Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

PROFESSIONEEL ENGAGEMENT

De voorbije jaren mochten wij, als navormer en onderzoeker, tal van scholen begeleiden bij het implementeren van digitale didactiek. We kennen het ondertussen als de digitale transformatie. Ons team maakte de digitale versnelling van dichtbij mee en bood innovatieve antwoorden en creatieve oplossingen - steeds gekoppeld aan ijzersterke didactische methodieken en inzichten.Vanuit die expertise is ons gloednieuw postgraduaat gegroeid. Gekoppeld aan gedegen onderzoek en wetenschappelijke achtergrond, stellen we jullie een opleiding voor die praktijkgericht is en verder bouwt op jouw eigen ervaringen en vaardigheden als lesgever. De opleiding is geënt op het Europees referentiekader voor de digitale competenties van leraren (DigCompEdu) en bestaat uit verschillende opleidingsonderdelen.Klik op een onderdeel om meer te weten te komen.

De opleiding is volledig vormgegeven volgens een blended aanpak. Veel onderdelen kun je op afstand en op eigen tempo volgen. Voor andere thema's richten we sessies in op de campus zelf. Je wordt begeleid door enthousiaste lectoren die de onderwijstrends opvolgen en je helpen de weg te vinden in de wereld van de educatieve technologie.We voorzien ook intervisiemomenten en bouwen zo samen een sterke leergemeenschap uit.

Lees meer over de praktische invulling en schrijf in via de websitevan Howest.

Om tot deze opleiding te worden toegelaten, moet je beschikken over een diploma van bachelor of master. Er zijn geen bijkomende toelatingsvereisten, maar een pedagogisch bekwaamheidsbewijs is een meerwaarde.Het postgraduaat omvat 20 studiepunten.

professionele competenties voor leerkrachten

digitale competenties

transversale competenties

pedagogische competenties voor leerkrachten

competenties voor lerenden

DIGITALEMEDIA

DIGITAAL LEREN EN LESGEVEN

DIGITAAL EVALUEREN

DIFFERENTIËREN MET DIGITALE MIDDELEN

DIGITALECOMPETENTIES VAN LEERLINGEN

De opleiding is zo opgevat dat er een directe aansluiting is met jouw lespraktijk. In lijn met de visie van onze lerarenopleidingen krijg je alle ruimte om te experimenteren met educatieve technologie. Onze didactische EdHub-lokalen en het Mind- and Makerspace (MaM) staan hiervoor tot jouw beschikking.

Begeleiding

fysieke en online contactmomenten tussentijdse individuele feedback

Evaluatie * 3 ECTS

reflectieportfoliogroepsopdracht

Inhoud

in kaart brengen van bestaande professionaliseringsmogelijkheden in kaart brengen van persoonlijke leervraag / leervragen uitbouwen van een persoonlijk professionaliseringstraject diepgaande analyse van bepaalde tools inzake online interactie met het oog op efficiënt samenwerken overzicht van toepassingen voor het delen van documenten

Professioneel engagement

Praktisch

4 sessies van 3 uren (op campus en online)

Dit domein focust op de professionele omgeving. Actief inzetten op je eigen professionalisering en reflecteren over je eigen didactische ICT-vaardigheden; het zijn essentiële factoren om levenslang te kunnen leren. Digitaal samenwerken en communiceren met collega's, leerlingen en ouders zijn evengoed een onderdeel van dit domein.

Begeleiding

fysieke contactmomenten online feedbackmomenten intervisie

Evaluatie * 4 ECTS

aanmaak van diverse digitale leermaterialen- meteen inzetbaar in de eigen lespraktijk

Inhoud

basis en toepassing design principlesbasisaudiobasis video en bewerking basisfotografie en beeldbewerking basis AR/VRmultimediatheorieregelgeving inzake privacy en gegevensbescherming

DIGITALE MEDIA

Praktisch

8 sessies van 4 uren (op campus en online)

Dit domein focust op vinden, gebruiken, creëren en delen van digitaal lesmateriaal. Het selecteren van digitale middelen is een belangrijke vaardigheid van de leerkracht. Bronnen dienen aangepast te worden aan de doelgroep om succesvol geïntegreerd te kunnen worden in de eigen lespraktijk.

Begeleiding

fysieke en online contactmomenten online feedbackmomenten intervisie

Evaluatie * 6 ECTS

opdrachten - meteen inzetbaar in de eigen lespraktijk

Inhoud

trends in onderwijs: EdTech, AR & VR, gamification, digitale badges, learning analytics, AI, adaptief leren …pedagogisch-didactisch modelmodellen m.b.t. digitale didactiekclassificatie van educatieve technologie t.a.v. het leerproces criteria voor de selectie van educatieve technologie collaboratief leren ontwerpen van leerpaden media- en informatiewijsheid

DIGITAAL LEREN EN LESGEVEN

Praktisch

10 sessies van 3 uren(op campus en online)

Dit domein focust ophet gebruik van digitale tools voor leren en lesgeven. Zelfgestuurd leren wordt belangrijker dan ooit. Technologie maakt dit mogelijk en verhoogt niet alleen de leerwinst, maar ook de efficiëntie van de leerkracht. Tools die interactie verhogen én automatische analyses maken versterken onze lespraktijk.

Begeleiding

fysieke en online contactmomentenintervisie

Evaluatie * 4 ECTS

opdrachten- meteen inzetbaar in de eigen lespraktijk

Inhoud

learning analytics digital assessment evaluatiestrategieën modellen inzake evaluatie en specifieke inzet van digitale tools modellen inzake feedback specifieke inzet van digitale tools

DIGITAAL EVALUEREN

Praktisch

10 sessies van 3 uren (op campus en online)

Dit domein focust opdigitaal toetsen en evalueren. Het leerproces van de leerling breng je in kaart door gericht te observeren en evalueren. Feedback is een essentieel onderdeel hiervan en kan deels versterkt worden door het inzetten van technologie. Learning analytics brengen je tot gepersonaliseerd onderwijs. Uiteindelijk kan de digitale data ook gebruikt worden om besluitvorming te ondersteunen.

Begeleiding

fysieke en online contactmomenten intervisie

Evaluatie * 4 ECTS

opdrachten- meteen inzetbaar in de eigen lespraktijk

Inhoud

Universal Design for Learning ontwerpen van adaptief en gepersonaliseerd onderwijs inzet van digitale technologie bij het ontwerpen van flexibele leerwegen inzet van digitale technologie met het oog op zelfregulering van leerlingen online coaching op maat e-inclusie

DIFFERENTIËREN MET DIGITALE TOOLS

Praktisch

6 sessies van 3 uren (op campus en online)

Dit domein focust ophet gebruik van digitale tools voor de ondersteuning van leerlingen. Digitale tools kunnen de betrokkenheid verhogen als ze van bij het ontwerp reeds rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Op die manier vergroot het zelfregulerend vermogen van leerlingen en verhoogt de externe motivatie.

DIGITALECOMPETENTIESVAN LEERLINGEN

Dit domein focust op het faciliteren van digitale competenties van leerlingen.Als leerkrachten begeleiden we studenten in het verwerven van digitale vaardigheden als onderdeel van hun burgerschap.Informatie- en mediawijsheid, veilig communiceren en probleemoplossend denken: het zijn vaardigheden die de leerlingen moeten oefenen en eigen maken.Omwille van het specifieke karakter van dit luik, kiezen we ervoor om in het postgraduaat Digitale didactiek slechts een deel ervan te belichten.Je vindt inhouden uit dit domein terug in

DIGITAAL LEREN EN LESGEVEN