Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Krótka lekcja

naszej historii

,,Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości

ani prawa do przyszłości".

Józef Piłsudski

1 Maja - Święto Pracy


Image CaptionŚwięto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone co roku od 1890 roku.

Święto wprowadziła 1 maja 1889 roku II Międzynarodówka Socjalistyczna dla upamiętnienia strajku robotników

w Chicago z 1886 roku brutalnie stłumionego przez policję.

Celem protestów było m.in. ustanowienie 8-godzinnego dnia pracy.

Jak świętowano 1 Maja w PRL- u.
W PRL było to święto obchodzone bardzo uroczyście,

jednak po przemianach ustrojowych w 1989 roku

tego typu obchody praktycznie zanikły.

Mimo to co roku 1 maja organizowane są nadal manifestacje partii lewicowych, niekiedy dochodzi do starć demonstrantów

z członkami organizacjami reprezentujących skrajną prawicę.

W Polsce Święto Pracy uznane zostało świętem państwowym i dniem wolnym od pracy w 1950 r.

2 Maja - Święto Flagi RP

To jedno z najmłodszych świąt państwowych w Polsce. Zostało ustanowione
w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Dlaczego nasza flaga jest biało-czerwona

Subtitle here

Piosenka o fladze

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie

i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.

Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej.

Zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

3 maja obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji

3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Święto Narodowe Trzeciego Maja, zwane również Świętem Konstytucji.

Konstytucja obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy. Pomyślana jako zasadniczy krok na drodze naprawy państwa była próbą unowocześnienia ustroju upadającej Polski i ratowania jej suwerenności.


Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną. Reformowała ustrój, przekreślając tzw. prawa kardynalne, narzucone i gwarantowane przez obce mocarstwa.


W 11 rozdziałach regulowała zagadnienia religii panującej, statusu szlachty

i ziemiaństwa, mieszczan, chłopów, władzy prawodawczej, wykonawczej

i sądowniczej, edukacji dzieci królewskich i sprawy wojska.

Wprowadzała zasadę trójpodziału władzy.

Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Dziedziczny władca przewodniczył organowi ministerialnemu, będącemu najważniejszym organem władzy wykonawczej (Straż Praw).

Wymiar sprawiedliwości miał być oddzielony od władzy wykonawczej

i ustawodawczej.

Mimo utrzymania federacyjnego charakteru państwa polsko-litewskiego dokonano centralizacji szeregu instytucji państwowych.


W 1792 roku Rosja zdecydowała się na zbrojną interwencję przeciw Polsce. Rozpoczęła się wojna rosyjsko-polska w obronie Konstytucji 3 Maja.

Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.


Konstytucja 3 Maja była (i pozostaje) jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej.

Była punktem odniesienia dla tradycji i dążeń niepodległościowych w latach rozbiorów, okupacji i komunistycznego zniewolenia.

Fakt, że została obalona na skutek interwencji rosyjskiej i kolejnych rozbiorów nie pozwolił na to, aby stała się jednym z fundamentów tożsamości europejskiej.

Jednak jej znaczenie dla polskiego myślenia o wolności okazało się ponadczasowe: było powodem do dumy i źródłem wzmocnienia samooceny każdego z pokoleń przypominających Europie o prawie Polaków do wolności – stawiających postulat powrotu Polski na mapę polityczną kontynentu i pełnej niepodległości.

Okoliczności powstania konstytucji

Konstytucja na obrazie Jana Matejki

król Stanisław August Poniatowski

marszałek sejmu Stanisław Małachowski

poseł Jan Suchorzewski - przeciwnik konstytucji

Hugo Kołlątaj- współtwórca i redaktor konstytucji

książę Józef Poniatowski

drugi marszałek Kazimierz Nestor Sapieha

Ignacy Potocki - współtwórca konstytucji

Adam Kazimierz Czartoryski - współtwórca konstytucji

Franciszek Ksawery Branicki - przeciwnik konstytucji

Stanisław Staszic

Kto jest kim - czy potrafisz rozpoznać postacie ważne dla naszej historii.

Czym jest konstytucja i dlaczego jest ważna dla demokracji.


Na koniec utwór, który opowiada o wartości niezwykle ważnej dla każdego.

Dziękuję za uwagę.