Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: A była w Nim moc Pana

Katecheza 23

MODLITWA

GRAFIKA

SŁOWO BOGA

FILM

JEZUS ZASKAKUJE

ODPOWIEDŹ NA CIERPIENIE

WAŻNA WIADOMOŚĆ

MODLITWA

ZADANIA

Modlitwa

Nie bój się, nie lękaj się,Bóg sam wystarczy,Bóg sam wystarczy

Słowo Boże

Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli faryzeusze i uczeni w Prawie, któ­rzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, we­szli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy». Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże On jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?».

Dalej

Słowo Boże c.d.

PLecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi [na nie] rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy” czy powiedzieć: „Wstań i chodź”? Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mó­wili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».Ewangelia według św. Łukasza 5, 17-26

UZDROWIENIE PARALITYKA

Ludzie czekają na cud uzdrowienia. Tymczasem Jezus chce dać dużo więcej, bo jest Mesjaszem. Nie tylko uzdrawia, ale przede wszystkim zbawia: prze­zwycięża grzech i śmierć, daje radość i pokój. Gdy spotykamy Jezusa, musimy być gotowi na to, że On nas zaskoczy darem, który przekroczy nasze oczeki­wania i zmieni nasze myślenie. Nie może być inaczej, bo Jezus – Syn Boży przynosi nam pełnię zbawienia.

Jezus zaskakuje

W ogłoszonym przez Chrystusa programie królestwa Bożego odpowiedzią na cierpienie jest miłość. Głodni i spragnieni zostają nakarmie­ni i napojeni, nadzy – przyodziani, bezdomni i uchodźcy – przyjęci do domu, a samotni i cho­rzy – otrzymują opiekę i pomoc.Bóg może działać przez człowieka spełniające­ go uczynki miłosierdzia i także w ten sposób oka­zywać swą moc, czyniąc człowieka narzędziem swojej miłości wobec innych ludzi.

Odpowiedź na cierpienie

Ważna wiadomość

Grzechy może odpuścić jedynie Bóg. Kiedy Jezus odpuszcza grzechy paralitykowi, objawia swoją Boską moc.Warunkiem uzdrowienia duchowego i fizycznego jest wiara, czyli bliska relacja z Bogiem.Działanie Jezusa staje się źródłem wiary świadków cudu.

Zadanie 1

Title 2

Przeczytaj fragment Ewangelii. Jakie oczekiwania wobec Jezusa mają uczestnicy spotkania: a) paralityk, b) osoby niosące nosze, c) faryzeusze i nauczyciele Pisma, d) tłum?Jak reagują na słowa i czyny Jezusa?

Korzystając z fragmentu Ewangelii oraz „Ważnej wiadomości”, wyjaśnij:A. Dlaczego uczeni w Piśmie oskarżyli Jezusa o bluźnierstwo? B. Jaki związek z uzdrowieniem paralityka przez Jezusa miaławiara tych, którzy przynieśli chorego?

Zadanie 4

Zadanie 3

Zadanie 2

O co ludzie najczęściej proszą Boga? Na podstawie fragmentuEwangelii i tekstu „Jezus zaskakuje” wyjaśnij, co jest najważniejsze dla Pana Jezusa.

Św.JanPaweł II powiedział, że „cierpienie powinno całą ludzkącywilizację przetwarzać w cywilizację miłości”. Uzasadnij tę tezę, korzystając z fragmentu Ewangelii i tekstu „Odpowiedź na cierpienie”.

Wybierz dowolną postać spośród obserwatorów uzdrowienia pa ralityka i napisz w zeszycie kilka zdań, które mogłyby się znaleźćw dzienniku tej osoby.

Zadanie 5

Modlitwa

Pomyśl: Czego oczekuję od Boga?Czy tęsknię za spotkaniem z Jezusem Zbawicielem? Czy wierzę, że ma On moc odpuszczania grzechów? Czy proszę Go o przebaczenie w sakramencie pokuty i pojednania?Przychodzę do Ciebie, mój miłosierny Boże. Panie mój, uzdrów moje serce, jak uzdrowiłeś paralityka.