Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Wstanę i wrócę do Ojca

Start >

Katecheza 37

Indeks

Modlitwa

Ewangelia1

Ewangelia2

Wiadomość

Spowiedź

RAP YT

Zadania c.d

Murillo

Rembrandt

Wyjaśnienia

Rembrandt YT

Zadania

MODLITWA

Pomyślcie chwilę o tym, że stanęliśmy przed Bogiem, który nas kocha. Chce dla nas, dla każdego z nas, jak najlepiej. Jeśli coś jest teraz dla ciebie ważne, powiedz Mu o tym w myślach.Akt wiary: Wierzę w Ciebie, Boże żywy,W Trójcy jedyny, prawdziwyWierzę w coś Objawił Boże,Twe słowo mylić nie może

Ewangelia

Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej kra­iny, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie da­wał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprze­ciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.

Ewangelia c.d.

Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szyb­ko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i wese­lić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a oj­ciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Roz­gniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój ma­jątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.Ewangelia według św. Łukasza 15, 11b-32

Kilka wyjaśnień

• W rodzinach żydowskich podziału majątku zazwyczaj dokonywało się po śmierci ojca. Syn, który poprosił o swoją część majątku, potraktował zatem ojca tak, jakby był on już dla niego umarły.• Użyte w przypowieści greckie słowo „bios” – majątek oznacza przede wszystkim życie, środki do życia, utrzymanie. Gdy w miłosiernym ojcu z przypowieści zobaczymy obraz kochającego Boga, zrozumiemy, że młody człowiek, który otrzymał życie do Boga, odwrócił się i odszedł od Niego, jakby zależał tylko od siebie. Odrzucił zależność od Boga i Jego dary: chciał sam uczynić siebie szczęśliwym.• Żydzi uważają świnie za zwierzęta nieczyste. Człowiek, który ma z nimi kontakt, jest wyłączony ze wspólnoty i nie może spełniać obrzędów religijnych. Pasienie świń było więc dla wierzącego Żyda poniżeniem, wręcz upodleniem.

Ważne !

Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt przypowieści o Synu Marnotrawnym.Każdy kto miał styczność ze świniami zaciągał nieczystość rytualną i w oczach Żydów był obiektem pogardy. Ale nieczystym stawał się również ten, kto dotknął się nieczystej osoby. Ojciec Syna Marnotrawnego, wybiegając swojemu dziecku na spotkanie i rzucając mu się na szyję, staje się w tamtym środowisku również nieczysty, zostaje wykluczony z religijnej wspólnoty Izraela. Dla ojca nie ma to jednak żadnego znaczenia, bo jego serce raduje się na widok wracającego syna. Pragnie okazać synowi swoją wielką miłość do niego, stając sie równocześnie nieczystym. Przypowieść ta pokazuje nam do jakiego stopnia może posunąć się Bóg, żeby ratować zagubionego człowieka. Można powiedzieć, że miłość Boga do nas nie posiada żadnych granic Jego zaangażowania w nasze życie.

Rachunek sumieniaŻal za grzechy (skrucha)Mocne postanowienie poprawySzczere wyznanie grzechów (spowiedź) Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Warunki spowiedzi

Przypowieść o miłosiernym ojcuto obraz wielkiej miłości Boga do człowieka, który jest grzesznikiem.Każdy z braci z przypowieści ukazuje inny grzech: samowolę i małoduszność.Chrzest wyzwala nas z mocy grzechu i śmierci, ale nie usuwa ludzkich słabości i skłonności do grzechu.Wciąż potrzebujemy nawrócenia i pojednania z Bogiem, dlatego Chrystus ustanowił sakrament pokuty.

Ważna wiadomość

Obraz Syn Marnotrawny

Ks. Jakub BartczakSyn Marnotrawny

ZADANIA

Przeczytaj przypowieść o miłosiernym ojcu. Na ilustrujących ją obrazach wskaż elementy zaczerpnięte przez malarzyz ewangelicznej przypowieści.

ZADANIE 1

ZADANIE 2

ZADANIE 3

Wyobraź sobie, że współczesne pełnoletnie dziecko postąpiło wobec swych rodziców podobnie jak młodszy syn z przypo- wieści. Jakie mogą być reakcje rodziców? W parach ustalcie jak najwięcej możliwości. W każdym przykładzie określcie cechy rodziców, np. mama wymagająca, tato pobłażliwy.

Przyjrzyj się dłoniom miłosiernego ojca na obrazie Rembrandta i opisz je. Czym się różnią? Jaką prawdę o miłości Boga wyrażają?

ZADANIA c.d.

Na podstawie „Kilku wyjaśnień” powiedz:A. Co poznanie zwyczajów żydowskich i kultury, w której żył Jezus, wnosi do lepszego rozumienia przypowieści?B. Czy starszemu bratu zależało na szczęściu rodziny? Czy kochał ojca i brata? Odpowiedź uzasadnij.C. Przypowieść o miłosiernym ojcu nazywana jest także przypowieścią o synu marnotrawnym. Dlaczego dotyczy ona każdego człowieka? W odpowiedzi skorzystaj z fragmentu z Pierwszego Listu św. Jana („Modlitwa”).

ZADANIE 4

ZADANIE 5

Opisz jednym lub dwoma zdaniami kolejne etapy życia syna marnotrawnego, tak by zilustrować nimi warunki spowiedzi, np.:Rachunek sumienia: Syn rozmyśla nad sobą i rozumie, że postąpił źle, gdy zażądał majątku i porzucił ojca i dom.Którego warunku nie można odnaleźć w przypowieści?

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości (1J 1, 8-9).Ach, żałuję za me złościJedynie dla Twej miłościBądź miłościw mnie grzesznemu,Do poprawy dążącemu

MODLITWA