Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

START

KATECHEZA 9

Temat: Proś o to, co mam Ci dać

INDEKS

MODLITWA

BIBLIA 1

TEKST 1

MODLITWA

WAŻNA WIADOMOŚĆ

WIDEO

BIBLIA 2

DAR MĄDROŚCI

ZADANIA

TEKST 2

Wyzwól mnie, mój Boże, od moich nieprzyjaciół,chroń mnie od powstających na mnie! Wyzwól mnie od złoczyńcówi od mężów krwawych mnie wybaw! Bo oto czyhają na moje życie, możni przeciw mnie spiskują.Będę baczył na Ciebie, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją twierdzą.

MODLITWA

SŁOWO BOŻE

Pan ukazał się Salomonowi we śnie i rzekł: «Proś o to, co mam ci dać». A Salo­mon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miej­sce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia! Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?». Spodo­bało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogac­two i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów».Na podstawie Pierwszej Księgi Królewskiej 3, 5-13

SŁOWO BOŻE

Salomon królował za dni pokoju, którym Bóg go dokoła obdarzył, aby postawił dom Jego imieniui przygotował przybytek na wieki.Księga Syracha 47, 13Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, aby­ ście mogli przetrwać.Pierwszy List do Koryntian 10, 12. 13b

WAŻNA WIADOMOŚĆ

Król Salomon, syn Dawida, zasłynął z niezwykłej, pochodzącej z błogosławieństwa Bożego, mądrości oraz z wielkiego przepychu.Salomon zawarł liczne sojusze z innymi państwami. Jego panowanie było okresem pokoju i rozkwitu gospodarczego. Wybudował Świątynię w Jerozolimie, w której umieszczono Arkę Przymierza.Pod wpływem pogańskich żon król Salomon zdradził jedynego Boga i czcił obcych bogów.To doprowadziło, po śmierci Salomona, do rozpadu zjednoczonego państwa Izraela na północne Królestwo Izraela ze stolicą w Samarii i południowe Królestwo Judy ze stolicą w Jerozolimie.

Postać króla Salomona jest symbolem bogactwa i mądrości. Jego dzieje pokazują jednak, że wiedza nie chroni człowieka przed upadkiem i grzechem.Według tradycji następcą króla Dawida powinien zostać jego najstarszy żyjący syn. Lecz kiedy Dawid umierał, wyznaczył na dziedzica tronu dużo młodszego Salomona. Gdy Salomon został namaszczony na króla, chcąc uniknąć konfliktów w walce o władzę w państwie, od razu rozprawił się krwawo ze swymi przeciwnikami na dworze. Nie ozna­cza to, że młody król był okrutniejszym władcą od innych. Działał zgodnie z ówczesnym rozumieniem dobra królestwa.

NAJSŁYNNIEJSZY KRÓL STAREGO TESTAMENTU

UPADEK

W starożytności na Wschodzie władcy mieli za­zwyczaj więcej niż jedną żonę. Salomon w sta­rości, pod wpływem żon pochodzących z krajów pogańskich, zaczął oddawać cześć ich bogom. Wybudował nawet poświęconą im świątynię. Jego niewierność Bogu przyczyniła się do upad­ku państwa Izrael.Biblia ukazuje, że nawet wybrani przez Boga ludzie, którzy przechowali i głosili następnym po­koleniom nadzieję zbawienia, upadali i grzeszyli.

ŚWIĄTYNIA SALOMONA - REKONSTRUKCJA 3D

DAR MĄDROŚCI

ZADANIA

Przeprowadźcie w klasie anonimową ankietę, w której każdy ma na kartce dokończyć zdanie JEDNYM słowem wybranym z podanych: Chciałbym być.... (do wyboru: silny, piękny, mądry, bogaty, sławny).

Na podstawie fragmentów 1 Księgi Królewskiej i 1 Listu do Koryntian uzasadnij zdanie: „Prawdziwa wielkość człowieka jest dziełem Boga” (abp G. Ryś).

1

2

3

4

Na czym polegała wielkość Salomona, a na czym jego upadek? Skorzystaj z wiadomości zawartych w tej katechezie.

Mądrości z Księgi Przysłów są przypisywane Salomonowi. Wybierz jedną z nich i wpisz do zeszytu.

Boże, uczę się, żeby zdobywać wiedzę, ale wiem, że potrzebuję także mądrości. Tylko Ty, Boże, możesz mnie nią obdarzyć. Proszę Cię, daj mi mądrość, abym w świecie, który mi ofiarowałeś,i z ludźmi wokół siebie umiał żyć mądrze i roztropnie. Niech mnie nie opuszcza Twoja miłość.

MODLITWA