Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

KATECHEZA 6Temat: Bóg Wprowadzaswój lud do ziemi obiecanej

INDEKS

Modlitwa

Biblia 1

Biblia 2

Tekst

Tekst 2

Ważna wiadomość

Zadania

Modlitwa

1. W Egipcie, gdzie Izrael byłwypuść naród mój.Ściśniony tak, że ledwo żyłwypuść naród mój.Idź Mojżeszuidź do Egiptu sam,Powiedz Faraonowi - wypuść naród mój.

Czy pomyślałeś dzisiaj rano o Bogu? On chce cię wyzwolić od grzechu i zła. Mówi do Ciebie: „Ja jestem twój Bóg, który cię wywiódł z domu niewoli”.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Po śmierci Mojżesza wodzem Izraelitów został Jozue. Z pomocą Boga poprowadził on lud do upragnionej Ziemi Obiecanej. Po cudownym przejściu suchą nogą przez rzekę Jordan koczowniczy lud izraelski wszedł do żyznej krainy Kanaanu, by się w niej osie­ dlić. Pierwszym miastem, które napotkał na swej drodze, była twierdza Jerycho. Księga Jozuego opisuje niezwykły sposób jej zdobycia. Przez sześć dni orszak, który składał się z wojowników oraz kapłanów niosących w milczeniu Arkę Przymierza, przy dźwiękach trąb obchodził miasto jeden raz naokoło. Siódmego dnia obszedł go siedem razy, a przy ostatnim okrążeniu na dźwięk trąb lud Izraela wzniósł okrzyk wojenny.Księga Jozuego 6, 20b-21

SŁOWO BOŻE

Skoro tylko lud [Izraela] usłyszał dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wo­ jenny i mury rozpadły się na miejscu. A lud wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. I na mocy klątwy przeznaczyli pod ostrze miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i star­ców, woły, owce i osły.Księga Jozuego 6, 20b-21

Czy można mówić o dobroci i miłości Boga, skoro w Starym Testamencie, np. w Księdze Jozuego, wielokrotnie czytamy, że Bóg nakazał zabijać wrogów i niszczyć ich miasta? Trzeba wiedzieć, że to, co w Księdze Jozuego składa się na opis jednego zorganizowa­nego podboju, w rzeczywistości stanowi długi ciąg wydarzeń z czasów zajmowania Zie­mi Obiecanej przez lud wybrany. Podczas redakcji Księgi, kilka wieków później, zostały one drastycznie wyolbrzymione. To dlatego relacji o zdobyciu i zburzeniu Jerycha nie należy traktować jako dokumentu historycznego. Ma ona charakter religijny. Jest wyra­zem wiary, że ziemia Kanaan została dana Izraelitom przez Boga za darmo. Księga Jozue­ go stanowi zachętę do wyznawania wiary i współdziałania z Bogiem. Prawdą jest jednak, iż prawo wojenne starożytnego Izraela nie różniło się w okrucień­stwie od obyczajów innych narodów. Pan Bóg nie czekał, aż Izraelici będą ludźmi lepszy­ mi od swoich sąsiadów. Pokochał ich i powołał takich, jakimi byli: niedoskonałymi. Do­piero pod wpływem Jego miłości zaczęli zmieniać się na lepsze. A Bóg wziął ich w opiekę nie tylko ze względu na nich samych, ale uczynił to dla wszystkich narodów: w ludzie wybranym bowiem miał się narodzić Zbawiciel wszystkich ludzi.

Okrutny Bóg

Izrael. Wykopy archeologiczne w ruinach Jerycha. Według archeologów miasto mogło być zniszczone przez ogień lub trzęsienie ziemi na długo przed czasami opisanymi w Księdze Jozuego

Opis przejścia ludu wybranego przez rzekę Jordan nawiązuje do przejścia przez Morze Czerwone. Stanowi wyraz wiary w działanie Boga w życiu ludzi.Bóg przez wieki przygotowywał zbawienie dla wszystkich narodów. Należy o tym pamiętać, czytając Księgę Jozuego.Bóg cierpliwie przygotowuje ludzi, by Go poznali i przyjęli jako Zbawiciela świata.Wejście i objęcie przez lud Boży Ziemi Obiecanej jest zapowiedzią naszego wejścia do królestwa Bożego.

WAŻNA WIADOMOŚĆ

ZADANIE 1

Ułóż imiona poznanych w klasie piątej postaci starotestamentowych według chronologii związanych z nimi wydarzeń z historii zbawienia: Izaak ∙ Mojżesz ∙ Józef ∙ Abraham ∙ Jakub

ZADANIE 2

Przeczytaj tekst „Zdobycie Jerycha” i fragment Księgi Jozuego. Jaki obraz Boga wyłania się z tych opisów?

ZADANIE 4

Przeczytaj tekst „Okrutny Bóg?” i odpowiedz na pytania:A. Jaki był cel spisania Księgi Jozuego?B. Co Bóg objawił w niej swojemu ludowi? C. Jakie prawdy odczytujemy z niej dzisiaj?

ZADANIE 3

Napisz dialog o tym, jaki jest Bóg. Rozmówcami mają być dwie osoby, z których jedna przeczytała Księgę Jozuego jako podręcznik do historii, a druga jako tekst religijny. Skorzystaj z tekstu „Okrutny Bóg”.

ZADANIE 5

Co chcesz dzisiaj osiągnąć? Czy ci się to udaje? Czy jest w twoich planach miejsce dla Boga?

Jezu Chryste, mój Zbawicielu. Wiem, że moimi wrogami są moje słabości i grzech. Pomóż mi, bym je przezwyciężał. Chcę być blisko Ciebie, wsłuchiwać się w Twoje słowa i kierować nimi w moim życiu. Pomóż mi zdobywać Twoje królestwo.

MODLITWA

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet