Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

הכשרה לבניית קורסים פנים אל פנים בלמידה מרחוק מקוונים ומרוכזים

בכל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור (הרב קוק)

היכנסולסרטון הסבר

לסגל מרצי שאנן

מרצי שאנן מוזמנים

אפשר גם

מוזמנים להצטרף לקבוצת הווטסאפ של הלמד"ן

חזרה לדף הבית

מרצי שאנן מוזמנים

13:15-12:30 מליאת פתיחה

15:30-15:00 מליאת סיום:- חדר מציאות מדומה בשאנן - האם מציאותי?- דברי סיכום

14:45-13:15 סדנאות בסבב:

15:00-14:45 הפסקה

מציאות מדומה

משחק דיגיטלי

שיח קבוצתי

מי שלא יכול להגיעלמכללהמוזמן להשתתף בזום

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

חזרה לדף הבית

לפרופ' אבי לוי, נשיא המכללהולד"ר אסתר כלפון, סגנית הנשיאעל התמיכה, העידוד והאמונהתודה לצוות הלמד"ן המופלאד"ר יניב ביטוןד"ר כרמית גלד"ר מירה טנצרגב' מרים דהב

תודה גדולה

בשם השם נעשה ונצליח

תודה לד"ר גלעד הר-שפר על הליווי ולכל העוסקים במלאכה