Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Wezwani do jednej nadziei

Katecheza 45

1. Modlitwa

2. Ilustracja

3. Słowo Boże

4. Ekumenizm

5. Rozłamy

6. Ważna wiadomość

7. Ekumenizm YT

8. Ekumenizm YT

9. Zadania

Indeks

10. Modlitwa

Modlitwa

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest po­kój. Jedno jest Ciałoi jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.List do Efezjan 4, 3-6

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest po­kój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.List do Efezjan 4, 3-6

Ekumenizm to dążenie do przezwyciężenia podziałów i przywrócenia pełnej jedności w wierze i wspólnocie eucharystycznej wszystkich ochrzczonych.

EKUMENIZM

W dziejach chrześcijaństwa z winy samych wie­rzących – katolików i niekatolików – doszło do licznych rozłamów, które doprowadziły do powstania nowych wspólnot kościelnych. Mię­dzy innymi w wyniku reformacji na Zachodzie wyodrębniły się Kościoły protestanckie (ewan­gelicy). Zachowały one nadal jedną wiarę, lecz odrzuciły autorytet biskupa Rzymu – papieża.Współcześni członkowie tych Kościołów nie są odpowiedzialni za dawne rozłamy. Oni są naszymi braćmi, którzy pozostają z nami w rze­czywistej, choć niepełnej wspólnocie. Funda­mentem tej wspólnoty jest wiara w Chrystusa i chrzest.Nie można dążyć do jedności za cenę rezy­gnacji z prawdy, że Kościół Chrystusowy trwa w pełni w Kościele katolickim. Postawa eku­meniczna polega na szacunku dla członków in­nych Kościołów chrześcijańskich.Na podstawie: ks. Władysław Łydka, Ekumenizm

Rozłamy

Zadania ruchu ekumenicznego: wspólne głoszenie Ewangelii, wspólna modlitwa, wspólne działania dla dobra ludzi, dialog, odnowa i reforma Kościoła.Od ponad stu lat chrześcijanie różnych wyznań obchodzą wspólnie Tydzień Modlitw o Jedność Kościoła (w styczniu).

Ważna wiadomość

Ekumenizm

Ekumenizm - dobry czy zły ?

ZADANIE 1

Przyjrzyj się rysunkowi. Co różni braci? Jak osobowość jednego może wzbogacić drugiego?

ZADANIE 2

Z fragmentu Listu do Efezjan wypisz wszystkie rzeczowniki. W świetle definicji ekumenizmu podkreśl cztery, które najlepiej opisują ruch ekumeniczny.

ZADANIE 3

Pamiętając, co różni katolików i protestantów (zob. poprzednia katecheza) wśród znanych ci modlitw wskaż tę, która jest wspólna dla różnych wyznań chrześcijańskich.

ZADANIE 4

Wyjaśnij zdanie: „Modlitwa jest duszą ruchu ekumenicznego”. W tekście „Rozłamy” znajdź informację, co stanowi podstawę ekumenizmu.

ZADANIE 5

Ponownie przyjrzyj się rysunkom z początku katechezy. Jakie wartości są dla chłopców fundamentem porozumienia?

Modlitwa

Dialog między ludźmi staje się coraz trud- niejszy. Nawet ci, którzy wyznają jedną wiarę, nie zawsze potrafią się porozumieć.Duchu Święty, spraw, żebyśmy przyjęli Twój punkt widzenia w patrzeniu na drugiego człowieka. Naucz nas dostrzegać jego wartość.Otwórz nasze umysły i serca, żebyśmy mogli się nawzajem usłyszeć, poznać, zrozumieć i obdarować. Amen