Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

2021-2022

Nabór kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

Oferta kształcenia

Maj

2021-2022

Kalendarz rekrutacji

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Od 17 maja uczniowie ósmych klas szkół podstawowych logują się do systemuVulcani wypełniają wniosekoprzyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wydrukowany wniosek(podpisany przez co najmniejjednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz zdokumentami przynoszą wyłącznie doszkołypierwszego wyboru.Mają na to czas do21 czerwca!

28

29

30

31

1

2

3

4

5

30

17 maja rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych logują się do systemuVulcani wypełniają wniosekoprzyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Wydrukowany wniosek(podpisany przez co najmniejjednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz zdokumentami przynosicie wyłączniedoszkołypierwszego wyboru.W tym roku nie obowiązują limity, tzn., że można wybrać dowolną ilość szkół i klas. Macie na to czas do21 czerwca!

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Oferta kształcenia

Czerwiec

2021-2022

Kalendarz rekrutacji

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

Musicie uzupełnić wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół Nr 3o kopię świadectwa ukończeniaszkołypodstawowej izaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Można też złożyć nowy wniosek lub zmienić już złożony jeśli dokonaliście jakichś zmian w wyborze szkół i oddziałów, doktórych chcecie kandydować. Jest to też czas na wpisanie do systemu uzyskanych ocen końcowych i wyników z egzaminu. Macie na to czas do 14 lipca 2021r.

21 czerwca kończy się czas przeznaczony na pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, czyli wybór i składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych.

Do 24 czerwca komisja rekrutacyjna ma czas na zweryfikowanie i akceptację złożonych wniosków o przyjęcie kandydatów do klasy pierwszej w ZS3.

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

Oferta kształcenia

Lipiec

2021-2022

Kalendarz rekrutacji

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Publikacjalist kandydatówzakwalifikowanych i kandydatówniezakwalifikowanych do klas pierwszych w ZS 3.

Rozpoczyna się ostatni etap rekrutacji, czyli "potwierdzenie woli podjęcia nauki", poprzez złożenieoryginału świadectwa i zaświadczenia o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty. Macie na to czas do 30 lipca do godz. 15.00.

Kończy się etap "potwierdzenia woli podjęcia nauki", czyli składaniaoryginałów świadectw i zaświadczeń o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty.

14 lipca kończy się czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz na wpisanie ocen i wyników z egzaminu.

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

Oferta kształcenia

Sierpień

2021-2022

Kalendarz rekrutacji

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Wyruszamy na wakacje!

Publikacjalist kandydatówprzyjętych i kandydatównieprzyjętych do klas pierwszych w ZS 3.

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

OFERTA ZS3

2021-2022

Oferta ZS3

Technikum

LIceum Ogólnokształcące

Kalendarz rekrutacji

Technik logistyk

Technik hotelarstwa

LO o profilu medialnym

Technik spedytor

Technikorganizacjiturystyki

LO o profilu socjalnym

Technik ekonomista

Technik fotografii i multimediów

Technik rachunkowości

Technik reklamy

Nasi absolwencio szkole

Technik handlowiec

Technik usług fryzjerskich

Nie samą nauką uczeń żyje

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta, analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.Kierunek dedykowany jest dla osób posiadających takie umiejętności, jak:umiejętność planowania i organizacji pracy,umiejętność analitycznego myślenia,zdolność zarządzania (sobą oraz innymi osobami, atakże towarem, którym dysponuje logistyk),zdolność pracy pod presją czasu.Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:zarządzać łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie,zarządzać zapasami surowców, materiałów i wyrobów gotowych,organizować prace związane z gospodarką magazynową,zarządzać gospodarką odpadami,obsługiwać programy transportowe i magazynowe (SMART, CARTALL TRUCK, INSERT), a także korzystać z funkcji programu Microsoft EXCEL,osoby biorące udział w projektach unijnych mają możliwość ukończenia: kursu operatorów wózków widłowych, kursu nowoczesny magazynier, a także kursu prawa jazdy kat. B.Absolwent technikum logistycznego ma możliwość pracy w przedsiębiorstwach logistycznych, produkcyjnych, farmaceutycznych, budowlanych, firmach spedycyjnych i transportowych, portach morskich, na kolei.Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin).Odbywają się w najlepszych firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych (m.in. IKEA, JUMI, ADAMED, AFLOFARM), w których nasi uczniowie i absolwenci często zostają już jako pracownicy. Część praktyk może odbywać się poza granicami kraju – w ramach realizowanych przez szkołę projektów unijnych.W trakcie nauki uczniowie zdobywają następujące kwalifikacje zawodowe:Kwalifikacja SPL. 01. Obsługa magazynów (egzamin w klasie III),Kwalifikacja SPL. 04. Organizacja transportu (egzamin w klasie V).Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.W ramach dodatkowych umiejętności na zajęciach zawodowych uzupełniających, możesz wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów:Transport w gospodarce globalnej.Celem tego przedmiotu jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z transportu i spedycji. Absolwenci uzyskują najwyższe kwalifikacje w zakresie kompleksowego organizowania transportu krajowego i międzynarodowego. Uczniowie zostaną przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach działających w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), jak również do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa.Absolwenci będą posiadali wiedzę z zakresu:infrastruktury transportu globalnego,sposobów i metod zabezpieczania ładunków,bezpieczeństwa drogowego,nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających procesy spedycyjne i transportowe,zawierania umów spedycji i przewozu,realizacji transportów specjalnych,prawa transportowego,dokumentacji transportowej i spedycyjnej.Absolwenci będą posiadali umiejętności w zakresie:analizy i optymalizacji procesu transportowego,organizacji transportu,obsługi klienta,zarządzania przedsiębiorstwem,zastosowania systemów informatycznych,stosowania odpowiednich przepisów.Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach branży TSL, a także na stanowiskach związanych z planowaniem, organizacją, realizacją i kontrolowaniem działalności firm w obszarze transportu.Logistyka miejska.Celem przedmiotu jest wprowadzenie zagadnień z zakresu zintegrowania życia mieszkańców miast z takimi dziedzinami jak: transport, przemysł, handel i usługi. Zajęcia praktyczne obejmują organizację transportu miejskiego, imprez masowych i gospodarki odpadami na terenie miasta.Absolwenci będą posiadali wiedzę z zakresu:logistyki miejskiej,infrastruktury miejskiej,organizacji transportu miejskiego,logistycznej obsługi imprez masowych,zasad gospodarki odpadami,dokumentacji logistycznej jednostki administracyjnej.Absolwenci będą posiadali umiejętności w zakresie:analizy i oceny infrastruktury miejskiej,organizacji transportu miejskiego,organizacji imprez masowych,wyznaczania kosztów gospodarki odpadami.Absolwenci uzyskają kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach współpracujących, zajmujących się transportem, przemysłem oraz handlem i usługami na rzecz społeczności miejskiej.Absolwent technikum logistycznego może podjąć studia na kierunkach: transport, spedycja, logistyka, organizacja, zarządzanie, handel.Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.Cykl kształcenia w technikum logistycznym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.

Technik ekonomista to bardzo atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód.Ekonomiści mogą pracować na stanowiskach, na których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów oraz kadr i płac, w bankach, urzędach, przedsiębiorstwach lub założyć własną firmę.Podczas nauki w szkole uczniowie nabywają umiejętności:pisania biznesplanów,biegłego korzystania z programów do obsługi sprzedaży, magazynu i finansów firmy,posługiwania się nowoczesnymi technologiami,wykorzystywania w swojej codziennej pracy języka angielskiego,zarządzania firmą,zatrudniania pracowników,obliczania podatków i wynagrodzeń,prowadzenia uproszczonej księgowości.Współpracujemy z urzędami miejskimi i gminnymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy, Giełdą Papierów Wartościowych, Narodowym Bankiem Polskim, Urzędem Skarbowym, Cechem Rzemiosł Różnych, Starostwem Powiatowym oraz Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Pabianicach.Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. Odbywają się w kraju – w urzędach lub firmach oraz za granicą – w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.Kwalifikacje zawodowe:EKA. 04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.EKA. 05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.Przedmiot rozszerzony: język angielski.Przedmioty uwzględnione podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiotE-BIZNES.E-biznes pozwala na poznanie zasad funkcjonowania gospodarki elektronicznej i prowadzenia działalności gospodarczej w sieci oraz wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu i promocji.E-biznes to niezależność, brak granic geograficznych i możliwość pracy zdalnej.Cykl kształcenia w technikum ekonomicznym kończy się uzyskaniemdyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Technik fotografii i multimediów to kierunek dla osób zainteresowanych szeroko pojętą fotografią, które są spostrzegawcze, dokładne, łatwo nawiązują kontakt z innymi, mają duszę artysty i ciekawe spojrzenie na świat.W obecnych czasach fotografię wykorzystuje się niemal we wszystkich obszarach działalności człowieka. Postęp technologiczny sprawił, że fotograf potrzebny jest zarówno do dokumentowania eventów czy choćby reportaży sportowych, a także kreowania kampanii reklamowych poprzez wykonywanie prostych zdjęć produktowych czy skomplikowanych aranżacji. Fotograf sprawdzi się także na planie filmowym, portretowym, a innym razem będzie obsługiwał drona realizując kolejne zlecenie.Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych.Jeśli jesteś aktywny i nie lubisz siedzieć w miejscu, to ten zawód jest stworzony dla ciebie.Bądź nowoczesny i niezależny, zwiedzaj świat, dołącz do grona fotografów.Uczniowie technikum fotografii i multimediów:dowiedzą się, jak przygotować plan zdjęciowy,dowiedzą się, jak obsługiwać profesjonalny aparat fotograficzny,posiądą wiedzę i umiejętności dotyczące obsługi programów z rodziny ADOBE,poznają zasady kompozycji,nauczą się tworzenia grafik wektorowych i rastrowych,nauczą się wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku,nauczą się tworzenia animacji i pracy w programach graficznych,zdobędą umiejętność rejestrowania obrazu, obrabiania go ipublikowania,nauczą się przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,nauczą się wykonywania ipublikowania projektów multimedialnych.Zajęcia są realizowane w sposób praktyczny i teoretyczny. Szkoła jest wyposażona w dwie bardzo nowoczesne pracownie komputerowe, oprogramowanie z rodziny ADOBE. Posiadamy także studio fotograficzne wyposażone w niezbędne sprzęty, takie jak lampy, światłomierze, stoły bezcieniowe oraz – co najważniejsze – najnowsze modele aparatów wiodących marek.W procesie kształcenia nie zapominamy także o podstawach fotografii – mamy wyposażoną ciemię fotograficzną, gdzie uczymy się fotografii tradycyjnej/analogowej. Jeździmy również na wystawy fotograficzne oraz targi branżowe, wykonujemy zdjęcia w plenerze, drukujemy, organizujemy wystawy prac wykonanych przez uczniów. Jesteśmy aktywni przez cały okres kształcenia. Przedmioty zawodowe nauczane w technikum fotografii i multimediów stają się pasją, pasja staje się fotografią,a fotografia – sposobem na życie.W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot GRAFIKA UŻYTKOWA I REKLAMOWA.Grafika użytkowa to wielowymiarowa dziedzina, pozwalająca na wykorzystanie umiejętności artystycznych i marketingowych. Kształtuje artystyczną kreatywność i twórcze podejście do pracy. Grafika reklamowa jest projektowaniem ilustracji i obrazów do tak zwanych grafik użytkowych. Jest związana głównie z rynkiem reklamowym oraz wydawniczym, chociaż znajdziemy ją praktycznie w każdej branży. Obejmuje między innymi: plakaty, ulotki, broszury, katalogi, ilustracje, magazyny, gazety, mapy, kalendarze, notesy, okładki książek i czasopism, etykiety, banderole, metki, bilety, banknoty, legitymacje, znaczki pocztowe, papiery wartościowe, druki okolicznościowe, liternictwo, zaproszenia na ślub oraz inne uroczystości. Są one projektowane głównie za pomocą odpowiednich programów komputerowych, a ich wzorce przyjmują formę cyfrową. Efekt finalny jest owocem współpracy projektanta i zleceniodawcy.W ramach tego przedmiotu uczeń posiądzie zatem umiejętność tworzenia autorskich projektów, łącząc swoją kreatywność z estetyką, przejrzystością i profesjonalnym wyglądem tworzonego przez siebie projektu.Szkoła zapewnia praktyki zawodowe. Trwają 8 tygodni (280 h) i są realizowane w krajui za granicą. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są dla nas priorytetem w wyborze firm, w których odbywają się praktyki zawodowe. Nasi uczniowie współdecydują, w której z dostępnych firm chcą odbywać praktyki.Kwalifikacje zawodowe:– AUD. 02. Rejestracja, obróbka ipublikacja obrazu.– AUD. 05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik fotografii i multimediów.Absolwenci technikum fotografii i multimediów mogą ubiegać się o pracę w:– studiach graficznych ifilmowych,– drukarniach,– agencjach reklamowych,– przemysłowych laboratoriach fotograficznych,– zakładach fotograficznych,– fotograficznych punktach usługowych,– redakcjach gazet,– archiwach,– bibliotekach państwowych,– laboratoriach policyjnych,– przedsiębiorstwach, wktórych dokonuje się rejestracji fotograficznej, obróbki obrazu oraz postprodukcji fotograficznej ifilmowej,– jako graficy.Przedmiot rozszerzony: język angielski.Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, chemia.Cykl kształcenia w technikum fotografii i multimediów kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik fotografii i multimediów.

Dobrze ogarniasz wiele rzeczy naraz? Umiesz dogadywać się z ludźmi? Zostań spedytorem! Technik spedytor to wykwalifikowany specjalista, który zajmuje się koordynowaniem i organizowaniem transportu we wszystkich jego gałęziach (lądowy, morski, śródlądowy, powietrzny). Dba, by towary znalazły się w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie.W czasach zglobalizowanego handlu i rosnącej konsumpcji rośnie zapotrzebowanie na specjalistów organizacji transportu towarów. Dlatego jest to zawód przyszłościowy, poszukiwany i niezwykle atrakcyjny!Zdobywane umiejętności:W trakcie nauki na kierunku Technik spedytor zdobędziesz wiedzę i umiejętnościw zakresie:planowania, organizacji i dokumentacji procesów transportowych,prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego.Nauka w technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udziałw praktykach zawodowych.Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin) i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak: przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa spedycyjne, terminale, centra logistyczne i dystrybucyjneoraz za granicą – w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.Kwalifikacja zawodowa:SPL. 05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.Po zdanym egzaminie uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.W ramach dodatkowych umiejętności na zajęciach zawodowych uzupełniających, możesz wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów:Spedycja międzynarodowa.Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności organizowania translokacji dóbr materialnych do innego kraju, z wykorzystaniem transportu lądowego, powietrznego i morskiego.Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:organizowania usług spedycyjnych,informatycznego wspomagania transportu i spedycji międzynarodowej,infrastruktury transportu,zawierania umów spedycji i przewozu,dokumentacji spedycyjnej,prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami zagranicznymi,wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego,organizowania procesu załadunkowego i rozładunkowego,zarządzania flotą pojazdów,znajomości zasad funkcjonowania rynku zagranicznego.2. Obsługa celna.Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wypełnienia wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej.Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:przepisów celnych obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej,obsługi celnej przedsiębiorstwa,logistyki celnej,uregulowań okołocelnych,elektronicznych form odpraw celnych,elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego.Dalsza nauka:Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. transport i spedycja, logistyka, logistyka i spedycja krajowa i międzynarodowa, lotnictwo, technologie informatyczne w logistyce i wiele innych.Jako absolwent technikum spedycyjnego będziesz mógł podjąć pracę w:firmach spedycyjnych,firmach transportowych,firmach handlowych,agencjach obsługi portów morskich i lotniczych,przedsiębiorstwach transportu kolejowego.Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: matematyka.Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.Cykl kształcenia w technikum spedycyjnym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik spedytor.

Technik rachunkowości to kierunek dla osób o spokojnym usposobieniu, z umiejętnością organizowania swoich działań i takich, które lubią pracę z dokumentami. Nie oznacza to, że praca polega jedynie na liczeniu czy wpisywaniu cyfr w odpowiednie kolumny w dokumentach. Technik rachunkowości pracuje z ludźmi, dlatego dobrze, jak jest pozytywnie nastawiony i kontaktowy. Oprócz zainteresowań finansami, kandydat na technika rachunkowości powinien wykazywać się kreatywnością, dokładnością, sumiennością i dociekliwością.Wybierając kierunek technik rachunkowości masz przed sobą dużą i pewną przyszłość. Zawsze, w podmiotach gospodarczych każdej branży, będą potrzebni pracownicyw działach księgowych i finansowych. Możesz też znaleźć zatrudnienie w bankach, biurach rachunkowych, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy urzędach skarbowych.Absolwent technikum rachunkowości, który zechce kontynuować naukę na studiach wyższych, będzie w przyszłości doskonałym kandydatem na głównego księgowego czy kierownika działu kadr i płac w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.Kierunek przygotowuje również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowaniedo wykonywania następujących zadań zawodowych:– prowadzenia rachunkowości;– rozliczania danin publicznych;– rozliczania wynagrodzeń;– rozliczania składek pobieranych przez ZUS;– prowadzenia analizy finansowej.W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiotBIURO RACHUNKOWE.Będziesz tu doskonalić m.in. umiejętność posługiwania się programem finansowo – księgowym w prowadzeniu ewidencji operacji gospodarczych związanych z całokształtem działalności przedsiębiorstwa. Poznasz też szereg narzędzi niezbędnych przy codziennym prowadzeniu własnego biznesu w ramach e-księgowości.Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. Odbywają się w kraju – w urzędach lub firmach albo za granicą – w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.Kwalifikacje zawodowe:EKA. 05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.EKA. 07. Prowadzenie rachunkowości.Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacjew zawodzie technik rachunkowości.Absolwent technikum rachunkowości może podjąć studia m.in. na kierunkach: finansei rachunkowość, finanse i biznes międzynarodowy, ekonomia, bankowość i finanse cyfrowe.Praca w zawodzie technika rachunkowości będzie polegać m.in. na:wystawianiu i księgowaniu faktur i innych dokumentów,dokonywaniu rozliczeń finansowych,przechowywaniu dokumentacji księgowej,przeprowadzaniu kontroli dokumentów księgowych,nadzorowaniu terminów spłat zobowiązań oraz ściąganiu roszczeń i należności,posługiwaniu się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej,sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz przygotowaniu ich do weryfikacji.Przedmiot rozszerzony: język angielski.Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka geografia.Cykl kształcenia w technikum rachunkowości kończy się uzyskaniemdyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości.

Handlowiec pełni bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. Obsługa klientów, również w języku angielskim, kontakty z dostawcami, sprawna realizacja zamówień, biegła obsługa komputera to zadania, od których w dużej mierze zależy sukces firmy.Technik handlowiec może pracować w hurtowniach, sklepach, działach handlowych firm, agencjach marketingowo-reklamowych, jako przedstawiciel handlowy, specjalista ds. obsługi klienta, sprzedaży lub zakupów, telemarketer oraz product manager.Podczas nauki w szkole uczniowie nabywają umiejętności:organizowania sprzedaży,wykonywania prac związanych z obsługą klientów,prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,organizowania i prowadzenia działalności handlowej,zarządzania firmą handlową,biegłego korzystania z programów do obsługi sprzedaży i magazynu,posługiwania się nowoczesnymi technologiami,wykorzystywania w swojej codziennej pracy języka angielskiego.Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. Odbywają się w kraju – w przedsiębiorstwachhandlowo-usługowych oraz za granicą – w ramach projektów dofinansowanychze środków Unii Europejskiej.Kwalifikacje zawodowe:HAN. 01. Prowadzenie sprzedaży.HAN. 02. Prowadzenie działań handlowych.Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacjew zawodzie technik handlowiec.Przedmiot rozszerzony: język angielski.Przedmioty uwzględnione podczas rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiotE-COMMERCE (SPRZEDAŻ INTERNETOWA).E-commerce pozwala na poznanie zasad prowadzania sprzedaży internetowej,e-sklepów, portali aukcyjnych, elektronicznej bankowości oraz kantorów wymiany walut.E-handel daje możliwość zarabiania 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku,bez ograniczeń geograficznych i kontaktu osobistego.Cykl kształcenia w technikum handlowym kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

Opis potencjalnego kandydata.Pasjonuje Cię telewizja, radio, prasa? A może chcesz pracować przy tworzeniu różnego rodzaju filmów i tekstów internetowych? Zastanawiasz się, jak wygląda tworzenie wiadomości od kuchni, a do tego masz lekkie pióro i potrafisz łatwo nawiązywać kontakty? Chcesz poznać podstawowe zasady pracy nad własnym wizerunkiem artystycznym? A może interesuje cię robienie zdjęć reporterskich i tworzenie szaty graficznej gazety, czy portalu internetowego?Jeśli tak, to Liceum ogólnokształcące o profilu medialnymjest dla Ciebie!Zdobywane umiejętności.W trakcie nauki zdobędziesz różnorodną wiedzę i umiejętności, m.in.:poznasz podstawy prawa prasowego;dowiesz się, jak powstaje serwis radiowy i telewizyjny;zobaczysz, jak powstaje profesjonalna gazeta;nauczysz się redagowania i formatowania tekstu;poznasz historię i teorię sztuki;dowiesz się, jak kreatywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe;poznasz tajniki kreowania i montażu obrazu;będziesz wykonywał zdjęcia i filmy projektowe oraz poddawał je profesjonalnej obróbce komputerowej;popracujesz nad własnym wizerunkiem artystycznym;poznasz krótką historię mody;dowiesz się, jak postrzeganie, widzenie barw i stylu wpływa na życie człowieka –na jego odbiór medialny;poznasz techniki dobrej prezencji, dzięki pracy przed kamerą;weźmiesz udział w zajęciach o charakterze warsztatów, projektów i spotkań medialno – artystycznych.Praca na zajęciach polega na realizacji różnorodnych projektów i jest nastawionana umiejętności praktyczne.Nauka w liceum trwa 4 lata. Kończy się zdobyciem wykształcenia średniego i uzyskaniem świadectwa dojrzałości.Dalsza nauka.Po ukończeniu szkoły masz możliwość aplikowania na studia – między innymikierunki humanistyczne, filologia polska, filologie, reżyseria filmowa, krytyka artystyczna, edytorstwo i redakcja tekstu, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, reklama ikomunikacja kreatywna, dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji, zarządzanie mediami, architektura informacji, politologia, socjologia, psychologia społeczna, kierunki pedagogiczne, a także kierunki związane z grafiką komputerową.W przyszłości będziesz mógł podjąć pracę w wydawnictwie, rozgłośni radiowej,czy w telewizji – np. jako: dziennikarz, fotoreporter, grafik, montażysta, copywriterlub osoba odpowiedzialna za wizerunek.Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski.Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia.

Jeśli lubisz przygodę, wysiłek fizyczny, interesujesz się geografią, jesteś kreatywna(y), masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, lubisz uczyć się języków obcych, lubisz pracę z komputerem i chcesz biegle posługiwać się komputerowymi programami w zarządzaniu usługami turystycznymi, to jest to kierunek dla Ciebie.Pamiętaj – pracując w turystyce spełniasz marzenia innych o idealnych wakacjach, wypoczynku, zwiedzaniu Polski i świata.Absolwent kierunku technik organizacji turystki zajmuje się:sporządzaniem programów, organizacją i obsługą imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,planowaniem i kalkulacją kosztów imprez i usług turystycznych,korzystaniem ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanychdo obsługi ruchu turystycznego,planowaniem tras podróży i dokonywaniem rezerwacji w hotelachoraz dodatkowych usług dla klientów,prowadzeniem informacji turystycznej,opracowaniem materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,prowadzeniem sprzedaży i rozliczaniem usług i imprez turystycznych.W trakcie nauki uczeń odbywa obowiązkowe 8 tygodniowe praktyki zawodowew biurach podróży, placówkach informacji turystycznej, obiektach hotelarskich, placówkach muzealnych, urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki. Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w ramach wyjazdów zagranicznych (nasza szkoła ma już kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu takich praktyk).W ramach dodatkowych umiejętności na zajęciach zawodowych uzupełniających, możesz wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów:Pilotowanie wycieczek.Pilot wycieczek to osoba, która w imieniu organizatora danej imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad grupą uczestników i dba o właściwy przebieg programu wycieczki. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby uczestnicy wycieczki bezpieczniei w komfortowych warunkach odbyli podróż do miejsca docelowego, zaś na miejscu dba o właściwe zakwaterowanie, wyżywienie oraz realizację wszystkich punktów programu wycieczki. Pilot posiada wiedzę na temat lokalnych atrakcji oraz udziela podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.Animator czasu wolnego.Animator czasu wolnego to osoba, która zajmuje się przygotowaniem i realizacją programu animacyjnego dla gości hotelowych. Animator prowadzi zajęciadla dzieci i dorosłych, organizując gry i zabawy rekreacyjne, mini disco, waterpolo, aqua aerobik, show tematyczne, zajęcia sportowe, taneczne, teatralnelub plastyczne. Animacja czasu wolnego to praca będąca przygodą i pasją,wymagającą pomysłowości, elastyczności i dobrego kontaktu z ludźmi.Kwalifikacje zawodowe:HGT. 07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.HGT. 08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacjew zawodzie technik organizacji turystyki.Absolwenci kierunku technik organizacji turystyki mogą pracować w:agroturystyce,biurach podróży, agencjach turystycznych,hotelach, schroniskach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych,punktach informacji turystycznej,instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki,fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanychz branżą turystyczną.Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych jako agenci turystyczni.Absolwenci chcący poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, mogą kontynuować naukę na studiach licencjackich np. Turystyka i rekreacja.Przedmiot rozszerzony: język angielski.Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język angielski, język polski, matematyka, geografia.Cykl kształcenia w technikum organizacji turystyki kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik organizacji turystyki.

Zawód hotelarza to przede wszystkim świadczenie usług na rzecz gości. To praca oparta na bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem. Poszczególne stanowiska pracy w hotelu wymagają zróżnicowanych umiejętności, niemniej jednak łącząje cechy, które powinny charakteryzować wszystkich hotelarzy. Potrzebne są:pozytywne nastawienie i uśmiech na twarzy,wysoka kultura osobista,życzliwość, uprzejmość, opanowanie,cierpliwość,energia,otwartość na nowe doświadczenia.Podczas zgłębiania tajników hotelarstwa nauczysz się:organizować pracę działu recepcji i rezerwacji, służby parterowej, służby pięter,zasad przyjęć gości w hotelach,realizować zamówienia gości,rozróżniać rodzaje gości i ich potrzeby,realizować podstawowe i dodatkowe usługi w hotelach,jak działa gastronomia hotelowa,czynności związanych z obsługą gości od momentu ich pojawienia się w hoteludo chwili wyjazdu,sporządzać dokumentację hotelową.Jak się uczymy?Oprócz codziennych lekcji jeździmy także na wycieczki zawodowe, targi branżowe – turystyczne. Odwiedzamy hotele pabianickie, łódzkie, warszawskie i wrocławskie. Każdego roku uczniowie klas 3 i 4 hotelarskich biorą udział w konkursach i olimpiadach. Bierzemy udział w:Regionalnym Konkursie Wiedzy Hotelarskiej w Łodzi w hotelu Hilton,Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie w Elblągu,Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej w Warszawie i w dalszym jej etapie w Kołobrzegu.Uczniowie, którzy zakwalifikują się do etapu centralnego w Kołobrzegu, są zwalnianiz części teoretycznej egzaminu zawodowego.W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiotOBSŁUGA BARMAŃSKA I KELNERSKA.Podstawowe zadania i obowiązki barmana:przyrządzanie coctaili i innych napojów,przygotowywanie i serwowanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych,przyrządzanie drinków,znajomość technik dekorowania drinków,wiedza o sommelierstwie (czytanie etykiet na butelkach, jakie szkło do jakiego wina, dobór wina do potraw),wiedza o baristyce (gatunki kaw i poprawne ich przygotowywanie),przestrzeganie zasad podawania napojów,obsługa gości, realizacja zamówień i życzeń,ścisłe przestrzeganie obowiązujących receptur, miar i wagi,mycie, polerowanie zastawy i szkła oraz wydawanie napoi wyłącznie w serwisach polerowanych,przestrzeganie wzorowej czystości, dbałość o estetykę i higienę ekspozycji barowej,codzienne rozliczanie sprzedaży i odprowadzanie utargu po zakończeniu działalności w danym dniu.Podstawowe zadania i obowiązki kelnera:przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi kelnerskiej (nakrywanie stołów, przygotowanie sztućców, szkła i naczyń) z uwzględnieniem pory dnia i rodzaju imprezy,doskonała znajomość karty menu i karty win,doradzanie przy wyborze potraw,wprowadzanie gości do restauracji i wskazywanie im wolnych miejsc,udzielanie informacji na temat składu potraw i sposobów ich przyrządzania,przyjmowanie zamówień od gości oraz wydawanie zleceń dla kuchni i bufetu,pobieranie potraw i napojów z kuchni lub bufetu,serwowanie zamówionych potraw gościom,profesjonalne składanie serwetek,znajomość technik nakrywania stołów bielizną stołową,znajomość zasad dekorowania stołów,przenoszenie tac i zastawy stołowej,znajomość metod obsługi:– serwis niemiecki,– serwis rosyjski,– serwis francuski,– serwis bufetowy,znajomość ogólnych zasad obsługi:– kolejność podawania potraw i napojów,– kolejność obsługi,zmiana nakryć, naczyń, obrusów i serwet w obecności gości, o ile zachodzi taka konieczność,sprzątanie ze stołów przy zachowaniu odpowiedniej kolejności i warunków higienicznych,umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami do serwowania potraw,organizowanie obsługi przyjęć okolicznościowych.Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni. W ciągu całego 5-letniego pobytu w szkole będziecie mieć praktyki 2 razy po cztery tygodnie (w sumie 280 godzin).Praktyki organizuje szkoła.Do dyspozycji mamy hotele pabianickie:Fabryka WełnyWilla ImpresjaPiemontAviatororaz łódzkie:AndersNovotelHiltonPraktyki realizujemy również poza granicami kraju – nasze klasy hotelarskie już kilkakrotnie były na 2 – tygodniowych praktykach w hotelach w Grecji, a to dzięki realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.Kwalifikacje zawodowe. OBSŁUGA GOŚCI W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM USŁUGI HOTELARSKIE.REALIZACJA USŁUG W RECEPCJI.Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacjew zawodzie technik hotelarstwa.PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM HOTELARSKIEGO MOŻNA PRACOWAĆ:w recepcjach hoteli, moteli, pensjonatów, schronisk młodzieżowych, domów wycieczkowych,w działach rezerwacji tych obiektów,jako rezydenci w hotelach,jako przewodnicy turystyczni,jako piloci wycieczek krajowych i zagranicznych,na statkach wycieczkowych i promach w recepcji i sali restauracyjnej,jako stewardessy – po ukończeniu dodatkowych kursów,można również prowadzić własną działalność gospodarczą np. pensjonat, ośrodek agroturystyczny.Można także podjąć studia na kierunkach:Turystyka i hotelarstwo na Uniwersytecie Łódzkim,Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Warszawie i w Poznaniu,Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie.Przedmiot rozszerzony: język angielski.Przedmioty uwzględniane rekrutacji:język polski, język angielski,matematyka, geografia.Cykl kształcenia w technikum hotelarskim kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa.

Opis potencjalnego kandydata.Jeśli zastanawiasz się, dlaczego ludzie postępują w określony sposób, chcesz dowiedzieć się, jak otoczenie wpływa na nasze życie, łatwo nawiązujesz kontaktyz innymi, masz zdolności organizacyjne i lubisz angażować się w różnego rodzaju działania na rzecz potrzebujących, to Liceum ogólnokształcące o profilu socjalnymjest dla Ciebie.Zdobywane umiejętności.W trakcie nauki zdobędziesz różnorodną wiedzę i umiejętności, m.in.:poznasz tajniki rozwoju człowieka,poznasz mechanizmy rządzące grupą,dowiesz się, jakie normy prawne i etyczne regulują funkcjonowanie człowiekaw społeczeństwie,uświadomisz sobie wpływ środowiska naturalnego i społecznego na życie codzienne człowieka,poznasz elementy psychologii, socjologii, pedagogiki, prawa, etyki i filozofii,nauczysz się rozpoznawać i interpretować zachowania człowieka,poznasz nowoczesne metody pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.Nauka w liceum trwa 4 lata. Kończy się zdobyciem wykształcenia średniego i uzyskaniem świadectwa dojrzałości.Dalsza nauka.Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do podjęcia nauki na studiacho kierunkach takich jak: psychologia, pedagogika, praca socjalna, socjologia, filozofia, etyka, teologia, prawo, polityka społeczna, a także na kierunkach związanych z zarządzaniem – m.in. zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami oraz zarządzanie w administracji publicznej.W przyszłości będziesz mógł podjąć pracę z człowiekiem i dla człowieka – np. jako: pracownik socjalny, terapeuta, pedagog, psycholog, pracownik placówki opiekuńczo — wychowawczej czy resocjalizacyjnej, a także jako osoba pracująca w różnorodnych instytucjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.Przedmioty rozszerzone: język polski i język angielski.Przedmioty uwzględnione w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka i historia.

Opis potencjalnego kandydataInteresuje Cię świat szeroko pojętej mody, kreowania wizerunku, stylizacji fryzur damskich, męskich czy kosmetyka – pragniesz rozwijać swoje pasje w tym zakresie?Dodatkowo posiadasz wrażliwość estetyczną, precyzję, wysoką kulturę osobistą, odpowiedzialność, spostrzegawczość, zdolność szybkiego podejmowania decyzji, sprawność manualną?Jeśli tak, to znaczy, że jesteś odpowiednią osobą, która może rozpocząć edukacjęw technikum usług fryzjerskich.Kim jest fryzjer – stylista?Istotą zawodu technik usług fryzjerskich jest posiadanie wiedzy teoretycznej z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa oraz praktycznych umiejętności wykonywania zabiegów fryzjerskich, a także projektowania i kreowania wizerunku klienta. Kreatywność i umiejętność łączenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz estetyki z wizją wyglądu to podstawowe zadanie fryzjera stylisty.Zdobywane umiejętnościW trakcie nauki na kierunku technik usług fryzjerskich zdobędziesz wiedzę i umiejętnościz zakresu:prowadzenia konsultacji z klientem lub klientką dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej;wykonywania pielęgnacji włosów iskóry głowy;wykonywania nietrwałego itrwałego odkształcania włosów;wykonywania strzyżenia włosów – fryzury damskie;wykonywania strzyżenia włosów – fryzury męskie iformowania zarostu;wykonywania zmiany koloru włosów;wykonywania stylizacji fryzur;projektowania fryzur;dokumentowania fryzur;wykonywania fryzur na podstawie projektów z wykorzystaniem narzędzi, specjalistycznej aparatury, materiałów fryzjerskich oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania.Absolwent posiada również umiejętności zarządzania zespołem, zna podstawy komunikacji z klientem oraz ma predyspozycje do zarządzania salonem fryzjerskim.W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, możesz wybrać jeden z dodatkowych przedmiotów:Wizaż i wizualizacja wizerunkuPo realizacji kształcenia w zakresie umiejętności elementy wizażu uczeń będzie przygotowany do:przeprowadzenia analizy kolorystycznej do wykonania wizażu i makijażu;wykonania wizażu i makijażu;określania zasad i technik modelowania poszczególnych części twarzy.Techniki koloryzacji włosów – kolorystaPo realizacji kształcenia w zakresie umiejętności stylizacja koloru uczeń będzie przygotowany do:wykonania koloru;dopasowania koloru do typu urody klienta;konsultowania zmiany koloru włosów.Współczesny fryzjer męski – barberPo realizacji kształcenia w zakresie umiejętności podstawy barberstwa uczeń będzie przygotowany do:wykonywania strzyżenia męskiego;pielęgnowania włosów i zarostu męskiego;wykonywania golenia i trymowania zarostu męskiego.Przedmioty zawodoweW trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:Kształcenie teoretyczne:bezpieczeństwo i higiena pracy,podstawy fryzjerstwa,techniki fryzjerskie,stylizacja we fryzjerstwie,projektowanie fryzur i estetyka,kreowanie wizerunku,język angielski zawodowy.Kształcenie praktyczne:pracownia fryzjerska,pracownia fryzur artystycznych,praktyki zawodowe,zajęcia zawodowe uzupełniające (elementy wizażu, stylizacja koloru, podstawy barberstwa).Praktyki zawodoweW trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych, które trwają w sumie 8 tygodni:w klasie III – 140 godz. – 4 tygodnie,w klasie IV – 140 godz. – 4 tygodnie.Praktyki odbywają się w miejscachzapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takich jak: zakłady, studia i salony fryzjerskie. Praktyki są organizowane przez naszą szkołę.Istnieje możliwość odbywania praktyk zawodowych w ramach wyjazdów zagranicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (nasza placówka ma już kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu tego typu praktyk).Egzaminy zawodoweW trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł technika usług fryzjerskich.Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretycznąi przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:01 – wykonywanie usług fryzjerskich,03 – projektowanie i wykonywanie fryzur.Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacjew zawodzie technik usług fryzjerskich.PracaJako absolwent kierunku technik usług fryzjerskich będziesz mógł podjąć pracę:w salonach fryzjerskich i studiach stylizacji fryzur;w salonach wizażu i stylizacji;w charakteryzatorniach – teatr, plan filmowy;w pracowniach perukarskich;w agencjach mody i reklamy jako specjalista podczas profesjonalnych sesji zdjęciowych, kampanii reklamowych, pokazów mody;przy produkcjach telewizyjnych;jako przedstawiciel handlowy w branży fryzjersko–kosmetycznej;jako edukator marki kosmetycznej;jako pedagog – nauczyciel zawodu lub instruktor praktycznej nauki zawodu.Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność handlowo – usługowąw zakresie świadczenia usług fryzjerskich jako przyszli styliści fryzjerstwa.Dalsza naukaPo ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia.Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje, możesz kontynuować naukęna studiach o kierunku: kosmetologia, dermatologia, pedagogika, kostiumografi projektowanie ubioru, charakteryzacja i wizaż lub studiach podyplomowycho specjalności: chemia materiałów fryzjerskich, wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie itp.Masz wiele kierunków do wyboru, niekoniecznie związanych z dyplomem technika usług fryzjerskich.Przedmiot rozszerzony: język angielski.Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, chemia.Cykl kształcenia w technikum usług fryzjerskich kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.Jak twierdził Mark Twain: ,,Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie.”Jeśli jesteś osobą komunikatywną, kreatywną i abstrakcyjnie myślącą, otwartą na nowe doświadczenia, odpowiedzialną i systematyczną oraz posiadającą dużą wyobraźnię,to jest to zawód dla Ciebie .W technikum reklamy uczymy się:– tworzenia całościowego przekazu reklamowego,– grafiki wektorowej i rastrowej – czyli tworzenia elementów identyfikacyjnych firmi produktów – znaki graficzne, logotypy,– tworzenia tekstów reklamowych, sloganów, scenariuszy reklam,– obsługi programów graficznych,– współpracy z klientami pojedynczymi i firmami,– sporządzania budżetu kampanii reklamowej,– pozyskiwania informacji o aktualnych trendach na rynku,– oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej,– języka obcego stosowanego w marketingu,– organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii,– kierowania zespołem pracowników,– sporządzania niezbędnej dokumentacji w reklamie,– organizacji sesji fotograficznych,– projektowania reklamy wizualnej,– myślenia marketingowego i sposobów działania na współczesnym rynku pracy.Korzystamy m.in. z takich programów, jak: Photoshop, Inkscape, Powerpoint. Jeśli potrzebujemy wykonać zdjęcia do projektu, korzystamy ze szkolnych aparatów fotograficznych. Posiadamy także stół bezcieniowy oraz lampy. Nasze zajęcia są zarówno teoretyczne,jaki i praktyczne.Uczestniczymy w różnorodnych wystawach fotograficznych lub graficznych, a także jeździmy na targi branżowe.W ramach dodatkowych umiejętności, na zajęciach zawodowych uzupełniających, będzie realizowany przedmiot MARKETING SPOŁECZNOŚCIOWY.Istotą marketingu społecznościowego (internetowego) jest wykorzystanie Internetu w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. W nauczaniu duży nacisk kładziony jest na powiązanie instrumentów e-marketingu z procesami dotyczącymi konsumentów i klientów.Uczestnik zajęć „Marketing społecznościowy” w szczególności:- wie, jak wykorzystać Internet jako przedmiot badań oraz medium badań marketingowych,– posiada wiedzę o zachowaniu konsumentów na rynku internetowym oraz wpływie zachowania konsumenta na e-biznes,– wie, jak zastosować narzędzia internetowe (m.in. wyszukiwarki, media społecznościowe) w pozyskiwaniu klientów, zwiększaniu ich wartości oraz budowie ich lojalności,– potrafi wykorzystać najnowsze technologie informacyjne w marketingu, w szczególności w komunikacji marketingowej,– potrafi zaprojektować i zrealizować strategie biznesowe na rynku internetowym.Dodatkowe perspektywy zawodowe po realizacji zajęć zawodowych uzupełniających:– specjalista/menedżer ds. e-marketingu,– specjalista/menedżer ds. relacji z klientami,– specjalista/menedżer ds. e-commerce,– specjalista/menedżer ds. mediów społecznościowych,– specjalista/menedżer ds. SEM,– specjalista/menedżer ds. analityki internetowej,– media planer/buyer.Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godzin). Nasza szkoła zapewnia uczniom miejsca praktyk dające rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, takie jak np. studia fotograficzne. Praktyki odbywają się w kraju i za granicą – w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.Kwalifikacje zawodowe:PGF. 07. Wykonywanie przekazu reklamowego.PGF. 08. Zarządzanie kampanią reklamową.Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie, po zdaniu wszystkich kwalifikacji, otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik reklamy.Absolwent technikum reklamy może podjąć pracę w:pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych jako:– agent reklamowy – pracownik działu obsługi klienta,– pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia – account manager,– pracownik działu kreatywnego,– autor tekstów i sloganów – copywriter,– projektant grafiki – art designer,– pracownik działu produkcyjnego,– pracownik działu planowania publikacji,– pracownik działu badań rynkowych,– pracownik działu mediów – media planner,działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych jako:– specjalista ds. marketingu,– specjalista ds. reklamy,– specjalista ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej – public relations,biurach ogłoszeń środków masowego przekazu jako:– pracownik biura reklamy.Przedmiot rozszerzony: język angielski.Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia.Cykl kształcenia w technikum reklamy kończy się uzyskaniem dyplomu technika potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik reklamy.