Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Управління проектами : навч. посіб. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.: Т. Л. Мостенська, Т. Г. Мостенська, О. С. Ралко]. – Київ : Кондор, 2020. – 590 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 579–589 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7729-16-6.

Соціальна відповідальність: практичний аспект : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, Л. І. Чернобай [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Київ : Кондор, 2020. – 243 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 218–221. – ISBN 978-617-7841-60-8.

005 С69

005 У67

У посібнику представлене широке коло практичних питань, пов’язаних з процесом прийняття рішень в умовах соціально відповідального підходу. Висвітлено ключові терміни з проблематики соціальної відповідальності. Наведено тестові завдання для самоперевірки знань. Розглянуто як історичні аспекти соціально відповідальних практик, так і сучасні підходи до вирішення актуальних проблем суспільства і бізнесу. Значну увагу приділено корпоративній соціальній відповідальності, зокрема формуванню взаємовідносин працедавців із працівниками, діалогу із стейкхолдерами, чесним діловим практикам.

Запропоновано міні-кейси, які направлені на активізацію критичного мислення і сприяння набуттю практичних навиків прийняття рішень з урахуванням соціального ефекту.

Буде корисний студентам, викладачам, підприємцям, менеджерам, державним службовцям та усім тим, хто цікавиться концепцією сталого розвитку та приймає соціально відповідальні рішення.

Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни, організації аудиторної та самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління проектами».

Логіка і риторика: ретроспектива взаємозв'язку : монографія / Н. А. Колотілова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 271 с. : рис. – Бібліогр.: с. 261–271. – ISBN 978-617-673-851-0.

Креативный класс : Люди, которые создают будущее / Р. Флорида. – Киев : Центр учеб. лит., 2020. – 418 с. : рис. – Библиогр.: с. 376–418 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-611-01-1189-8.

Флорида Р.

16 К61

316 Ф73

Колотілова Н. А.

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

Монографія присвячена аналізу взаємозв’язків логіки і риторики в історичній ретроспективі, що постають в арґументативному, освітянському та наукознавчому аспектах. Перший аспект характеризує спільний об’єкт дослідження логіки і риторики, другий – «технічний» бік зазначених навчальних дисциплін як мистецтва побудови аргументації та виголошення промов, третій – осмислення логіки і риторики як специфічних царин наукового знання, що досліджують способи обґрунтування та переконання в різноманітних арґументативних процесах.

Монографія розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться логічною та риторичною науками.

Книга «Креативний клас» Річарда Флориди вперше була видана в 2002 році і до теперішнього часу стала класикою. Саме в цій роботі економіст і соціолог Флорида описав новий на той момент суспільний клас, формування якого істотно змінило економіку, географію і те, як ми працюємо. Книга зацікавить керівників, політиків і всіх, хто цікавиться економікою і соціологією.

Ринок фінансових послуг : підручник / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 399 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 391–393. – Предм. покажч.: с. 394–397. – ISBN 978-617-673-346-1.

Міжнародні стандарти банківської справи : навч. посіб. / С. А. Шелудько ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Кондор, 2020. – 259 с. : рис., табл. – Предм. покажч.: с. 244–248. – Бібліогр.: с. 249–258. – ISBN 978-617-7841-61-5.

Eш С. М.

Шелудько С. А.

336.7 Е96

336.7 Ш44

Підручник містить зміст лекцій, ключові поняття, форми самостійної роботи, практичні завдання, тести, термінологічний словник. Розглянуті теоретичні аспекти організації та функціонування ринку фінансових послуг, дана загальна характеристика основних сегментів ринку, визначений механізм надання фінансових послуг, розглянуті особливості регулювання інфраструктури ринку фінансових послуг. Форма і зміст підручника відповідають навчальній програмі з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів, які здобувають вищу освіту у галузі знань «Економіка і підприємництво».

Розраховано на студентів економічних факультетів, аспірантів, викладачів фінансових дисциплін, керівників підприємств і організацій, спеціалістів, які здійснюють діяльність у сфері фінансів та бізнесу для інформаційних і навчальних цілей.

Навчальний посібник призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу з дисципліни «Міжнародні стандарти банківської справи». Представлено систематичний виклад теоретичних основ стандартизації в банках, прикладних аспектів застосування міжнародних стандартів у операційній діяльності, обліку та звітності, банківській безпеці, регулюванні та нагляді. Запропоновано комплекс інструментів для самостійного опрацювання тем: контрольні питання, практичні завдання, глосарій і додаткова література. Для студентів закладів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», аспірантів, викладачів, фахівців з банківської справи та міжнародних фінансів.

Система економічної безпеки підприємств зв’язку : монографія / О. О. Сосновська. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 437 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 347–390. – ISBN 978-617-673-873-2.

Сосновська О. О.

Основи туризмології : навч. посіб. / [уклад.: О. А. Кручек, С. Ф. Соляник, С. І. Гордієнко]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 233 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 226–230 та в кінці розд. – ISBN 978-966-289-299-4.

338.4 О-75

338.4 С66

У навчальному посібнику визначено сутність туризму як феномену суспільного розвитку, подано концептуальне розуміння його цивілізаційної природи. В роботі визначено базові засади теорії туризму, теоретико-методологічні джерела її формування, сутнісно-функціональні аспекти розвитку науки про туризм.

Посібник розрахований на студентів магістратури, викладачів профільних навчальних закладів, фахівців сфери туризму.

У монографії представлено результати комплексного дослідження процесу формування системи економічної безпеки підприємств зв’язку як структурованого утворення, особливості побудови якого залежать від динаміки впливу факторів нестабільного бізнес-середовища на стійке функціонування підприємств зв’язку. Наведено теоретичні основи дослідження економічної безпеки підприємств та виявлено особливості управління ризиками підприємств сфери звязку та інформатизації.

Монографія призначена для науковців, менеджерів підприємств та організацій сфери зв’язку та інформатизації, аспірантів, докторантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців, що цікавляться проблематикою економчної безпекології підприємств в умовах невизначеності.

Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка : монографія / [О. І. Рогач, Н. В. Буркіна, М. Л. Варламова та ін.] ; за ред. О. І. Рогача ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 368 с. : рис., табл. – Атв. зазначено на с. 361–364. – ISBN 978-611-01-1720-3.

Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / [О. І. Рогач, П. В. Дзюба, Н. В. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О. І. Рогача ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 268 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-611-01-1512-4.

339 С91

339 Б14

У монографії розкрито основні положення сучасної методології ідентифікації та дослідження багатонаціональних підприємств з акцентом на ключових напрямах її змін. Наведено критичні оцінки й порівняння основних теоретичних підходів до аналізу сучасних БНП, розкрито головні протиріччя логіки їхнього розвитку. Читачеві пропонуються ключові результати досліджень авторів книги щодо сучасних тенденцій та перспектив міжнародного руху прямих іноземних інвестицій, основних напрямів трансформації стратегічного управління сучасних БНП і формування стратегій їхнього крос-культурного менеджменту, інвестування, інновацій, мобільності робочої сили. У монографії досліджується вплив БНП на соціально-економічний розвиток, формування економічної сили країн, показано специфіку їхніх операцій в окремих секторах світової економіки.

В монографії розкрита еволюція теорій міжнародного руху капіталу, динаміка, пропорції та нові тенденції міжнародного інвестування на сучасному етапі, сучасні вектори та детермінанти міжнародного руху фінансового капіталу, вплив прямих іноземних інвестицій на динаміку та структуру світової економіки, сучасні тенденції міжнародного портфельного інвестування.

Особливий акцент зроблено на висвітленні актуальних викликів міжнародного руху капіталу та трансформації світової фінансової системи під впливом нових технологій та структурних зрушень у світовій економіці.

Монографія розрахована на науковців, економістів та працівників державних та приватних структур фінансової сфери.

343 К17

Теоретичні та практичні основи розслідування шахрайства у сфері надання туристичних послуг : монографія / Т. О. Калюга, К. О. Чаплинський ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Херсон : Гельветика, 2020. – 237 с. – Бібліогр.: с. 196–218. – ISBN 978-966-992-027-0.

Сучасне фінансове право : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська, С. А. Подоляк, П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2020. – 221 с. – Бібліогр.: с. 208–221. – ISBN 978-617-7729-06-7.

Лісовська Ю. П.

347 Л63

Калюга Т. О.

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики здійснено криміналістичний аналіз функціонування сфери туризму, визначено поняття й елементи криміналістичної характеристики шахрайства у сфері надання туристичних послуг, окреслено предмет злочинного посягання, визначено обстановку й умови учинення шахрайства, виокремлено способи злочину і слідову картину, надано характеристику особі шахрая та потерпілого. Розкрито особливості організації розслідування шахрайства. Досліджено особливості оцінки первинної інформації та основні напрями розслідування. Виокремлено типові слідчі ситуації розслідування. Окреслено основні напрями взаємодії та міжнародного співробітництва при розслідуванні шахрайства. Визначено тактичні особливості проведення окремих процесуальних та слідчих (розшукових) дій. Зосереджено увагу на особливостях використання спеціальних знань. Для науковців, викладачів, докторантів, ад’юнктів і аспірантів, курсантів, студентів та слухачів юридичних закладів вищої освіти, працівників прокуратури, Національної поліції та Служби Безпеки України, адвокатів та суддів, туроператорів, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки та правоохоронної практики.

У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання сучасного фінансового права світоглядних та методологічних засад законного капіталу. Серед важливих ознак фінансового права розглянуто економічне право людини та громадянина в різні історичні періоди розвитку України. Зосереджено увагу на нову концептуальну модель контррозвідувальної діяльності та Прокуратури України в забезпеченні фінансового права як локальний моніторинг та представництво.

При цьому розкрито, що паливно-енергетичний комплекс є прерогативою діяльності спецслужб.

Визначено авторське бачення в сучасному аспекті фінансового права криптовалюти та штучного інтелекту.

Навчальний посібник розраховано на науковців, студентів, курсантів, співробітників спецслужб та широке коло читачів.

Патріотичне виховання: теорія і практика / С. Коломоєць, С. Пєтков, О. Притула. – Київ : Професіонал, 2020. – 223 с. : рис. – Бібліогр.: с. 221 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-370-398-5.

Методи активного навчання у підготовці фінансиста : навч. посіб. / С. О. Кропельницька, І. В. Перевозова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 221 с. : рис., табл. – Імен. покажч.: с. 201. – Предм. покажч.: с. 202. – Бібліогр.: с. 203–206 та в кінці тем. – ISBN 978-617-673-310-2.

Коломоєць С.

Кропельницька С. О.

37 К61

37 К83

У книзі розглядаються питання, що пов’язані із створенням та діяльністю різнопланових, але разом з тим, однаково спрямованих на патріотичне виховання підліткових та молодіжних організацій. Варіативність у підходах до формування та організації діяльності подібних об’єднань, які пропонують автори посібника, дають читачу можливість обрати для себе більш прийнятний особисто варіант, спробувати реалізувати на практиці уже здобутий авторами досвід.

В посібнику доводиться необхідність розвитку позашкільного виховання молоді у вигляді молодіжних організацій, напрямками діяльності яких є всебічний розвиток особистості і сприяння розбудові демократичного суспільства в Україні. В праці розглянуто ряд проблем, пов’язаних з організацією молодіжних та підлітково-молодіжних патріотичного товариств та організацій і їх вплив на формування особистості.

Робота, підготовлена на основі сучасної законодавчої бази та системного аналізу багатолітнього історичного досвіду українського народу, стане у нагоді керівникам молодіжних організацій, шкільним організаторам, працівникам військкоматів, викладачам та студентам педагогічних та юридичних факультетів, а також всім, хто не байдужий до майбутнього нашої держави.

Навчально-практичний посібник «Методи активного навчання у підготовці фінансиста» призначений для студентів денної та заочної форм навчання базової освіти з економіки та підприємництва. Зміст посібника передбачає засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок, потрібних для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, формування відповідного рівня економічного мислення та навиків фінансової діяльності у сучасних ринкових умовах.

Навчально-практичний посібник складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина знайомить користувачів із системою методів активного навчання, сутністю та особливостями проведення ділових ігор, міждисциплінарними зв’язками спеціальності «Фінанси і кредит». Практична частина містить приклади сценаріїв ділових ігор, розрахункових та ситуаційних завдань, які можна застосовувати у навчальному процесі у вищих навчальних закладах освіти економічного профілю.

Як зробити, щоб дитина вчилася із задоволенням? : Японські відповіді на нерозв’язні питання / М. Накамуро. – Київ : Сварог, 2020. – 103 с. – Бібліогр.: с. 90–101. – ISBN 978-611-01-1703-6.

Теорія алгоритмів : навч. посіб. / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 184 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 183–184. – ISBN 978-611-01-1233-8.

Накамуро Макіко.

Бородкіна І. Л.

37 Н21

51 Б83

Виявляється, і японські батьки стурбовані питанням, як стимулювати бажання дитини вчитися. І вони чують від дітей це вічне «не хочу» і «навіщо мені це треба».

Поки у всьому світі сперечаються про сучасну школу, доцент Університету Кейо Макіко Накамуро опублікувала дослідження, яке отримало настільки широкий резонанс, що неодноразово було представлено на японському телебаченні з оцінкою «книга, яку обов’язково повинен мати на своєму столі кожен японець».

Ті питання, які хвилюють батьків, отримали в ній відповіді на основі наукового аналізу. Люди можуть обманювати, вважає автор, дані – немає. А то, що викладено в цій книзі, здатне змінити життя як батьків, так і самого школяра.

Посібник призначається для знайомства студентів з формальними підходами до визначення поняття «алгоритм», його властивостями, способами запису та підходами до їх розробки. В посібнику також детально розглянуті найвідоміші формалізації поняття алгоритму (машини Тюрінга, машини Поста та нормальні алгоритми Маркова), велику увагу приділено методам та технологіям їх розробки. Для закріплення отриманих знань та набуття необхідних практичних навичок студентам пропонуються завдання для самостійної роботи, варіанти практичних завдань для проведення контрольної роботи, приклади питань для проведення контролю знань та довідкові матеріали, необхідні студентам під час виконання самостійних завдань.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів.

Облік у бюджетних установах : навч. посіб. / А. В. Череп, О. В. Гамова, І. А. Козачок ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Київ : Кондор, 2020. – 249 с. : табл. – Бібліогр.: с. 245–249. – ISBN 978-617-7841-35-6.

Санітарно-епідеміологічна безпека : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Є. Ю. Соболь [та ін.] ; під заг. ред. В. П. Пєткова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Скіф, 2020. – 127 с. – Бібліогр.: с. 117–127 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8894-97-8.

Череп А. В.

61 С18

657 Ч46

У монографії висвітлено організаційно-методичні основи інтегрованої системи обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками. Розглянуто теоретичні засади діяльності та розкрито особливості заготівель сільськогосподарської продукції та сировини. Визначено вплив організаційних особливостей заготівель та збуту сільськогосподарської продукції і сировини на побудову обліку та контролю й розглянуто економічні засади формування результатів діяльності досліджуваних підприємств. Запропоновано систему обліку операцій з заготівель, сортування, первинної переробки та передпродажної підготовки і продажу сільськогосподарської продукції. Досліджено організацію обліку в діяльності ринків та розкрито методику обліку результатів їх діяльності. Розглянуто управлінську звітність результатів діяльності ринків. Досліджено організацію і методику внутрішнього контролю у системі управління діяльністю ринків. Запропоновано систему бюджетування як елемент внутрішнього контролю діяльності ринків.
Монографія може бути корисною для фахівців у галузі обліку, контролю, управління та економіки, здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників.

Навчальний посібник присвячений забезпеченню санітарно-епідеміологічної безпеки в контексті адміністративно-правової реформи в Україні.


Навчальний посібник містить основні теоретичні положення курсу «Облік у бюджетних установах», питання для самоконтролю, одноваріантні запитання, навчальні завдання, тестові завдання для перевірки знань, завдання для самостійного виконання, перелік рекомендованої літератури. Для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» з метою сприяння засвоєнню програмного матеріалу й набуттю вмінь із концептуальних засад обліку в бюджетних установах, принципів, особливостей формування облікових регістрів суб’єктів державного сектору.

Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань : монографія / Я. С. Ларіна, К. С. Завальнюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 275 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 214–234. – ISBN 978-611-01-1686-2.

Економіка підприємства : підручник / [Л. Л. Ковальська, І. В. Кривов’язюк, І. М. Вахович та ін.] ; під заг. ред. Л. Л. Ковальської, І. В. Кривов’язюка ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Київ : Кондор, 2020. – 699 с. : рис., табл. – Авт. зазначено на с. 9. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7939-09-1.

658 Е45

658 Л25

Ларіна Я. С.

Підручник розкриває теоретичні основи становлення підприємства в контексті сучасного його бачення як відкритої системи. Визначено складові ресурсного забезпечення та умови досяжності результативного функціонування підприємства. Деталізовано фактори та умови розвитку підприємств крізь адаптацію до викликів сучасного економічного середовища.

Суттєво доповнює зміст навчального курсу перелік ключових понять, словник термінів, законодавчо-нормативна база, перелік питань до самоперевірки, навчальний практикум, список використаних джерел, що подані до кожного розділу.

Дане видання стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, так і для викладачів, працівників бізнес-структур, інших зацікавлених осіб, які виявляють інтерес до економіки підприємства.

У монографії визначено сутність та уточнено класифікацію маркетингових стратегій зростання, проаналізовано основні методи та етапи їх формування. Здійснено аналіз основних маркетингових показників діяльності досліджуваних аграрних формувань та проведено комплексну оцінку маркетингових стратегій. Виявлено найбільш значущі чинники зростання у досліджених агроформуваннях та надано рекомендації щодо обґрунтування вибору маркетингової стратегії для розвитку конкретних аграрних формувань Хмельницької області.