Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Temat: Nadzieja w trudnych czasach

Katecheza 12

MODLITWA

TEKST 1

TEKST 2

BIBLIA

WIDEO

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIA

MODLITWA

PIEŚŃ

Modlitwa

Tak wiele zawdzięczamy Bogu. A jednak czasem różne przyjemności albo pragnienia stawiamy ponad Niego. Przyjemności i pragnienia nie są złe, jeśli zajmują w naszym życiu właściwe miejsce, a nie miejsce Boga. Gdy mówimy: „Bądź wola Twoja”, to znaczy, że chcemy zaufać Bogu i stawiamy Go na pierwszym miejscu. Módlmy się o taką wierność Bogu, jaką okazał Mu Mateusz Farina.Ojcze Nasz...

Wyobraź sobie, że należysz do niewielkiej grupy ludzi, o których się mówi: ludzie misji niemożliwych. Dostajesz od Centrali zadanie, które cię przerasta. Czujesz się zbyt młody, ale Centrala nalega. Obiecuje pomoc. Opierasz się. Wtedy dostajesz zapewnienie o peł­nym wsparciu. Ciągle się boisz, ale jednocześnie zadanie cię fascynuje. Podejmujesz je. Wierzysz, że Centrali zależy na plemieniu i na tobie.Zadanie okazuje się trudniejsze, niż przypuszczałeś. Masz przestrzec przed nie­ szczęściem swoje plemię, ale nikt nie chce cię słuchać. Lekceważą Centralę. Nie wierzą w nadciągającą katastrofę. Uważają, że przeszkadzasz im w ich planach. Wyśmiewają cię, a w końcu napadają na ciebie. Masz wrażenie, że Centrala cię opuściła. Żalisz się. Jakimś cudem wychodzisz z ataku cało, jednak nie masz gdzie się schronić.

Misja niemożliwa

Czujesz się niezwy­kle samotny. A przecież mocno wierzysz, że przyjdą lepsze czasy. Jednak teraz ludzie z twojego plemienia chcą cię zniszczyć, zabić. Niestety to, przed czym przestrzegałeś, staje się. Jesteś świadkiem katastrofy. Buntu­jesz się przeciw Centrali. Nie pomogła, dopuściła do nieszczęścia i twojej klęski. Znowu napadają na ciebie i wrzucają do studni. Masz zginąć. Oskarżasz Centralę, że cię zdradziła i opuściła. A jednak ktoś sprawia, że zostajesz uratowany. Wiesz, że to sprawa Centrali...I tak ciągle, aż do końca życia.To nie jest scenariusz filmu sensacyjnego. To los pewnego proroka ze Starego Testamentu.

Misja niemożliwa c.d.

Po śmierci Jozjasza mieszkańcy Judy nie wytrwali w dobrych postanowieniach. Mimo napomnień proroków walczyli między sobą o władzę i wchodzili w sojusze z pogańskimi ludami. Wkrótce królestwo zostało zdobyte przez potężnego monarchę Babilonii, Nabu­chodonozora. Zburzył on Jerozolimę, a tysiące Izraelitów uprowadził do niewoli babi­lońskiej. Wtedy żył i działał prorok Jeremiasz, który bezskutecznie przestrzegał naród przed klęską.Gdy Jeremiasz został powołany na proroka, najpierw wymawiał się przed przyjęciem misji, powołując się na młody wiek i brak doświadczenia. Jednak nalegania Boże okazały się silniejsze i Jeremiasz rozpoczął swoją misję. W imieniu Boga upominał lud wybrany, że łamie przymierze z Bogiem.

Misja Jeremiasza

Przestrzegał, że niegodziwości i bałwochwalstwo sprowa­dzą na niego niewolę. Oskarżał kapłanów, że bardziej dbają o instytucje religijne aniżeli o postępowanie zgodne z wolą Boga i moralnością. To sprawiało, że narażał się rodakom. Przeżył oblężenie i zniszczenie Jerozolimy, ale pozostał w zrujnowanym mieście. Na Izrael spadała klęska za klęską. Jeremiasz nie przestawał prorokować. Oprócz przestróg przekazywał zniewolonemu ludowi także sło­wa nadziei. Zapowiadał powrót z niewoli, nowe przymierze i ostateczne zbawienie. Pod koniec życia został uprowadzony przez Izraelitów, któ­rzy uciekli do Egiptu. Nie wiadomo, jak umarł.

Misja Jeremiasza c.d.

Słowo Boże

Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy zawrę z domem Izraela i z do­mem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawar­łem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo iż byłem ich władcą. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Tak bowiem mówi Pan: Jak spro­wadziłem na ten naród to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobrodziejstwo, jakie im przyrzekłem.Na podstawieKsięgi Jeremiasza 31, 31-32. 33b; 32, 42

Historia Jeremiasza

Ważna wiadomość

Jeremiasz zapowiadał, że mimo niewierności, zniszczenia i wygnania Bóg nie porzuci swego ludu. Odnowi przymierze i przemieni serca ludzi.Celem proroctw było duchowe ocalenie Izraela. Ocalenia miał dokonać Bóg przez Mesjasza.Proroctwa mesjańskie dotyczyły ludzi „ze wszystkich narodów i języków” (Za 8, 23).Patriarchowie i prorocy Starego Testamentu są czczeni w Kościele jako święci.

Zadanie 1

Title 2

W czym trud zadania z „Misji niemożliwej” jest podobny, a czym różni się od:A. zadania Stasia z „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza?B. posłannictwa proroków?

Z „Misji Jeremiasza” wypisz grzechy ludu wybranego, którepiętnował prorok. Przed czym przestrzegał? Jak naród wybranymógł zapobiec nieszczęściu?

Zadanie 4

Zadanie 3

Zadanie 2

Jakie jest główne przesłanie nadziei w proroctwie Jeremiasza?Czym różni się prawo zapisane w księgach od prawa wypisanegow sercu?

Jezus zostawił nam nowe przykazanie: „Miłujcie się wzajemnie,jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Dlaczego można powiedzieć, że jest ono wypisane w sercu?

Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia

Modlitwa

Pomyśl, jakie zadanie, które stoi przed tobą, wydaje ci się zbyt trudne.Boże w Trójcy Jedyny, w chrzcie zawarłeś ze mną przymierze miłości i obiecałeś zbawienie. Proszę Cię, daj mi wytrwałość w wierze i naucz mnie kochać Ciebiei ludzi, którzy są blisko mnie.