Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 32

Temat: Wiara rodzi się ze słuchania

1. Modlitwa

2. Grafika 1

3. Grafika 2

4. Na cztery głosy

5. Ewangeliści

6. Słowo Boże

7. Pierwsze przykazanie

8. Podobny do nas

9. Wiadomość !

Indeks

11. Zadania 4-6

10. Zadania 1-3

12. Modlitwa

Modlitwa

Pan światłem i zbawieniem moim:kogóż mam się lękać?Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? (Psalm 21, 7)Panie, opiekuj się nami. Amen. Amen.

Dobra Nowina, czyli słowa i czyny Jezusa, zostały opowiedziane w czterech pismach, które od II wieku zaczęto określać jako księgi ewangeliczne. Stanowią one jedną Ewan­gelię, radosną nowinę o zbawieniu opowiedzianą w czterech ujęciach, czyli jakby na cztery głosy: jest to Ewangelia według świętych: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.W klasie 5 poznaliście wiele fragmentów z Ewangelii według św. Mateusza. Księga ta została zredagowana ok. 70-­80 roku po narodzeniu Chrystusa. Autorem był prawdopodobnie Apostoł Mateusz. To ten, który był celnikiem, a Jezus powiedział do Niego: „Pójdź za Mną” (Mt 9, 9). Mateusz jako Żyd pisał głównie dla chrześcijan ze środowiska żydowskiego, czyli dla wyznawców judaizmu. Przedstawiał Jezusa jako zapowiedzianego w Starym Testamencie Mesjasza, a Kościół jako nowy lud Boży.

Na cztery głosy

DALEJ

W tym roku szkolnym wiele tekstów biblijnych pochodzi z Ewangelii według św. Łu­kasza. Nie wiadomo, czy została ona spisana przed 70 rokiem, czy po nim, czyli po zbu­rzeniu Jerozolimy. Autor był bardzo dobrze wykształconym poganinem. Po przyjęciu chrześcijaństwa został uczniem i towarzyszem podróży św. Pawła Apostoła. Jako lekarz potrafił szczegółowo opisać choroby i cuda uzdrowień.Ewangelia według Łukasza była pisana z myślą o poganach. Autor natchniony ukazu­je dobroć i miłosierdzie Jezusa, także dla ludzi odrzucanych przez społeczeństwo i dla ubogich. Ważne miejsce w jego księdze zajmują: ewangeliczne ubóstwo, uzdrowienia i wskrzeszenia. Autor ukazuje także działanie Ducha Świętego w życiu Kościoła oraz znaczenie modlitwy, radości i pokoju.

Na cztery głosy

Ewageliści: św. Marek, św. Łukasz, św. Mateusz i św. Jan. Fresk Leopolda Brucknera (1905-1906) w kościele św. Mikołaja w Trnawie, Słowacja

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszyst­ko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.Ewangelia według św. Łukasza 1, 1-4Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.List do Rzymian 10, 17

Pierwsze przykazanie - Słuchaj Izraelu

Jezus odpowiadając uczonemu w Piśmie na pytanie, które przykazanie jest pierwsze i przed wszystkimi innymi, powiedział: "Słuchaj Izraelu...". Od Słowa wszystko się rozpoczyna: Słowem został stworzony cały wszechświat, Słowem każdego z nas Bóg powołał do istnienia. Słuchając słów Boga, doświadczamy Jego ogromnej mocy, ponieważ Jego słowa mogą przywrócić nas do życia, wyrwać nas z mroku i ciemności grzechu, napełnić radością i pokojem.

Łukasz, w przeciwieństwie do Mateusza, nie znał Jezusa. Z urodzenia był poganinem – jak my przed chrztem świętym. Łukasz usłyszał słowo Boże o Jezusie głoszone przez pierwszych chrześcijan i uwierzył. Słowo wzbudziło w nim wiarę. My także słyszymy i czytamy słowo Boże: tak poznajemy Jezusa Chrystusa i Jego zbawienie. Oby wiara w nas rosła jak w Łukaszu ! Nie był on Żydem i dopiero poznawał dzieje ludu wybranego, w któ­rym Jezus przyszedł na świat, wychował się i działał. My także poznajemy dzieje narodu wybranego i jego wiarę na katechezie – by pełniej przyjąć Jezusa i Jego naukę.A gdy Łukasz uwierzył, sam zaczął głosić Zmartwychwstałego. Czy my także nie jeste­śmy do tego powołani?

Podobny do nas

Ważna wiadomość

Ewangeliści pod natchnieniem Ducha Świętego opisali wydarzenia, w których sami brali udział albo o których słyszeli od świadków.Wiara rodzi się ze słuchania: jest łaską Ducha Świętego, z którą wierzący współpracują.Jest jedna Ewangelia: Dobra Nowina o królestwie Bożym zapisana przez czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Św. Łukasz był poganinem, który uwierzył w Jezusa Chrystusa Zbawiciela. Napisał jedną z ksiąg Ewangelii oraz Dzieje Apostolskie.

ZADANIE 1

A. Dlaczego wypowiedzi na temat czereśni (zdjęcie na s. 90) sątak różne? Czy któraś z nich mówi całą prawdę o kwitnącymdrzewie?B. Odpowiedz na pytanie katechety z żartu na s. 91. Co jestprzyczyną sporu między uczniami?

ZADANIE 2

Przeczytaj tekst „Na cztery głosy”. Co oznacza stwierdzenie, żeEwangelia jest jedna, ale napisana na cztery głosy? Skąd mogą się brać różnice w opisach wydarzeń w księgach Ewangelii?

ZADANIE 3

A. Podaj przykłady wydarzeń sprzed 30-50 lat. Na jakiej podstawie uznajesz je za prawdziwe?B. Na podstawie pierwszych wersetów Ewangelii według św. Łukasza odpowiedz, na czym Ewangelista opierał swoją wiaręw prawdę o Jezusie..

ZADANIE INTERAKTYWNE

ZADANIE 5

ZADANIE 4

ZADANIE 6

Znajdź w katechezach z tego rozdziału przykłady, że św. Łukaszukazał w Ewangelii: a) Bóstwo Jezusa Chrystusa; b) miłosierdzieJezusa względem ubogich i odrzuconych.

Przeczytaj „Ważną wiadomość”. Komu zawdzięczamy dar wiary?Ułóż krótkie wezwanie z podziękowaniem za wiarę i prośbą o jejrozwijanie.

Podaj konkretne przykłady, jak możemy odpowiedzieć na powołanie, o którym mówi ostatnie zdanie tekstu „Podobny do nas”.

Modlitwa

1. Ja wierzę, że to Jezus, wierzę, że On Synem Boga jest. On zmarł i powstał, aby żyć,i za cenę śmierci życie dał. Wierzę, że jest tu teraz, On tu teraz jest, stoi pośród nas. Ma moc nas teraz uzdrawiać, uzdrowienia moc, ma przebaczenia dar.2. Ja wierzę Tobie, Panie,Wierzę, że Tyś Synem Boga jest.Zmarłeś i powstałeś, aby żyć,i za cenę śmierci życie dać.Wierzę, że tutaj jesteś, Ty jesteś tu, Stoisz pośród nas, masz moc nas teraz uzdrawiać,uzdrowienia moc, masz przebaczenia dar.