Want to make creations as awesome as this one?

Ajuntament de Mollet

Transcript

Aviso amb aquest sabor, si em faig malbé. Les coses que es fan malbé es tornen àcides. Abans, les meves companyes es feien malbé, perquè ningú no les recollia quan queien del taronger al carrer.
I si un vianant les trepitjava o hi relliscava, encara s’hi tornaven més de pressa, d’àcides.

Però el gust àcid és també molt refrescant i així combina amb molts altres aliments. Soc una taronja que em relaciono molt bé amb tothom qui em vol conèixer. Aquest any, he fet molts bones amistats amb molta gent que s’ha apropat a mi per
recollir-me, aprofitar-me i convertir-me en un aliment saludable i molt bo.

Soc ÀCIDA

i això fa que a molta gent no els agradi, perquè els gustos amargs ens avisen de les coses que ens poden fer mal, com el verí, que també és amarg;
o de les situacions que ens fan patir i que ens produeixen amargor.

Però el gust amarg està en les begudes que uneixen les persones i fan que es comuniquin i relacionin, com: el cafè, el te, el mate, la cervesa i, de retruc,
en els establiments on es troben per prendre’s aquestes begudes, per relaxar-se i per compartir aquest moments de tranquil·litat i d’esbarjo amb els altres: els cafès, els salons de te, les cerveseries... L’amargor de les taronges Santa Rosa també ens ha portat a altres llocs on hem estat molt ben rebudes: els obradors, els bancs d’aliments i les famílies
que hi recullen les cistelles.

També soc AMARGA

que és el gust que agrada a tothom, des dels més petitons fins als més grans. Però, compte, que hi ha moltes pastes, dolços i llaminadures que porten molts sucres i greixos! Els trobem molt bons, però per a la salut no ho són tant, sobretot els que són processats per la indústria alimentària.

Soc dolça, i feta de manera artesana i natural.
M’han endolcit, perquè pugui ser un bon esmorzar
o un bon berenar.

I ara també soc DOLÇA,

Text i il·lustració: Marta Busquets

I use this taste to warn you that I'm starting to rot. Things that rot become sour. In the past, my companions were left to rot because no one picked them up when they fell onto the street. And if a pedestrian stepped on them or slipped on them, they became sour even faster.

But the sour taste is also very refreshing and combines well with many other foods. I’m an orange that gets on well with everyone who wants to know me. This year, I’ve made friends with a lot of people who’ve come to me to pick me up, take advantage of me, and turn me into a delicious, healthy food product.

I am SOUR

which many people don’t like because bitter tastes warn us of things that can hurt us, like poison, or situations that upset us and make us feel bitter.

But the bitter taste is also found in the drinks that bring people together and make them communicate, such as coffee, tea, mate, beer and, therefore, in the establishments where they go to relax with those drinks and share rest and recreation with others: cafés, tea rooms, bars... The bitterness of the Santa Rosa oranges has also taken us to other places where we’ve been very well received: workshops, food banks and the homes of families who receive the food donations.

I’m also BITTER,

which is the taste that everyone likes, young and old. But beware that many pastries, cakes and sweets contain a lot of sugar and fat! You might enjoy eating them, but they’re not very good for your health, especially the ones processed by the food industry.

I’m sweet in an artisan, natural way. I've been sweetened so I can be a good breakfast or afternoon snack.

And now I’m also SWEET,