Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. М. Руденко, С. В. Штурхецький, О. В. Шершньова, Н. В. Філіпова ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Кондор, 2020. – 122 с. – Бібліогр.: с. 79–80. – ISBN 978-617-7458-09-7.

Професійна етика : навч. посіб. / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 252 с. : рис. – Бібліогр.: с. 176–177. – ISBN 978-611-01-0165-3.

Дуткевич Т. В.

005 Н86

17 Б87

Бралатан В. П.

У навчальному посібнику розглядаються питання, що мають ключове значення для фахівців системи управління організацією та управління персоналом: теорія управління людськими ресурсами, методологія управління персоналом і формування системи управління персоналом, стратегічне управління персоналом і планування кадрової роботи в організації, технологія управління персоналом і його розвитком, а також питання управління поведінкою персоналу організації та оцінки результатів його діяльності.

Посібник розрахований на студентів і аспірантів, які вивчають проблеми управління персоналом організації, а також фахівців, що беруть участь у формуванні системи управління персоналом і системи управління організацією і в цілому, що працюють з кадрами в ринкових умовах функціонування вітчизняної економіки.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної етики практикуючих бухгалтерів, аудиторів та державних службовців контролюючих органів України. Окрема увага приділена питанням виникнення загроз порушення фундаментальних принципів та етичних норм, а також визначено застережні заходи для їх зменшення або усунення. Навчальний матеріал доповнюється рисунками, контрольними запитаннями, тестами для перевірки знань, ситуаційними завданнями, діловими іграми, кросвордами та ребусами.

Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини = Ukraine as a civilizational subject: from potencies to a new worldview and human existence : монографія / С. І. Пирожков, Н. В. Хамітов ; [ред.: Я. Богданьок, Д. Вонсик]. – Київ : Наук. думка, 2020. – 254 с. – (Наукова книга). – ISBN 978-966-00-1766-5.

Foreign economic activity of enterprises : training manual / Y. Kozak, Y. Maslennikov, O. Sulym. – Kyiv : CUL, 2020. – 200 p. : ill. – Bibliogr.: p. 197–200. – ISBN 978-611-01-1670-1.

Реєстраційне право : навч. посіб. / Т. В. Мехтієва ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2020. – 307 с. – Бібліогр.: с. 179–207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8379-94-9.

30 П32

339 К80

342 М55

Пирожков С. І.

Kozak Y.

Мехтієва Т. В.

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти оцінки бізнесу та його складових: нерухомості, машин і обладнання, нематеріальних активів, персоналу, інтелектуального капіталу.

За змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу та його складових» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Посібник розраховано на використання його бакалаврами, магістрами, аспірантами й викладачами вищих навчальних закладів, вищим управлінським персоналом та менеджерами підприємств, які прагнуть зрозуміти основи оцінки бізнесу та його складових.


У монографії здійснено осмислення цивілізаційної суб’єктності України – такого стану розвитку, коли наша країна сама вирішує свою цивілізаційну долю, обирає ідентичність і партнерів. Автори ставлять і вирішують проблему винайдення ефективної методології осягнення країни як суб’єкта історії та геополітики. Вони розробляють методологію метаантропологічного потенціалізму, що дозволяє зрозуміти реальні можливості країни для створення її гуманістичного цивілізаційного проекту, який сприятиме гідній самореалізації людини. В роботі обґрунтовано необхідність формування нової системи безпеки в умовах гібридної війни, а також євроатлантичний вектор як каталізатор суб’єктності України. Підкреслено важливу роль суспільної консолідації як засобу реалізації суб’єктності. Осмислено світоглядний вимір суб’єктності. Це дало змогу авторам визначити перспективи суб’єктності України у XXI столітті.

The training manual contains coverage of the theoretical foundations of foreign economic activity, analyzes a number of modern problems of the functioning and development of the enterprise as the main actor of FEA. Particular emphasis is placed on the study of modern models of foreign economic activity of enterprises and on consideration of its functional support. The training manual is intended for scientific staff and specialists in the field of foreign economic activity, for students, postgraduates and teachers of higher educational institutions.

Навчальний посібник присвячений дослідженню проблеми адміністративно-правового забезпечення сфери реєстрації фізичних осіб. На основі аналізу реєстраційної політики держави запропоновано та сформульовано поняття «реєстр фізичних осіб», «державна реєстрація фізичних осіб», визначено ознаки державної реєстрації як правового інституту. Удосконалено понятійно-категорійний апарат у сфері реєстрації фізичних осіб. Проаналізовано зарубіжний досвід функціонування реєстру фізичних осіб. Сформульовано низку конкретних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке регулює сферу реєстрації фізичних осіб. Адресований науковцям і практикам, а також тим, хто цікавиться проблемами реєстрації фізичних осіб.

Правові засади запобігання насильства в сім’ї : навч. посіб. / С. В. Пєтков, І. В. Івінов, О. Е. Бабенко, Ю. В. Делія. – Київ : КНТ, 2020. – 220 с. : табл. – Бібліогр.: с. 191–220. – ISBN 978-966-373-884-0.

Україна. Конституція (1996). Конституція України : станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 65 с. – ISBN 978-617-673-240-2.

342 П68

342 У45

Навчальний посібник присвячений дослідженню проблем адміністративно-правового регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім’ї. На основі аналізу процесів протидії насильству в сім’ї як системної категорії із застосуванням комплексної теоретико-управлінської методології запропоновано та сформовано поняття «адміністративно-правовий механізм попередження насильства у сім’ї», та «адміністративна відповідальність за вчинення насильства у сім’ї». Запропоновано класифікацію суб’єктів здійснення і попередження насильства в сім’ї за рівнем компетентності. Адресований науковцям і практикам, а також тим, хто цікавиться проблемами насильства у сім’ї.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Україна. Закони. Кримінальний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 193 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-090-3.

Україна. Закони. Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 148 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-095-8.

346 У45

343 У45

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Україна. Закони. Кодекс України з процедур банкрутства : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 100 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-933-3.

Україна. Закони. Кодекс цивільного захисту України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 88 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-168-9.

347 У45

347 У45

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Україна. Закони. Сімейний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 73 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-105-4.

Україна. Закони. Кодекс законів про працю України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 87 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-107-8.

349.2 У45

347 У45

Україна. Закони. Податковий кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 767 с. – ISBN 978-617-673-140-5.

347 У45

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Україна. Закони. Земельний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 114 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-097-2.

Основи педагогічної техніки : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 312 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 210–211, 311–312. – ISBN 978-611-01-1375-5.

349 У45

37 35

Пихтіна Н. П.

Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

У посібнику представлені лекції, практикум, робоча програма, опорні схеми з навчальної дисципліни «Основи педагогічної техніки», вибіркової дисципліни професійної підготовки фахівців дошкільної освіти. У додатках до посібнику зібрані зразки виконання завдань для самостійної роботи студентів та індивідуальних творчих завдань. Навчальний посібник може бути доцільним у роботі студентам педагогічних спеціальностей ВНЗ, викладачам, вихователям ДНЗ, педагогам.

Дискретна оптимізація. Алгоритми та їхнє ефективне використання : [монографія] / І. В. Сергієнко, В. П. Шило, В. О. Рощин ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2020. – 143 с. – (Наукова книга). – Бібліогр.: с. 131–138. – ISBN 978-966-00-1735-1.

Фінансовий облік : навч. посіб. / О. О. Лисиченко, П. Й. Атамас, О. П. Атамас ; М-во освіти і науки України, Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 354 с. : табл. – Бібліогр.: с. 352–354. – ISBN 978-617-673-836-7.

51 С32

657 Л63

Лисиченко О. О.

Сергієнко І. В.

Монографію присвячено розробці та дослідженню послідовних і паралельних алгоритмів розв’язання різних класів складних задач дискретної оптимізації, що виникають при прийнятті оптимальних рішень у різноманітних сферах людської діяльності. Значну увагу приділено ефективності запропонованих алгоритмів, яку визначають порівнянням розроблених та кращих відомих алгоритмів на підставі результатів численних теоретичних і експериментальних досліджень. Для фахівців у галузі дискретної оптимізації, а також для наукових співробітників, аспірантів і студентів вишів, що цікавляться алгоритмами дискретного програмування та їхнім ефективним використанням.

У навчальному посібнику викладено методику фінансового обліку згідно з вимогами чинного законодавства та нормативними документами МФУ станом на кінець 2018 р. Розглянуто питання обліку активів, власного капіталу та зобов’язань. До кожної теми надані питання для самопідготовки та контролю знань. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, бухгалтерів-практиків, економістів, фінансистів, аудиторів.

Облік в фермерських господарствах : навч. посіб. / О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль, Н. М. Гудзенко ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 373 с. : табл. – Бібліогр.: с. 246–259. – ISBN 978-611-01-1501-8.

657 П44

Подолянчук О. А.

658 М27

Маркетинг міжнародного туризму : навч. посіб. / [Я. С. Ларіна, О. І. Бабічева, Л. В. Забуранна та ін.] ; за ред. Я. С. Ларіної. – Херсон : Гельветика, 2018. – 411 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-916-691-3.

У навчальному посібнику викладено особливості обліку та оподаткування діяльності фермерських господарств, розкрито методику формування фінансової та податкової звітності.

У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості міжнародного туризму, основні завдання туристичних компаній, що вийшли за межі національних ринків, використовуючи маркетинг як філософію бізнесу. Висвітлено роль маркетингу у міжнародному туризмі, його принципи, функції та сучасні концепції маркетингу в туризмі, складові міжнародного маркетингового середовища в сфері туристичних послуг, методичні підходи до проведення маркетингових досліджень у міжнародному туризмі, сегментування та вибору зарубіжних ринків. Представлені різні підходи до формування маркетингового комплексу міжнародної туристичної компанії, її маркетингових стратегій, використання можливостей новітніх маркетингових інструментів в освоєнні зарубіжних ринків для споживачів міжнародних туристичних послуг. Розглянуто питання планування, фінансування та організації маркетингу, впровадження сучасних інформаційних технологій як складової маркетингової політики в міжнародному туризмі.

Книга призначена для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, буде корисна всім, хто цікавиться питаннями маркетингу туристичних послуг.

Риторика : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 623 с. : табл. – Бібліогр.: с. 620–623. – ISBN 978-617-673-463-5.

Нація. Культура. Література: національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / Микола Жулинський ; [ред.: Є. І. Мазніченко, І. Л. Яловнича] ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Наук. думка, 2020. – 645 с. – ISBN 978-966-00-1768-9.

8 О-59

821.161.2.0 Ж87

8 Р79

Як розмовляти з ким завгодно : Впевнене спілкування в будь-якій ситуації / М. Роудз. – Київ : Сварог, 2020. – 159 с. – ISBN 978-611-01-1717-3.

Онуфрієнко Г. С.

Жулинський М.

Роудз М.

Навчальний посібник підготовлено для студентів та слухачів з напряму «Економіка і підприємництво». У ньому системно подано основну інформацію про 231 країну світу(територію), представлені сучасні тлумачення основних понять, термінів і категорій, а також глосарій міжнародних акронімів та абревіатур. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, науковців, аспірантів, а також усіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями розвитку сьогоденного глобалізованого світу.

Завдяки даному посібнику, читач зможе самостійно зануритися у цікавий, корисний світ, під назвою риторика, яка є найважливішим елементом культури, що формує її комунікативну та мовну системи. В посібнику теоретичні питання висвітлені крізь призму практичних завдань.

Якщо ви хоч раз в житті втрачали можливість використати безпосередній контакт з важливими для вас людьми, прислухайтесь до порад Марка Роудза. Він допоможе вам розібратися, які саме причини заважають вам вільно спілкуватися в різноманітних ситуаціях, пояснить, як змусити ваш голос працювати на вас і як впоратися з підводним камінням, яке абсолютно завжди проявляється в розмові віч-на-віч. Ви зможете змінити своє ставлення до спілкування і дивитися на нього як на приємний процес, здатний змінити ваше життя на краще.

У збірнику статей представлено роздуми автора над національно-культурними міфами та реаліями українського суспільства, перспективою його національного самовизначення, розкрито ідейно-естетичні пошуки української літератури.