Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 44

Temat: Zraniony Kośćiół

indeks

MODLITWA

ILUSTRACJA

SŁOWO BOŻE

RANY ZADANE JEDNOŚCI

LUTERANIE

LUTERANIE C.D.

UBOGI Z WYBORU

UBOGI Z WYBORU C.D.

SOBÓRTRYDENCKI

ZNANI POLSCYPROTESTANCI

WAŹNA WIADOMOŚĆ

ZADANIA

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

SŁOWO BOŻE

Przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby­ście żyli w zgodzie, i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi [...], że zda­rzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony?Pierwszy List do Koryntian, 1, 10-13a

RANY ZADANE JEDNOŚCI

Chrześcijanie zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa są wezwani do jedności i wierności Ewan­gelii. W historii jednak z różnych przyczyn dochodziło do zaniedbań i rozłamów. W epoce renesansu większość kleru była słabo wykształcona, często bardziej zajęta gromadzeniem majątku i zdobywaniem wpływów niż życiem duchowym. Panowało ze­psucie moralne duchowieństwa, nawet papieży. Handlowano odpustami jak towarem. To wszystko doprowadziło do kryzysu w Kościele. Wtedy pojawiły się próby reformy Ko­ścioła (reformacja), których symbolicznym początkiem było wystąpienie Marcina Lutra w 1517 roku. Reformacja doprowadziła do wyodrębnienia się Kościołów protestanckich (czyli ewangelickich).

LUTERANIE

Kościoły wyrosłe z reformacji za jedyne źródło wiary uzna­ ją Biblię. Według nich człowiek zostaje usprawiedliwiony ze swoich grzechów jedynie z łaski, przez wiarę, dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Łaska jest darem Boga, na który nie można zasłużyć dobrymi uczynkami. Wyznawcy nauki Lutra odrzucają naukę o czyśćcu i odpustach oraz prymat i nieomylność papieża. Podzielają pogląd, że sakrament to święty obrzęd – widzialny znak i niewidzialna łaska Boża. Uznają tylko dwa sakramenty: chrzest i Wieczerzę Pańską, czyli Eucharystię udzielaną pod postaciami chleba i wina. Jed­ nak nie przyjmują obecności Jezusa Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi poza Mszą Świętą.

KATEDRA W WITTENBERDZE

MARCIN LUTER (1483–1546)

LUTERANIE C.D.

Natomiast bierzmowa­nie (konfirmacja), spowiedź, małżeństwo, święcenia bisku­pie i kapłańskie są ważne w życiu chrześcijanina i Kościoła, jednak według luteran nie posiadają cech sakramentalnych. Powszechne kapłaństwo obejmuje wszystkich wierzących w Chrystusa, zaś celibat (bezżeństwo księży) jest zbędny w służbie wspólnocie. Uznają świętych, w tym Maryję, jako wzór do naśladowania, a nie jako pośredników w wyprasza­niu łask u Boga. Jedynym Pośrednikiem między człowiekiem i Bogiem jest w nauce luteran Jezus Chrystus. Nie praktykują kultu relikwii i obrazów.

KATEDRA W WITTENBERDZE

MARCIN LUTER (1483–1546)

WPŁYWOWY I UBOGIZ WYBORU

Szerzący się w całej Europie ruch protestancki i narastająca w związku z tym potrzeba reform w Kościele katolickim spowodowała konieczność zwołania soboru, który byłby odpowiedzią na reformację. Taki sobór odbył się w latach 1545–1563 w Trydencie, mie­ście w północnych Włoszech i postawił sobie trzy cele: wykorzenienie nauk reformacyj­nych, naprawienie obyczajów i dyscypliny kościelnej oraz wprowadzenie pokoju w ca­łym Kościele.

św. Karol Boromeusz

WPŁYWOWY I UBOGIZ WYBORU C.D.

Jednym z najbardziej aktywnych uczestników soboru był Karol Boromeusz. Wniósł on duży wkład w opracowanie Katechizmu Trydenckiego. Zabiegając o poziom duchowień­stwa i kształcenia katolickiego, zorganizował pierwsze seminaria duchowne oraz szkółki parafialne. Nadzorował wprowadzanie reform soborowych i dbał o ujednolicenie liturgii. Jednocześnie był wielkim dobroczyńcą. Od początku swojej działalności żył skromnie, mimo dużego majątku. Dzielił się wszystkim z najuboższymi, zakładał przytułki i siero­cińce. Dał osobisty przykład służby potrzebującym podczas zarazy.

św. Karol Boromeusz

SOBÓR TRYDENCKI

1. Potwierdzono realną i trwałą obecność Chrystusa w Eucharystii.2. Potwierdzono siedem sakramentów.3. Potępiono tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przezBoga.4. Podtrzymano koncepcję wolnej woliczłowieka.5. Potępiono indywidualne interpretowanieBiblii.6. Uznano Biblię i Tradycję Kościoła za równoważne źródła wiary.7. Zezwolono na wyjaśnianie w języku narodowym tajemnic wiary.8. Ujednolicono liturgię.9. Ogłoszono Indeks ksiąg zakazanych.

I SOBÓR TRYDENCKI1545–1563

ZNANI POLSCY PROTESTANCI

MIKOŁAJ REJ

ADAM MAŁYSZ

STEFAN ŻEROMSKI

JERZY BUZEK

SAMUEL LINDE

JERZY ELZNER

JAN ZAMOYSKI

JaN HEWELIUSZ

fotografie źródło: pl.wikipedia.org

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Wystąpienie Marcina Lutra w 1517 r. w Norymberdze zapoczątkowało ruch religijny zwany reformacją.W wyniku reformacji od pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim odłączyły się społeczności, które utworzyły Kościoły chrześcijańskie, zwane ewangelickimi.Wiernych różnych wyznań chrześcijańskich łączy wiara w Jezusa Chrystusa i miłość bliźniego.Ludzie, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek rozłamów i wierzą w Chrystusa, nie są winni grzechu odłączenia.

2. Do tekstu „Rany zadane jedności” dopasuj cytat z fragmentu Pierwszego Listu do Koryntian tak, by zilustrował poruszany w nim temat.

3. Przeczytaj tekst „Luteranie”. Które części Składu Apostolskiego (poprzednia katecheza) zostały zachowane, a które odrzucone przez uczniów Marcina Lutra?

4. Przyjrzyj się budowie słowotwórczej określeń: reformacja, protestanci, ewangelicy, luteranie. Na jakie cechy tego wyznania one wskazują?

1. Przeanalizuj sytuację z życia rodziny przedstawioną na rysunkach. Co jest jej przyczyną? Jakie mogą być jej konsekwencje?

5. Na podstawie fragmentu Pierwszego Listu do Koryntian zredaguj trzy postulaty, jak postępować, by nie utracić jedności w wierze. Użyj czasowników w liczbie mnogiej i trybie rozkazującym, np. zróbcie, zachowajcie.

6. Przeanalizuj postanowienia Soboru Trydenckiego. Które z nich twoim zdaniem przyczyniły się do wzrostu wiary w Kościele. Odpowiedź uzasadnij.

7. Na podstawie tekstu „Wpływowy i ubogi z wyboru” napisz notatkę prasową o wkładzie św. Karola Boromeusza w realizację postanowień Soboru Trydenckiego.

ZADANIE INTERAKTYWNE

Panie, uczyń nas narzędziami pokojui sługami jedności. Umocnij chrześcijan na całym świecie. Spraw, aby Kościoły zjednoczone w różnorodności były dla świata świadkami Twojej wiernej miłości. Amen.