Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Техніка управлінської діяльності у закладі освіти : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, О. С. Толков ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекційної та соц. педагогіки і психології. – Київ : КНТ, 2020. – 194 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 189–190 та на початку тем. – ISBN 978-966-373-901-4.

Менеджмент малих та середніх підприємств : навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, С. І. Пономаренко, М. С. Дорош ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Київ : Кондор, 2020. – 341 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 308–312. – ISBN 978-966-2781-43-4.

Дуткевич Т. В.

005 Д84

005 C22

Сахно Є. Ю.

Навчальний посібник розкриває основний зміст лекційного матеріалу, передбаченого для вивчення курсу «Техніка управлінської діяльності» як складової підготовки майбутніх керівників закладів освіти. Розглянуто поняття, морально-етичні основи, індивідуально-стильові особливості техніки управлінської діяльності, питання формування організаційної культури закладу освіти; особливості техніки управлінського спілкування, управлінських впливів, організації і планування, прийняття рішень, кадрової роботи, мотивації і стимулювання у закладі освіти. Окремий розділ присвячено особливостям техніки управління розвитком та кризовими ситуаціями в закладі освіти, що включають техніку управлінського консультування, управління запровадженням педагогічних інновацій, методи і способи аналізу, залагодження і попередження міжособистісних конфліктів у педагогічному колективі, профілактики насильства. Навчальний посібник призначається для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, за освітньою програмою Управління навчальним закладом, може використовуватись у системі професійного вдосконалення керівних кадрів освіти, а також викладачами вищої школи.

У навчальному посібнику наводяться основні принципи організації та управління на підприємствах малого та середнього бізнесу. Наведено підходи по визначенню розміру підприємства та технології його створення в сучасних економічних умовах. Приводиться структура малого та середнього бізнесу в Україні і за кордоном, та пропонуються шляхи щодо його стимулювання та розвитку.

Призначено для студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямком наукових досліджень.


Загальна психологія : навч. посіб. / С. Д. Максименко ; М-во освіти і науки України. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 271 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-1038-9.

Практикум з правової статистики : навч. посіб. / А. Т. Мармоза. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 314 с. : табл. – Бібліогр.: с. 246–247. – ISBN 978-617-673-847-3.

Оцінка бізнесу та його складових : навч. посіб. / Е. І. Цибульська. – Київ : Кондор, 2020. – 360 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 330–339 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7841-64-6.

159 М17

311 M28

334 Ц56

Максименко С. Д.

Мармоза А. Т.

Цибульська Е. І.

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти оцінки бізнесу та його складових: нерухомості, машин і обладнання, нематеріальних активів, персоналу, інтелектуального капіталу.

За змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу та його складових» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Посібник розраховано на використання його бакалаврами, магістрами, аспірантами й викладачами вищих навчальних закладів, вищим управлінським персоналом та менеджерами підприємств, які прагнуть зрозуміти основи оцінки бізнесу та його складових.


У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно вольову сферу та індивідуальні особистості; висвітлено питання психології особистості, колективу та психології спілкування. Подано блок процедур, які забезпечують активне та свідоме засвоєння навчальної інформації. Для студентів вищих закладів освіти, де викладається курс загальної психології.

У практикумі, написаному відповідно до діючої програми курсу «Правова статистика», розглядаються основні поняття і категорії правової статистики, статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні та середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибіркове спостереження, дисперсійний і кореляційний аналіз, табличний і графічний метод та ін. У посібнику наведено приклади розв’язання типових задач за всіма темами програми курсу «Правова статистика». Розв’язання однотипних задач розраховане на використання їх для проведення практичних занять в аудиторії, виконання курсових і контрольних робіт. Наприкінці практикуму вміщено додатки, основні математико-статистичні таблиці, індивідуальні завдання студентам (по 30 варіантів до найважливіших типових задач) та список рекомендованої літератури.

У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти оцінки бізнесу та його складових: нерухомості, машин і обладнання, нематеріальних активів, персоналу, інтелектуального капіталу.

За змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу та його складових» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Посібник розраховано на використання його бакалаврами, магістрами, аспірантами й викладачами вищих навчальних закладів, вищим управлінським персоналом та менеджерами підприємств, які прагнуть зрозуміти основи оцінки бізнесу та його складових.

Пріоритети розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні : монографія / М. О. Кужелєв, С. М. Стабіас ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 175 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 147–167. – ISBN 978-611-01-1861-3.

Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : монографія / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; за ред. Т. О. Зінчук. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 494 с. : рис., табл. – (Проект Erasmus + Jean Monnet Module «EU Agricultural Policy»). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1467-7.

336.7 К88

338.4 А25

Кужелєв М. О.

У монографії досліджено теоретико-методичні засади функціонування та розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні. Розкрито сутність і представлено елементи механізму функціонування ринку корпоративних цінних паперів. Значну увагу приділено аналізу поточного стану ринку корпоративних цінних паперів України з метою визначення пріоритетів його подальшого розвитку. Запропоновано стратегічні напрями поетапного підвищення конкурентоспроможності національного ринку корпоративних цінних паперів, які враховують сучасні тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків.

Монографія призначена для науковців, викладачів закладів вищої освіти, керівників і спеціалістів органів державної влади, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей, усіх, хто цікавиться сучасними проблемами функціонування та розвитку ринку корпоративних цінних паперів.

У колективній монографії розглянуто історичні, сучасні і майбутні аспекти формування та реалізації Спільної аграрної політики Європейського Союзу (САП ЄС). Досліджено основні результати реформ в процесі еволюції європейської аграрної політики, викладено причини перманентних змін в основних засадах САП ЄС. Проаналізовано екологічну та соціальну складові САП ЄС з врахуванням викликів глобалізації та в контексті Цілей сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність врахування науково-практичних досягнень САП ЄС в національній аграрній політиці. Для науковців, спеціалістів аграрного бізнесу, фахівців галузі сільського господарства, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, членів об’єднаних територіальних громад, викладачів, докторантів та аспірантів та інших зацікавлених представленою тематикою осіб.


Туризм у містах : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 222 с. : рис. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-809-1.

Методи та моделі прийняття рішень у міжнародному бізнесі : підручник / Н. П. Литвиненко, Т. О. Терещенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 335 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 333–335. – ISBN 978-611-01-1697-9.

339 Л64

338.4 М21

Мальська М. П.

Литвиненко Н. П.

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні основи міського туризму. Висвітлено питання про туристичні ресурси в містах, дослідження іміджу міст, а також географію основних видів туризму в містах. Кожен розділ підручника містить контрольні запитання та завдання для перевірки рівня засвоєння знань з конкретної теми курсу. Поданий довідковий і додатковий матеріал з метою кращого опанування студентами знань про міський туризм у світі та в Україні.

Підручник призначено для студентів закладів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», а також фахівців туристичного бізнесу.

У підручнику досліджуються оптимізаційні методи та моделі прийняття рішень. Вони включають лінійні оптимізаційні моделі, лінійні моделі логістики, дробово-лінійні, нелінійні, стохастичні, моделі динамічного оптимального програмування. Він може бути використаний студентами економічних спеціальностей, аспірантами, вченими, практичними менеджерами.

Екологічна безпека : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Є. Ю. Соболь [та ін.] ; під заг. ред. В. П. Пєткова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : КНТ, 2020. – 215 с. – Бібліогр.: с. 196–215 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-701-0.

Україна. Закони. Житловий кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 листоп. 2020 р. : (відп. офіц. текстові). – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 53 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-617-673-146-7.

349.6 Е45

349.4 У45

Навчальний посібник присвячений дослідженню проблем екологічної безпеки. Сформульовано низку конкретних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке регулює правовідносини у сфері екологічної безпеки. Адресований науковцям і практикам, а також тим, хто цікавиться проблемами екологічної безпеки.


Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2020 року (відповідає офіційному текстові).

Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна : монографія / Н. В. Камінська ; Нац. акад. внутр. справ, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2020. – 413 с. – Бібліогр.: с. 322–413. – ISBN 978-966-373-736-2.

Адміністративна діяльність органів публічної влади: сучасний стан та перспективи розвитку : [навч. посіб.] / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь. – Київ : КНТ, 2020. – 206 с. – Бібліогр.: с. 142–149, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-792-8.

35 П29

35 К18

Камінська Н. В.

Пєтков С. В.

Концептуальні основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України : монографія / А. В. Андрєєв ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 407 с. – Бібліогр.: с. 378–407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1640-4.

35 А65

Андрєєв А. В.

Монографія представляє собою комплексне дослідження європейської системи місцевого і регіонального самоврядування, яка активно розвивається за участю сучасних держав.

У представленому навчальному посібнику запропоновано такий механізм адміністративних правовідносин, де адміністративна діяльність органів публічної влади органічно поєднується із загальновизнаною людиноцентристською концепцією відносин громадянина та держави. Основа сучасної трансформації органів публічної влади – звичаї, традиції та надбання українського суспільства. Лише ті механізми, які виникли, розвивались і успішно реалізовувались на відповідній території впродовж віків можуть сприйматись суспільством і не відторгатися, як чужорідний організм.

Навчальний посібник стане в нагоді всім, хто цікавиться проблемами державного управління та адміністративного права – студентам, юристам-практикам та науковцям.

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем правового регулювання кадровог о забезпечення державної служби України. У науковій роботі проаналізовано теоретико-правові основи правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України, здійснено характеристику правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України, визначено специфіку генезису даного правового явища.

Виокремлено принципи, гарантії, завдання та функції правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України. Окрему увагу в книзі приділено з’ясуванню змісту правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби України.

З урахуванням результатів глибокого аналізу названо проблеми забезпечення та реалізації трудового потенціалу кадрів державної служби України і проблеми притягнення до відповідальності працівників державної служби України, а також визначено шляхи їх вирішення.

Досліджено позитивний світовий та європейський досвід правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, аспірантів і докторантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться правовим регулюванням кадрового забезпечення державної служби України.

Світовий досвід державного управління транскордонними процесами у вищій освіті: цінності, переваги, завдання для України : монографія / Т. О. Костюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 299 с. : рис. – Бібліогр.: с. 277–299. – ISBN 978-611-01-1664-0.

Системи сучасних інтенсивних технологій : посібник / М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т, Агробіотехнол. ф-т, Каф. технологій у рослинництві та захисту рослин ; уклад.: О. С. Городецький, Р. В. Коваленко. – Київ : КНТ, 2020. – 63 с. : табл. – Бібліогр.: с. 63. – ISBN 978-966-373-824-6.

37 К72

Костюк Т. О.

37 С40

В даній книзі розкрито генезис становлення та розвитку інтернаціональної вищої освіти. В роботі здійснене кросдисциплінарне та системне дослідження транскордонних процесів в галузі вищої освіти крізь призму управлінських стратегій їх ефективної імплементації.

Посібник призначений для допомоги у вивченні дисципліни «Системи сучасних інтенсивних технологій» студентам освітнього рівня «Магістр» за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу, основне завдання якої полягає в підвищенні рівня конкурентоспроможності українського фахівця, його мобільності на європейському ринку освіти та праці. У посібнику наведено методику виконання практичних і самостійних робіт: агрокліматичного районування с.-г. культур, характеристики технологій з різним рівнем інтенсифікації виробництва, ролі сорту в інтенсифікації землеробства та сучасних технологій вирощування основних польових культур. Проведення тестового контролю знань та виконання студентами індивідуальних розрахункових завдань сприятиме кращому засвоєнню матеріалу з курсу «Системи сучасних інтенсивних технологій», а також об’єктивній оцінці знань студентів.

Конкурентоспроможність підприємства : підручник / [П. І. Юхименко, А. С. Даниленко, С. Г. Батажок та ін. ; за заг. ред. А. С. Даниленка] ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 319 с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1731-9.

Маркетингова товарна політика : підручник / М. А. Окландер, М. В. Кірносова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 245 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 242–245. – ISBN 978-611-01-1884-2.

658 К64

658 О-50

Окландер М. А.

Підручник присвячений розробці теоретичних і методичних засад конкурентоспроможності підприємства, що має теоретичне та прикладне значення. Підготовлено відповідно до програми курсу для вишів України.

У підручнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової товарної політики. Розглянуто концепцію життєвого циклу товарів, питання управління товарною номенклатурою та асортиментом продукції, технології впровадження нових видів продукції та послуг, управління товарним портфелем, управління сервісом, планування упаковки. Приділено увагу методам оцінювання конкурентоспроможності продукції.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.

Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. / А. В. Череп, О. В. Гамова, І. А. Козачок ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Київ : Кондор, 2020. – 265 с. : табл. – Бібліогр.: с. 262–265. – ISBN 978-617-7841-51-6.

658 Ч-46

Череп А. В.

821(477) У45

Українка Л.

Повне академічне зібрання творів : у 14 т. / Леся Українка ; [редкол.: В. Агеєва та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021 – Т. 1–14. – ISBN 978-966-600-730-1.

Навчальний посібник детально розкриває матеріал програми нормативних професійно-орієнтованих дисциплін. З метою оцінювання та практичного засвоєння матеріалу кожна тема навчального посібника містить запитання для самоперевірки, тестові завдання, задачі для самостійної роботи та рекомендовану літературу.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, практикуючих економістів, бухгалтерів, магістрів, фінансистів.

Т. 1 : Драматичні твори (1896–1906) / [передм. Е. Соловей ; ред. Т. Левчук ; упоряд., комент.: С. Кочерга та ін.]. – Луцьк, 2021. – 508 с. : портр.

Т. 2 : Драматичні твори (1907–1908) / [ред. М. Моклиця ; упоряд.: С. Кочерга та ін. ; комент.: В. Агеєва]. – Луцьк, 2021. – 420 с.

Т. 3 : Драматичні твори (1909–1911) / [ред.: Т. Данилюк-Терещук ; упоряд., комент.: Сергій Романов та ін.]. – Луцьк, 2021. – 652 с.

Т. 4 : Драматичні твори (1912–1913) / [ред. С. Кочерга ; упоряд., комент.: М. Моклиця, В. Соколова]. – Луцьк, 2021. – 420 с.

Т. 5 : Поетичні твори. Ліро-епічні твори / [передм.: С. Романов ; ред.: О. Вісич ; упоряд., комент.: С. Романов та ін.]. – Луцьк, 2021. – 925 с. : портр.

Т. 6 : Художня проза / [передм.: О. Полюхович ; ред.: В. Агеєва ; упоряд., комент.: С. Кирилюк та ін.]. – Луцьк, 2021. – 621 с.

Т. 7 : Літературно-критичні та публіцистичні статті / [передм.: М. Моклиця ; ред.: В. Агеєва ; упоряд., комент.: М. Моклиця та ін.]. – Луцьк, 2021. – 677 с.

Т. 8 : Переклади: поезія, проза, драма, публіцистика та інше / [ред., передм.: М. Стріха ; комент.: О. Полюхович ; упоряд.: О. Маланій та ін.]. – Луцьк, 2021. – 1116 с. : портр.

Т. 9 : Записи народної творчості. Пісні, записані з голосу Лесі Українки / [ред.: С. Романов ; передм.: Ю. Громик, Т. Данилюк-Терещук ; упоряд., комент.: Ю. Громик та ін.]. – Луцьк, 2021. – 845 с. : портр.

Т. 10 : "Стародавня історія східніх народів". Конспекти. Виписки з книг. Нотатки та інше / [ред.: Ю. Громик ; передм.: О. Огнєва ; упоряд.: А. Радько, О. Огнєва, І. Біскуб та ін. ; комент.: О. Огнєва, В. Приймаченко, О. Романова та ін.]. – Луцьк, 2021. – 525 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 518–525.

Т. 11 : Листи (1876–1896) / [ред.: С. Кочерга ; передм:. В. Агеєва ; комент.: В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва ; упоряд.: В. Прокіп (Савчук)]. – Луцьк, 2021. – 525 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 518–525.

Т. 12 : Листи (1897–1901) / [ред.: О. Полюхович ; комент.: В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва ; упоряд.: В. Прокіп (Савчук)]. – Луцьк, 2021. – 604 с.

Т. 13 : Листи (1902–1906) / [ред.: Ю. Громик ; упоряд.: В. Прокіп(Савчук) ; комент.: В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва]. – Луцьк, 2021. – 612 с.

Т. 14 : Листи (1907–1913) / [ред.: С. Романов ; упоряд.: В. Прокіп(Савчук) ; комент.: В. Прокіп (Савчук), В. Агеєва]. – Луцьк, 2021. – 613 с. – Зведений імен. покажч. Т. 11–14. с. 575–613.


Історія української літератури : у 20 т. / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; [редкол.: М. Сулима (голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2020. – Т. 7, кн. 1 : Література 80–90-х років XIX століття / [Л. Мороз, О. Камінчук, М. Легкий та ін.] ; наук. ред. Лариса Мороз. – 530 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1731-3.

Україна в другій світовій війні: погляд з XXI століття. Документи і матеріали : у 2 ч. / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; упоряд. І. Азарх та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2020. – Ч. 1. – 846 с. – Бібліогр.: с. 788–791 та в підрядк. прим. – Алф. покажч. імен: с. 792–808. – Алф. покажч. геогр. назв: с. 809–846. – ISBN 978-966-00-1744-3.

821.161.2.0 І-90

94(477) У45

91 У45

Украї і світ (країни/території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) : навч. посіб. / [Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк, В. Є. Сахаров та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Сахарова ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. упр. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2020. – 415 с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – ISBN 978-611-01-0161-5.

Навчальний посібник підготовлено для студентів та слухачів з напряму «Економіка і підприємництво». У ньому системно подано основну інформацію про 231 країну світу(територію), представлені сучасні тлумачення основних понять, термінів і категорій, а також глосарій міжнародних акронімів та абревіатур. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, науковців, аспірантів, а також усіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями розвитку сьогоденного глобалізованого світу.

Сьомий том висвітлює активний творчий процес, який, попри жорстокі імперські заборони, усе ж не перервався у 80–90-ті роки ХІХ ст. Прихованим відродженням названо розвиток усіх родів і жанрів української літератури, а також значне розширення перекладацької справи. Висвітлено спільність художніх тенденцій, притаманних українській літературі східних та західних теренів, активну взаємодію українських письменників Наддніпрянщини та Галичини.


Книга є продовженням двотомника історичних есе «Україна в Другій світовій війні: погляд з XXI століття» (2010–2011). У виданні представлені письмові та візуальні джерела з центральних і регіональних архівів України, Федеративної Республіки Німеччина, Російської Федерації, а також Національного музею історії України у Другій світовій війні. Структура збірника побудована за тематико-хронологічним принципом і складається з 10 блоків, які відображають хід бойових дій, суспільно-політичні, економічні процеси, репрезентують сприйняття тогочасних подій різними учасниками війни, початок формування пам’яті про війну на індивідуальному та офіційному рівнях. У першій частині публікуються 4 тематичні розділи, які хронологічно охоплюють період 1939–1943 років.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться військовою історією України і подіями Другої світової війни.