Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Poświęcić życie ?

Katecheza 13

indeks

MODLITWA

TEkst 1

TEKST 2

BIBLIA

GRAFIKA

RODZAJE POŚWIĘCEŃ

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIA

MODLITWA

Modlitwa

Czy pamiętasz sytuacje, w których ktoś poświęcił się w jakiś sposób dla ciebie? Kto to był? Powiedz o nim Bogu.A czy ty poświęciłeś się kiedyś dla kogoś? Dlaczego? Powiedz o tym Bogu.Pomódlmy się za tych, którzy poświęcają się dla nas, i za to, by nasze poświęcenie było mądre i służyło innym.„Ojcze nasz…”.

SKUTEK NIEWIERNOŚCI

Gdy Nabuchodonozor kolejny raz zdobył Jerozolimę, zburzył świątynię. Wtedy prawdo­ podobnie została zniszczona także Arka Przymierza. Królestwo judzkie stało się prowin­cją Babilonii. Żyjący w niewoli Judejczycy zastanawiali się, dlaczego Bóg dopuścił do tego nieszczęścia. Wielu z nich widziało w trudnych wydarzeniach skutek swojej niewierno­ści. Przypomnieli sobie, jak prorocy Izajasz i Jeremiasz zapowiadali, że jeśli się nie na­ wrócą, sprowadzą na siebie i cały kraj nieszczęście. Uznali, że powinni się przyznać do krzywd wyrządzonych innym, a przede wszystkim do niewierności wobec Boga, i popra­wić się. Wtedy właśnie słowa proroków stały się dla nich źródłem nowej nadziei i siły.Proroctwa te nie dotyczyły jedynie ludu Izraela. Bóg zapowiadał w nich przymierze, które zawrze nie tylko z Izraelem, ale przez niego ze wszystkimi narodami świata. Zapo­wiadał także tajemniczego Sługę, który będzie cierpiał, ale zwycięży.

Męczeństwo braci

Księgi Machabejskie opisują dzieje ludu wybranego w II wieku przed Chrystusem. Pod panowaniem greckim Żydzi byli prześladowani za swoją wiarę. Pod presją najeźdźców wielu Izraelitów oddawało cześć bożkom i łamało Prawo Boże. Ci, którzy byli wierni Bogu do końca, ponosili śmierć męczeńską. Należało do nich siedmiu braci zwanych ma­chabejskimi. Idąc na śmierć, wierzyli, że zostaną wskrzeszeni do nowego życia, a Bóg wynagrodzi ich wierność."Siedmiu braci razem z matką zostało schwytanych. Bito ich bicza­mi i rzemieniami, gdyż król Antioch chciał ich zmusić, aby skosz­towali wieprzowiny zakazanej przez Prawo Boże. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: «Jesteśmy gotowi raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa»."Na podstawie Drugiej Księgi Machabejskiej 7, 1-2

Król Antioch był przekonany, że nim gardzono, i dopatrywał się obelgi w słowach braci. Ponieważ zaś najmłodszy z nich był jesz­cze przy życiu, król nie tylko dał mu ustną obietnicę, ale nawet pod przysięgą zapewnił go, że jeżeli odwróci się od ojczystych praw, uczyni go bogatym i szczęśliwym, a nawet mianuje go przyjacielem i powierzy mu ważne zadania. Młodzieniec powiedział: „Na co cze­kacie? Jestem posłuszny nie nakazowi króla, ale słucham nakazu Prawa”. Wtedy król rozgniewał się i kazał go poddać straszniejszym męczarniom niż innych. Tak więc i ten zakończył życie czysty i pe­łen ufności w Panu. Ostatnia po synach zmarła matka.Na podstawie Drugiej Księgi Machabejskiej 7, 24-41

Terroryzm to zastraszanie, przemoc i zamachy, także samobójcze, dla osiągnięcia własnych celów politycznych, w imię swoich przekonań.

„Tak, jestem katolikiem” – w wielu krajach to słowa prowadzące do męczeństwa.

Pracoholizm jest zaburzeniem równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Nie wiadomo, ilu ludzi w Polsce umiera na pracoholizm, ale wciąż przybywa chorych, którzy cierpią z powodu zbyt szybkiego tempa życia.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Opowiadanie z Księgi Machabejskiej o męczeństwie braci Machabeuszy i ich matki jest świadectwem wiary w zmartwychwstanie.Chrześcijanin powinien zawsze dawać świadectwo wiary.Męczeństwo jest największym świadectwem wiary w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia człowieka.

ZADANIA

Na podstawie tekstu „Skutek niewierności” powiedz, jaką nadzieję dawały słowa proroków? Czy dotyczyły one tylko narodu wybranego? Jaki mają one związek z nami?

Przeczytaj o męczeństwie braci machabejskich.A. O którym poświęceniu z zadania 2 mówi biblijne opowiadanie?B. Jaki wpływ miała wiara na ich postawę w obliczu śmierci?C. Przyjrzyj się postawie braci i króla. Kto z nich jest naprawdę zwycięzcą, a kto pokonanym? Uzasadnij krótko swoją wypowiedź.

ZADANIE 1

ZADANIE 2

ZADANIE 3

ZADANIE 4

W islamie ketman oznacza zwolnienie od przestrzegania przepisów religijnych w sytuacji przymusu albo zagrożenia. W krańcowych przypadkach pozwala nawet na pozorne wyparcie się wiary. Do takiego pozornego wyparcia się wiary był przekonywany Staś, bohater w „W pustyni i w puszczy”.A. Czy Staś słusznie postąpił, nie wyrzekając się wiary i narażając siebie i Nel na straszną śmierć? Uzasadnij swoje zdanie.B. Czy chrześcijanin może korzystać z prawa ketmanu? Czy warto cierpieć w imię przekonań?

Modlitwa

Niektórzy ludzie porzucają wiarę z wygody lub strachu. Myślą, że bez Boga będą szczęśliwsi. Inni mówią, że wierzą, ale ich codzienne życie przeczy nauczaniu Jezusa. Jednak wielu wierzących odpowiada na miłość Boga i wciąż na nowo się nawraca.Boże, daj mi mądrość, wytrwałość i odwagę, żebym był Ci wierny nie tylko w chwili próby, ale także na co dzień. Amen.„Ojcze nasz…”.