Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

OSCAR WILDE

Horizontal infographics

GOOGLE - SEARCH TIPS

Horizontal infographics

NORMANDY 1944

Horizontal infographics

LOGOS

Horizontal infographics

VIOLA DAVIS

Horizontal infographics

Transcript

Lorem ipsum dolor sit amet

Axular Lizeoa

Eskolaz kanpoko ekintzak

TXIMELETA

HAURRAKBETI JOLASEAN

EUSKALDANTZA

ANTZERKITAILERRA

XAKE

MUSIKAESKOLA

AxularLab

LACUNZA

CANSAT

LEIZAUREUSKALTEGIA

ALGORITHMICS

TXIMELETA

HAURRAKBETI JOLASEAN

EUSKALDANTZA

ANTZERKITAILERRA

XAKE

MUSIKAESKOLA

AxularLab

LACUNZA

CANSAT

LEIZAUREUSKALTEGIA

ALGORITHMICS

HAURRAK BETI JOLASEAN

HELBURUAK

JARDUERAK

Info

Motibazioan oinarrituz euskara erabilera sustatzea. / Fomentar el uso del euskera desde la motivación.Jolasa ekintzaren ardatz bezala, hizkuntza eta haurren garapena bultzatzea. / El juego como eje de la acción, fortalecer el lenguaje y el desarrollo de los niños y niñas.Berdintasuna eta hezkidetza oinarri hartuta, elkarrizketa sustatu./ Promover el diálogo y desde la igualdad y la coeducación.

Ipuin, txotxongilo, jolas sinboliko eta antzerki motxen bidez hizkuntza eta elkarrizketa lantzen dugu. / A través de cuentos, títeres, juegos simbólicos y mochilas teatrales trabajamos el lenguaje y el diálogo.Ipuinetako pertsonaiak eta egoerak jolas dinamika eta animazio jolasekin uztartzen ditugu. / Combinamos los personajes y las situaciones de los cuentos con la dinámica de juego y los juegos de animaciónKantua eta jolas sinbolikoak errepikatuz hizkuntza egiturak barneratzen ditugu. / A través de la repetición de las canciones y los juegos simbólicos interiorizamos las estructuras lingüísticas.

TXIMELETA

GIMNASIAERRITMIKOA

GIMNASIADIBERTIGARRIA

HIPHOP

BALLET

TXIMELETA: GIMNASIA ERRITMIKOA

HELBURUAK

JARDUERAK

Gimnastika erritmikoa, musika, balleta etadantza,soka, pilota, uztaia, mazoak eta xingola tresnekin tartekatzen dituen diziplina da. Gure helburua neska mutilek gimnasiaz gozatzea, eta bizimodu aktibo eta osasuntsua sustatzea da. / La gimnasia rítmica es un deporte que combina elementos de ballet, gimnasia, danza y el uso de aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta.Objetivo fundamental fomentar un estilo de vida activo y saludable.Bakarkako zein taldeko baloreak barneratu: Enpatia, elkarkidetza, elkarlana, errespetua, konfidantza... / Trabajar valores tanto grupales como personales: Empatía, trabajo en equipo, respeto, confianza…

Gorputz teknika / Iniciación a la técnica corporalKoordinazioa / CoordinaciónTresna teknika / Técnica de aparatoTalde lana sustatzea / Fomento del trabajo en equipoAkrobaziak / Acrobacias

Info

info@tximeleta.eus

TXIMELETA: GIMNASIA DIBERTIGARRIA

HELBURUAK

JARDUERAK

Haurrek ariketa fisikoarekin gozatzeko eta besteekin erlazionatzeko duten modu ohikoena jolasak dira eta horretan oinarritzen da Tximeleta. Haurrak talde elkarrekintzaren oinarrizko trebetasunak garatuko dituzte, euren gorputzak hobeto ezagutzea lortuko dute, kirol mundua ezagutu ahal izango dute eta trebetasun eta gaitasun orokorrak eskuratuko dituzte. /La práctica habitual de juegos es la forma espontánea que tienen los niños/as de disfrutar de la actividad física y de relacionarse con sus compañeros/as y amistades. TXIMELETA se basa en eso. Los niños/as aprenderán a conocer y controlar su propio cuerpo, adquirir habilidades pre-deportivas, y desarrollar habilidades básicas de interacción con el grupo

Salto egiteko modu desberdinak / Formas diferentes de saltos Aurre akrobaziak: txiribuelta, kroketa, pinua / pre-acrobacias: Volteretas, croqueta, pino… Ibiltzeko era desberdinak: puntan, orpoak… / Formas diferentes de andar: Puntas, talones… Material ezberdinen ezagupena: pelotak, sokak, zapiak, blokeak / Conocer diferentes materiales: Pelotas, cuerdas, pañuelos, bloques…

Info

info@tximeleta.eus

TXIMELETA: HIP HOP

HELBURUAK

JARDUERAK

Oinarrizko teknikak era progresibon lantzen dira gorputzari informazio gehiago eskainiz mugimendua garatu ahal izateko, burua eta gorputzaren arteko konexioa hobetzen da, baita koordinazioa, malgutasuna, oreka, giharren garapena, erritmoa, memoria, orientazio espaziala eta propiozepzioa ere. /En las clases trabajaremos siempre sobre la técnica y pasos básicos de forma progresiva, dándole al cuerpo una mayor información para poder desarrollar el movimiento. El objetivo principal es pasarlo bien a la vez que se trabaja de una forma intensa el cuerpo, de tal forma que se mejoran la conexión del cuerpo con la mente, la coordinación, la flexibilidad, el equilibrio, el desarrollo de los músculos, el sentido del rítmo, la memoria, etc.

Gorputz adierazpena / Expresión corporal Gorputz teknika / Técnica corporal Erritmoa/ Ritmo Koreografien osaketa / Composición coreográfica

Info

info@tximeleta.eus

TXIMELETA: BALLET

HELBURUAK

JARDUERAK

Saio hauetan, jolasen bidez, balleteko teknika desberdinak landuko dituzte. Oinarrizko teknikak era progresibon lantzen dira gorputzari informazio gehiago eskainiz mugimendua guzatu ahal izateko. Kurtso bukaeran, ikasitako guztiarekin, erakustaldi bat prestatuko dute. /En estas sesiones, a través de juegos, se practicarán diferentes técnicas de ballet. Las técnicas básicas se desarrollan de manera progresiva, proporcionando más información al cuerpo para poder realizar los movimientos. Al final del curso, con todo lo que han aprendido, prepararan una demostración.

Oineko posizio guztiak / Las posiciones de los pies.Besoen posizio guztiak / Las posiciones de los brazos.Plie, tendú, chasse, arabesque, frappe, grand battemanJauzi txikiak, ertainak eta handiak / Saltos pequeños, medianos y grandes.

Info

info@tximeleta.eus

ANTZERKI TAILERRA

HELBURUAK

JARDUERAK

Irudimena, sormena eta gorputz espresioa garatzea. / Desarrollar la imaginación, creatividad y expresión corporal.Norberarekiko konfidantza lantzea eta beldurrak galtzea. / Fomentar la confianza en uno mismo y perder el miedo.Motibazioa eta konpromisoa lantzea, antzerki-emanaldi baten erronkari arrakastaz aurre egiteko. / Trabajar la motivación y el compromiso para afrontar con éxito el reto de una representación teatral.Espresio forma desberdinak garatzea. / Desarrollar las diferentes formas de expresión.Sentsibilitate artistikoa sustatzea. / Fomentar la sensibilidad artística.

Arreta eta kontzentrazioa handitzeko pertzepzio-jolasak. / Juegos de percepción para aumentar la atención y concentración.Motrizitateko eta gorputz-adierazpeneko jolasak, hitzik gabeko komunikazioa sustatzeko. / Juegos de motricidad y expresión corporal para promover la comunicación no verbal.Buru-trebetasuna eta espontaneotasuna sustatzeko inprobisazio-jolasak. / Juegos de improvisación para potenciar la destreza mental y la espontaneidad.Istorio txikiak asmatzea eta dramatizatzea. / Invención y dramatización de pequeñas historias.

Amaia Garmendia656706203

XAKE

HELBURUAK

JARDUERAK

Jolastu eta ondo pasa / Jugar y Divertirse.Errespetua eta elkarbizitza / Respeto y convivencia.Kontzentrazioa eta Oroimena / Concentración y Memoria.Kalkulu matematikoa hobetu / Mejorar cálculo matemático.Hausnartu eta erabaki / Reflexionar y tomar decisiones.

Xakearen historia / Historia del Ajedrez Ariketak eta Jolasak / Ejercicios y Juegos Partida hasiera ezagunak / Aperturas populares Estrategia joko erdian / Estrategia en el medio juego Oinarrizko bukaerak / Finales básicos

Info

xakeskola@gmail.com

Iñigo Argandoña943 291218

AXULAR LAB

HELBURUAK

JARDUERAK

Musikaren arloan autonomia eta sorkuntza lantzea / Trabajar la autonomía y la creación en el ámbito musical.Sormena eta interpretazio askea sustatzea / Fomentar la creatividad y la libre interpretación.Euskal musikari buruzko sentsibilizazioa bultzatzea / Impulsar la sensibilización sobre la música vasca.Instrumentuen praktikarekin esperimentatzea./ Experimentar con la práctica de instrumentos.360 graduko proiektuak abian jartzea: abestiak sortzea, instrumentuekin interpretatzea eta estudioan grabatzea./ Crear proyectos 360 grados: creación de canciones, interpretación de las mismas con instrumentos y grabación en estudio.

Banakako eta binakako klaseak: gitarra eta ukelelea / Clases particulares y en pareja: guitarra y ukelele.Klase partikularrak: pianoa, bateria, baxua / Clases particulares: piano, batería, bajo Konboak: instrumentu ezberdinak jotzen dutenen arteko taldeak / Combos: grupos entre alumnos y alumnas que toquen distintos instrumentos. Estudioan grabatzeko aukera modalitate guztietan / Posibilidad de grabar en estudio en todas las modalidades. Gitarrarekin taldean abestu / Cantar con la guitarra en grupo.

Info

EUSKAL DANTZA

HELBURUAK

JARDUERAK

Euskal folklorearen ezagutza lantzea. / Trabajar el conocimiento del folklore vasco.Euskal kulturarekiko interesa piztu (Dantza, musika eta jantziak)./ Interés por la cultura vasca (Danza, música y vestuario).Euskararen erabilera lagunartean. / Uso del euskera entre amigos.Auzolana edo boluntariotza sustatu / Fomentar el trabajo vecinal o el voluntariado.Baloreetan hezi. / Educar en valores.Kultur aniztasuna ezagutu./ Conocer la diversidad cultural.

Ikastolak antolatutako folklore tradizionaleko ekitaldietan parte hartzea./ Participación en los eventos de folclore tradicional organizados por la ikastola.Udalak antolatutako folklore tradizionaleko ekitaldietan (jaiegunetan) parte hartzea./ Participación en los eventos (festivos) de folclore tradicional organizados por el ayto.Ikastolako jai egunean dantza ikuskizunean parte hartzea. / Participación en el espectáculo de dantza el día de la fiesta de la ikastola.

Info

LH4-5etik aurrera, protagonismoa hartzen hasi ziren geroko beste jarduera batzuetan, hala nola: O Prestakuntza-jarduera osagarriak (asteburuetan) O Gero musika- eta dantza-ikuskizunetan parte hartzea O Nazioarteko folklore jaialdietan parte hartzea.A partir de LH4-5 empiezan a tomar protagonismo en otras actividades de Gero como: Actividades formativas complementarias en (fines de semana) Participación en los espectáculos de música y dantza de Gero Participación en festivales internacionales de folklore

info@geroaxular.eus

MUSIKA ESKOLA

HELBURUAK

JARDUERAK

Txikitatik musikaren interesa eta ezagutza sustatu./ Fomentar desde la infancia el interés y conocimiento de la música. Ikasleengan musika- jardueretan parte hartzeko interesa sustatu./ Fomentar en el alumnado el interés por participar en actividades musicales. Musika – irakaskuntza bokala eta instrumentala eskaintzea. / Ofrecer una enseñanza musical vocal e instrumental. Musika- ikasketa profesionalak egiteko gaitasun berezia duten ikasleak prestatzea eta ikasketa horietara sartzen laguntzea./ Preparar y ayudar a acceder a estudios profesionales al alumnado que esté especialmente capacitado para realizarlos.

MUSIKA TAILERRA: 4-7 urteko haurrentzat./ TALLER DE MUSICA: para niñ@s de 4 a 7 años.LENGOAIA MUSIKALA: 8-12 urteko ikasleentzat./ LENGUAJE MUSICAL: para el alumnado de 8 a 12 años.INSTRUMENTUAK: 8 urtetik aurrera. Pianoa, akordeoia, trikitixa, biolina, gitarra... 30 edo 60 min./astean. Instrumentua egiteko nahitaezkoa da lengoaia musikala ikastea./ INSTRUMENTOS: a partir de 8 años. Piano, acordeón, trikitixa, violín, guitarra... 30 ó 60 min./semana. Para hacer instrumento es obligatorio cursar lenguaje musical.

amedonosti@gmail.com

Lorea658725382

LACUNZA

HELBURUAK

JARDUERAK

Info

Ikasleei hizkuntza malgutasunez eta eraginkortasunez erabiltzeko behar diren ezagutzak eta trebetasunak garatzen laguntzea, helburu sozial, akademiko eta profesionalekin. / Facilitar al alumnado el desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarias para un uso flexible y eficaz del lenguaje con fines sociales, académicos y profesionales.Nahi duten ikasleei beren ziurtagiri ofiziala lortzen laguntzea. / Ayudar al alumnado que lo desee a obtener su certificado oficial. / Ayudar al alumnado que lo desee a obtener su certificado oficial.Ikastetxeei ahalik eta hizkuntza-osagarri onena ematea. / Dotar a las escuelas del mejor complemento lingüístico posible.

Mundu errealean komunikazio-helburuak betetzeko behar diren trebetasunak eta hizkuntza-ezagutza garatzen da. / Se desarrollan las habilidades y el conocimiento lingüístico necesarios para cumplir los objetivos comunicativos en el mundo real.Irakaslearekin eta ikaskideekin elkarreragiteko aukerak. / Posibilidades de interacción con el profesor/a y sus compañeros/asZehaztasuna eta jarioa garatzen dira. / Se desarrolla la precisión y la producción.Etxekolanak erregulartasunez ezartzen dira, ondo azaldutakoak eta helburu argi batekin. / Los deberes se establecen con regularidad, bien explicados y con un objetivo claro.

CANSAT

HELBURUAK

JARDUERAK

Info

Bokazio zientifiko teknologikoak sortu edo indartu / Fomentar o reforzar vocaciones zientifico tecnologicas.Benetazko proiektuek dituzten atalak garatuaz, proiektu batek dituen atal guztiak bizi eta horrela bakoitzaren berezko abantailak ezagutu eta garatzeko aukera izan. / Vivir la experiencia de participar de los aspectos que rodean a un proyecto real, para de esa formar conocer y desarrollar las aptitudes de cada uno.

Cansat txapelketan parte hartu. Satelite bat diseinatu eta eraiki, berarekin proiektu zientifiko bat garatuaz. / Participar en el campeonato Cansat. Diseñar y construir un satelite desarrollando con él un proyecto cientifico. Inguruko enpresetan egiten diren lanak ezagutu eta beraien laguntza teknologikoa hartu. / Visitar y conocer empresas del entorno de las que recibiremos ayuda técnica. Proiektua defendatu : Dokumentazioa, aurkezpenak, komunikazioa, zabaltzea eta ekonomia. / Defender el proyecto: documentación, presentaciones, comunicación, divulgación y economía.

mikel.eguren@axular.net

LEIZAUR EUSKALTEGIA

HELBURUAK

JARDUERAK

Info

Leizaur euskaltegiarekin elkarlanean C1 mailako (lehenengo EGA) azterketa prestatuko dugu. /En colaboración con el euskaltegi Leizaur prepararemos el examen de nivel C1 (primer EGA) de euskera.

C1 agiriaren hainbat alderdi landuko dira, besteak beste, azterketaren prozedura, mekanika, eta arreta berezia eskatzen duten atalak, ikastolan lantzen denaren osagarri gisa eta irakasleekin koordinatuz. /Se trabajarán diversos aspectos del examen C1, como el procedimiento del estudio, la mecánica, y los apartados que requieren una especial atención, como complemento a lo que se trabaja en la ikastola y en coordinación con el profesorado.

ALGORITHMICS

PythonStart

PythonPro

Bideo-jokoen diseinua

ALGORITHMICS: Python Start

HELBURUAK

JARDUERAK

Programazio-lengoaia eta Python kodea erabiltzea. / Utilizar el lenguaje de programación y código de Python Objektuetara bideratutako programazioaren oinarriak ezagutzea. / Conocer los fundamentos de la programación orientada a objetos Joko grafikoak eta aplikazioak garatzea PyGame eta Turtle modulua erabiliz. / Desarrollo de juegos gráficos y aplicaciones utilizando librería PyGame y módulo Turtle. Datu-egiturarekin lan egitea. / Trabajar con estructura de datos Interfazeen diseinua. / Diseño de interfaces

Info

Benetazko bizitzaren arazoak ebaztea, Python erabiliz programazioan, ikuspegi interaktiboarekin. /Solución de problemas de la vida real utilizando Python en la programación con un enfoque interactivo. Banakako eta taldeko lana, kontzeptualizaziotik proiektuen aurkezpenera. /Trabajo individual y en equipo desde la conceptualización hasta la presentación de proyectos. Ordenagailutik kanpoko lan kontzeptuala eta Algorithmics-en online plataformako ariketak. /Trabajo conceptual fuera del ordenador y aplicación online en la ruta de ejercicios y mini-proyectos en la plataforma de Algorithmics Banakako proiektuak egitea, landutako kontzeptuak aplikatuz. /Realización de proyectos individuales aplicando los conceptos trabajados.Klase-orduetatik kanpo laguntza eta sostengua dituen 24/7 online plataforma. /Plataforma online 24/7 con soporte y ayuda fuera del horario de clase.

sansebastian@algorithmicschool.com

ALGORITHMICS: Python Pro

HELBURUAK

JARDUERAK

Info

Programazio-hizkuntza eta Python kodea erabiltzea. / Utilizar el lenguaje de programación y código de Python Sortu joko grafiko interaktiboak eta PC aplikazioak. /Crear juegos gráficos interactivos y aplicaciones PC Datu-baseekin lan egitea eta PyGame eta PyQT erabiltzea. /Trabajo con bases de datos, utilización de librerías PyGame y PyQT HTML eta CSSrekin lan egitea web-orriak eta aplikazio mugikorrak garatzeko. /Trabajo con HTML, CSS, en el desarrollo de páginas web y desarrollo de aplicaciones móviles Flask, SQLight, Pandas, sklearn eta Kivy erabiltzea. /Uso de librerías Flask, SQLight, Pandas, sklearn and Kivy Agile eta Scrum metodologiekin lan egitea. /Trabajo con metodologías Agile y Scrum.

Benetazko bizitzaren arazoak ebaztea, Python erabiliz programazioan, ikuspegi interaktiboarekin. /Solución de problemas de la vida real utilizando Python en la programación con un enfoque interactivo. Banakako eta taldeko lana, kontzeptualizaziotik proiektuen aurkezpenera. /Trabajo individual y en equipo desde la conceptualización hasta la presentación de proyectos.Ordenagailutik kanpoko lan kontzeptuala eta Algorithmics-en online plataformako ariketak. /Trabajo conceptual fuera del ordenador y aplicación online en la ruta de ejercicios y mini-proyectos en la plataforma de Algorithmics.Banakako proiektuak egitea, landutako kontzeptuak aplikatuz. /Realización de proyectos individuales aplicando los conceptos trabajados.Klase-orduetatik kanpo laguntza eta sostengua dituen 24/7 online plataforma. /Plataforma online 24/7 con soporte y ayuda fuera del horario de clase.

sansebastian@algorithmicschool.com

ALGORITHMICS: Bideo-jokoen diseinua (Roblox)

HELBURUAK

JARDUERAK

Nola sortu eta programatu genero desberdinetako jokoak. / Cómo crear y programar juegos de diferentes géneros Bideo-jokoetarako egiturak, istorioak, estrategiak, unibertsoak eta 3Dko pertsonaiak garatzea. / Desarrollo de estructuras, historias, estrategias, universos y personajes 3D para los videojuegos. Eginkizun logikoak programatzea. / Programar tareas lógicas. Roblox Studio tresna erabiltzea eta Luan kodea programatzea. / Utilización de la herramienta Roblox Studio y programar código en Lua.Roblox plataforman bere bideojokoa sustatzea. / Promover su propio videojuego en la Plataforma de Roblox.

Info

Ordenagailutik kanpoko lan kontzeptuala eta Algorithmics-en online plataformako ariketak. / Trabajo conceptual fuera del ordenador y aplicación online en la ruta de ejercicios y mini-proyectos en la plataforma de Algorithmics.Banakako proiektuak egitea, landutako kontzeptuak aplikatuz. / Realización de proyectos individuales aplicando los conceptos trabajados.Klase-orduetatik kanpo laguntza eta sostengua dituen 24/7 online plataforma. /Plataforma online 24/7 con soporte y ayuda fuera del horario de clase.Talde-lana bideojokoen garapenean. / Trabajo en equipo en el desarrollo de los videojuegos.Egindako proiektuen aurkezpena. / Presentación de los proyectos realizados

sansebastian@algorithmicschool.com