Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

w Liceum Ogólnokształcącym
im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Staszowie

Klasy dwujęzyczne

Tytułem wstępu

1. Rodzaj klas

6. Korzyści dla uczniów

2. Metodologia CLIL

7. Dwujęzyczność jako

rozwiązanie przyszłości

3. Kadra klas dwujęzycznych

4. Patronat nad klasami

5. Wymagania wobec ósmoklasistów

Rodzaj klas

W roku szkolnym 2021/2022 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie otwieramy dwie klasy dwujęzyczne: humanistyczną i biologiczno – chemiczną – pierwsze w powiecie staszowskim . Klasa humanistyczna z rozszerzonym programem historii i wiedzy o społeczeństwie i biologiczno - chemiczna z rozszerzonym programem matematyki i chemii. W każdej klasie będzie intensywna nauka języka angielskiego – 6 godzin tygodniowo.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Nauczanie dwujęzyczne polega na równoległym nauczaniu wybranych przedmiotów w języku polskim oraz – w pewnym zakresie - w języku angielskim. Proporcje mogą być różne. Nauczyciel bierze pod uwagę stopień trudności zagadnień oraz poziom biegłości językowej uczniów.

Ósmoklasisto, pamiętaj, że:

+


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit.

Lekcje w klasach dwujęzycznych będą prowadzone metodą CLIL. Celem tych zajęć będzie praktyczne zastosowanie języka angielskiego w nauczaniu danego przedmiotu. W trakcie lekcji wykorzystywane będą autorskie materiały dydaktyczne wypracowane przez nauczycieli uczących przedmiotów dwujęzycznych. Kształcenie będzie przebiegać dwutorowo, treści przedmiotów będą integrowane
z językiem obcym i interdyscyplinarnie. Uczniowie zatem będą rozwijać się w obu obszarach danego przedmiotu i języka obcego.

metodologia clil

COGNITION/ Poznawanie

CONTENT/Treść

CULTURE / Kultura

COMUNICATION / Komunikacja

nacisk na rozwijanie umiejętności myślenia

i uczenia się

rozwijanie innych kompetencji, m. in. międzykulturowych, estetycznych

gwarantuje postęp

w obszarze w obszarze wiedzy, umiejętności, rozumienia

zapewnia użycie języka

w celu nauki podczas nauki języka

Metodologia CLIL

Lekcje prowadzone metodą CLIL charakteryzuje aktywna współpraca uczniów, wymiana informacji, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. Zajęcia te są bardzo atrakcyjne i stanowią wyzwanie zarówno dla uczniów i nauczycieli.

KORZYŚCI WYNIKAJąCE Z METODOLOGII CLIL

Nauczanie dwujęzyczne prowadzone będzie przez nauczycieli przedmiotów niejęzykowych, którzy posiadają wymagane certyfikaty, potwierdzające znajomość języka angielskiego: doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciele dyplomowani, którzy mają znaczące osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i duże doświadczenie

w realizacji projektów ERASMUS + oraz profesjonalnych nauczycieli języka angielskiego.

KADRA

PATRONAT NAD KLASAMI

KONSULAT GENERALNY STANÓW ZJEDNOCZONYCH W KRAKOWIE

W ramach Umowy Patronackiej zawartej ze Staropolską Szkołą Wyższą w Kielcach uczelnia będzie organizować dla klas dwujęzycznych wykłady w języku angielskim
z ekspertami zagranicznymi/pracodawcami, mające na celu podniesienie stopnia umiędzynarodowienia Szkoły oraz dostępu do międzynarodowego rynku pracy. Szkoła będzie współpracować z uczelnią w zakresie projektów edukacyjnych krajowych oraz międzynarodowych.

STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA
W KIELCACH

Współpraca z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie to Patronat nad klasą humanistyczną przede wszytskim w zakresie realizacji innowacji pedagogicznej - "Świat dziennikarstwa". To okazja do spotkania i uczenia się od najlepszych zawodu dziennikarza/rzecznika prasowego/doradcy ds. prasy i kultury.

Do klasy dwujęzycznej wszystkich kandydatów obowiązuje pisemny sprawdzian kompetencji językowych. Tematyka będzie zgodna z treścią podstawy programowej języka angielskiego dla szkół podstawowych.

Wymagania wobec ósmoklasistów!

+


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit.

PROFIL ÓSMOKLASISTY!

Do klas dwujęzycznych zapraszamy Ósmoklasistów, którzy potrafią porozumieć się po angielsku i są gotowi na intensywną naukę języka angielskiego i przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy nie czują się poliglotami, a chcieliby przez 4 lata rozwijać się językowo i z zakresu innych przedmiotów.

+

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

+

+

Dwujęzyczność jako rozwiązanie przyszłości!

1. KONTEKST KOMUNIKACJI

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit.


LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit.


Dwujęzyczność jako rozwiązanie przyszłości!

2. KONTEKST BADAŃ NAUKOWYCH

Nauczanie dwujęzyczne prowadzone jest w całej Europie od wielu lat. Badania naukowe potwierdzają fakt, że taki sposób jest najskuteczniejszą metodą nauki drugiego języka i jego efekty znacznie przewyższają osiągnięcia uzyskiwane przez uczących się w tradycyjnych programach języka obcego. Badania potwierdzają, że także trwałość i zakres wiedzy

z przedmiotów ogólnokształcących uczonych tą metodą jest znacznie większa.

+

KORZYŚCI Z NAUKI W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ!

W klasach dwujęzycznych uczniowie będą mieli możliwość uzyskania nie tylko kompetencji językowych, ale także poszerzenia wiedzy o kulturze i historii kraju docelowego, uczą się otwartości

na świat, na innych ludzi, tolerancji i kreatywności.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipscing elit.


Taka metoda sprzyja lepszemu i szybszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego, daje możliwość zdawania matury zarówno z języka angielskiego dla klas dwujęzycznych jak i przedmiotów nauczanych dwujęzycznie, dalszego kształcenia w języku angielskim

w Polsce i za granicą, podejmowanie studiów na kierunkach filologicznych, lingwistycznych, medycznych, politechnicznych, humanistycznych.

Korzyści z Nauczania dwujęzycznego!

Zapraszamy do Naszej szkoły!