Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Będę dla chorych ratunkiem

Start >

Katecheza 39

Indeks

Modlitwa

Ewangelia

Ewangelia

Wiadomość

Spowiedź

RAP YT

Zadania c.d

Murillo

Rembrandt

Wyjaśnienia

Rembrandt YT

Zadania

MODLITWA

Pomódlmy się za wszystkich, którzy cierpią. Niech wspiera ich nasza modlitwa.„Ojcze nasz…”.

Słowo Boże

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się mo­dlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.List św. Jakuba 5, 14-15

Niewidomy, któremu Jezus przywrócił wzrok, poszedł za Jezusem. W wierze, dzięki któ­rej niewidomy został uzdrowiony, nie chodziło o wiarę w cud, lecz wiarę w Jezusa Chry­stusa. Podobnie jest z namaszczeniem chorych: chodzi o zaufanie Bogu, o cud zbawie­ nia, a może też przyjść dar uzdrowienia ciała. Kapelan hospicjum opowiadał, że był świadkiem uzdrowienia po przyjęciu sakramen­tu namaszczenia chorych. Człowiek, o którym lekarze mówili, że niedługo umrze, na­wrócił się. Po przyjęciu namaszczenia poczuł się lepiej, a potem wyzdrowiał. Była też dziewczyna, która chorowała na przewlekłą chorobę uszu. Przyjęła sakra­ment chorych, jednak nie wyzdrowiała. Nie załamała się. Przeciwnie: zrozumiała, że ten sakrament to przede wszystkim łaska Boża, by w chorobie nie stracić wiary w Boga.

Uwierzyć

Chorzy chcą wyzdrowieć, dlatego korzystają ze wszelkich możliwych środków, jakimi dysponuje współczesna medycyna. Potrzebują też innej pomocy: podtrzymania na du­chu, modlitwy, czyjeś obecności w chwili lęku przed bólem czy przed śmiercią. Jezus darzył chorych szczególnymi względami i okazywał im współczucie. Troskę o chorych powierzył też Kościołowi jako jedno z najważniejszych jego zadań. Osobami chorymi, starszymi i umierającymi opiekują się dziś zakony szpitalne i liczne zgroma­dzenia zakonne.Szczególnym wyrazem troski Kościoła o chorych jest udzielanie sakramentu cho­rych − namaszczenia chorych. Ten sakrament niesie ulgę i obdarza Bożym miłosier­dziem. Daje siłę do pokonywania pokus związanych z chorobą, np. przygnębienia i smut­ku, ożywia nadzieję na wyzdrowienie, pomaga znosić lęk przed cierpieniem i śmiercią.

Troska o chorych

Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą sakramentu namaszczenia chorych trzeba przygotować stolik z krzyżem i zapaloną świecą, waciki oraz wodę święconą. Udzielenie sakramentu polega na włożeniu przez kapłana ręki na chorego, namaszcze­niu poświęconym olejem jego czoła i dłoni – na znak oddania jego myśli i czynów Chry­stusowi – i modlitwie:"Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie."Bardzo ważne jest, by domownicy razem z księdzem modlili się w intencji chorego.

Sakrament chorych

Gdy bł. Karol Acutis miał piętnaście lat, zacho­rował na białaczkę. Wyznał wtedy rodzicom: „Ofiaruję wszystkie moje cierpienia za Ojca Świętego i za Kościół oraz za to, bym nie musiał iść do czyśćca, ale prosto do raju”. Cierpienia przyszły. Gdy jednak pielęgniarka pytała go, jak się czuje, odpowiadał: „Dobrze. Są ludzie, którzy mają się gorzej. Niech pani nie budzi mamy, jest zmęczona i tylko martwiłaby się niepotrzebnie”. Z wiarą prosił o sakrament namaszczenia cho­rych (pl.clonline.org).

Nadać cierpieniu sens

Kilka wyjaśnień

• W rodzinach żydowskich podziału majątku zazwyczaj dokonywało się po śmierci ojca. Syn, który poprosił o swoją część majątku, potraktował zatem ojca tak, jakby był on już dla niego umarły.• Użyte w przypowieści greckie słowo „bios” – majątek oznacza przede wszystkim życie, środki do życia, utrzy- manie. Gdy w miłosiernym ojcu z przypowieści zobaczymy obraz kochającego Boga, zrozumiemy, że młody człowiek, który otrzymał życie do Boga, odwrócił się i odszedł od Niego, jakby zależał tylko od siebie. Odrzucił zależność od Boga i Jego dary: chciał sam uczynić siebie szczęśliwym.• Żydzi uważają świnie za zwierzęta nieczyste. Człowiek, który ma z nimi kontakt, jest wyłączony ze wspólnoty i nie może spełniać obrzędów religijnych. Pasienie świń było więc dla wierzącego Żyda poniżeniem, wręcz upodleniem.

Choroby, cierpienie i śmierć to skutek grzechu pierworodnego. Nie są karą Bożą za grzechy osobiste człowieka.Sakrament namaszczenia chorych można przyjmować wiele razy:w ciężkiej chorobie, przed operacją zagrażającą życiu lub w starości.Skutki sakramentu namaszczenia chorych:• zjednoczenie chorego z Chrystusem;• umocnienie, pokój i siły do znoszenia cierpienia fizycznego i duchowego;• przebaczenie grzechów, jeśli chory nie może ich wyznać w sakramencie pokuty;• możliwy powrót do zdrowia lub jego poprawa;• przygotowanie do śmierci i przejścia do życia wiecznego.

Ważna wiadomość

NamaszczenieChorych

ZADANIA

Przypomnij sobie czas, gdy chorowałeś. Jak przeżywałeś tę sytuację: co było dla ciebie szczególnie trudne? Co pomagało przetrwać chorobę?

ZADANIE 1

ZADANIE 2

ZADANIE 3

Co według Listu św. Jakuba (5, 14-15) jest dla człowieka ratunkiem?

Na podstawie tekstu: „Uwierzyć” powiedz, co to znaczy, że człowieka uzdrawia jego wiara.

ZADANIA c.d.

Na podstawie tekstu „Troska o chorych” i „Ważnych wiadomości” odpowiedz:A. Na czym polega troska Kościoła o chorych?B. Jakie są skutki sakramentu namaszczenia chorych?C. Kto może udzielać sakramentu chorych?

ZADANIE 4

ZADANIE 5

Nie można lubić cierpienia, bo jest czymś złym. Można jednaknadać cierpieniu sens. Jak bł. Karol Acutis nadał cierpieniu sens?

Panie, gdy będę cierpiał, daj mi wiarę, nadzieję i miłość. Niech cierpienie nie odłączy mnie od Ciebie. Uświęć mniei zbaw przez swoją mękę, śmierć i zmar- twychwstanie.Jezu, ufam Tobie!

MODLITWA