Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 18

Temat: ZBAWICIEL PRZYSZEDŁ

Index

MODLITWA

NAD JORDANEM

MESJASZ PRZYCHODZI

TEKST

SŁOWO BOŻE

MISJA JEZUSA

MASZ WSPANIAŁEGO OJCA

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIA 2-5

MODLITWA

ZADANIE 1

Modlitwa - Wody Jordanu

Jan Chrzciciel, ostatni z proroków, przygotowuje ludzi na bliskie nadejście Mesjasza. W mocnych słowach nawołuje do poprawy życia. Ci, którzy się na to decydują, wyznają swoje grzechy i przyjmują od Jana rytualne obmycie w wodach Jordanu. Jest to wyraz ich nawrócenia i pokuty.

Nad Jordanem

Jezus nie objawia się światu w splendorze Świątyni – choć mógł to zrobić. Nie poleca, aby obwieszczały Go trąby – choć mógł to uczynić. Nie przychodzi też jako sędzia – choć mógł tak zrobić. Po trzydziestu latach ukrytego życia w Nazarecie staje nad Jordanem wśród grzeszników. Nie wstydzi się – jest tam ze wszystkimi, z grzesznikami, aby tak jak oni przyjąć chrzest od Jana. Czy robi to dlatego, że potrzebuje nawrócenia? Wręcz przeciwnie! To On będzie tym, który oczyści ludzkie serca. Chrzest w Jordanie jest znakiem, że Jezus wkracza w historię grzesznych ludzi i obja­wia się jako Mesjasz. Zgodnie z proroctwem Izajasza „zaliczony między przestępców” – jako miłosierny Bóg bierze ludzkie grzechy na siebie. Rozpoczyna publiczną działalność, która przyniesie nam zbawienie.Na podstawie: Papież Franciszek, katecheza środowa (fragment), 6.04.2016

Mesjasz przychodzi

01

W czasach Jezusa pojęcie mesjasza było często rozumiane w sensie politycznym. Oczeki­wano, że namaszczony król wyzwoli lud żydowski spod rzymskiej okupacji i zapewni mu pomyślność. Tymczasem Jezus – Mesjasz przyszedł, aby dać ludziom duchową wolność, wyzwolić ich od grzechu. Jego zbawienie nie ogranicza się tylko do Izraela, ale jest dla wszystkich ludzi: z wszystkich narodów i czasów.

[Jezus] przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane:Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudzei usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mó­wić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego.Ewangelia według św. Łukasza 4, 16-22a

Słowo Boże

Zgodnie z proroctwem Izajasza podczas chrztu w Jordanie Duch Święty spoczął na Jezu­sie, namaścił Go i posłał, aby głosił królestwo Boże i czynił cuda.Po chrzcie i pobycie na pustyni Jezus przybył do rodzinnej miejscowości w Galilei, Na­zaretu. Wszedł do synagogi, odczytał słowa z Księgi Izajasza i ogłosił: „Dziś spełniły się te słowa Pisma...”. Przed słuchaczami, którzy utkwili oczy w młodego Nauczyciela, sta­nął Ten, o którym pisali Mojżesz i Prorocy. Zapowiadali oni wybawienie wszystkich ludzi z niewoli grzechu. To Jezus Chrystus zrealizował odwieczny plan: przyniósł wszystkim miłość Bożą, która zbawia.

Misja Jezusa

Zawsze, gdy czytamy Pismo Święte, wsłuchujmy się w głos Jezusa Chrystusa: „Dziś spełniły się te słowa Pisma...”. Spełniły się także dla ciebie. Każdy młody człowiek, gdy odkrywa powołanie do wypełnienia swej misji na ziemi, może usły­szeć w swoim wnętrzu słowa, które kieruje do niego Bóg Ojciec: „Ty jesteś moją córką umiłowa­ną”, „Tyś jest mój syn umiłowany”.Na podstawie: papież Franciszek, Adhortacja Christus vivit, 25

MASZ WSPANIAŁEGO OJCA

Hebrajskie słowo „mesjasz” (po grecku: „christos”) oznacza „namaszczony”, wybrany przez Boga do szczególnej misji; namaszczani byli sędziowie, prorocy i królowie Izraela. Jezus Chrystus to inaczej Jezus Mesjasz. W Nim spełniły się proroctwa starotestamentowe.W czasie chrztu w Jordanie Jezus został namaszczony Duchem Świętym – otrzymał moc do wypełnienia powierzonej Mu przez Ojca misji: zaprowadzenia królestwa Bożego i zbawienia człowieka.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Zadanie 1

Jakie znaczenie mogły mieć dla dziewczynki słowa mamy? Przed jakim zadaniem i czyje słowa byłyby dla ciebie pomocą?

02

03

04

05

Na podstawie fragmentu z Ewangelii według św. Łukasza3, 21-22 oraz tekstów „Nad Jordanem” i „Mesjasz przychodzi” odpowiedz: co oznaczało obmycie w wodach rzeki dla grzeszników, a co dla Jezusa?

Dopasuj kolejne wersety proroctwa Izajasza (z fragmentu Łk 4, 16-22a) do następujących stwierdzeń:Jezus jest napełniony Duchem Świętym ∙ został namaszczony do wypełnienia swego zadania ∙ jest posłany przez Boga ∙ ma głosić Ewangelię ∙ przynosi uwolnienie z niewoli grzechu ∙ sprawia, że niewidomi widzą ∙ odpuszcza grzechy ∙ obdarza Bożym miłosierdziem

Czy Jezus spełnił oczekiwania Izraelitów? Czym różniła się Jego misja zbawienia od ich nadziei? W odpowiedzi skorzystaj z tekstów: „Na co czekali...” oraz „Misja Jezusa”.

Przeczytaj tekst „Masz wspaniałego Ojca”. W chrzcie zostałeś namaszczony Duchem Świętym – tym samym, który zstąpił na Jezusa podczas Jego chrztu. Ciebie także Duch Święty chce prowadzić i umacniać. Zaproponuj własne zakończenie zdania: „Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym...”.

Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś wśród nas i że nas kochasz, że kochasz także mnie. Amen.Jezus, najwyższe Imię, Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, Emmanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany.Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.

Modlitwa