Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: In persona Christi.Sakrament święceń.

Katecheza 40

MODLITWA

JAKIEGO KSIĘDZA POTRZEBUJEMY ?

BIBLIA 1

BIBLIA 2

OBRAZ

OJCIEC ŚWIĘTY

LICZY SIĘ JEDYNIE MIŁOŚĆ

POWOŁANIE KAPŁAŃSKIE

KIM JEST KAPŁAN ?

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIA 1-3

ZADANIA 4-5

MODLITWA

Modlitwa

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowani Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.Papież Benedykt XVI

Jakiego księdza potrzebujemy ?

Zosia: Nam jest potrzebny ksiądz, który potrafiłby z nami rozmawiać i żartować, ale też żeby panował nad klasą. I powinien być wyrozumiały. Potrzebujemy kogoś, kto nie bę­dzie nami dyrygował, ale zrozumie nasze problemy. I żebyśmy nie bali się go pytać o róż­ne sprawy. A na kazaniach, żeby mówił ciekawie i krótko.Antek: Ksiądz powinien pokazać nam, jaki naprawdę jest Bóg. I chcielibyśmy mieć księ­dza, który będzie dla nas jak dobry ojciec i doradca. Fajnie byłoby, gdyby interesował się tym, co my, na przykład sportem, i znał się na sprawach młodzieżowych. Ale też żeby poważnie traktował nasze pytania, wyjaśniał Pismo Święte i był nam bliski jak Pan Jezus swoim uczniom. Ksiądz też chyba powinien dużo się za nas modlić.

Było to przed Świętem Paschy. Jezus [...] wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był prze­pasany. [...] A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazy­wacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie na­wzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czy­nili, jak Ja wam uczyniłem».Ewangelia według św. Jana 13, 1a. 4-5. 12-15

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pa­miątkę!». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kie­ lich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!».Pierwszy List do Koryntian 11, 23b-25

Ojciec święty Franciszek

„Miejcie zawsze przed oczami przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, by Mu służono, lecz by służyć i zbawić to, co było zagubione” (papież Franciszek, homilia podczas święceń kapłańskich, 21.04.2013 r.)

Gdy ktoś pragnie żyć tak, jak głosi Ewangelia, to nie ma znaczenia, czy jest księdzem, czy osobą świecką. Tak naprawdę liczy się jedynie miłość. Chodzi o to, by tam, gdzie się jest, bardziej ko­chać Boga i ludzi.Kościół wymaga od księży, by pozostali nie­żonaci ze względu na królestwo Boże. Takie bez­żeństwo nazywa się celibatem. Chodzi o to, żeby księża mogli dawać świadectwo życia na wzór Chrystusa i z większą wolnością służyć wszyst­kim, którzy potrzebują jego duchowej posługi.

Liczy się jedynie miłość

Ważna wiadomość

Na mocy sakramentu święceń biskupi, prezbiterzy (księża) i diakoni dysponują przemieniającą, uzdrawiającą i zbawczą mocą Chrystusa.Kapłan otrzymuje moc Ducha Świętego, która wyciska na nim nieusuwalną pieczęć.Na mocy święceń ksiądz jest posłany do wspólnoty, by głosić słowo Boże i sprawować sakramenty.Kapłani nie działają własną mocą ani na podstawie swojej moralnej doskonałości, lecz in persona Christi (w Osobie Chrystusa). Reprezentują Chrystusa jako Pasterza swego ludu i jako Głowę Jego Ciała – Kościoła. Są sługami wspólnoty.W Kościele rzymskokatolickim przyjęcie sakramentu święceń wiąże się z przyrzeczeniem życia w bezżeństwie (celibacie).

Kim jest kapłan katolicki ?

Kapłaństwo - szczególną misją

Zadanie 1

A. Wypisz jak najwięcej cech, które twoim zdaniem powinienmieć ksiądz.B. Porównaj swoją listę z cechami, które wymienili uczniowiew ankiecie „Jakiego księdza potrzebujemy?”.C. W wypowiedziach młodzieży słowo „ksiądz” zamień na„nauczyciel”, a potem na „tato”. Wyciągnij wnioski z takiegozabiegu językowego.

Znajdź w tej katechezie oraz w katechezach 34 i 38 fragmentyNowego Testamentu, w których Jezus posyła Apostołów, aby nauczali i chrzcili, przekazuje im władzę odpuszczania grzechów oraz poleca sprawować Eucharystię.A. Wypisz cytaty, które mówią o zadaniach powierzonychksiężom.B. Jaki związek mają te zadania z opisem Ostatniej Wieczerzyw Ewangelii według św. Jana, czyli z tym, co Jezus wówczasuczynił i polecił uczniom?

Zadanie 3

Zadanie 2

Porównaj tekst o umyciu stóp Apostołom przez Jezusa z obrazemukazującym tę sytuację. Jak malarz przedstawił reakcję Apostołów i postawę Jezusa?

Zadanie 4

Na podstawie schematu „Sakrament święceń (kapłaństwa)” i „Ważnej wiadomości” odpowiedz:A. Co oznacza tytuł tej katechezy?B. Kto udziela sakramentu święceń?C. Na czym polega udzielanie tego sakramentu?D. Jakie są stopnie święceń?E. Do czego święcenia zobowiązują?

Porównaj powołanie świeckich i duchownych. Skorzystaj z tekstu „Liczy się jedynie miłość”.

Zadanie 5

Zadanie interaktywne

Modlitwa

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas. Dziękujemy Ci za nich. Prosimy Cię, napełnij ich serca swoją miłością, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym uzdrowienie. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Spraw, by w wątpliwościach nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom i nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za powierzony ich opiece Kościół. Amen.