Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

תקנון

בית חינוך בית אב"י

זמנים

תלבושת

תפקוד לימודי

אלימות

הפסקות

טלפונים

אנו בבית אב"י מאמינים כי עמידה בלוח הזמנים
יוצרת סדר. על כן, חשוב שכל תלמיד/ה
יתחיל/תתחיל את יום הלימודים את יום הלימודים
.בצורה מאורגנת ומסודרת, יחד עם כל חבריו/ה

שער בית הספר נפתח בשעה 7:40

יום הלימודים מתחיל בשעה 8:00 בדיוק. תלמיד/ה
.המגיע/ה אחרי שעה זו יירשם/תירשם במשוב

חובה להגיע בזמן לשיעורים - בבוקר ולאחר
.הפסקות

יציאה מהכיתה בזמן השיעור תיעשה באישור
.המורה בכתב בלבד (למעט יציאה לשירותים)

יציאה משטח בית הספר במהלך יום הלימודים
תיעשה רק לאחר קבלת אישור מהמחנכת או
המורה המלמד/ת בכיתה (במידה והמחנכ/ת ביום
.חופשי), באישור המזכירות ובליווי מבוגר

.אין להשאר בשטח בית הספר עם סיום יום הלימודים

נוהל מס' 1
עמידה בלוחות זמנים

זמנים

.אין לשלוח תלמיד/ה חול/ה לבית הספר
,במידה והתלמיד/ה שהה/שהתה בבית יותר מיומיים
בתום המחלה יגיע/תגיע עם אישור מהרופא, והחיסור
.ייחשב כמוצדק

,תלמיד/ה שנעדר/ה שלא מסיבות בריאותיות
.אחראי/ת להשלמת החומר הנלמד בכיתה

בכל היעדרות של תלמיד/ה, על ההורה להיות בקשר
.המחנכ/ת ולדווח בהתאם

זמנים

:איחורים

שיחה עם התלמיד/ה לבירור סיבת האיחור/היעדרות
.מהשיעור. מעקב נוכחות ורישום במשוב

לאחר 3-4 איחורים לשיעור - שיחת בירור עם
.מחנכ/ת הכיתה ויידוע ההורים

לאחר 5 איחורים - הזמנת ההורים לשיחה עם
.מחנכ/ת הכיתה

במידה וכל הפעולות נעשו והתלמיד/ה ממשיך/ה
לאחר, מחנך/ת הכיתה יפעל/תפעל לשיתוף גורמים
נוספים - יועצת, מנהלת בית הספר ולפי הצורך קצין
.ביקור סדיר

דרכי אכיפה

זמנים

:חיסורים

/תלמיד/ה שלא נכנס/ה לשיעור - בירור עם המחנכת
מורה, יידוע הורים ומניעת חלק מההפסקה (10
.(דקות

בפעם השניה - הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך/ת
.הכיתה ורכז/ת השכבה

בפעם השלישית - יידוע ההורים, שיחה עם רכז/ת
.משמעת והרחקה לשעתיים לכיתה המקבילה
בנוסף, בהפסקה הגדולה יהיה/תהיה התלמיד/ה
.תורן/ית וידאג/תדאג שכולם חוזרים בזמן לכיתות

בפעם הרביעית - הזמנת ההורים לשיחה עם יועצת
.בית הספר, מחנכת הכיתה ומנהלת בית הספר

זמנים

נוהל מס' 2
הגעה בתלבושת
אחידה ומכבדת

:בבית ספרנו מגיעים בתלבושת אחידה

חולצה בצבע אחיד/חולצה אמריקאית, עם סמל
בית הספר. בחורף על התלמיד/ה להגיע עם בגד
.עליון/סווטשרט הכולל סמל בית ספר (למעט מעיל)

.נעליים סגורות או סנדלים בלבד

,שיער אסוף במלואו (למעט תלמיד/ה עם קארה
.(המגיע עד הכתפיים בלבד

.יש להגיע לבית הספר עם מכנסיים, ולא מכנסונים

.בטקסים יש להגיע עם חולצת בית ספר לבנה

הנהגת התלמידים תבחר שלושה ימים מיוחדים, בהם
יגיעו התלמידים בלבוש חופשי. ההנהגה תבצע תיאום
.מראש עם הצוות

לבוש לשיעורי חינוך גופני: נעלי ספורט, בגדי ספורט
כוללים חולצת בית ספר ובקבוק מים (בנוסף בקיץ

תלבושת

:בבית ספרנו מגיעים בהופעה אישית הולמת ומכבדת

.אין להגיע עם איפור

.אין להגיע עם לק בציפורניים

.על החולצות להיות בעלות מפתח צוואר עגול או וי
חל איסור להגיע עם חולצה גזורה/חשופה בכתפיים
.או בבטן

תלבושת

דרכי אכיפה

.רישום במשוב על-ידי המורה לצורך תיעוד ומעקב

/תלמיד/ה המגיע/ה ללא תלבושת אחידה יקבל
תקבל חולצת תלבושת אחידה (משומשת)
מהמזכירות ויחזירה/תחזירה יום למחרת, מכובסת
ונקיה. במידה שלא ירצה/תרצה לקחת חולצה
מהמאגר הבית ספרי, המורה יתקשר/תתקשר
להורים שיביאו לו/לה תלבושת. אם ההורים לא יגיעו
התלמיד/ה יישאר/תשאר בהפסקה בכיתה עם
.משימה

.לאחר 3 פעמים - יידוע ההורים בכתב

בשיעורי חינוך גופני - רישום אצל המורה לחינוך גופני
.ומניעת השתתפות בשיעור

תלבושת

אנו מאמינים שכבוד, הקשבה, תרבות דיבור וריכוז
.הם משפיעים מרכזיים על למידה בכיתה

.בכל תחילת שיעור יש לקבל את המורה בעמידה

על התלמיד/ה להגיע לכל שיעור עם הציוד הנדרש
.(כולל קלמר מצוייד כהלכה)

על התלמיד/ה להגיע מוכן/ה לשיעור, עם המשימות
.שניתנו, עשויות כנדרש ולפי ההנחיות שניתנו

התלמיד/ה ישתתף/תשתתף בשיעור באופן המכבד
את הנוכחים, תוך שמירה על תרבות דיבור ושיח
.מכבד

התלמיד/ה יבצע/תבצע את כל המטלות הניתנות
.במהלך השיעור, על-פי הנחיות המורה

.אין להפריע למהלכו התקין של השיעור

נוהל מס' 3
תפקוד לימודי ראוי

תפקוד לימודי

דרכי אכיפה

תלמיד/ה אשר לא יקיים/תקיים את כללי ההתנהגות
.יירשם/תירשם ע"י המורה במשוב

לאחר 2 רישומים התלמיד/ה יוזמן/תוזמן לשיחת
בירור עם המחנך/ת מורה מקצועי/ת (תוך יידוע
.(מחנך/ת הכיתה

.לאחר 3 רישומים - יידוע ההורים בכתב

במידה ולא חל שינוי, ההורים יוזמנו לבית הספר
לצורך שיחה משותפת. הדבר יבוא לידי ביטוי
.בתעודה בסעיף התנהגות

,תלמיד/ה שהגיע/ה ללא המטלות הנדרשות
.יישאר/תישאר בכיתה להשלימן בהפסקה

:המורה יפעיל/תפעיל שיקול דעת בנושאים הבאים

השעיה משיעור ומעבר לכיתה מקבילה או גבוהה
.יותר, תוך קבלת משימה לימודית

.(מניעת חלק מההפסקה (10 דקות

תפקוד לימודי

נוהל מס' 4
אלימות פיזית
אסורה בהחלט

אלימות פיזית

לא תהיה פגיעה בגופו/ה של האחר/ת, מתוך כוונה או
.שלא בכוונה, כחלק ממשחק או כתגובה להתגרות

,אלימות פיזית: התנהגות כגון בעיטה, נשיכה, דחיפה
.'סטירה, מכה וכו

אלימות כלפי רכוש

בבית הספר אסור לגרום נזק לרכוש אישי, כיתתי או
.בית ספרי, מכל סוג שהוא


אלימות

דרכי אכיפה

אלימות פיזית

:בפעם הראשונה
.בירור עם כל הצדדים המעורבים + רכז/ת השכבה
.מניעת חלק מההפסקה
.תיעוד במשוב ויידוע המחנך/ת וההורים בכתב

:בפעם השניה
.בירור עם כל הצדדים המעורבים + רכז/ת השכבה
.תיעוד במשוב ויידוע המחנך/ת
מניעת חלק מההפסקה (10 דקות) באותו יום או
.למחרת
הרחקת התלמיד/ה לכיתה מקבילה או גבוהה
.לשעתיים
התלמיד/ה הפוגע/ת יצטרך/תצטרך לבצע משימה
כתובה בבית, אשר ההורים יחתמו עליה, שתוגש
.למחנך/ת הכיתה

:בפעם השלישית
.בירור עם כל הצדדים המעורבים + רכז/ת השכבה
תיעוד במשוב ויידוע המחנך/ת, היועצת וההורים
.בכתב
מניעת חלק מההפסקה (10 דקות) באותו יום או
.למחרת
.הרחקה לכיתה מקבילה או גבוהה יותר ליום שלם

אלימות

דרכי אכיפה

:בפעם הרביעית
.בירור עם כל הצדדים המעורבים + רכז/ת מוגנות
תיעוד בקלסר מעקב התנהגות בחדר המורים ויידוע
.המחנך/ת, יועצת, מנהלת בית הספר וההורים
.מניעת חלק מההפסקה (10 דקות) ביום המקרה
.השעיה מבית הספר וקבלת משימה לימודית
התלמיד/ה יחזור/תחזור לבית הספר למחרת
ההשעיה בליווי ההורים, לשיחה עם מנהלת בית
.הספר

אלימות כלפי רכוש

תלמיד/ה שיגרום/תגרום נזק במזיד, יידרש/תדרש
/לתקן את הנזק - הוריו/ה יידרשו לשלם על החלפת
תיקון הפריט/קניית פריט חלופי לבית הספר או
.לתלמיד/ה הנפגע/ת

,במקרה של אלימות פיזית חמורה או מסכנת
.הטיפול יהיה ללא קשר למדרג התגובות

אלימות

נוהל מס' 5
התנהגות ראויה בהפסקות

במהלך כל ההפסקות, תורנים/יות מצוות המורים/ות
.יהיה פזור ברחבי בית הספר
תפקיד המורים/ות התורנים/ות הוא לתת מענה
.ראשוני לכל בעיה שמתעוררת במהלך ההפסקה

.התלמידים יישמעו להוראות צוות בית הספר
המעבר לפינת החי ולספריה יתבצע דרך החצר
.בלבד, ולא דרך חדר המורים

.הכניסה לחדר המורים - במקרים דחופים בלבד

אין לדחוף ביציאה מהכיתה, ואין לרוץ או להשתולל
.בתוך מבני בית החינוך בכלל ובמבואה בפרט

.התלמידים יכבדו את תורנות חלוקת המגרשים

התלמידים ישחקו באזורי משחק מותרים בלבד
.וישמרו על כללי משחק בטוחים

אין להביא כדורי משחק קשיחים לבית הספר, אלא
.רק כדורי ספוג

.חל איסור מוחלט לשחק עם כדור במבואות

.'אין לטפס על גדרות, גגות, חלונות וכו

הפסקות

דרכי אכיפה

,בפעם הראשונה שתלמיד/ה יפר/תפר את הכללים
תתנהל שיחה עם המורה התורן/ית, יידוע מחנך/ת
.הכיתה ורישום במשוב

בפעם השניה - שיחה עם מחנך/ת הכיתה ויידוע
.ההורים

,בפעם השלישית - שיחה עם מחנך/ת הכיתה
.יידוע הורים והזמנתם לשיחה בבית הספר
בנוסף - התלמיד/ה לא ייצא/תצא להפסקות באותו
.יום או למחרת

בפעם הרביעית - השעיית התלמיד לכיתה מקבילה
.או גבוהה לשעתיים ויידוע ההורים

בפעם החמישית - השעיה ליום מלא לכיתה מקבילה
או גבוהה ויידוע ההורים. בנוסף, יש לבצע שיחה עם
יועצת או מנהלת בית הספר (לשיקול דעתו/ה של
.(המחנך/ת

בפעם השישית - השעיה מבית הספר על-פי שיקול
.דעת, עם משימה חינוכית מהמחנך/ת

הפסקות

נוהל מס' 6
אין להשתמש בטלפונים
ניידים במהלך יום
הלימודים

מומלץ מאוד להימנע לחלוטין מהבאת טלפונים ניידים
!לבית הספר

השימוש בטלפון נייד בין כותלי בית הספר במהלך יום
הלימודים אסור בהחלט, אלא באישור המחנך/ת
.בלבד ולמטרות לימודיות בלבד

באחריות התלמיד/ה לוודא שמכשיר הטלפון נמצא
.כבוי בתיק

בית הספר אינו אחראי על אבידה/גניבה/נזק העלול
.להיגרם למכשיר הטלפון הנייד

תלמידים/ות שצריכים/ות להתקשר להורים מסיבות
שונות, יישלחו להתקשר מהמזכירות, עם אישור
.כתוב מהמורה

טלפונים

דרכי אכיפה

בפעם הראשונה - הערה בעל-פה לתלמיד/ה ורישום
.במשוב

בפעם השניה - יידוע ההורים והפקדת המכשיר
.במזכירות בית הספר עד תום יום הלימודים

במקרים חוזרים - יידוע ההורים והפקדת המכשיר
במזכירות בית הספר. המכשיר יימסר לידי ההורים
.בלבד

במידת הצורך תתקיים שיחה עם ההורים והתלמיד/ה
.בנוכחות מנהלת בית הספר

טלפונים

תקנון

הוראות כלליות

.כל מניעת חלק מהפסקה תדווח לרכז/ת השכבה
.כל מעבר לכיתה מקבילה/גבוהה ידווח לרכז/ת השכבה
השעיית תלמיד/ה מבית הספר תהייה חתומה גם
.על-ידי מנהלת בית הספר