Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Tragiczne nieporozumienie

KATECHEZA 43

Index

MODLITWA

1

ILUSTRACJA 1

2

ILUSTRACJA 2

3

ILUSTRACJA 3

4

SPRAWA GALILEUSZA

5

SPRAWA GALIELUSZA c.d.

6

SŁOWO BOŻE

7

WIARA I NAUKA

8

WAŻNA WIADOMOŚĆ

9

ZADANIA

10

MODLITWA

11

MODLITWA

Daj mi, Boże, umysł, którym lepiej pojmę wiedzę o stworzonym przez Ciebie świecie. Dziękuję Ci, Boże, zawsze i wszędzie za wszystko, co stworzyłeś.

ILUSTRACJA

ILUSTRACJA

ILUSTRACJA

Mikołaj Kopernik (1473–1543)

Galileusz (1564–1642)

SPRAWA GALILEUSZA

Galileusz (1564–1642) był włoskim uczonym o rozległych zainteresowaniach, przede wszystkim w dziedzinie nauk ścisłych. Jako astronom potwierdził teorię Mikołaja Kopernika. Badał także prawa rządzące ruchem wahadła oraz spadający­mi swobodnie ciałami, zbudował teleskop i zastosował go do obserwacji astrono­micznych.Propagowanie przez Galileusza Kopernikańskiej teorii budowy wszechświata, szczególnie nauki o obrocie Ziemi wokół Słońca, ściągnęło na niego krytykę Ko­ ścioła. Zarzucono mu poglądy niezgodne z Pismem Świętym i nauką katolicką, a system Kopernika uznano za niepotwierdzoną hipotezę. W 1633 roku Inkwizy­ cja zmusiła Galileusza do wyrzeczenia się teorii heliocentrycznej jako zagrażającej wierze, gdyż nieruchomość i centralne położenie Ziemi we wszechświecie uzna­wano wówczas za prawdę objawioną w Biblii.

SPRAWA GALILEUSZA c.d.

Jego dzieło o starożytnym i koper­nikańskim obrazie świata wpisano do Indeksu ksiąg zakazanych (widniało tam do 1835 roku). Astronom został skazany na 3 lata aresztu domowego, a następnie do­żywotni nadzór kościelny. Do końca życia pracował naukowo.W 1992 roku, w 350. rocznicę śmierci uczonego, Jan Paweł II oficjalnie go zreha­bilitował. Stwierdził, że Galileusz, człowiek głęboko wierzący, lepiej niż współcze­śni mu teologowie rozumiał, że teorie naukowe nie mogą być przedmiotem wiary, a Biblii – np. fragmentów mówiących o ruchu Ziemi – nie można interpretować dosłownie. Przyznał, że skazanie uczonego było błędem, który przysporzył mu wielu cierpień. Ten błąd wynikał z „tragicznego nieporozumienia” między nauką i wiarą, czyli przekonania, że nauki i jej postępu nie da się pogodzić z wiarą chrze­ścijańską. Tymczasem Objawienie i rozum nie są sprzeczne. To dwa niezależne i wzajemnie się uzupełniające sposoby poznawania i wyjaśniania świata. Relacje między nimi wymagają wzajemnego szacunku i rzetelnego dialogu.

Zbyt dziwna jestdla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła:nie mogę jej pojąć.Psalm 139, 6

SŁOWO BOŻE

WIARA I NAUKA

Wideo

Między wiarą i nauką nie ma sprzeczności

Boga i świat można poznawać na dwa sposoby: przez Objawieniei rozum. Są one od siebie niezależne, ale też i niesprzeczne ze sobą, wzajemnie się uzupełniają.Od renesansu rozpoczyna się czas rewolucji naukowej.Odkrycia nauk matematyczno-przyrodniczych XVI i XVII wieku podważyły ukształtowany przez wieki obraz świata, dlatego wywołały opór i sprzeciw.Relacje między nauką i wiarą, Kościołem i światem powinny się opierać na szacunku oraz rzetelnym i uczciwym poszukiwaniu prawdy.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIA

Przypomnij z lekcji historii, czym charakteryzował się okres renesansu w kulturze. Podaj czas, na kiedy przypadał, cechy epoki, nazwiska twórców różnych dziedzin sztuki.

1

Na podstawie tekstu „Sprawa Galileusza” powiedz, na czym polegało tytułowe „tragiczne nieporozumienie” między Kościołem i światem nauki. Podaj inne przykłady pozornego konfliktu między wiarą i nauką.

2

Jak zmienił się stosunek Kościoła do nauki na przestrzeni wieków? Jakie znaczenie ma przyznanie komuś racji po jego śmierci (tzw. rehabilitacja)? Czy Galileusza można nazwać patronem dialogu nauki i wiary? Odpowiedź uzasadnij.

3

Wśród wymienionych świętych i błogosławionych epoki renesansu wybierz jedną postać i opracuj jej notkę biograficzną, zwracając uwagę na tło epoki.Zofia Czeska • Piotr Kanizjusz • Franciszek Ksawery • Tomasz Morus • Jan od Krzyża • Ignacy Loyola • Teresa Wielka

4

MODLITWA

Daj mi, Boże, umysł, którym lepiej pojmę wiedzę o stworzonym przez Ciebie świecie. Dziękuję Ci, Boże, zawsze i wszędzie za wszystko, co stworzyłeś.