Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 15

Temat: Wielu pisało o Jezusie

1. Modlitwa

2. Grafika

3. Biblia 1

4. Biblia 2

5. Poznać Jezusa

6. Dokumenty o Jezusie 1

7. Dokumenty o Jezusie 2

8. O Jezusie

9. Wiadomość !

Indeks

11. Modlitwa

10. Zadania

Modlitwa

Duchu Święty, prowadź nas drogą wiary. Oświecaj umysł, pomagaj poznawać Jezusa. Amen.

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokona­ły pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocz­ nymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.Ewangelia według św. Łukasza 1, 1-4

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.Ewangelia według św. Jana 20, 30-31Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ale jako na­oczni świadkowie Jego wielkości.Drugi List św. Piotra Apostoła 1, 16

POZNAĆ JEZUSA PRZEZ EWANGELIĘWiara chrześcijańska nieodłącznie jest związana z Jezusem z Nazaretu. Podstawowym źródłem Jego poznania jest Nowy Testament, a zwłaszcza cztery księgi Ewangelii. Ewan­geliści nie tworzyli jednak dokumentu historycznego. Ich świadectwo opowiada o ta­jemnicach zbawienia i wyjaśnia je. Ewangelie ukazują Jezusa – Mesjasza, który przez swe życie, śmierć i zmartwychwstanie pokonał zło i śmierć i tak zapoczątkował panowanie królestwa Bożego na ziemi. To dlatego ci, którzy słuchają słowa Bożego, rozważają je i odnoszą do niego swoje życie, mogą – tak jak Apostołowie – coraz lepiej poznawać Jezu­sa Chrystusa i budować z Nim relację, czyli wiarę.

O JEZUSIE NIE TYLKO W BIBLIIO Jezusie jako postaci historycznej oraz chrze­ścijanach jako Jego wyznawcach wspominają również pisma niechrześcijańskie. I choć nie zawsze przedstawiają one Jezusa pozytywnie, to jednak świadczą, że Jezus z Nazaretu napraw­dę żył i działał w konkretnym miejscu i czasie w historii.Nauczanie Jezusa Chrystusa dla wielu było niezrozumiałe, a świadectwa o Nim budziły różne emocje. Nierzadko rodziły opór, a nawet wrogość wobec tych, którzy przyjęli Jego prze­słanie miłości i zbawienia. Stąd z czasem nie­którzy zaczęli głosić, że Jezus został wymyślony i jest postacią mityczną. Jednak teorie te nie mają podstaw naukowych. Jezus z Nazaretu jest histo­rycznie udokumentowany nawet lepiej niż inne postaci starożytności, np. Tales, Pitagoras czy Sokrates.

Historyczność Jezusa Chrystusa

8

Ważna wiadomość

Podstawowym i najpełniejszym źródłem poznania Jezusa i Jego misji są Ewangelie.Wzmianki o Jezusie w pismach niechrześcijańskich (rzymskich i żydowskich) potwierdzają Jego historyczność.Jezus jest postacią historyczną. Urodził się, żył i nauczał, potem został zabity i pogrzebany. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wierzymy, że Jezus zmartwychwstały działa w Kościele.

Ważna wiadomość

Podstawowym i najpełniejszym źródłem poznania Jezusa i Jego misji są Ewangelie.Wzmianki o Jezusie w pismach niechrześcijańskich (rzymskich i żydowskich) potwierdzają Jego historyczność.Jezus jest postacią historyczną. Urodził się, żył i nauczał, potem został zabity i pogrzebany. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wierzymy, że Jezus zmartwychwstały działa w Kościele.

ZADANIE 1

Skąd czerpiemy wiedzę o wydarzeniach i postaciach z bliższej i dalszej przeszłości?

ZADANIE 2

Przeczytaj fragmenty Ewangelii według św. Łukasza i św. Jana. Odpowiedz na pytania.A. Kto przekazał opowiadania o Jezusie zapisane w Ewangelii? Jak wpływa to na wiarygodność zapisów?B. Co było najważniejszym celem autorów przy redagowaniu tekstów biblijnych?

ZADANIE 3

Wypisz w punktach źródła historyczne, które mówiąo Jezusie i Jego wyznawcach: źródła chrześcijańskie,żydowskie oraz rzymskie.

ZADANIE 5

Co według ciebie jest dzisiaj powodem podważaniahistoryczności Jezusa? Jakich argumentów używa św. Piotr (patrz fragment 2P 1, 16)?

ZADANIE 4

Na podstawie tekstu „O Jezusie nie tylko w Biblii” sformułuj jeden argument w dyskusji o historycznościpostaci Jezusa.

ZADANIE 6

Modlitwa

Jezu Chryste, obiecałeś swoim uczniom – a więc i nam: „Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).Twoja obecność i miłość są dla każdego człowieka. Naucz nas je przyjmować. Amen.