Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 46

Temat: Ku większej chwale Boga

Indeks

MODLITWA

ŚW. IGNACY LOYOLA

SŁOWO BOŻE

ŻOŁNIERZ CHRYSTUSA

ŻOŁNIERZ CHRYSTUSA C.D.

ŻYCIE ŚW. IGNACEGO

TOWARZYSTWO JEZUSOWE

MODLITWA O MIŁOŚĆ

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIA

MYŚLI ŚW. IGNACEGO

MODLITWA

Modlitwa - Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, Na wieki wieków. Amen.

św. Ignacy Loyola (1491–1556)Jego dewizą, czyli hasłem przewodnim, była łacińska sentencja „Ad maiorem Dei gloriam” (Na większą chwałę Boga), która stała się także dewizą zakonu jezuitów. Skrót AMDG jest często umieszczony na obrazach z jego wizerunkiem

św. Ignacy Loyola

Czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy?List do Hebrajczyków 12, 9b

Słowo Boże

Szlachcic Inigo Lopez z Loyoli zdobył wszechstronne wykształcenie, ale najbardziej spełniał się jako oficer w armii wicekróla Nawarry. Przez pierwsze 30 lat życia sprawy wiary go nie interesowały. Marzył o karierze i sławie, a jednocześnie prowadził awanturniczy tryb życia i oddawał się rozrywkom. Było tak do chwili, kiedy został ciężko ranny podczas wojny hisz­pańsko­-francuskiej. Potem długo dochodził do zdrowia i wtedy się nawrócił. Pod wpływem książki „Życie Jezusa”, a także żywotów świętych zupełnie zmienił swoje życie. Można po­wiedzieć, że z wojskowego – stał się żołnierzem Chrystusa. Wzorując się na św. Franciszku z Asyżu, pozbył się wszystkiego, co posiadał, i stał się żebrakiem. Na pamiątkę starożytne­go świętego biskupa przyjął imię Ignacy. Owocem tej przemiany i bardzo wielu przemyśleń oraz podróży stały się jego „Ćwiczenia duchowne” – zbiór zasad, które pomagają wielu po­koleniom wierzących w rozpoznawaniu łaski Boga i znalezieniu swojej drogi w życiu.

ŻOŁNIERZ PANA JEZUSA

Ignacy wraz z przyjaciółmi, m.in. Piotrem Faberem i Franciszkiem Ksawerym, 15 sierp­nia 1534 roku złożył w Paryżu śluby czystości, ubóstwa oraz pracy misyjnej. Potem do­szedł ślub wierności Kościołowi, szczególnie papieżowi. Tak późniejsi święci zapocząt­kowali nowy zakon, Towarzystwo Jezusowe, zatwierdzony oficjalnie sześć lat później. Obecnie jezuici to najbardziej liczna wspólnota zakonna w świecie.Ostatnie lata życia św. Ignacego były czasem chorób i cierpień. Zaowocowały one wie­loma tekstami, m.in. listami, których pozostawił ponad 7 tysięcy. Beatyfikacja i kanoni­zacja św. Ignacego odbyły się w pierwszej połowie XVII wieku. Święty Ignacy Loyola jest patronem swojego zakonu, ale również uczestników rekolekcji i rekolekcjonistów, dzieci, kobiet w ciąży oraz żołnierzy.Na podstawie: ks. Antoni Tatara, Żołnierz Pana

ŻOŁNIERZ PANA JEZUSA c.d.

Życie św. Ignacego

01

Jezuici zaangażowali się w odnowę Kościoła. Mie­li odpowiedzieć na jego kryzys i na reformację. Ich zadaniem było zwalczanie herezji, nauczanie wier­nych i misje. Zakon został zorganizowany na sposób wojskowy: na jego czele stał generał, obowiązywała surowa dyscyplina i dodatkowy ślub posłuszeństwa papieżowi w sprawach misji. Jezuici byli świetnie wykształceni, dzięki czemu stali się doradcami władców i przewodnikami duchowymi biskupów, księży i świeckich. Prowadzili rekolekcje i spowiada­li. Ich praca, której przyświecała dewiza „Na większą chwałę Boga”, miała zatrzymać odpływ wiernych z Kościoła katolickiego do innych Kościołów chrześcijańskich, zwłaszcza protestanckich. Jezuici przy­ czynili się do rozwoju szkolnictwa, nauki i sztuki.Zakon jezuitów bardzo skutecznie odpowie­dział na potrzeby czasu i przyczynił się do prze­zwyciężenia kryzysu Kościoła.

Towarzystwo Jezusowe

Modlitwa św. Ignacego

Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,Pamięć moją i rozum, i wolę mą całą.Cokolwiek mam i posiadam.Ref. Ty mi to wszystko dałeś,Tobie to Panie oddaję.Twoje jest wszystko.Rozporządzaj tym w pełni według Twojej woli.Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę.Ref. Albowiem to mi wystarczy, albowiem to mi wystarczy.Twoje jest wszystko, Twoje jest wszystko.Albowiem to mi wystarczy, albowiem to mi wystarczy.Twoje jest wszystko. Amen.

Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało tylko od ciebie.

Myśli św. Ignacego

Ten, co popełnił błąd, niech nie upada na duchu, boi błędy pomagają do zdrowia duszy.

Myśli św. Ignacego

Zazwyczaj większe kryje się niebezpieczeństwow lekceważeniu małych grzechów niż bardzo wielkich.

Myśli św. Ignacego

∙ Ten robi najwięcej, kto robi [dobrze] jedną rzecz.

Myśli św. Ignacego

Miłość powinna opierać się bardziej na czynach niż na słowach.

Myśli św. Ignacego

W odpowiedzi na reformację w XVI wieku potrzebne było wzmocnienie wiary i jedności Kościoła.Św. Ignacy Loyola założył Towarzystwo Jezusowe (jezuitów) – zakon, który był powołany do odnowy Kościoła w ramach ruchu kontrreformacji.Jezuici w Europie odnowili życie duchowe, rozwinęli szkolnictwo, kulturę i naukę. Działali także poza Europą.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

01

02

03

04

Opowiedz o życiu św. Ignacego, wcielając się w jego postać. Wykorzystaj informacje z tekstu „Żołnierz Pana Jezusa”.

Wskaż dwa czynniki, które najbardziej wpłynęły na zmianęw życiu św. Ignacego. Która książka wśród lektur szkolnych może zmienić człowieka?

Rozwiń dewizę jezuitów „Na większą chwałę Boga”, podając trzyprzykłady działań, które mógłbyś podjąć.

Przeczytaj „Myśli św. Ignacego”. Czy te refleksje są nadal aktualne? Która przemawia do ciebie najbardziej? Dlaczego?

ZADANIE INTERAKTYWNE

Modlitwa - Duszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, Na wieki wieków. Amen.