber si tenendossiers d'algun català.

Feta latraducció, comencem allegir els documents: 500pàgines sobre Jordi Banquéi 37 sobre Bautista Banqué, el pare.Tracem biografies i líniesdel temps del pare i del filla partir dels informes ide la recerca històrica.

L’arxiver del BStU ens va enviar tota la informació després de passar el procés d’anonimització, és a dir, guixar en negre les informacions que encara no es poden desclassificar.

Abans de publicar elreportatge, les imatges tornen a serrevisades pel responsable del BStU, qui, anteriorment ja havia realitzat el procés d'anonimització: guixar en negre lesinformacions que encara noes poden desclassificar.