Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

SOL.LICITUD I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PER ENTITATS

INICI

El Registre de Subvencions i Ajudes de Catalunya (RAISC) s'encarrega de difondre la informació de l'activitat subvencional a Catalunya, donant compliment a les obligacions de publicitat activa en matèria de subvencions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


+info

Art. 2 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

Es tracta d'ajudes de tipus econòmic percebudes per un o diversos beneficiaris des d'una Administració Pública per a la realització d'una activitat concreta sense contraprestació directa.
 • Subv. en règim de concurrència competitiva.
 • Subv. nominatives.1. Les subvencions

Creació del Pla Estratègic de Subv. per part de l' Administració.


Aprovació de la convocatòria. És la resolució que inicia el procediment de concessió de la subv, detallant els terminis específics.

Redacció de les bases reguladores de la subvenció. Es la normativa que desenvolupa la regulació d'una determinada subv., amb inclusió dels extrems de l'art. 17.3 LGS.

A l'àmbit dels Ajuntaments, les bases s'han d'aprovar mitjançant el pressupost o a través d'una ordenança general de subv. A Castelldefels, s'ha de tenir en compte la Ordenança General de Subvencions.


2. Marc de referència

+info

+info

L'Ajuntament de Castelldefels ofereix 8 linies de subvenció destinades a les entitats del municipi, que podeu consultar clicant a la pestanya +info.

3 . Principals subvencions de l'Ajuntament de Castelldefels per entitats

aquí

+info

+info

 • Revisar detalladament les bases de la subvenció, per verificar quins conceptes son subvencionables.
 • L'associació no ha de tenir deutes amb organismes oficials, i la junta ha d'estar actualitzada al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.
 • Subv. +10.000 €. S'ha de presentar una Declaració de Retribucions dels Órgans de Direcció o Administració de l'entitat.
4. Consideracions prèvies abans de sol·licitar una subvenció

https:/

 • El model de formulari de sol·licitud que trobareu a la pestanya +info s'ha de presentar dins del termini establert a cada convocatòria de subvenció.
 • El formulari anterior s'ha d'acompanyar de la fitxa descriptiva del projecte, i del pressupost d'ingressos i despeses, axí com la documentació addicional que indiquen les bases específiques de cada subvenció.
(!) En el cas de la subv. destinada a la organització d'activitats extraescolars de caràcter lúdic, el formulari de sol·licitud te un format diferent.
 • La presentació de la documentació s'ha de realitzar amb certificat digital, mitjançant el tràmit específic de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

5. Presentació de la sol·licitud de
subvenció

+info

+info

+info

+info

Emissió favorable de la resolució de concessió de la subvenció.Pagament de la subvenció.

Aceptació de la concessió de la subvenció per part de l'entitat beneficiària.

6. Procediment de concessió de la subvenció un cop presentada la sol·licitud

Subsanació (o no) de la doc. presentada. Termini de 10 dies.


 • Tenir en compte la forma de concessió de la quantitat a justificar:
- Si s'adjudica un import exacte només s'haurà de justificar aquell import. Si es fan constar despeses superiors s'hauran de presentar les factures que justifiquin aquell excés.
- Si s'adjudica un percentatge sobre el total del pressupost presentat. S'ha de justificar el total del pressupost presentat, malgrat el percentatge atorgat no ho cobreixi.
 • Preparar la documentació acreditativa de les despeses realitzades, i verificar que es corresponguin amb conceptes subvencionables segons les bases de la subvenció.

(*) Només s’acceptaran factures amb les dades de l’entitat.

7. Consideracions prèvies abans de justificar una subvenció

https:/

 • El model de justificació que trobareu a la pestanya +info s'haurà de presentar dins del termini establert en cada convocatòria de subvenció, amb la doc. acreditativa de les despeses realitzades i el cartell de col·laboració de l'Ajuntament.

(!) En el cas de la subv. destinada a la organització d'activitats extraescolars de caràcter lúdic, el formulari de justificació te un format diferent.
 • La presentació de la documentació s'haurà de realitzar mitjançant certificat digital, a través del Registre d'Entrada genèric de la Seu Electrònica de l'Ajuntament, dirigit a l'Àrea que hagi concedit la subvenció.
 • Conservar la documentació durant el termini mínim de 4 anys per si es requerida per altres òrgans de control.


8. Presentació de la justificació de la subvenció

+info

+info

+info

+info

La web XarxaNet ofereix un cercador amb tota la informació sobre subvencions públiques o privades que s'ofereixen segons l'àmbit d'actuació de l'entitat.9. Altres línies de subvencions

GRÀCIES!

SERVEI D'ASSESSORAMENT I SUPORT ADMINISTRATIU A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE DE CASTELLDEFELS

Favcastelldefels@gmail.com - 673 03 36 39

DILLUNS A DIJOUS 10:00 a 13:00 h
DIVENDRES 16:00 a 19:00 h