Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Katecheza 14

Temat: Historia naszego zbawienia

Index

MODLITWA

OCZEKIWANIE MESJASZA

DRZEWO JESSEGO

HISTORIA ZBAWIENIA 1

HISTORIA ZBAWIENIA 2

HISTORIA ZBAWIENIA 3

ŚMIERTELNY KRÓL

ŁASKA ZBAWIENIA

WAŻNA WIADOMOŚĆ 1

ZADANIA

MODLITWA

WAŻNA WIADOMOŚĆ 2

Boże, Duchu Święty, daj mi mądrość, wytrwałość i odwagę, żebym był Ci wierny nie tylko w chwili próby, ale także na co dzień. Amen.

Po upadku państwa Nabuchodonozora (pod ko­niec VI wieku przed Chrystusem) lud wybrany powrócił z niewoli babilońskiej do Ziemi Obieca­nej, ale nie odzyskał pełnej wolności politycznej. Zjednoczył się wokół Tory (Prawa Mojżesza) i od­ budowanej Świątyni Jerozolimskiej. Prorocy za­ powiadali nadejście Mesjasza. Wtedy też zaczęła się formować ostateczna postać judaizmu. Proces ten zakończył się wraz ze zburzeniem Świątyni Je­rozolimskiej w 70 roku po Chrystusie. Kompleto­wanie i redakcja pełnego zbioru Biblii hebrajskiej trwały jeszcze do końca I wieku po Chrystusie.Mieszkańcy królestw Izraela i Judy byli uza­leżnieni kolejno od Persów, Greków i władców Egiptu. Gdy władzę nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba zdobyli królowie Syrii, zabronili im czytania Tory, świętowania szabatu i spra­wowania kultu Jedynego Boga.

Oczekiwanie na Mesjasza

Nakazali też – pod karą śmierci – czcić i składać ofiary bogom greckim, np. Zeusowi, którego posąg ustawili w Świątyni Jerozolimskiej. Żydzi nie poddali się zarządzeniom i nie ugięli pod presją. Na prześla­dowania odpowiedzieli powstaniem, które przy­niosło im wolność. Z tamtego okresu pochodzi opowiadanie o męczeństwie Machabeuszy.Wkrótce jednak, w 63 r. przed Chrystusem, swoje panowanie w krajach Bliskiego Wschodu, także w Ziemi Obiecanej, narzuciło Cesarstwo Rzymskie. Wkrótce też Rzymianie ustanowili Heroda Wielkiego królem Judei. Pod koniec jego panowania urodził się Jezus. Po śmierci Heroda Wielkiego Galileą rządził jego syn Herod Anty­pas. Gdy w Judei prokuratorem rzymskim był Piłat, wtedy został zabity Jezus.

Oczekiwanie na Mesjasza c.d.

Drzewo Jessego, ołtarz w kaplicy Amorsbrunn w Amorbach, XVI w., Bawaria, Niemcy.Drzewo Jessego, czyli artystyczne przedstawienie drzewa genealogicznego Jezusa Chrystusa. Ze spoczywającego na ziemi Jessego (ojca króla Dawida) wyrasta pień drzewa i gałęzie z wizerunkami królów żydowskich oraz innych przodków Chrystusa. Na szczycie lub na środku umieszczona jest Maryja z Dzieciątkiem."I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odroślz jego korzeni. I spocznie na niej Duch Pański."Księga Izajasza 11, 1-2a

1. Dzieje Pierwszego Przymierza: Bóg utworzył lud, z którym zawarł przymierze, i w nim przygotował przyjście swego Syna na świat.

2. Narodzenie, życie i działalność, śmierć i zmartwychwstanie oraz wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. On sprawił, że obietnica zbawienia objęła także ludy pogańskie.

3. Czas Kościoła: rozpoczął się zesłaniem Ducha Świętego i trwa do dziś. Dla ludzi wierzących zbawienne jest przyjmowanie łaski Bożej w sakramentach.

Etapy historii zbawienia

W baśniach i filmach fantastycznych wybawcy przychodzą w majestacie siły, czasem zwyciężają sprytem lub podstępem. W świecie realnym ist­nieją silne mocarstwa, które mają wpływ na dzie­je świata. Czy na pewno ich znaczenie jest aż tak wielkie w świetle dziejów zbawienia?Zbawiciel przyszedł na ziemię w małym naro­dzie zależnym politycznie od silnych mocarstw. Objawił się w ludzie, który nie miał wielkiego zna­czenia na arenie świata starożytnego. Bóg przy­gotowywał ten naród na przyjście swojego Syna, który dokonał dzieła zbawienia całego świata. To jest działanie Boga! Bóg jest INNY, niż Go sobie wyobrażamy. „Bo myśli moje nie są myślami wa­szymi, ani wasze drogi moimi drogami” – mówi Bóg w Księdze Izajasza (55, 8a). Gdy wierzymy w Boga i Bogu, nie opieramy się na sile i znaczeniu tego, co świat uważa za wielkie i mocne. Zbawie­nie do dziś przychodzi w tym, co małe, niepozor­ne i słabe, ale Boże. I tak jest także dzisiaj.

Śmiertelny król nad wiekami

W jaki sposób dociera do nasłaska zbawienia ?

Historia zbawienia opisana w Biblii, jest historią zbawienia każdego z nas. Żydzi od zawsze wierzyli, że to co opisane w Biblii wydarza się drugi raz w życiu każdego wierzącego i słuchającego Słowa Boga. Wsłuchując się w Słowa Pisma Świętego, słuchamy tego samego Słowa, które powołało z nicości do istnienia cały wszechświat, Słowa żywego - które ma moc obudzić w nas życie Boże i wyzwolić nas z wszelkiej niewoli w jakiej żyjemy.

Ważna wiadomość 1

Historia zbawienia jest Bożym dziełem odkupienia człowieka po jego grzechu. Rozpoczyna się od stworzenia świata i ludzi oraz od nieposłuszeństwa człowieka.Biblia zapowiada wypełnienie historii zbawienia na końcu czasów, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie.

Ważna wiadomość 2

01

02

03

04

W tekście„Oczekiwanie na Mesjasza” znajdź informacje:A. Kiedy ostatecznie ukształtował się judaizm biblijny, czyli religia ludu wybranego?B. Do kiedy trwało kompletowanie i redagowanie ksiąg Biblii hebrajskiej?C. Od jakiego państwa zależna była Ziemia Obiecana za czasów Jezusa?

Zapoznaj się z kalendarium dziejów zbawienia na s. 44.Wybierz dwie postaci lub wydarzenia, które utkwiły ciszczególnie w pamięci i opisz je w kilku zdaniach.

Z jakiej pieśni pochodzi tytuł tekstu „Śmiertelny Królnad wiekami”? Jaki związek z tekstem ma ta pieśń?

Przeczytaj „Etapy historii zbawienia” oraz „Ważnąwiadomość”. Napisz w co najmniej trzech punktach najważniejsze wydarzenia swojego życia związane z twoją historią zbawienia.

ZADANIE INTERAKTYWNE

Panie Jezu, naucz mnie dostrzegać Twoje działanie w moim życiu, cieszyć się każ- dym dobrem i nie załamywać trudnymi doświadczeniami. Prowadź mnie!