Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Jeden Pan, jedna wiara.

KATECHEZA 42

Indeks

MODLITWA

1

ILUSTRACJA

2

CREDO

3

SOBÓR W NICEI

4

SŁOWO BOŻE

5

CREDO YT

6

ZADANIA

7

WAŻNA WIADOMOŚĆ

8

MODLITWA

9

MODLITWA

Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że działasz w naszych rodzinach, klasie, szkole. Że działasz w Kościele wbrew naszym słabościom i błędom. Ufamy w Twoją moc i pragniemy jedności.Wierzę w Boga...

ILUSTRACJA

CREDO ZNACZY WIERZĘ

Tajemnice wiary trudno jest wyrazić słowami. Od samego początku Kościół wyrażał swoją wiarę w krótkich formułach zwanych symbolami wiary.Najstarszym z nich jest wyznanie wiary dworskiego urzędnika królowej etiopskiej: „Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym” (Dz 8, 37). Wyznanie wiary składano pod­czas obrzędu chrztu. Tak jest do dziś.Wielowiekowa tradycja odmawiania „Credo” zwanego czasem „niedzielnym” bierze początek w IV wieku. Wtedy to na soborach w Nicei i Konstantynopolu były ustalane formuły tego wyznania wiary.Kiedy je odmawiamy, szczególnie podczas liturgii, łączymy się z tymi, którzy wierzyli przed nami, i z tymi, którzy przyjdą po nas. Jednoczymy się także z całym współczesnym światem chrześcijańskim, który przyjął ten symbol wiary.Być może dziś te słowa wydają się nam proste i jednoznaczne, nawet jeśli przeżywa­my wątpliwości w wierze. Ale gdy zagłębimy się w historię Kościoła, odkryjemy, jakie dramatyczne wydarzenia, spory, porywy i upadki towarzyszyły powstawaniu „Credo”. Jak żmudne było odkrywanie i formułowanie tego, co Bóg objawił o sobie człowiekowi. W ciągu wieków Duch Święty działał przez biskupów i teologów, którzy zbierali się na soborach powszechnych. Działały one niczym sztab kryzysowy, straż pożarna czy insty­tucja ustanawiająca prawo.

I Sobór Powszechny w Nicei (325 r.) – na ikonie uczestnicy trzymają tekst wyznania wiary.Sobór powszechny w Kościele katolickim to zgromadzenie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża lub jego delegata. Papież zwołuje sobór w celu uregulowania spraw wiary, organizacji i dyscypliny kościelnej.

I Sobór w Nicei

I SOBÓR W NICEI

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.I w Jednego Pana Jezusa Chrystusa,Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu,a przez Niego wszystko się stało.On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych,a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,który mówił przez proroków: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych.I życia wiecznego w przyszłym świecie.AMEN

CREDO SKŁAD APOSTOLSKI

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Odmawiamy w czasie liturgii Eucharystii i podczas świąt liturgicznych

Odmawiamy w czasie Różańca, Koronki do Miłosierdzia Bożego, lub w domowym pacierzu.

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.List do Efezjan 4,5Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzie­ liśmy i świadczyliśmy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świa­ ta. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.Pierwszy List św. Jana Apostoła 4, 13-15

SŁOWO BOŻE

CREDO

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Wyznaniami wiary, credo lub symbolami wiary nazywamy streszczenia prawd wiary.Skład Apostolski, sformułowany w III w., wiernie streszcza wiarę Apostołów.Credo, czyli Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański, został sformułowany na dwóch pierwszych soborach powszechnych (325 r. i 381 r.).To właśnie Credo wypowiadamy w czasie Eucharystii.

ZADANIE

Dlaczego między ludźmi powstają konflikty? Jak ludzie dochodzą do zgody? Przeanalizuj żart rysunkowy, wybraną sytuację domową i szkolną.

1

O jakich sporach o prawdy wiary słyszałeś?

2

Spośród prawd wiary wypisanych w rozsypance wskaż, która wydaje ci się najtrudniejsza do zrozumienia albo przyjęcia przez niewierzących. Odpowiedź uzasadnij.

3

4

Przekartkuj podręcznik. Wśród zamieszczonych w nim ilustracji wskaż te, które mogłyby obrazować kolejne prawdy wiary ze Składu Apostolskiego.

5

Każdemu akapitowi tekstu „Credo znaczy wierzę” nadaj tytuł.

6

Co w rodzinie może pełnić rolę „soboru powszechnego”? Skorzystaj z tekstu „Credo znaczy wierzę” i podpisu pod ilustracją.

7

ZADANIE INTERAKTYWNE

MODLITWA

Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.List do Efezjan 4,5Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzie­ liśmy i świadczyliśmy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świa­ ta. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.Pierwszy List św. Jana Apostoła 4, 13-15