Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 41

Temat: W służbie miłości Sakrament małżeństwa

Katecheza 11

Temat: Drogami Przymierza

1. Modlitwa

2. Tekst 1

3. Tekst 2

4. Tekst 3

5. Tekst 4

6. Biblia

7. Matteo Farina

8. Ważna wiadomość

10. Zadania

Indeks

11. Modlitwa

Modlitwa

O kim dowiedzieliście się na ostatniej katechezie? Z czego zasłynął? Mądrość jest jednym z darów Ducha Świętego. Módlmy się do Niego.

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Mimo że prorocy wzywali lud wybrany do nawrócenia, trwał on nadal w grzechu. Północne Królestwo Izraela zostało pod­ bite przez Asyryjczyków, którzy podporządkowali sobie także południowe Królestwo Judy. Lud przestał dochowywać wier­ności swemu Panu, odrzucił dotychczasowe prawa i obyczaje. Królowie judejscy, potomkowie Dawida, budowali świątynie, w których składano ofiary bogom pogańskim.

Gdy Asyria chyliła się ku upadkowi, tron w Królestwie Judy objął ośmioletni Jozjasz. W trudnych czasach młody król szybko dojrzewał do odpowiedzialności. W przeciwieństwie do swoich poprzedników – dziadka i ojca – Jozjasz szukał prawdziwego Boga, Boga swojego praojca Dawida.

Król zarządził odnowę Świątyni Jerozolimskiej jedynego Boga. Wtedy odnaleziono w niej zaginioną Księgę Świętą. Zawierała ona Prawo Boże, o którym lud wybrany prawie całkiem zapo­mniał. Tę księgę przymierza zaniesiono do króla Jozjasza, który usłyszawszy jej słowa, zapłakał i rozdarł swoje szaty na znak żalu. Zobaczył bowiem, jak daleko jego naród odszedł od Boga.

Jozjasz zebrał w Świątyni Jerozolimskiej cały lud, któremu od­ czytano odnalezioną księgę przymierza. Potem odnowił „przy­mierze przed obliczem Pańskim, że pójdą za Panem, że będą przestrzegali Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza. I cały lud przystąpił do przymierza” (zob. 2 Krl 23, 3).

Było to to samo przymierze, które Bóg zawarł przez Mojżesza ze swoim ludem na górze Synaj. Młody król postępował według przymierza oraz uczył swój lud zachowywać Boże Prawo. Odkrył, że słowo Boże jest skarbem, o który należy się troszczyć, gdyż jest źró­dłem życia. Nakazał też zniszczenie wszystkich miejsc, gdzie uprawiano bałwochwalcze kulty i przywrócił świętowanie Paschy. Biblia mówi o Jozjaszu:

"Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, i kroczył we wszystkim drogą praojca swego, Dawida – nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. Nie było przed nim króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Pana całym sercem, całą duszą i całą mocą. I po nim już nie zjawił się taki jak on."Na podstawie Drugiej Księgi Królewskiej 22, 2; 23, 25

Tajny agent Pana Boga

Matteo Farina (1990-2009) z Brindisi, spędził swoje krótkie, ale intensywne życie na ziemi otoczony czułością rodziców, przyjaciół, wspólnoty parafialnej i swojej dziewczyny.Jak wszyscy jego rówieśnicy, uprawiał różne sporty i miał swoje hobby. Kochał muzykę i założył zespół muzyczny, który nazwał „No Name”. Od dziecka uczestniczył w Mszy świętej i codziennie czytał słowo Boże. Odmawiał również różaniec. Spowiadał się co tydzień.Jego życie naznaczyły szczególnie dwa momenty: pewien sen i wykrycie raka mózgu. Mateusz chciał dzielić się z innymi swoją fascy­nacją Bogiem i Jego miłością. Codziennie rozwa­żał słowo Boże i się modlił. Poza tym był zwy­czajnym nastolatkiem. Jak rówieśnicy uprawiał sporty i bardzo lubił słuchać muzyki, nawet zało­żył zespół muzyczny (ks. D. S. Taborski, Uśmiech wiary – czcigodny sługa Boży Mateusz Farina). Mateusz mawiał, że ma plan: „Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować moją misję bycia tajnym agentem wśród młodzieży, mówiąc im o Bogu”.

Matteo Farina

Ważna wiadomość

Gdy Asyria upadła, Królestwo Judy na krótko odzyskało niezależność i świetność. Było to za panowania jednego z najwierniejszych Bogu królów – Jozjasza.Jozjasz odnowił odwieczne przymierze, które Bóg zawarł z Mojżeszem na Synaju. Oczyścił kult religijny i przywrócił świętowanie Paschy.Dzieje Jozjasza ukazują, że Bóg wierny przymierzu szuka ludzi gotowych świadczyć o Nim.

Zadania

ZADANIE 1

Przeczytaj opowiadanie o królu Jozjaszu. Scharakteryzuj Jozjasza i wymień jego zasługi dla ludu wybranego.

ZADANIE 2

Czy młody król Jozjasz może zaimponować współczesnej młodzieży? Odpowiedź uzasadnij.

ZADANIE 3

Czym różni się plan działania młodego sługi Bożego Mateusza Fariny (patrz tekst „Tajny agent Pana Boga” oraz „Modlitwa”) od dokonań króla Jozjasza? W czym ich wybory były podobne?

ZADANIE 4

Co w życiu współczesnych młodych ludzi staje się idolem lub bożkiem ważniejszym od miłości Boga i bliźniego?

Modlitwa

Za co czujesz się odpowiedzialny? W jaki sposób podejmujesz odpowiedzialność? Opowiedz Jezusowi Chrystusowi, co pomyślałeś.„Boże mój, spraw, abym mocno trzymał się Ciebie; bym w chwilach próby nie oddalał się od Ciebie, ale trzymał jeszcze mocniej. Spraw, Boże, abym – jeśli to jest zgodne z Twoją wolą – służył światu. Tak jak ja poznałem Ciebie dzięki innym, niech ten, kto nie wierzy, pozna Ciebie dzięki mnie. Dziękuję za życie. Dziękuję za wiarę. Dziękuję za miłość. Jestem Twój”