Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

תלקיט לרכז/ת זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח ולצוותים העוסקים בתחום

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

נגישות

זהירות בדרכים

אורח חיים בטוח

שימושי

החינוך לזה"ב, נגישות ולאורח חיים בטוח, כולל הקניית ידע, הרגלי התנהגות, גיבוש עמדות, טיפוח ויצירת תרבות התנהגות בטיחותית של סובלנות והתחשבות בזולת. וכן יצירת מעטפת בטיחות אישית ופיזית בארבעה מרחבי התנהלות: דרך, מרחב הציבורי, מוסד חינוכי ובבית

זהירות בדרכים

זהירות בדרכים

ריכוז אתרי התוכן השונים בתחום זהירות בדרכים

לפניכם ריכוז של כל אתרי התוכן באתרי משרד החינוך הקשורים לתחום זה"ב
שימו לב לחלוקה בין התכנים המיועדים לכיתות היסודי ולכיתות העל יסודי ועשו שימוש במרחבים בהתאם לצרכי הכיתה אותה אתם מלמדים

זהירות בדרכים

מערכת השידורים הלאומית

מרחב פדגוגי

תיק תכניות לימודים
תכניות החובה

יסודי- ללמוד תנועה (א-ב)

על יסודי- חינוך תעבורתי (כיתות י)

מצגות אינטראקטיביות לעצמאים בשטח

על יסודי

יסודי- עצמאים בשטח (ה-ו)

עצמאים בשטח ומשמרות זה"ב בעברית ובערבית

יסודי

אתרים נוספים

פורטל מוסדות חינוך

שידורי אקדמיה ברשת

שידורים מוקלטים

פורטל הורים

פורטל תלמידים (חינוך תעבורתי)

רלב"ד
(הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים)

מרחב פדגוגי בשפה הערבית

חינוך תעבורתי- ריכוז אתרי תוכן להוראת התכנית

השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים - שנה"ל תשפ"ב

השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים חל בין התאריכים 24-28/10/2021
י"ח- כ"ג במר חשוון תשפ״ב

הנושא השנתי יעסוק בנושא: מהירות
לפניכם ציר המארגן את הצעדים המומלצים לבצע במהלך שבוע השיא

מילוי שאלון איסוף נתונים לאחר קיום שבוע השיא

4

זהירות בדרכים

1

תכנון שבוע זה"ב

ניתן להיעזר בחומרים המוצעים במרחבים השונים

2

קיום שבוע שיא והפעלת תלמידי ביה"ס במגוון פעילויות

1

3

שיתוף והצגת תוצרי השבוע בכלי הייעודי שנוצר לשם כך

נגישות

נגישות

מערכת החינוך רואה ערך עליון בחינוך לנגישות ולקבלת השונה לפיכך היא מובילה מהלך חינוכי מקיף המושתת על ערכים של כבוד ורגישות כלפי אנשים עם מוגבלות ופועלת ליישום ערכים אלו

מערכת החינוך שואפת לקדם השתלבות של תלמידים ותלמידות עם מוגבלות כך שיוכלו ללמוד בכל מוסד חינוכי שיבחרו

ריכוז אתרי התוכן השונים בתחום נגישות - להעלות למעלה

לפניכם ריכוז של כל אתרי התוכן באתרי משרד החינוך הקשורים לתחום נגישות
שימו לב לחלוקה בין התכנים המיועדים לכיתות היסודי ולכיתות העל יסודי ועשו שימוש במרחבים בהתאם לצרכי הכיתה אותה אתם מלמדים

נגישות

נגישות

דף נגישות

מרחב פדגוגי

דף יום השיוויון הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות

...מה חדש

שידורי אקדמיה ברשת

כנסים ושידורים מוקלטים

אקדמיה ברשת עם עדי גולדשטיין

סרטון בנושא אוטיזם וקבלת האחר

יום השיוויון הבין לאומי לאנשים עם מוגבלויות - שנה"ל תשפ"ב

השבוע הבין לאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות חל בין התאריכים 07-14/12/21
ג'- י׳ בטבת תשפ״ב

נושא שנתי: קידום זכויות בפרפריה החברתית ובחברה הערבית והחרדית

לפניכם ציר המארגן את הצעדים המומלצים לבצע במהלך שבוע השיא

נגישות

מילוי שאלון איסוף נתונים לאחר קיום שבוע השיא

4

1

תכנון שבוע הנגישות

ניתן להיעזר בחומרים המוצעים במרחבים השונים

2

קיום שבוע שיא והפעלת תלמידי ביה"ס במגוון פעילויות

1

3

שיתוף והצגת תוצרי השבוע בכלי הייעודי שנוצר לשם כך

בטיחות ילדים


מידי שנה נהרגים בישראל בממוצע 124 ילדים, כ26.000 מתאשפזים וכ- 206.000 מגיעים לחדרי מיון עקב היפגעות בלתי מכוונת

לאורך השנים נצפתה עלייה בשיעור התמותה כתוצאה מטביעה, נפילה ורכיבה על אופניים

העיסוק והטמעת נושא חשוב זה יתרום להצלת חיי הילדים בישראל

אורח חיים בטוח

ריכוז אתרי התוכן השונים בתחום בטיחות ילדים

לפניכם ריכוז של כל אתרי התוכן באתרי משרד החינוך הקשורים לתחום בטיחות ילדים
שימו לב לחלוקה בין התכנים המיועדים לכיתות היסודי ולכיתות העל יסודי ועשו שימוש במרחבים בהתאם לצרכי הכיתה אותה אתם מלמדים

אורח חיים בטוח

...מה חדש

ספריית חומרים בנושא בטיחות ילדים

דף בטיחות ילדים

מרחב פדגוגי

השבוע הבין לאומי לבטיחות ילדים

השבוע למניעת כוויות

שידורי אקדמיה ברשת

שידורים מוקלטים

משחקי קלפים - הבטיחות שלנו ובאחריותנו

משדר אקדמיה ברשת עם עודד פז 22.05.22

פעילות לגני הילדים

פעילות לכיתות א'-ג'

פעילות לכיתות ד'-ו'

שבוע בטיחות ילדים יחול בין התאריכים 22-27.5.22
נושא שנתי: בטיחות במוסדות חינוך
לפניכם ציר המארגן את הצעדים המומלצים לבצע במהלך שבוע השיא

אורח חיים בטוח

השבוע הבין לאומי לבטיחות ילדים - שנה"ל תשפ"ב

מילוי שאלון איסוף נתונים לאחר קיום שבוע השיא

4

1

תכנון שבוע בטיחות ילדים

ניתן להיעזר בחומרים המוצעים במרחבים השונים

2

קיום שבוע שיא והפעלת תלמידי ביה"ס במגוון פעילויות

1

3

שיתוף והצגת תוצרי השבוע בכלי הייעודי שנוצר לשם כך

מידע שימושי

לרכז/ת זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

שימושי

תאריכים רלוונטיים לרכז/ת זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

תאריכים חשובים להתייחסות במהלך השנה

לפניכם ריכוז המועדים הרלוונטיים לתפקיד רכז/ת הזה"ב, אליהם יש להתייחס בעת בניית התלב"ס (תכנית לימודים בית ספרית) השנתית

שימושי

מועדים חשובים לקראת בחינת התאוריה

חינך תעבורתי

בחינת התאוריה

לפניכם ריכוז המועדים הרלוונטיים לקראת בחינת התאוריה לתלמידי כיתות י'

שימושי

אתרים דפי תוכן שימושיים

לפניכם דפים ואתרי תוכן שיכולים לסייע למצוא מידע רלוונטי עבור הרכז והמורה המלמד את תחומי האגף זה"ב

שימושי

מוזמנים להצטרף לדף הפיייסבוק של האגף ולהתעדכן

דף הפייסבוק אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

בדף זה ניתן למצוא את הגדרת תפקיד הרכז

פורטל מוסדות חינוך

רשימת אנשי הצוות באגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

משולחנו של מנהל האגף ומפמ"ר התחום

בדף זה ניתן למצוא את המידע הרלוונטי לרכז זה"ב כגון חוזרי מנכ"ל, עדכונים וכד'

בהצלחה

נגישות

זהירות בדרכים

אורח חיים בטוח

שימושי