Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

zachraň planetu!

vzdělávací úniková hra

Start

Země – v celém nekonečném vesmíru zatím nebyla nalezena jí podobná planeta, na které by byl život. A my máme to privilegium ji obývat. A také povinnost ji chránit.Za posledních více než 200 let lidstvo udělalo neuvěřitelný pokrok. Když se podíváme na stáří země, je to, jako kdyby někdo po mnoha letech spánku lusknul prsty a my najednou mohli cestovat z kontinentu na kontinent ne po moři, ale letadly. A nejen na Zemi – vyslali jsme člověka do vesmíru a umožnili jsme mu procházet se po Měsíci. Lidstvo dokázalo neuvěřitelné věci. Jenže za tento úspěch začínáme platit daň. Průmyslová revoluce přišla ruku v ruce nejen s nebývalým rozvojem lidstva, ale začala odpočítávat čas. Čas, který máme na to, abychom zvrátili proces globální změny klimatu, jež je přímým důsledkem lidské činnosti. Pojďte se podívat, co vše způsobuje globální změnu klimatu a co můžeme jako lidé udělat, abychom zanechali Zemi příštím generacím minimálně v takovém stavu, jako jsme ji zdědili od generací před námi.

POKRAČUJ

GLOBÁLNÍ KLIMATICKÁ ZMĚNA

PŘIČINY

DOPADY

REAKCE

Lidská činnost

Přirozené vlivy

Mezi přírodní faktory ovlivňující globální oteplování patří posuv kontinentů, horotvorné procesy, změny oběžné dráhy Země, sopečné erupce a proměnlivost sluneční činnosti. Klima se stále mění. V historii planety Země jsme měli doby ledové i teplejší období, během nichž na Špicberkách žili aligátoři. Současný stav je však zcela jistě způsoben lidskou činností.

PŘÍČINY GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY

Back

LIDSKÁ ČINNOST PODÍLEJÍCÍ SE NA GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNĚ

Spalování fosilních paliv

Fosilní palivoje nerostná surovina, která vznikla rozkladem odumřelých pravěkých organismů. Tyto organismy a jejich výsledná fosilní paliva mají obvykle stáří v řádu milionů let a někdy i více než 650 milionů let. Fosilní paliva obsahují vysoké procento uhlíku a patří mezi ně ropa, uhlía zemní plyn.Fosilní paliva se označují jako neobnovitelné zdroje, protože jejich tvorba trvá miliony let a známé dostupné zásoby se vyčerpávají mnohem rychleji, než se vytvoří nové.Využívání fosilních paliv má vážné důsledky pro životní prostředí. Při spalování fosilních paliv se ročně vyprodukuje přibližně 35 miliard tun (35 gigatun) oxidu uhličitého (CO2). Přírodní procesy přitom mohou absorbovat jen malou část tohoto množství, takže dochází k čistému nárůstu atmosférického oxidu uhličitého o mnoho miliard tun ročně. CO2 je skleníkový plyn, který přispívá ke globálnímu oteplování a okyselování oceánů.

Odlesňování

Odlesňování(též deforestace) znamená odstranění lesa respektive stromů z území, které je poté přeměněno na nelesní použití (např. přeměna lesní půdy na farmy, ranče nebo pro zástavbu). K největšímu odlesňování dochází v tropických deštných pralesích.Lesy pokrývají v současnosti asi 30% povrchu souše a pro život na Zemi mají nedocenitelný význam. Lesyhrají nezastupitelnou roli při utváření klimatu tím, že produkují kyslík a naopak pohlcují oxid uhličitý - jeden z hlavních plynů, jehož zvýšená koncentrace přispívá k zintenzivnění skleníkovému efektu a k možné globální změně klimatu.S mizejícími lesy také mizí vzácné a jedinečné ekosystémy.Odlesňovánímůže mít velmi vážné důsledky pro klima v lokálním, regionálním i globálním měřítku. V důsledku odlesňování může docházet ke zvyšování extrémních výkyvů klimatu. Dalším vážným důsledkem odlesňování je zrychlení eroze, kdy voda se na odlesněných plochách nestačí vsakovat, vytváří se erozní rýhy a voda, která se v zalesněné krajině zadržovala, z krajiny rychle mizí. Výsledkem těchto procesů může být postupná desertifikace(přeměna krajiny na poušť). Zrychlení odtoku v odlesněných oblastech může vést také ke katastrofálním povodním. S procesy odlesňování úzce souvisí také změny biodiverzity (biologická rozmanitost) v lesních ekosystémech a ke znehodnocení půdy.

Chov dobytka a průmyslová hnojiva

Asi byste si v souvislosti s globálním oteplováním nepředstavili stádo krav pokojně se pasoucí na malebné zelené louce. A už vůbec by vás asi nenapadlo, že ke globálnímu oteplování přispívají svým říháním a nadýmáním. Přitom je to skutečně tak, a to v nezanedbatelné míře.Kráva patří mezi přežvýkavcea ti mají zvláštní způsob zpracování potravy. S trávením jim pomáhají mikroby žijící v jejich zažívacím traktu, které produkují různé plyny, mimo jiné také metan. Tato zvířata tráví potravu několikrát. Přežvýkají ji a spolknou, ale pak ji částečně natrávenou znovu zvrátí do úst a znovu přežvykují. Při tom právě často říhají metan. Metanje ovšem silný skleníkový plyn. Zadržuje teplo až dvacetkrát více než běžnější oxid uhličitý. A přežvýkavci tedy ke světovým emisím metanu přispívají více než 25 procenty. Když si uvědomíme, že na světě žije více než 1 miliarda krav, už to je velký problém.Intenzivní zemědělství odčerpává z půdy potřebné živiny. Aby bylo možné půdu používat ihned a nečekat na přirozený proces obnovy živin, používají se průmyslováhnojiva. Průmyslová hnojiva se vyrábějí chemickou cestou a jsou speciálně připravena (jejich složení, poměr živin a i způsob aplikace) pro různá použití. Cílem intenzivního zemědělství je co největší výnos a za tímto cílem stojí aplikace obrovského množství průmyslových hnojiv a pesticidů. Bohužel na úkor kvality půdy, která je během několika málo let degradována, a její produkční schopnosti rychle klesají. Jedním z nejvážnějších dopadů aplikace průmyslových hnojiv je postupné snižování obsahu a kvality půdní organické hmoty, která může mít nejenom ekonomický dopad na výnos, ale následně i negativní vliv na životní prostředí.

Průmyslové procesy

V průmyslu vznikají emise dvěma způsoby: jednak chemickou reakcí při výrobě železa, cementu a jiných materiálů, jednak při spalování fosilních paliv ve výrobních procesech (tavení, sušení, destilace...).Kdyby byl cementárenský průmysl státem, byly by jeho emise třetí největší na světě, hned po Číně a USA. V roce 2015 způsobila výroba cementu přibližně 2,8 miliard tun CO2, tedy asi 8 % světových emisí. To je zhruba čtyřikrát více než letecká doprava.Výroba jedné tuny cementu vytvoří přibližně 1–1,2 tuny CO2. Oxid uhličitý přitom vzniká dvěma způsoby: jednak jako produkt chemické reakce, a jednak při spalování uhlí nebo plynu při zahřívání.

Back

DOPADY LIDSKÉ ČINNOSTI

Zvyšující se koncentrace CO2 a dalších skleníkových plynů v atmosféře

Zvyšující se koncentrace CO2 je výsledkem lidské činnosti, kam patří:1. spalování fosilních paliv,2. deforestace (odlesňování) krajiny,3. intenzivní chov dobytka a používání průmyslových hnojiv4. emise vzniklé při některých průmyslových procesech (např. výroba cementu).

Silnější skleníkový efekt

Okyselování oceánů

V důsledku okyselování oceánů je postupné umírání korálových útesů.

Nárůst teplot vzduchu

Následkem nárůstu teploty vzduchu jsou:1. Častější a silnější extrémní jevy: vlny veder, sucha, povodně, hurikány2. Posunyvegetačních pásem a kolapsy ekosystémů3. Změna průběhuročních období

Nárůst teplot vody v oceánech

Následkem nárůstu teploty vody jsou:1. Migrace ryb a mořských živočichů2.Umírání korálových útesů

Tání horských ledovců

Tání horských ledovců způsobuje nedostatek vody v povodích napájených z ledovců.

Back

Tání pevninských ledovců Grónska a Antarktidy

Zvyšování objemu vody v oceánech tepelnou roztažností

Růst hladiny světových oceánů

Růst hladiny světových oceánů povede k zaplavení nízko položených pobřežních oblastí.

Menší zalednění Severního ledového oceánu

JAK ZASTAVIT GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY

ADAPTACE

Adaptaceje proces přizpůsobení se aktuálnímu nebo očekávanému klimatu a jeho účinkům.Za adaptační opatření je možno považovat v podstatě jakoukoliv úpravu, která vede ke snižování zranitelnosti vůči dopadům klimatické změny (např. šlechtění nových suchovzdorných odrůd v zemědělství, protierozních pozemkové úpravy v naší krajině).Adaptace na změnu klimatu je společenský úkol, do kterého se musí zapojit prvovýroba, vědci, veřejná správa, sektor vzdělávání a politici. Společně se musí vytvořit podmínky pro efektivní adaptační opatření založené na pečlivém plánování.

POKRAČUJ

MITIGACE

Slovo mitigace obecně znamená "zmírňování". V kontextu změny klimatu je mitigace soubor opatření ke snížení emisí a působení člověka na snižování zdrojů emisí (skleníkových plynů). Příkladem mitigačních opatření je efektivnější využití zdrojů energie, využití solární či větrné energie, zateplení budov atd.

Je čas, abys své znalosti a vědomosti použil k záchraně naší planety.Čekájí tě 3 úkoly, které ověří tvé znalosti z oblasti globální klimatické změny.Pokud správně vyřešíš každý úkol, získáš část kódu, který si zapiš. Bude se ti hodit...

hra

kvíz

uhlíková stopa

Rozhodněte, které z následujících lidských činností snižují, či zvyšují uhlíkovou stopu

play

Kvíz

Otázka 1

Konzumace rostlinné stravy

Snižuje uhlíkovou stopu

Zvyšuje uhlíkovou stopu

Správně!

DALŠÍ

Kvíz

Otázka 2

Nákup exotických potravin

Snižuje uhlíkovou stopu

Zvyšuje uhlíkovou stopu

Správně!

DALŠÍ

kvíz

Otázka 3

Přeprava letadlem na kratší vzdálenosti a s přestupem

Snižuje uhlíkovou stopu

Zvyšuje uhlíkovou stopu

Správně!

DALŠÍ

KVÍZ

Otázka 4

Používání opakovaně použitelných sáčků a tašek při nákupech

Snižuje uhlíkovou stopu

Zvyšuje uhlíkovou stopu

Správně!

DALŠÍ

KVÍZ

Otázka 5

Nákup oblečení v second-handu

Snižuje uhlíkovou stopu

Zvyšuje uhlíkovou stopu

Správně!

DALŠÍ

KVÍZ

Otázka 6

Nastavení klimatizace v létě na co nejnižší stupeň

Snižuje uhlíkovou stopu

Zvyšuje uhlíkovou stopu

Správně!

DALŠÍ

Výborně!!

Druhé číslo, které ti pomůže otevřít zámek, je:

5

Mitigace vs. Adaptace

Umíš správně určit opatření zmírňující klimatické změny?

OPATŘENÍ 1

Odklon od těžby uhlí

ADAPTACE

MITIGACE

Další

OPATŘENÍ 2

Pěstování odolných a různorodých plodin

ADAPTACE

MITIGACE

Další

OPATŘENÍ 3

Obnova mokřadů

ADAPTACE

MITIGACE

Další

OPATŘENÍ 4

Přechod na obnovitelné zdroje energie

ADAPTACE

MITIGACE

Další

OPATŘENÍ 5

Výsadba zeleně ve městech

ADAPTACE

MITIGACE

Další

OPATŘENÍ 6

Podpora elektromobility

ADAPTACE

MITIGACE

Další

Výborně!!

Třetí číslo, které potřebuješ k otevření zámku, je:

9

Pokud znáš kód, kterým otevřeš bezpečnostní zámek, klikni na OK

OK

0

9

1

3

4

5

6

7

8

2

Dobrá práce! Je vidět, že planeta je v dobrých rukou :-)