Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Ja jestem chlebem żywym. Eucharystia.

Katecheza 36

START

Indeks

MODLITWA

NUDZIŁAM SIĘ

ŹRÓDŁO ŻYCIA

TO SIĘ DZIEJE

ILUSTRACJE

SŁOWO BOŻE

WIADOMOSĆ

EUCHARYSTIA YT

EUCHARYSTIA YT

ZADANIA

MODLITWA

Modlitwa

Zaczniemy dzisiaj od wspólnej modlitwy, której nauczył nas sam Pan Jezus. Modlimy się nią podczas Mszy Świętej i wtedy ta modlitwa przygotowuje nas do przyjęcia Komunii Świętej. „Ojcze nasz…”.

Nudziłam się na mszy świętej

Przeczytałam niedawno opowiadanie fantastyczne o podróżach w czasie. Uczniowie pewnej szkoły przenieśli się do Ziemi Obiecanej w czasach Jezusa Chrystusa. Byli prze­brani w stroje z epoki i mieli się zachowywać tak, jak ludzie wokół. Przybyli do Jerozo­limy akurat wtedy, gdy Piłat pytał tłum, co ma zrobić z pojmanym Jezusem. Uczniowie razem ze wszystkimi wołali: „Na krzyż z Nim!”. Potem patrzyli na Jego mękę. Jedna z uczennic nie wytrzymała i płacząc, podbiegła do Jezusa z chustką, by obetrzeć Mu twarz. Reszta grupy szybko ją odciągnęła. Tymczasem jeden z uczniów z przerażeniem odkrył, że nie widzi obok siebie starożytnych Izraelitów. Wokół niego byli tylko ludzie, którzy przybyli z innych czasów i innych miejsc...To tylko opowiadanie, niemniej dało mi do myślenia. Wiem, że Eucharystia to nie jest podróż w czasie, jednak zaczęłam przeżywać Mszę Świętą inaczej. To jest przecież uobecnienie tego, co Pan Jezus dla nas zrobił! Przestałam się nudzić na Mszy Świętej.(Ewa, lat 15)

Źródło życia chrześcijańskiego

Ustanowienie Eucharystii przez Chrystusa poprzedziły Jego liczne posiłki z uczniami, przyjaciółmi, ubogimi i grzesznikami, a także z bogaczami i faryzeuszami. Te spotkania przy stole były znakami Jego bliskości i jedności. Zapowiadały zbawienie dla grzeszni­ków i radość życia wiecznego. Eucharystia została ustanowiona podczas Ostatniej Wieczerzy, w przededniu męki. Jezus w czasie uczty dziękczynnej podał uczniom chleb i wino jako swoje Ciało i Krew. Tymi gestami i towarzyszącymi im słowami uprzedził swoją śmierć „za wielu” oraz zapo­wiedział ostateczne nadejście królestwa Bożego. Chrystus Zmartwychwstały potwierdził Eucharystię, gdy zasiadł do posiłku z ucznia­ mi, którym ukazał się w drodze do Emaus, a oni rozpoznali Go przy łamaniu chleba. Do dziś swoje zgromadzenia eucharystyczne Kościół nazywa „łamaniem chleba”. Eucharystia jest uobecnieniem i udziałem w zbawczym przejściu Chrystusa przez cier­pienie i śmierć do życia – zawsze ma charakter wielkanocny, paschalny. Celebrowaniu Mszy Świętej towarzyszy nadzieja i radość oczekiwania na pełnię królestwa Bożego. Eu­ charystia zapowiada, a nawet jest początkiem naszego udziału w uczcie weselnej nieba.

To się dzieje

Msza Święta to spotkanie z Jezusem Chrystusem. On kocha nas tak bardzo, że oddał za nas życie i wciąż, każdego dnia, ponawia swoją ofiarę. Podczas Eucharystii Chrystus przebacza nam winy. Mówi do nas w słowie Bożym, a my wyznajemy, jak bardzo Mu wie­rzymy. Prosimy Go o pomoc w ważnych dla nas sprawach. Dziękujemy za Jego dary, za chleb i wino, które są owocami ziemi i pracy ludzi. Wysławiamy Boga, który jest ponad wszystkim: On jest Święty. Dziękujemy Mu za stworzenie i za zbawienie. Razem z nami modlą się i wychwalają Boga aniołowie i święci: całe niebo. Potem kapłan błaga Ducha Świętego, aby Jego mocą chleb i wino stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. I uobec­nia się wtedy to, co Jezus uczynił w Wieczerniku: następuje PRZEISTOCZENIE – pod postaciami chleba i wina Jezus Chrystus staje się obecny. On ofiaruje Bogu siebie, a my ofiarujemy z Nim nasze życie: wszystkie nasze trudności, wysiłki i radości. Modlimy się za wszystkich żyjących i zmarłych. Z Chrystusem oddajemy chwałę Bogu. Potem przygo­towujemy się do Komunii Świętej: odmawiamy „Ojcze nasz” i przekazujemy sobie znak pokoju – jedności między nami. Kapłan łamie chleb i ukazuje nam Hostię, a my modlimy się: „Baranku Boży...” i powtarzamy słowa setni­ka: „Panie, nie jestem godzien...”. Przyjmujemy Komunię Świętą. A na zakończenie otrzymuje­my Boże błogosławieństwa. Bóg nas rozsyła do innych: mamy nieść Chrystusa w sobie wszę­dzie, gdziekolwiek będziemy.

„To jest Ciało moje za was wydane”.

„To czyńcie na moją pamiątkę”.

Jezus na uczcie u faryzeusza Szymona odpuszcza grzechy jawnogrzesznicy: „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała” (Łk 7, 47b).

Uczniowie spotykają Zmartwychwstałego w drodze do Emaus, ale nie poznają Go. Rozpoznają dopiero przy łamaniu chleba.

Słowo Boże

[Jezus powiedział:] «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto <we Mnie> wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chle­bem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, [wydane] za życie świata».Ewangelia według św. Jana 6, 47-51

Ważna wiadomość

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania.Eucharystia jest sakramentem obecności Chrystusa – przemienione chleb i wino stają się Jego Ciałem i Krwią.Ciało Chrystusa, które przyjmujemy w Komunii Świętej, jednoczy nas z Nim i między sobą we wspólnocie Kościoła. Przemienia nas i pomaga wzrastać w wierze.W Eucharystii całe nasze życie możemy zjednoczyć z ofiarą Chrystusa.Eucharystia jest naszym dziękczynieniem i uwielbieniem Boga.

Co to jest Eucharystia ?

Czy wiesz co tak naprawdę dzieje się podczas MSZY ŚWIĘTEJ?

1

5

2

3

4

Dlaczego autorka wypowiedzi „Nudziłam się na Mszy” przestała się nudzić podczas Eucharystii?

Zatytułuj etapy ustanowienia Eucharystii opisane w tekście „Źródło życia chrześcijańskiego”.

Jakie tytuły można nadać ilustracjom na s. 105? Porównaj propozycje z tytułami nadanymi w zadaniu 2.

Dopasuj treści tekstu „To się dzieje” do poszczególnych części liturgii Mszy Świętej: /Obrzędy wstępne/Liturgia słowa/Liturgia eucharystyczna/Obrzędy zakończenia/

Na podstawie fragmentu Ewangelii według św. Jana oraz „Ważnej wiadomości” opowiedz, co Bóg obiecuje i czego nam udziela w Eucharystii.

6

Na podstawie swojej wiedzy i wiadomości z tej lekcji krótko uzasadnij, że Msza Święta jest ofiarą i zarazem ucztą dziękczynienia.

Zadania

Zadanie interaktywne

Modlitwa

Św. Jan Bosko mówił: „Każdy potrzebuje Komunii: dobrzy, aby pozostali dobrzy, i źli, aby stali się dobrzy”.Panie, pragnę być dobry.O Panie Ty nam dajesz Ciało Twe i Krew...