Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Acceso á aula

Material necesario

Permanencia na aula

Ligazón ó protocolo

Etiquetas adhesivas

Distribución na aula

Caderno de exame

PROTOCOLO ABAU

Determinado pola CIUG, con aspectos que se deben de saberpara presentarse as probas

Lourdes Otero RodríguezOrientadora IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

Todos os alumnos deberán de acudir á presentación o primeiro díaás 9:00 hO alumnado que se presente só a parte voluntariapode ir directamente ós exames sen ter que ir a presentación.Os alumnos serán chamados de viva voz, individualmente, identificados ( coa axuda do representante do centro, se fora preciso ) e colocados nos seus postos dentro da aula polos vogais.O alumno/a deberá manter despexados os pavillóns auditivos para comprobar sen molestias, de que non leva dispositivos non autorizados.

O alumnado recibirá un xogo de etiquetas adhesivas con código de barras, garantes da súa identificación e anonimato. Deben de levalas sempre consigo en bo estado, evitando o contacto co xel desenfectante, que pode danalas e inhabilitar a súa lectura. En caso deperda ou deterioro, deben comunicalo á comisión delegada, que as substituirá ou repoñerá por unhas etiquetas de incidencias ( en ningún caso deberán entregar un exame sen as etiquetas correspondentes )

O número máximo de alumnos/as por aula será de50, agás en aulas moi amplas ou onde a distancia se seguridade interperasoalqueda garantida.En canto a distribución concreta, estas son as indicacións:Deixar tres asentos libres entre alumnos da mesma filaIntercalar os alumnos entrefilas sucesivas, de xeito que non queden xusto detrás dos compañeiros das filas adxacentes.Distanciar máis ós alumnos/as naquelas aulas onde sexa posible.A aula será aproveitada, aproximadamente, a 1/4 da súa capacidade total.Exemplo de distribución de 25alumnos/as nunha aula con 100 postos.

Distribuidos os exames, os alumnos/as deberán permanecer na aula polo menos30 minutos.Se transcorridos os 30 minutos, un alumno/a desexa abandonar a aula sen realizar o exame, deberá entregar o caderno en branco pero debidamente etiquetado, así como o folio cos enunciados do exame.

DNI ou pasaporteResgardo damatrícula e xustificante de pagoPluma ou bolígrafo azul ou negroimborrableMaterial necesario paraDebuxo ou Pintura, de ser o caso.Calculadora non programable para as Mat II/ Mat aplicadas ás CCSS, Física e Química e Economía da empresaDicionario de Latín e Grego con apéndices gramaticais pero non con páxinas con contidos literarios. Non se permitirán os que non sexan orixinais.Máscara. Non se pode usar pantalla, a non ser que está exento de máscara. A maiores pode levarse xel desinfectante, panos de usar e tirar e botella de auga sin etiqueta.Pode levarse mochila, carteira ou bolso de deporte coas súas pertenzas, incluídas bebida e comida. Deberá permanecer en todo momento co alumnado.