Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wizja i misja szkoły

Zespół Szkół Specjalnych nr 110przy Szpitalu Klinicznym im. K. JonscheraUniwersytetu Medycznegow Poznaniu

Wartości w naszej szkole

Wzajemny szacunek i tolerancja.

Dążenie do pokonywania trudności.

Optymizm życiowy.

Dbałość o własny rozwój.

Sprawić, aby pobyt w szpitalu nie był przykrym przeżyciem.

Wspieranie i zapewnienie bezpieczeństwa emocjonalnego dzieciom.

Dążenie do przeciwdziałania negatywnym skutkom choroby.

Stworzenie wszystkim uczniom szans wszechstronnego rozwoju poprzez szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Kompleksowa i profesjonalna opieka dydaktyczno-wychowawcza jest synonimem zdrowia i normalności dla ucznia w szkole szpitalnej.

Tworzenie optymalnych warunków do kontynuowania nauki i wyrównywania braków spowodowanych chorobą.

Wizja naszej szkoły

Misja naszej szkoły

Tworzenie odpowiednich warunków wspomagających proces leczenia ucznia:

Wspieranie ucznia w radzeniu sobie z chorobą i sytuacją stresową.

Działania terapeutyczne mające na celu redukcję lęku.

Wzmacnianie wiary we własne siły i poczucie własnej wartości.

Zapewnienie uczniom możliwie wszechstronnego rozwoju za pomocą najlepszych metod:

Zagwarantowanie realizacji obowiązku szkolnego poprzez zajęcia prowadzone zgodnie z podstawą programową.

Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, podręczniki, programy edukacyjne.

Organizowanie egzaminów zewnętrznych i konkursów przedmiotowych oraz przygotowanie uczniów do klasyfikacji półrocznej i końcowo rocznej.

Indywidualizacja pracy dydaktycznej uwzględniająca potrzeby hospitalizowanych dzieci.

Stosowanie metod pracy, najbardziej efektywnych w aktualnej sytuacji dziecka.

Rozwijanie zainteresowań, zdolności i aktywności twórczej:

Tworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze.

Organizowanie zajęć pobudzających działania twórcze i kreatywność dziecka.

Organizowanie spotkań z reprezentantami różnych kultur i środowiskorganizowanie spotkań z reprezentantami różnych kultur i środowisk.

Współpraca z instytucjami promującymi kulturęwspółpraca z instytucjami promującymi kulturę.

Budzenie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez zainteresowanie historią, kulturą swojego regionu, kraju i Europy.

Przygotowanie naszych uczniów do życia w integracji ze społeczeństwem:

Orientacja zawodowa na wszystkich etapach kształcenia.

Promowanie kultury osobistej, szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka.

Promowanie zdrowego stylu życia.

Doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem.

Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego.

Promowanie zdrowego stylu życia.

Zapewnienie uczniom profesjonalnej opieki:

Zatrudnienie nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami.

Efektywne diagnozowanie potrzeb ucznia.

Preferowanie takich cech osobowości jak:- gotowość niesienia pomocy,- empatia i szacunek w kontaktach z innymi ludźmi,- umiejętność elastycznego dostosowania się do aktualnej sytuacji,- kreatywność i wrażliwość w pracy z uczniem,- optymizm życiowy i witalność.

Aktualizowanie wiedzy przedmiotowej, psychologiczno-pedagogicznej oraz medycznej.

Współpraca nauczycieli i wychowawców w celu wypracowania wspólnego, najbardziej efektywnego planu działania.